بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی

کد محصول: OL456

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده
پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی است که از بین آنها دو گروه به صورت تصادفی انتخاب شد.گروهی که نحت راهنمایی مشاور قرار داشته گروه دیگر از راهنمایی مشاوره بهره نداشته است.روش نمونه برداری این پژوهش بر پایه نمونه برداری چند مرحله انجام گرفته است.بدین صورت که از بین تعداد کل دبیرستانهای شهرستان ابهر ۵ دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب و سپس از بین دبیرستانهای انتخابی از هر دبیرستان یک کلاس تجربی، یک کلاس ریاضی و یک کلاس انسانی به صورت تصادفی انتخاب گردید و از هر کلاس ۱۰ نفر به صورت انتخابی تعیین گردید که ۵ نفر متعلق به گروه A و ۵ نفر متعلق به گروه B می باشند.در مجموع تعداد کل دانش آموزان فارغ التحصیل مورد پژوهش ۱۵۰ نفر می باشند.نمرات دروسی اختصاصی دو گروه مورد مطالعه با استفاده از روش آزمون واریانس دو عاملی بدست آمده است.ابزار اندازه گیری این پژوهش عبارتست از پرونده های تحصیلی دانش آموزانی که توسط مشاوران تنظیم شده است.با مراجعه به پرونده تحصیلی گروه نمونه نمرات دروس اختصاصی استخراج شده و با استفاده از روش آزمون (T) گروههای مستقل دو گروه یعنی گروهی که با کمک مشاوره انتخاب رشته کرده اند و گروهی که شخصاً انتخاب رشته کرده اند با یکدیگر مقایسه شده اند.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین دانش آموزان در رشته تحصیلی علوم انسانی و علوم تجربی و ریاضی از لحاظ انتخاب رشته با کمک مشاور بیشترصورت میگیرد و در این سه رشته دانش آموزان رشته های ریاضی بیشتر از رشته های انسانی و تجربی با مشورت مشاور انتخاب رشته می کنند.
                                  فهرست مطالب

فصل اول – مقدمه 
مقدمه
هدف تحقیق
فرضیه تحقیق
فصل دوم
«
بررسی پیشینه پژوهش»
بررسی پیشینه تحقیق
شکل گیری مشاوره و راهنمایی در آموزش و پرورش
مبانی نظری
الف – هوش آزمایی
ب – عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی
ج – هوش و پیشرفت تحصیلی
ملاکهای هدایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
آزمونهای استاندارد (ابزاری برای کار مشاوران)
فصل سوم
روش تحقیق 
جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه
جدول ۱- توزیع فراوانی دانش آموزان در کلاسهای انتخابی
ابزار پژوهش
اعتبار و روایی ابزار سنجش
روش گردآری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
یافته های پژوهش 
یافته های پژوهش
تحلیل داده ها

فصل پنجم
نتایچ پژوهش

بحث نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادها
ضمائم
منابع