مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال

کد محصول: OL342

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول- طرح تحقیق
مقدمه ۲
بیان مساله ۴
ضرورت و اهمیت پژوهش ۵
اهداف پژوهش ۷
هدف اصلی پژوهش ۷
اهداف فرعی پژوهش ۷
فرضیه¬های پژوهش ۸
محدودیت¬های پژوهش ۹
تعاریف نظری ۱۰
تعاریف عملیاتی ۱۱
فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۴
فعالیت بدنی ۱۴
ورزش ۱۶
مفهوم سلامت روان ۱۸
فعالیت بدنی و سلامت روان ۱۹
مفهوم سلامت روان در نظریه¬های روانکاوی ۲۳
نظریه آدلر ۲۴
نظریه اریکسون ۲۴
نظریه کورت لوین۲۵
نظریه کارل راجرز ۲۵
سلامت از دیدگاه زیستی، روانی و اجتماعی ۲۵
مفهوم سالمندی ۲۷
فعالیت بدنی و سلامت روان سالمندان ۲۹
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۳۲
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۳۶
فصل سوم- روش تحقیق
مقدمه ۴۱
روش پژوهش ۴۱
جامعه آماری ۴۲
نمونه آماری ۴۲
ابزار پژوهش ۴۵
روایی و اعتبار ابزار ۴۷
متغیرهای تحقیق ۴۹
روش¬های آماری ۵۰
ملاحظات اخلاقی ۵۰
آزمون فرض نرمال بودن متغیرها ۵۰
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده¬ها
مقدمه ۵۵
سن ۵۶
وضعیت تأهل ۵۷
شغل ۵۸
میزان فعالیت در هفته ۵۹
بیماری قلبی ۶۰
فشار خون بالا ۶۱
بیماری آرتروز ۶۲
بیماری دیابت ۶۳
توصیف سلامت روانی آزمودنی¬ها به تفکیک فعالیت ۶۴
توصیف بعد جسمانی سلامت روان آزمودنی¬ها ۶۵
توصیف بعد اضطراب و اختلال خواب سلامت روان آزمودنی¬ها ۶۶
توصیف بعد کارکردهای اجتماعی سلامت روان آزمودنی¬ها ۶۷
توصیف بعد افسردگی سلامت روان آزمودنی¬ها ۶۸
توصیف سلامت روانی آزمودنی¬ها به تفکیک وضعیت تأهل ۶۹
بخش دوم : آزمون فرضیه ۷۰
آزمون فرضیه اول ۷۱
آزمون فرضیه دوم ۷۲
آزمون فرضیه سوم ۷۳
آزمون فرضیه چهارم ۷۴
آزمون فرضیه پنجم ۷۵
آزمون فرضیه ششم ۷۶
فصل پنجم- بحث و نتیجه¬گیری
مقدمه ۷۹
خلاصه¬ی پژوهش ۷۹
یافته¬های پژوهش۸۰
بحث و نتیجه¬گیری ۸۲
نتیجه¬گیری کلی ۸۵
پیشنهادهای مبتنی بر یافته¬های پژوهش ۸۶
پیشنهادات برای پژوهش های آینده ۸۶
منابع و پیوست¬ها ۸۷