بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال حدود سنی ۷ ساله

کد محصول: OL476

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

  فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۶
فرضیه تحقیق ۷
تعاریف عملیاتی و نظری و واژه ها و مفاهیم ۷
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق ۹
تعریف بازی ۱۰
بازی آزادانه انتخاب میشود ۱۴
مراحل متفاوت بازی کودکان ۱۵
بازی های نمایشی ۱۶
پیشرفت ذهنی در بازی ۱۷
عوامل موثر در بازی ۱۸
ویژگی های فردی ۱۹
هوش ۲۲
محیط ۲۴
عامل تغذیه و بهداشت ۲۵
کاربرد بازی در درمان ۲۶
بازی درمانی چیست ۳۱
بازی درمانگر کیست ؟ ۳۳
اتاق بازی درمانی ۳۷
شاخصه های یک اتاق بازی درمانی عبارتست از ۳۷
وسایل اتاق بازی درمانی ۳۸
نمونه هایی از بازی های آموزشی بر اساس نظریه (گانیه ) ۴۰
بازی آشنایی با اعضاء بدن ۴۱
بازی اسم من چیست ؟ ۴۳
بازی عمو زنجیر باف ۴۴
تابلو سازی ۴۵
بازی توپ و سبد ۴۶
بازی و رشد جسمانی ۵۱
بازی و رشد اجتماعی ۵۲
طبقه بندی بازی از دیدگاه پیاژه ۵۳
انواع بازی درمانی ۵۴
شیوع بیش فعالی ۵۷
انواع بیش فعالی ۵۸
نوع ترکیبی ۶۰
درمان ۶۱
راهنمایی هایی برای آموزگاران ۶۲
فصل سوم : روش تحقیق ۶۴
جامع مورد تحقیق ۶۵
روش نمونه گیری ۶۵
ابزار اندازه گیری در تحقیق ۶۶
روش آماری ۶۷
روش تحقیق ۶۷
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸
مقدمه فصل چهارم ۶۹
جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنی ها ۷۰
فرمول ۷۱
جدول ۲-۴ مقایسه بازی درمانی ۷۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۷۳
بحث و نتیجه گیری ۷۴
پیشنهادات ۷۶
محدودیت ها ۷۷
منابع و ماخذ ۷۸
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسى بازى درمانى و درمان کودکان بیش فعال حدود سنى ۷ ساله شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده در تحقیق حاضر عبارت است از اینکه بازى درمانى در درمان کودکان بیش فعال تاْثیر دارد.جامعه مورد پژوهش حاضر دانش آموزان حدود سنى ۷ ساله شهرستان ابهر تشکیل داده که ۲۴ نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند که مشکل بیش فعالىدارند و بازى درمانى مثل بازى پازل یا ساختن خانه هاى سازمانى و وسایل بازى دیگر مورد آزمون قرار گرفته اند که از این دانش آموزان که بصورت تصادفى انتخاب شده اند میتوان گفت که بازى درمانىتاْثیر بسزایى در درمان بیش فعالى دارد به علت اینکه F بدست آمده برابر ۳۶۷/۱۲ از جدول ۶۷۱/۵ با درجه آزادى ۲۲ در سطح مفىدارى ۰۵/۰ بزرگتر است پس میتوان گفت که فرض سفر رد شده است و بازىدرمانى در درمان کودکان بیش فعال نقش بسزایى دارد.