بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

کد محصول: OL469

تعداد صفحات: ۱۷۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
– چکیده ۲
– پیشگفتار ۳
فصل اول : ” طرح تحقیق”
– مقدمه ۶
۱-۱- بیان مسئله ۱۱
۲-۱- سئوال تحقیق ۱۵
۳-۱- اهداف تحقیق ۱۶
۴-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۸
فصل دوم: ” ادبیات تحقیق”
الف- ازدواج
۱-۱-۲- تعریف ازدواج ۲۲
۲-۱-۲- ازدواج بعنوان یک پدیده اجتماعی و تحول آن ۲۵
۳-۱-۲- انواع ازدواج و معیارهای آن ۳۱
۴-۱-۲- تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران ۳۷
ب- پیشینه تحقیق
۱-۲-۲- تحقیقات داخلی ۴۷
۲-۲-۲- تحقیقات خارجی ۵۱
ج- چارچوب نظری
۱-۳-۲- نظریه همسان همسری ۵۹
۲-۳-۲- نظریه نیازهای شخصیتی مکمل ۶۹
۳-۳-۲- نظریه مجاورت مکانی (همجواری) ۷۴
۴-۳-۲- نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر ۷۶
۵-۳-۲- تئوری تصور از همسر مطلوب ۷۹
– بسوی یک نظریه ترکیبی ۷۹
۶-۳-۲- نظریه مبادله ۸۲
– بیان فرضیه ها ۸۵
– مدل تحلیلی ۸۶
فصل سوم: ” چارچوب روش تحقیق”
۱-۳- روش تحقیق ۸۸
۲-۳- تکنیک جمع آوری اطلاعات ۸۹
۳-۳- اعتبار و روائی ۸۹
۴-۳- نمونه تحقیق ۹۰
۵-۳- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۹۰
۶-۳- روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۲
۷-۳- زمان و مکان تحقیق ۹۳
۸-۳- کاربرد علمی و عملی پژوهش ۹۳
۹-۳- متغیرهای تحقیق ۹۴
۱۰-۳- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۹۴
فصل چهارم :
توصیف داده ها ۹۸
فصل پنجم:
– نتیجه گیری ۱۴۹
– محدودیت ها ۱۵۱
– پیشنهادات ۱۵۲
– منابع و مأخذ ۱۵۳
– پیوستها
فهرست جداول
جدول ۱-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۱ (زیبایی ظاهری) ۹۹
جدول ۲-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۲ (آراستگی ظاهری) ۱۰۰
جدول ۳-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۳ (خوش اندام بودن) ۱۰۱
جدول ۴-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۴ (سن همسر) ۱۰۲
جدول ۵-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۵ (خواندن قرآن و کتابهای دینی) ۱۰۳
جدول ۶-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۶ (رعایت حجاب) ۱۰۴
جدول ۷-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۷ (روزه گرفتن) ۱۰۵
جدول ۸-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۸ (فامیل بودن همسر) ۱۰۶
جدول ۹-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۹ (همشهری بودن همسر) ۱۰۷
جدول ۱۰-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۱۰ (زبان و قومیت یکسان) ۱۰۸
جدول ۱۱-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۱۱ (شغل پدر همسر) ۱۰۹
جدول ۱۲-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۱۲ (شغل مادر همسر) ۱۱۰
جدول ۱۳-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۱۳ (درآمد پدر همسر) ۱۱۱
جدول ۱۴-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۱۴ (درآمد مادر همسر) ۱۱۲
جدول ۱۵-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۱۵ (تحصیلات پدر همسر) ۱۱۳
جدول ۱۶-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۱۶ (تحصیلات مادر همسر) ۱۱۴
جدول ۱۷-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۱۷ (درآمد همسر) ۱۱۵
جدول ۱۸-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۱۸ (تحصیلات تحصیلات همسر) ۱۱۶
جدول ۱۹-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۱۹ (شغل همسر) ۱۱۷
جدول ۲۰-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۲۰ (مهریه) ۱۱۸
جدول ۲۱-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۲۱ (جهیزیه) ۱۱۹
جدول ۲۲-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۲۲ (اهمیت توجه به نظر والدین) ۱۲۰
جدول ۲۳-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۲۳ (همسان تحصیلی) ۱۲۱
جدول ۲۴-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۲۴ (میزان تحصیلات همسر) ۱۲۲
جدول ۲۵-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۲۵ (اعتقاد دینی خود فرد) ۱۲۳
جدول ۲۶-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۲۶ (تناسب سنی) ۱۲۴
جدول ۲۷-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۲۷ (سن مورد نظر برای همسر) ۱۲۵
جدول ۲۸-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۲۸ (مقبولیت اجتماعی خانواده همسر) ۱۲۶
جدول ۲۹-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره ۲۹ (اصالت خانواده همسر) ۱۲۷
جدول ۳۰-۴- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک جنس ۱۲۸
جدول ۳۱-۴- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک تحصیلات ۱۲۹
جدول ۳۲-۴- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک سن ۱۳۰
جدول ۳۳-۴- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک جنس و سطح تحصیلات ۱۳۱
جدول ۳۴-۴- خلاصه شاخص های آماری نمره های آزمایشی در ملاکهای ازدواج ۱۳۲
جدول ۳۵-۴- خلاصه نتایج تحلیل و اریانس یک طرفه (به تفکیک چهار گروه سنی) ۱۴۱
جدول ۳۶-۴- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفکیک جنس) ۱۴۳
جدول ۳۷-۴- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفکیک سطح تحصیلات) ۱۴۵
فهرست نمودارها
شکل ۱ : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنس ۱۲۸
شکل ۲ : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات ۱۲۹
شکل ۳ : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن ۱۳۰
شکل ۴ : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنس و سطح تحصیلات ۱۳۱
شکل ۵ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک زیبایی ظاهری ۱۳۴
شکل ۶ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک اعتقاد مذهبی ۱۳۵
شکل ۷ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک قومیت ۱۳۶
شکل ۸ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک رفاه مادی ۱۳۷
شکل ۹ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک سطح تحصیلات همسر ۱۳۸
شکل ۱۰ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک سن همسر ۱۳۹
شکل ۱۱ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک اصالت ۱۴۰
چکیده
از آنجایی که بررسی و شناخت ملاکهای همسرگزینی موجبات تشکیل خانواده سالم را برای جوانان در آستانه ازدواج فراهم می سازد، بسیار حائز اهمیت است.
لذا در این پژوهش سعی شده به مهم ترین ملاکهایی که در همسرگزینی افراد تحصیل کرده نقش دارند اشاره گردیده و میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در امر ازدواج بررسی و شناخته شود. در این راستا، هدف تحقیق “بررسی میزان تأثیر پذیری ملاکهای ازدواج از میزان تحصیلات (دانشگاهی) است”.
چارچوب تئوریک این بررسی را دیدگاههای همسان همسری، مجاورت مکانی و تئوری مبادله تشکیل میدهند ، بر اساس این تئوریها فرضیاتی مطرح و به معرض آزمون گذارده شده اند. در این پژوهش بواسطه ویژگی موضوع مورد مطالعه از روش “پیمایش” بعنوان یک روش تحقیق مناسب این قبیل تحقیقات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد، که در بین یک نمونه (۱۹۶) نفری از دانشجویان کارشناسی ترم اول و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (در پاییز ۸۴) توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای و با استفاده از آزمون “t” استیودنت صورت گرفت.
نتایج نهایی تحقیق نشان داد که ، از بین هفت فرضیه مطرح شده، صرفاً فرضیه های همگنی سنی و همگنی تحصیلی با میزان تحصیلات در امر ازدواج رابطه معنی داری دارند. بدین معنی که جوانان تحصیل کرده (در جامعه آماری دانشجویان) گرایش بیشتری به ازدواج با کسانی را دارند که از نظر تحصیلات و سن مشابه آنان باشند. ولی ملاکهای زیبایی ظاهری، اصالت خانواده و رفاه مادی هر چند از نظر دانشجویان مورد بررسی اهمیت زیادی در امر ازدواج دارند، امّا متأثر از متغیر تحصیل نمی باشند، و ملاکهای قومیت و اعتقاد دینی نیز صرف نظر از میزان تحصیلات، در حد متوسط مورد توجه دانشجویان جامعه آماری بوده است.