بررسی علل تأخیر سن ازدواج در جوانان

کد محصول: OL415

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه۱-۲
فصل اول :طرح تحقیق
تعریف مسأله یا موضوع تحقیق۳
اهمیت و ضرورت تحقیق۴-۶
اهداف تحقیق۷
اهداف ویژه۷
روش تحقیق (نوع تحقیق – جامعه آماری – نمونه آماری – شیوه نمونه گیری – ابزار جمع آوری اطلاعات – آزمون آماری ۸

فصل دوم : چهارچوب نظری
اسلام و ازدواج۹-۱۱
ضرورت ازدواج۱۲-۱۳
ازدواج با خویشاوندان۱۴
ازدواج و گناه زدایی۱۵
ازدواجهای نامناسب۱۶
ازدواج موجب فراوانی روزی۱۷
حفظ دین در سایه ازدواج۱۸
توصیه های ازدواج۱۹
آیات قرآنی و سخنانی از بزرگان در مورد ازدواج۲۰
سخنان بزرگان و مشاهیر بزرگ جهان در مورد ازدواج۲۱
عوامل مؤثر در ازدواج۲۲
نقش عوامل اجتماعی در ازدواج۲۳-۲۴
نقش عوامل سیاسی در ازدواج
نقش عوامل فرهنگی در ازدواج
سوابق تجربی در جهان
وظیفه مسؤلان در قبال ازدواج جوانان

فصل سوم روش تحقیق
نوع تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
شیوه نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
آزمونهای آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف داده ها و نتایج بدست آمده
توصیف متغیر اول : ورودی پاسخگویان ـ جدول فراوانی شماره (۲)
توصیف متغیر دوم : جنس پاسخگویان ـ جدول فراوانی شماره (۳)
توصیف متغیر سوم : میزان تحصیلات پدر ـ جدول فراوانی شماره (۴)
توصیف متغیر چهارم : میزان تحصیلات مادر – جدول فراوانی شماره (۵)
توصیف متغیر پنجم : شاغل بودن و نبودن ـ جدول فراوانی شماره (۶)
توصیف متغیر ششم : درآمد خانواده ـ جدول فراوانی شماره (۷)
توصیف متغیر هفتم : درآمد فرد ـ جدول فراوانی شماره (۸)
توصیف متغیر هشتم : تمایل به ادامه تحصیل ـ جدول فراوانی شماره (۹)
توصیف متغیر نهم : فقر مالی خانواده ـ جدول فراوانی شماره (۱۰)
توصیف متغیر دهم : تاکید والدین بر ادامه تحصیل فرزندان ـ جدول فراوانی شماره (۱۱)
توصیف متغیر یازدهم : تاکید بر انتخاب همسر در موقعیت بالا ـ جدول فراوانی شماره (۱۲)
توصیف متغیر دوازدهم : ناتوانی در کسب درآمد کافی توسط فرد ـ جدول فراوانی شماره (۱۳)
توصیف متغیر سیزدهم : تاکید بر تعیین مقادیر بالای مهریه ـ جدول فراوانی شماره (۱۴)
توصیف متغیر چهاردهم : سنگین بودن جهیزیه ـ جدول فراوانی شماره (۱۵)
توصیف متغیر پانزدهم : ناتوانی افراد در تهیه مسکن ـ جدول فراوانی شماره (۱۶)
توصیف متغیر شانزدهم : بالا بودن مخارج عقد و عروسی ـ جدول فراوانی شماره (۱۷)
توصیف متغیر هفدهم : فرهنگ خانواده ـ جدول فراوانی شماره (۱۸)
توصیف متغیر هجدهم : بیکاری افراد ـ جدول فراوانی شماره (۱۹)
توصیف متغیر نوزدهم : وسواس در انتخاب همسر ـ جدول فراوانی شماره (۲۰)
توصیف متغیر بیستم : مخالفت والدین در امر ازدواج به هر دلیل ممکن ـ جدول فراوانی شماره (۲۱)
توصیف متغیر بیست و یکم : روابط آزاد دختر و پسر ـ جدول فراوانی شماره (۲۲)
توصیف متغیر بیست و دوم : اعتیاد فرد ـ جدول فراوانی شماره (۲۳)
توصیف متغیر بیست و سوم : استفاده از وسایل ارتباط جمعی ـ جدول فراوانی شماره (۲۴)
توصیف متغیر بیست و چهارم : حذف نظام وظیفه برای مردان ـ جدول فراوانی شماره (۲۵)

فصل پنجم خلاصه تحقیق (نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات )
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهادات
پرسشنامه
جدول مجموع کل فراوانی های داده شده
منابع