بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

کد محصول: OL471

تعداد صفحات: ۹۶ صفحه فایلword

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :
فصل اول
(الف ) مقدمه
(ب)طرح مسئله
موضوع این تحقیق
(پ) هدف تحقیق
(ت ) فرضیه تحقیق
(ج) تعریف عملیاتی متغیرها و اصطلاحات
پرخاشگری در حیوانات
داده های فیزیولوژی درباره پرخاشگری
دیدگاههای مختلف در مورد پرخاشگری
نتیجه
انواع عکس العملهای پرخاشگرانه
فصل دوم : ادبیات مربوط به تحقیق
پیشینه تحقیق
تحلیلی از تحقیق های پیشین
الف ) تحققات در زمینه پرخاشگری
ب) تحقیقات در زمینه ناکامی
ج) تحقیقات در زمینه آ‎زمون روز نزوایگ
علل پیدایش ناکامی
واکنشهای ناشی از ناکامی
تدابیر موثر برای تحمل ناکامی
فصل سوم : روش تحقیق
۱- جامعه
۲- نمونه و نمونه گیری
۳- طرح تحقیق
۴- متغیرها
شیوه و مفهوم اساسی تجزیه و تحلیل آزمون روزنزوایگ :
روشهای آماری
۱- کد یابی برای پاسخها
۲- محاسبه G.C.R تطابق باگروه
۳- محاسبه نیمرخها
۴- محاسبه انگاره ها : ( انگاره کلی کلاسیک )
۵- محاسبه گرایشها
خلاصه و نتیجه گیری
۱- بیان مجدد مسأله
۲- توصیف روشهای بکار رفته
۳- یافته های اصلی و نتیجه گیری
منابع