بزهکاری اطفال

کد محصول: OL237

تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

مقدمه
انگیزه و روش تحقیق
طرح فرضیه
بخش اول: کلیات و مفاهیم
فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
مبحث دوم: نحوه برخورد با اطفال بزهکار در ایران
گفتار اول: مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان
در اوستا دوران کودکی به دو مرحله تقسیم گشته
در عصر ساسانیان دو نوع دادگاه وجود داشت
بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری
بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام
مبحث سوم: پیشینه تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر
در ترمینولوژی حقوق گفته شده
گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری
مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
گفتار اول: ارکان مسوولیت کیفری
بند اول: قابلیت انتساب
بند دوم: قابلیت تحمل
گفتار دوم: عوامل رافع مسوولیت کیفری
گفتار سوم : منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال
گفتار چهارم: نسبی بودن مفهوم ”بزهکاری اطفال
گفتار پنجم : اهمیت بزهکاری اطفال
فصل سوم: مسولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب کیفری حقوق جزا
مبحث اول: بررسی مکاتب کلاسیک و نئو کلاسیک در ارتباط با مسوولیت کیفری اطفال
مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار
مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی
گفتار اول: مکتب دفاع اجتماعی افراطی
گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماع نوین
بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس
فصل اول: مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در فقه (مذاهب پنجگانه)
مبحث اول: عدم بلوغ فکری و جسمی از دیدگاه مذاهب خمسه
گفتار اول: عدم تمیز مطلق یا صغیر غیر ممیز در نزد فقهای پنجگانه
گفتار دوم : ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه
مبحث دوم : بلوغ یا تکامل رشد فکری و جسمی در آیات و روایات و نزد فقها
گفتار اول : آیات قرآنی در مورد بلوغ
گفتار دوم : روایات و احادیث مذکور در بلوغ
صاحب جواهر از فقهای شیعه مذهب در خصوص سن بلوغ اینگونه بیان کرده
ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی
گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحله دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه )
بررسی رشد جزایی در قانون ایران
مبحث سوم : ضمانت اجراهای کیفری اطفال و نظر فقهای شیعه و سنی
گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز
گفتار دوم : اطفال ممیز و مجازات تعزیری
گفتار سوم : سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال ممیز و غیر ممیز
فصل دوم : مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس
مبحث اول : بررسی مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران
گفتار اول : نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب
بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
اطفال غیر ممیز
اطفال ممیز
اشخاص بالغ
بند دوم : قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸
مشروط بودن تشکیل دادگاه
صلاحیت دادگاه
بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی
احکام دادگاه اطفال
بند سوم : بررسی کانون اصلاح و تربیت
چگونگی ایجاد کانون اصلاح و تربیت
بررسی آئین نامه مرتبط با کانون
بند چهارم‌: قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
گفتار دوم : قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال
بند اول: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده ۴۹ و ۵۰ ق. م.ا )
ماده ۴۹ و تعریف طفل
دیدگاه اصلاحی و تربیتی ماده ۴۹
ضمان عاقله
قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد
انتقادات واشکالات وارده بر مواد ۴۹و ۵۰
مسوولیت طفل در ارتباط باچند عنوان (شرکت ، معاونت، شروع، تعدد، تکرار)
توجیهات اصل عدم مسوولیت کیفری اطفال
فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال
دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال
بی کیفر ماندن معاونین و شرکاء جرم صغیر
عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر
بنددوم ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸
اصول وقواعد حاکم بر مرحله رسیدگی کیفری
غیر علنی بودن جلسه رسیدگی به جرائم اطفال
لزوم حضور ولی یا سرپرست یا وکیل طفل در جلسه دادرسی
لزوم احضار اطفال توسط ولی یا سرپرست آنها
عدم سلب آزادی طفل جزء در موارد استثنایی
اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم
قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم
تجدید نظر درحکم توسط قاضی
تجدید نظر از حکم دادگاه
مبحث دوم :‌مسوولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان
گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس
بند اول ) مبنای دفاعیات
بند دوم) انواع دفاعیات
دفاعیات توجیه کننده
دفاعیات معذور کننده
گفتاردوم :طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس
بند اول ) تعریف صغیر در انگلستان
بند دوم ) صغار زیر ۱۰ سال در انگلستان
معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال
هدف ودلایل اخلاقی
دلایل بازدارندگی
دلایل اصلاحی
بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله
معیار تشخیص خوب وبد
نظریه شریرانه یا ضابطه فردی
بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال
بند پنجم : پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور
بند اول)نقش دادستانی
بند دوم )علم و آگاهی طفل
بندسوم) قوت دلایل دادستانی
بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل
بند پنجم) قرینه سن
فرضیه اشتباه بهنجاری ( یا به عبارتی دیگر اشتباه بودن فرضیه بهنجاری «طفل» )
بند ۱) اظهارات واقاریر متهم
بند۲) رفتار طفل قبل و بعد از عمل
بخش سوم: مجازات اطفال در ایران و انگلیس و تصمیمات حقوقی راجع به اطفال بزهکار
فصل اول: انواع مجازاتها و تصمیمات راجع به اطفال بزهکار در حقوق ایران
مبحث اول: سپردن به سرپرست
مبحث دوم: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
مبحث سوم‌: مجازاتهای رایج در رویه قضایی
گفتار اول: احکام حرفه آموزی
گفتار دوم: حبس در منزل
گفتار سوم: حکم سواد آموزی درداخل کانون
گفتار چهارم: حبس پایان هفته
فصل دوم: مجازات اطفال ازدیدگاه حقوق انگلستان
مبحث اول: احکام غیر توقیفی
گفتار اول : آزادی
گفتار دوم: اخذ التزام
گفتار سوم: جبران خسارت
گفتار چهارم: جریمه نقدی
مبحث دوم: احکام اجتماعی
گفتار اول : دستور حضور در مراکز مراقبتی
گفتار دوم: دستورات نظارتی
گفتار سوم : دستور تعلیق مراقبتی
گفتار چهارم: دستورات خدمات اجتماعی
گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه
مبحث سوم: احکام توفیقی
گفتار اول: دستورات تربیتی قطعی
گفتار دوم : بازداشت دریک موسسه متخلفین جوان
گفتار سوم: حبس در زندان
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها
فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار
مبحث ۱) فرض بیگناهی
مبحث ۲) لزوم حفظ حریم شخصی و سری بودن جلسات دادرسی
مبحث ۳) اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی
مبحث ۴) حق حضور والدین در جلسه دادرسی
مبحث ۵) اصل تفسیر کودک مدارانه
مبحث ۶) : حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی
مبحث ۷) لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان
مبحث ۸) محدود بودن کاربرد مجازات
مبحث ۹)منع استفاده از حبس
مبحث ۱۰) ممنوعیت مجازات های بدنی
مبحث ۱۱)الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی
نتیجه گیری و پیشنهاد
ضمیمه
فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات
فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت
فصل ششم : سایر مقررات
منابع و مأخذ