بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان

کد محصول: OL422

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
• مقدمه
• بیان مسأله
• سئوال مسأله
• اهمیت و ضرورت تحقیق
• اهداف تحقیق
• فرضیه تحقیق
• متغیرهای تحقیق
• تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق
• تأثیر پذیری روان بر شیوه دلبستگی
• نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی
• شیوه های دلبستگی
• رابطه احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی
• نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب
• “اضطراب دلبستگی” چیست؟
• کردار شناختی دلبستگی
• نظریات فروید در مورد دلبستگی
• مراحل دلبستگی
• مراحب دلبستگی
• آشنایی با اضطراب
• علائم اضطراب
• ۱- تعریف اضطراب
• ۲- علل بروز و ریشه های اضطراب
• ۳- آثار و علایم اضطراب
• ۳-۱- علایم جسمانی
• ۳-۲- علایم روانی
• ۴-۲- اضطراب بیمارگونه
• ۴- انواع اضطراب
• ۴-۱- اضطراب طبیعی
• ۵- نقش اضطراب
• ۶- ترس و اضطراب
• ۷- رابطه اضطراب با جنس
• ۸- دیدگاههای نظری درباره اضطراب
• ۸-۱- دیدگاه روان تحلیلگری
• ۸-۲- دیدگاه رفتارگرایی
• ۸-۳- دیدگاه وجودی
• ۸-۴- دیدگاه زیست شناختی
• تأثیرپذیری روان برشیوه دلبستگی
• نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی
• شیوه های دلبستگی
• رابطه احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی
• نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب
• رضایت مندی از ارتباط
• “اضطراب دلبستگی” چیست؟
• تعریف دلبستگی
• نظریه فروید در مورد دلبستگی
• کردار شناختی دلبستگی
• مراحل دلبستگی
• مرحله پیش دلبستگی (تولد تا ۶ هفتگی)
• مرحله دلبستگی در حال انجام (۶ هفتگی تا ۸-۶ ماهگی)
• مرحله دلسبتگی واضح (۸-۶ ماهگی تا ۱۸ ماهگی -۲ سالگی)
• آشنایی با اضطراب
• اضطراب طبیعی
• تفکیک ترس از اظطراب
• تظاهرات محیطی اضطراب
• آیا اظطراب انطباقی است ؟
• علائم اضطراب
فصل سوم : تعیین روش تحقیق
• جامعه مورد مطالعه
• حجم نمونه
• روش نمونه گیری
• ابزار اندازه گیری در تحقیق
• روش تحقیق
• روش آماری مربوط به فرضیه
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و
• تحلیل دادها
• مقدمه
• جدول ۱ – ۴نمرات خام آزمودنیها از آزمون پرسش نامه اضطراب سبکهای دلبستگی در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان
• جدول ۲-۴بررسی رابطه بین اضطراب و سبکهای دلبستگی دانش آموزان سوم دبیرستان
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
• پیشنهادات
• محدودیت ها
• منابع و مآخذ
• بحث و نتیجه گیری