بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در بین دانش آموزان

کد محصول: OL392

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطالب
چکیده 
تقدیروتشکر
تقدیم به
فصل اول(کلیات پژوهش) ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
ضرورت واهمیت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۸
فرضیه های تحقیق ۸
متغیرهای تحقیق ۸
تعاریف نظری ۸
تعاریف عملیاتی ۹
فصل دوم(پیشینه پژوهش) ۱۰
شخصیت ومفهوم آن ۱۱
ضرورت مطالعه وشناخت شخصیت ۱۳
نظریه های شخصیت(شخصیت ورویکرد روانکاوی) ۱۴
نظریه تحلیلی یونگ ۱۵
نظریه پویایی روانی –اجتماعی ۱۶
نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان ۱۸
نظریه اسلام درباره شخصیت انسان ۲۰
الگوی شخصیت ۲۱
پایداری شخصیت ۲۲
تغییردرشخصیت ۲۳
شخصیت سالم ۲۴
ساختارشخصیت ۲۶
همسانی شخصیت ۲۹
تعریف سلامت روانی ۳۰
تاریخچه سلامت روانی ۳۰
کلیدسلامت روانی ۳۲
چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟ ۳۲
اعتمادبه نفس،کلیدسلامت روانی ۳۳
نظریه های سلامت روانی ۳۴
۱-الگوی گوردون آلپورت ۳۴
۲-الگوی کارل راجرز ۳۵
۳- الگوی کارل گوستاو یونگ ۳۵
۴-الگوی ویکتورفرانکل ۳۶
۵- الگوی اریش فروم ۳۶
۶-الگوی آبراهام مزلو ۳۷
۷-الگوی فریتس پرلز ۳۸
تحقیقات انجام شده درزمینه سلامت روان وویژگی های شخصیتی ۳۸
فصل(روش تحقیق۴۲
روش تحقیق ۴۳
جمعیت هدف ۴۳
روش نمونه برداری وتعدادآنها ۴۳
ابزاراندازه گیری ۴۳
روش جمع آوری داده ها ۴۹
فصل چهارم(تجزیه وتحلیل آماری) ۵۰
تجزیه وتحلیل آماری ۵۱
جدول۱-۴نمرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان ۵۳
جدول شماره ۲-۴محاسبه ضریب همبستگی از راه اعدادخام(دختران) ۵۵
جدول ۳-۴ محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان ۵۷
جدول ۴-۴ مرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان پسرمقطع سوم دبیرستان ۵۸
جدول ۵-۴ محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام(پسران) ۶۰
جدول ۶-۴ محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزانپسرمقطع سوم دبیرستان ۶۲
جدول ۷-۴ محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی ۶۴
جدول۸-۴ محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی ۶۶
جدول۹-۴محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی ۶۸
چدول شماره ۱۰-۴ نمرات سلامت روان دانش آموزان دختر وپسرمقطع سوم دبیرستان ۶۹
جدول شماره ۱۱-۴ محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی ۷۲
فصل پنجم (بحث ونتیجه گیری) ۷۳
بحث ونتیجه گیری ۷۴
محدودیتهای تحقیق ۷۶
پیشنهادات پژوهش ۷۶
منابع ومآخذ ۷۷
پیوست الف- پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(کامل) ۷۹
پیوست ب- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) 99
چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزانت مقطع دوم متوسطه انجام شد.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر ۸۰ نفر(۴۰دخترو۴۰پسر)بودکه ازدانش آموزان مقطع متوسطه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزارمورداستفاده دراین تحقیق پرسشنامه شخصیتی نئووپرسشنامه سلامت روان بودکه پس ازجمع آوری اطلاعات فرضیه های چهارگانه تحقیق بااستفاده ازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون وآزمون T موردآزمون قرارگرفت ونتیجه نشان دادکه بین ویژگی شخصیتی روان نژندی ،برونگرایی،دلپذیربودن وسلامت روان رابطه معناداری وجود ندارد.همچنین نتیجه تحقیق نشان دادکه بین سلامت روانی دختران وپسران تفاوت معناداری وجود ندارد