بررسی مقایسه شادکامی و سبک های مقابله ای در دانشجویان

کد محصول: OL500

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مندرجات

فصل اول

 کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه

۱-۲-بیان مسأله

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

۱-۴-اهداف پژوهش

۱-۵-فرضیه­های پژوهش

۱-۶-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژگان

تعاریف نظری:

تعاریف عملیاتی:

فصل دوم

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱-شادکامی (تعاریف و مفاهیم)

۲-۲-شادکامی و مثبت اندیشی

۲-۳-شخصیت برون گرا و شادکامی

۲-۴-شادکامی و موفقیت

۲-۵-نظریه­های شادکامی

۲-۶-عوامل مؤثر بر شادکامی

۲-۶-۱-شناخت

۲-۶-۲-شخصیت

۲-۶-۳-عزت نفس

۲-۶-۴-اعتقادات مذهبی

۲-۶-۵-سرمایه اجتماعی

۲-۶-۷-فعالیت­های اوقات فراغت

۲-۶-۸-وضعیت اقتصادی

۲-۶-۹-سلامت

۲-۶-۱۰-جنسیت

۲-۷-موانع شادکامی

۲-۸-پیشینه شادکامی

۲-۹-جاده شادکامی

جزء هیجانی:

جزء اجتماعی:

۲-۱۰-سبک­های مقابله­ای (تعاریف و کاربرد)

انواع مقابله‌های کارآمد

مقابله متمرکز بر مسئله

مقابله فعال:

مقابله مبتنی بر برنامه‌ریزی:

مقابله بردبارانه:

مقابله جستجوی حمایت اجتماعی کارآمد:

مقابله متمرکز بر هیجان

مقابله مبتنی بر جستجوی حمایت عاطفی:

مقابله مبتنی بر تفسیر مجدد مثبت

مقابله مبتنی بر مذهب:

مقابله مبتنی بر پذیرش:

مقابله‌های ناکارآمد و غیرمفید

پرداختن به احساسات دردناک از طریق تفکر آرزومندانه:

استفاده از دارو برای فرار از رنج:

تفکر منفی:

رفتارهای تکانشی:

عدم درگیری ذهنی و رفتاری:

مقابله به صورت انکار

 ۲-۱۱-مروری بر پژوهش­های انجام شده

 فصل سوم

 روش پژوهش

۳-۱-مقدمه:

۳-۲-روش پژوهش:

۳-۳-جامعه آماری و نمونه مورد پژوهش:

جامعه آماری:

نمونه­آماری:

۳-۴-ابزار اندازه­گیری پژوهش:

پرسشنامه شادکامی آکسفورد:

روایی و پایایی:

روایی:

پایایی:

۳-۵-روش تجزیه و تحلیل داده­ها:

 فصل چهارم

 تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱-مقدمه

۴-۲-بررسی فرضیه­های پژوهش

فرضیه اول پژوهش:

جدول شماره (۱): آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای بررسی شادکامی بر حسب رشته تحصیلی

جدول (۱-۱) آزمون تعقیبی توکی برای بررسی شادکامی بر حسب رشته تحصیلی

جدول شماره (۱-۲)، ترتیب میانگین شادکامی بر حسب رشته تحصیلی

فرضیه دوم پژوهش

جدول شماره (۲)، میانگین و انحراف معیار سبک­های مقابله­ای بر حسب رشته تحصیلی

فصل پنجم

 بحث و نتیجه­گیری

۵-۱-مقدمه:

۵-۲-بحث و نتیجه­گیری:

۵-۳-پیشنهادات

۵-۴-محدودیت­ها

منابع

منابع خارجی

پیوست

پرسشنامه

پرسشنامه الف: پرسشنامه شادکامی

پرسشنامه ب: پرسشنامه سبک های مقابله­ای

فهرست جداول

جدول (۱): آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای بررسی شادکامی بر حسب رشته تحصیلی…………….۵۷

جدول (۱-۱): آزمون تعقیبی توکی برای بررسی شادکامی بر حسب رشته تحصیلی……………..۵۸

جدول(۱-۲-): ترتیب میانگین شادکامی بر حسب رشته تحصیلی…………………۵۹

جدول (۲): میانگین و انحراف معیار سبک­های مقابله­ای بر حسب رشته تحصیلی…………..۵۹

چکیده:

شادمانی و نشاط به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای روانی، نه تنها تأثیرات عمده‌ای بر شکل‌گیری شخصیت و زندگی انسان دارد، بلکه اهمیّت زیادی در سلامت روانی و مقابله با مشکلات دنیای امروز دارد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی و مقایسه شادکامی و سبک های مقابله­ای در بین دانشجویان رشته علوم تربیتی و روانشناسی و سایر رشته­ها در دانشگاه پیام نور رابر می­باشد. روش پژوهش توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور رابر تشکیل داده است و نمونه برابر با ۱۵۰ نفر می باشد. در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامه شادکامی آکسفورد و سبک­های مقابله­ای اندلر و پارکر (۱۹۹۰) استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش حاضر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی شاخص­هایی چون میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی نیز از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین برای گروه­ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد وضعیت نشاط و شادی دانشجویان سه رشته تحصیلی علوم تربیتی، روانشناسی و سایر رشته­ها در حد مطلوب قرار دارد. بین دانشجویان علوم تربیتی و روانشناسی با تفاوت میانگین ۳۲/۱ در سطح معناداری ۰۶۶/۰ تفاوت معناداری مشاهده نشد. اما تفاوت میانگین دانشجویان علوم تربیتی با سایر رشته­ها ۹۸/۳ در سطح ۰۰۰۱/۰ و دانشجویان روانشناسی با سایر رشته­ها با تفاوت میانگین ۳۰/۵ در سطح معناداری ۰۰۰۱/۰ را نشان می­دهند که فرض تفاوت شادکامی این دو گروه را تأیید می­کند. همچنین نتایج در این پژوهش حاکی از بالاترین استفاده از سبک­های مقابله­ای در دانشجویان سایر رشته­هاست. اما به لحاظ آماری نمی­توان بیان داشت که دانشجویان گروه­های مختلف تحصیلی، در استفاده از سبک­های مقابله­ای تفاوت معناداری ندارند.

واژگان کلیدی: شادکامی، سبک­های مقابله­ای، دانشجویان

۱-۱-مقدمه

دیوید مایرز (۱۹۹۵)، نویسنده کتاب به دنبال شادکامی؛ چه کسی شاد است و چرا  «شادکامی را چنین تعریف می کند حس خوشی؛ احساس اینکه زندگی درکل، به خوبی و خوشی ادامه می­یابد. او می نویسد که این احساس از طریق رسیدن به چیزهای خیلی زیاد و برجسته به دست نمی­آید­؛ ‌بلکه، لذت­های کوچک، بیشتر می توانند ما را شادمان سازند مطالعات و پژوهش­های روان­شناسان در سال های اخیر، نشان می­دهد که اگر مردم، عوامل شادکامی نسبتاً پایدار (مانند همسر یا دوستانی مهربان و حمایت کننده، شغلی سالم و سازنده، برنامه تفریحی لذت بخش و منظم) را با شادی­های کوچک و گذرا ( نظیر گرفتن نمره خوب یا تشویق کاری، رفتن به گردش یا مسافرتی کوتاه مدت) بیامیزند، به بالاترین درجه شادکامی نائل می­شوند. مدتهاست که ثابت شده خوشبختی به پول و امکانات زیاد، موقعیت اجتماعی بالا، زن یا مرد بودن، از نژاد خاص بودن، برخورداری از چهره زیبا و … بستگی ندارد؛ چرا که اگر نگوییم بسیاری از دارندگان عوامل یاد شده، دارای گرفتاری­ها و رنج­های فراوان­تری از مردم عادی هستند، می­توان گفت که از نظر شادی پایدار و درونی، امتیازی بر دیگران ندارند. شکی نیست که همگی ما به طور فطری، در جستجوی حالات مطلوب و خوشایند هستیم. صفاتی چون شادی و غم، شجاعت و ترس، اعتماد به نفس و خودکم بینی و… ریشه در احساسات انسان­ها دارند. احساسات نیز در جای خود، شخصیت افراد را شکل می­دهند؛ چرا که این احساسات، محرّکی برای تعامل ما با محیط پیرامونمان هستند که اگر از تعادل مناسبی برخوردار باشند، سبب تصمیم­گیری های درست و منطقی در مشکلات زندگی می­شوند و موفّقیت را در انجام شدن کارها به دنبال خواهند داشت.

    مفهوم مقابله از دهه­های گذشته به طور رسمی در حوزه روان­شناسی مطرح شده است. و طی سال های اخیر مطالعات زیادی در خصوص فرایند مقابله و انواع سبک های مقابله­ای انجام شده است. پژوهش­های اخیر نشان داده­اند که نوع راهبرد مقابله­ای مورد استفاده فرد نه تنها سلامت روانی، بلکه بهزیستی جسمانی وی را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد (پکنهام، ۲۰۰۱؛ ایرلند و همکاران، ۲۰۰۵؛ زیدنر و اندلر، ۱۹۹۷). سبک­های مقابله به رفتارهایی می­گویند که شخص در پاسخ به عامل استرس­زا از خود بروز می­دهد و ممکن است ذهنی باشد یا عینی. مثلاً پیرلین و اسکولر (۱۹۷۸) بیان کرده­اند که مقابله عبارت از هر گونه پاسخی است که در برابر ناملایمات زندگی داده می­شود و از ناراحتی عاطفی جلوگیری می­کند یا فرد را از آن مصون می دارد، یا بر آن چیره می­گرداند (محمدی، ۱۳۸۶). بنابراین با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر به مقایسه شادمانی و سبک­های مقابله­ای بین دانشجویان رشته روان­شناسی و علوم تربیتی و سایر رشته­ها می­پردازد.

۱-۲-بیان مسأله

شادکامی، شامل ارزشیابی­های شناختی و عاطفی است که افراد از خود و زندگیشان به عمل می آورند، از جمله عوامل مؤثر بر شادکامی، سبک­های مقابله­ای کارآمد است. شادکامی که هدف مشترک انسانهاست و همه در تلاش برای رسیدن به آن می­باشد (باس، ۲۰۰۰)، ارزشیابی افراد از خود و زندگیشان است. این ارزشیابی­ها ممکن است جنبه شناختی داشته باشد مانند قضاوت­های که در مورد خشنودی از زندگی صورت می­گیرد و یا جنبه عاطفی که شامل خلق و هیجاناتی است که در واکنش به رویدادهای زندگی ظاهر می شود. بنابراین شادکامی از چند جزء تشکیل یافته که عبارت است از خشنودی از زندگی، خلق و هیجانات مثبت و خوشایند و نبود خلق و هیجانات منفی (داینر و همکاران؛۱۹۹۷).

   مالرب با طرح این پرسش که آیا راهی وجود دارد که بفهمیم چگونه بهترین، بیشترین و پایدارترین شادکامی به دست می­آید؟ شادکامی معنوی را یگانه شادکامی می­داند که درهمه شرایط پابرجا و زوال ناپذیر است. از نظر وی این احساس شادکامی با سختی­ها و فشارهای روانی زندگی، همزیستی مطلوبی دارد (مالرب۱۹۹۰، ترجمه توکلی، ۱۳۷۹).

   سبک مقابله با آن در دوره نوجوانی که به دوره عبور از کودکی به بزرگسالی و مقابله با چالش­های آن تعریف شده و ارتباط آن با سلامت روانی از اهمیت خاصی برخوردار است (لاهمان و جارویس، ۲۰۰۰). روان شناسی سلامت اهمیت زیادی برای نقش سبک­های مقابله­ای در چگونگی سلامت جسمانی و روانی قائل شده و به اعتقاد شوارزور و چان به نقل از سامرفیلد و مک­کرا (۲۰۰۰)، سبک­های مقابله گسترده­ترین موضوع مطالعاتی در روان­شناسی معاصر و یکی از مهمترین عوامل روانی- اجتماعی است که رابط بین فشار روانی و بیماری می­باشد.