بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی

کد محصول: OL478

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب:
چکیده ۱
فصل اول:کلیات تحقیق ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۵
سوال مسئله ۶
اهداف تحقیق ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
فرضیه های تحقیق ۷
متغیرهای تحقیق ۷
تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم ۸
فصل دوم: پیشینه و اربیات تحقیق ۹
مقدمه و کلیات ۱۰
تاریخچه ۱۶
مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران ۳۲
بهداشت روانی و ورزش ۴۱
مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش ۴۹
نقش بزرگسالان در ورزش کودکان و نوجوانان ۵۰
نقش مربی در بهداشت روانی ۵۲
پژوهش در انگیزه ، رضایت و تعارض ۵۳
بهداشت روانی و اجتماع ۵۶
عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی ۵۹
مرکز راهنمایی کودک ۶۰
کودکان و نوجوانان ناسازگار ۶۱
علل پیدایش رفتار کودکان و جوانان ناسازگار ۶۲
علل عاطفی ۶۳
درمان ۶۴
پیشگیری ۶۶
فصل سوم: روش تحقیق ۶۹
جامعه مورد مطالعه ۷۰
روش نمونه گیری ۷۰
ابزار اندازه گیری درتحقیق ۷۱
روش تحقیق ۷۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۳
جدول ۱-۴: نمرات خام آزمودنی ها از آزمون سلامت روانی ۷۴
جدول ۲-۴ : مقایسه سلامت روانی ۷۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۱
بحث و نتیجه گیری ۸۲
محدودیت های تحقیق ۸۴
پیشنهادات ۸۵
ضمائم پرسشنامه سلامت روانی گلدنبرگ ۸۶
پرسشنامه سلامت عمومی(QHG) 87
منابع و ماخذ ۹۵
چکیده :
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار و فرضیه دوم عبارتند از بررسی افزایش زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهر ابهر که ۸۰نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه ها بطور تصادفی بوده است و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماریtمتغییر مستقل و…. استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که تاثیر افزایش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت روانی دانش آموزان می تواند تاثیر زیدی داشته باشد و همین طور بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .