بررسی رابطه رضایت زناشویی و هوش همسران توسط تست رضایت زناشویی و تست پیشرونده ریون

کد محصول: OL406

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰  تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه ۱
فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش
۱- موضوع پژوهش ۴
۲- هدفهای پژوهش ۴
۳- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن ۵
۴- سؤالهای پژوهش ۵
۵- فرضیه‎های پژوهش ۶
۶- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها ۶
خلاصه ۸

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
تعریف رضایت ۱۰
تعریف رضایتمندی زناشویی ۱۱
ازدواج ۱۲
تعریف ازدواج ۱۲
فوائد ازدواج ۱۳
ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران کودکی ۱۴
افکار مسموم ۱۷
بهداشت روانی ۱۷
بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان ۲۰
مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق ۲۰
پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین ۲۰
طرز تفکر وعقاید وتمایلات ۲۱
طرز تلقی ونگرشها ۲۲
عقاید مذهبی ۲۳
اختلافات طبقاتی ۲۳
میزان تحصیلات ۲۴
توافق وطرز فکر درباره امورجنسی ۲۴
تولد فرزند ۲۵
تعداد فرزندان ۲۶
اخلاق ۲۶
دخالت اطرافیان وبستگان ۲۷
تفاوت سنی بین زن وشوهر ۲۷
رابطه با اولیا ۲۸
ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد ۲۹
وجوهی از اختلافات زناشویی ۳۱
نیازهای احساسی زن ومرد ۳۱
چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود ۳۲
نیاز اساسی ازدواج موفق ۳۳
نقش زن در زندگی امروز ۳۵
زن در نقش همسری ۳۵
موقعیت زن در اسلام ۳۶
ازدواج از نظر اسلام ۳۷
سختگیری در مسئله ازدواج ۳۸
اهداف والای ازدواج در اسلام ۳۸
معیارهای انتخاب همسر ۴۰
خواستگاری ۴۲
مهریه ۴۲
جهیزیه ۴۳
عقد وعروسی ۴۴
حقوق زن وشوهر ۴۵
رفتار ۴۶
گفتار ۴۶
هدف زندگی ازدید قرآن ۴۶
اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم ۴۷
خانواده ۴۸
تیپهای خانواده ۴۹
خانواده متزلزل . ۵۰
خانواده متعادل ۵۰
خانواده متکامل ۵۰
ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر ۵۱
ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر ۵۲
توصیه‎هایی برای زن وشوهرها ۵۳
شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم ۵۳
طلاق ۵۴
خانواده گسسته ۵۶
اختلافات خانوادگی ۵۶
تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه ۵۷
انواع عوارض بعد از طلاق ۵۸
تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق ۵۹
هوش ۶۰
تعریف هوش ۶۰
وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی ۶۳
هوش عملی وهوش نظری ۶۴
هوش واستعدادهای دیگر ۶۵
ماهیت عامل g 67
تست هوش چیست ۶۷
بهره هوشی (هوشبهر )چیست ۶۷
بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی ۶۹
ماهیت هوش ۷۰
الف- هوش بعنوان توان درک رابطه ۷۱
ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید ۷۱
پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری ۷۲
ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی ۷۲
عوامل موثر در رشد هوش ۷۲
نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش ۷۳
۱- وراثت وهوش ۷۳
۲- ازدواج میان خویشاوندان وهوش ۷۵
۳- هوش چگونه به ارث میرسد ۷۵
۴- محیط وهوش ۷۵
۵- نقش زمان در تشکیل هوش ۷۶
۶- عوامل محیطی موثر در رشد هوش ۷۷
آزمون استانداردشده هوش ۷۸
آزمونهای هوش ۸۰
آزمونهای گروهی ۸۱
آزمونهای فردی هوش ۸۲
دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش ۸۳
نظریه‎های معاصر هوش ۸۴
الف: نظریه‎های عاملی هوش ۸۵
نظریه دوعاملی اسپیرمن ۸۶
نظریه سلسله مراتبی ۸۷
نظریه چند عاملی ترستون ۸۸
نظریه سه بعدی گیلفورد ۸۹
نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال ۹۰
نظریه دوسطحی جنسن ۹۱
ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش ۹۲
نظریه شناختی پیاژه درباره هوش ۹۳
نظریه بازنمایی برونر ۹۵
مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور ۹۵
خلاصه ۱۰۷

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع
۱-انتخاب نمونه ۱۱۴
۱-۱- جامعه مورد بررسی ۱۱۴
۲-۱ روش نمونه گیری ۱۱۵
۳-۱ نمونه منتخب ۱۱۵
۲-ابزار وروش اجرای پژوهش ۱۱۵
۱-۱ ابزار پژوهش ۱۱۵
۲-۲ آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH 115
۳-۲روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH 119
۴-۲آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN 120
۵-۲شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN 120
۶-۲ روش اجرای پژوهش ۱۲۱
۳-طرح پژوهش وروشهای آماری ۱۲۱
۱-۱- معرفی طرحهای پژوهش ۱۲۱
۱-۲-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها ۱۲۱
خلاصه ۱۲۲

فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج کمی
۱-یافته‎های توصیفی ۱۲۳
۲-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها ۱۲۶
خلاصه ۱۲۸

فصل پنجم : بحث ونتایج کمی
۱-بحث وبررسی درباره یافته‎ها ۱۳۰
۲-تفسیر نهایی ۱۳۱
۳-محدودیتهای پژوهش ۱۳۷
۴-پیشنهادات ۱۳۸
منابع ۱۳۹
پیوستها
جدول داده‎های خام مردان ۱۴۲
جدول داده های خام زنان ۱۴۳
جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان ۱۴۴
جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان ۱۴۶
پرسشنامه رضایت زناشویی ۱۴۸
برگ نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون ۱۵۰

فهرست جدولها
جدول ۱-۱- تفسیر کیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو ۷
جدول ۱-۴- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان ۱۲۳
جدول ۲-۴ – یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان ۱۲۳
جدول ۳-۴- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان ۱۲۴
جدول ۴-۴- یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان ۱۲۵
جدول ۵-۴- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان ۱۲۶
جدول ۶-۴- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان ۱۲۷
جدول ۷-۴- نتایج آزمون tمستقل برای رضایت زناشویی مردان وزنان ۱۲۸
جدول ۸-۴- نتایج آزمون t مستقل برای هوش مردان وزنان ۱۲۸

فهرست نمودارها
نمودار ۱-۴ ۱۲۴ میانگین نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان
نمودار ۲-۴ ۱۲۵ میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان
نمودار ۳-۴ ۱۲۶ میانگین نمرات هوش مردان وزنان

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، ۶۰نفر زن وشوهر (۳۰زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه ۴۷سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان ۹۹%دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،هردو در سطح اطمینان ۹۹%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد،بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد.