اطلاعیه

ناهنجاری های مادرزادی

متن کامل این مقاله موجود نیست

فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه و بیان مسئله
مقدمه
۱-۱- بیان مسئله و اهمیت پژوهش
۲-۱ – پاتوفیزیولوژی ناهنجاری ها
۳-۱ناهنجاری های مادرزادی
۴-۱-علل ایجاد کننده ی ناهنجاری ها
۱-۴-۱مسائل ژنتیکی – عوامل خانوادگی
۲-۴-۱پرتوتابی
۳-۴-۱-تماس پدر با عوامل مختلف
۴-۴-۱- سن مادر
۵-۴-۱-بیماری های مادر
۶-۴-۱- داروها
۷-۴-۱- هورمون تراپی جهت باردار شدن
۵-۱- انواع نقایص
۶-۱- تشخیص
۷-۱-درمان و پیشگیری از بیماری های جنین
۸-۱- اهداف
۱-۸-۱-اهداف اصلی
۲-۸-۱-اهداف ویژه
۹-۱- فرضیات و سوالات
۱۰-۱- تعریف واژه ها
فصل دوم : مروری بر متون و مطالعات انجام شده در زمینه پژوهش
۱-۲- مطالعات داخل کشور
۲-۲- مطالعات خارج از کشور
فصل سوم : مواد وروش ها
۳-مواد وروش ها
۱-۳ روش پژوهش
۲-۳- محل پژوهش
۳-۳- جمعیت مورد مطالعه
۴-۳- روش تعیین حجم نمونه
۵-۳- روش جمع آوری اطلاعات
۶-۳- ابزار پژوهش
۷-۳- روش تجزیه و تحلیل پژوهش
۸-۳- جدول متغیر ها
۹- ۳- ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم : نتایج ویافته ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری