نگرش مردم روستاها نسبت به خشکسالی و تاثیر آن بر زندگی آنها

کد محصول: OL352

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه  ۱
فصل اول: طرح تحقیق
بیان مسئله  ۲
ادبیات تحقیق  ۳
اهمیت تحقیق  ۳
اهداف پژوهش (تحقیق) ۴
فرضیات  ۴
تعاریف عملیاتی (شاخص ها و سؤالات) ۵
تعاریف  ۷
روش تحقیق ۱۲
جامعه آماری  ۱۲
نمونه آماری  ۱۳
شیوه نمونه گیری  ۱۳
ابزار جمع آوری اطلاعات  ۱۴
آزمون آماری  ۱۴

فصل دوم : چهارچوب نظری
تعریف خشکسالی  ۱۵
تعریف خشکسالی از دیدگاههای مختلف  ۱۶
دیدگاه هواشناسی  ۱۶
دیدگاه اقلیم شناسی  ۱۷
دیدگاه هیدرولوژیکی  ۱۷
دیدگاه کشاورزی  ۱۸
دیدگاه اجتماعی و اقتصادی  ۱۹
شاخصهای خشکسالی  ۱۹
انواع شاخصهای خشکسالی موجود  ۲۰
شاخص شدت خشکسالی  ۲۰
شاخص ذخیره آب سطحی  ۲۰
شاخص درصدی از نرمال  ۲۱
شاخص دهکها  ۲۱
شاخص بارش استاندارد  ۲۱
شاخص رطوبت محصول  ۲۱
خشکسالی رطوبت خاک  ۲۲
خشکسالی محصول – ویژه ۲۲
شاخص بارش سراسری یا کلی  ۲۲
شاخص نابهنجاری یا بی نظمی باری ۲۳
شاخص خشکسالی احیائی  ۲۳
شاخص بارش مؤثر  ۲۳
بررسی چند شاخص خشکسالی مهم همراه با مزایا و معایب آنها  ۲۳
شاخص درصدی از نرمال  ۲۳
شاخص بارش استاندارد  ۲۵
شاخص شدت خشکسالی پالمر ۲۷
شاخص ذخیره آب سطحی  ۳۰
شاخص رطوبت محصول  ۳۳
شاخص رطوبت احیائی  ۳۴
شاخص بارش مؤثر ۳۵
بررسی نکات ضعف شاخصهای  ۳۶
واحد زمان  ۳۶
تعیین و تعریف دوره کمبود آب  ۳۷
دوره ذخیره آب  ۳۷
توجه به اتلاف منابع آب با گذشت زمان  ۳۸
داده های مورد استفاده  ۳۸
گوناگونی و تنوع اطلاعات  ۳۸
بررسی خشکسالی های تاریخی با استفاده از شاخص پالمر  ۴۰
اهداف استفاده از روشهای تاریخی (حلقه های درخت) در پیش بینی خشکسالی ۴۲
داده ها وروش کار بررسی خشکسالیهای تاریخی با استفاده از شاخص پالمر ۴۲
نتایج حاصل از بررسی خشکسالیهای تاریخی بااستفاده از شبکه شاخص شدت خشکسالی پالمر: ۴۳
خشکسالی ۴۴
خصوصیات خشکسالی ۴۶
چارچوب تصمیم گیری در مدیریت ریسک خشکسالی ۴۷
دوره زمانی رخداد خشکسالی ۴۷
مشخصه های خشکسالی ۴۷
اثرات خشکسالی ۴۸
نمایه های خشکسالی ۴۸
علل عمده وقوع خشکسالی: ۴۹
روشهای مطالعه خشکسالی ۴۹
روش مطالعه بیلان آبی ۴۹
روشهای تحلیل جریان ۴۹
روش تحلیل داده های بارندگی ۵۰
آغازوخاتمه خشکسالی ۵۱
خسارات ناشی از وقوع خشکسالی کشاورزی ۵۲
یکی دیگر از مشکلات خشکسالی ازدواجهای اجباری می باشد. ۵۳
بررسی خشکسالی کشور بر مبنای  بارش مهر۱۳۸۷ تاپایان مرداد ۱۳۸۸  ۵۸
تامین مالی سفرهای استانی از بودجه خشکسالی ۵۹

فصل سوم : روش اجرای تحقیق
روش تحقیق با ذکر دلیل  ۶۰
جامعه آماری  ۶۱
نمونه آماری: ۶۱
روش نمونه گیری : ۶۱
ابزار جمع آوری اطلاعات: ۶۲
آزمونهای آماری: ۶۲
موانع و محدودیتهای پژوهش : ۶۲
منابع : ۶۳
پیوستها : ۶۴