اطلاعیه

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه کننده به مشاورین مدارس

کد محصول: OL472

تعداد صفحه: ۲۰۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطالب :

فصل اول : مسأله مورد بررسی
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۴-۱- هدف کلی
۱-۴-۲- اهداف جزئی
۱-۵- فرضیه های پژوهش
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۱-۶-۱- سلامت روانشناختی
۱-۶-۲- شیوه های حل مساله
۱-۶-۳- شیوه های حل تعا رض بین فردی
۱-۶-۳- مهارت جرأت ورزی

فصل دوم : پیشینه تحقیق و پایه های نظری
۲-۱- مفهوم سلامت
۲-۲- ابعاد سلامت
۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی
۲-۳-۱-حل مساله
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
۲-۳-۳- جرأت ورزی یا ابزار وجود
۲-۳-۳-۱- تعریف جرأت ورزی
۲-۳-۳-۲- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی
۲-۳-۳-۴- سبک های پاسخدهی افراد
۲-۳-۳-۵- انواع جرأت ورزی
۲-۳-۳-۶- مؤ لفه های جرأت ورزی

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱- روش تحقیق
۳-۲- متغیرهای مستقل و وابسته
۳-۳- جامعه آماری
۳-۴نمونه و روش نمونه گیری
۳-۵ ابزارهای جمع آوری اطلاعات
۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R
۳-۵-۲- مقیاس شیوه حل مسأله
۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II)
۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک
۳-۵-۵- دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی

فصل چهارم : یافته های تحقیق مسأله مورد بررسی
۴-۱- فراوانی گروه ها
۴-۲-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و بررسی در مورد یافته های تحقیق
۵-۲- محدودیت های پژوهش
۵-۳- پیشنهادات
منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.