بررسی رابطه رضایت مندی و تهییج پذیری جنسی بر رضایت مندی زناشویی

کد محصول:OL215

تعداد صفحه : ۱۰۰ صفحه Word

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 

چکیده
فصل اول :
۱-۱ مقدمه
۱-۲ موضوع تحقیق
۱-۳ اهداف تحقیق
۱-۴ اهمیت موضوع
۱-۵ دلایل انتخاب موضوع
۱-۶ فرضیه های تحقیق
۱-۷ تعاریف عملیاتی
۱-۱ مقدمه :
۱-۲ بیان مسئله
اهداف تحقیق :
هدف اصلی :
اهداف فرعی :
۱-۴ اهمیت موضوع :
۱-۵ دلایل انتخاب موضوع :
۱-۶- فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی :
فرضیه های فرعی :
۱-۷- تعاریف عملیاتی :
سلامت روان
زنان دانشجو :
متأهل :

فصل دوم :
۲-۱- موضع گیری های نظری شخصیت
۲-۱-۱- تعریف شخصیت
۲-۱-۲-۱- انواع شخصیت
۱- شخصیت نافعال – پرخاشگر :
۲- شخصیت ناکارآور :
۳- شخصیت هیستریایی :
۴- شخصیت ادوارخویی :
۵) شخصیت اسکیزوئیدی :
۶) شخصیت ضعیف :
۷-  شخصیت پارانویایی :
۸) شخصیت وسواس فکری-عملی :
۹- شخصیت انفجاری :
۱۰- شخصیت ضد اجتماعی :
شخصیت سالم :
۲-۱-۳-۱ ارتباط ویژگیهای شخصیت با زناشویی :
پیوندجویی :
۲-۲- موضع گیریهای نظری در خصوص روابط زناشوئی
۲-۲-۱- تعریف غریزه جنسی
فروید می گوید :
مگر
امام صادق (ع) می فرماید :
اهمیت روابط جنسی :
۲-۲-۲- فرآیند روابط زناشوئی :
اهمیت آمادگی روانی برای آمیزش :
اهمیت عشقبازی :
مراحل واکنش جنسی طبیعی :
۱) مرحله پیدایش انگیزش :
۲) مرحله پلاتو :
۳) مرحله ارگاسم :
۴) مرحله فرونشینی :
ارگاسم زنانه :
دفعات مقاربت و سازگاری جنسی :
ریتم میل جنسی در زنان :
ریتم میل جنسی در مردان :
پختگی جنسی :
قدرت جنسی :
۲-۲-۳- مشکلات روابط زناشویی
الف – مشکلات جنسی زنان
۱- کاهش میل جنسی  :
۲- کاهش انگیختگی جنسی :
۳- کاهش وری ارگاسمی  :
۴- انقباض مهبلی  :
۵- دخول دردناک :
ب- مشکلات جنسی در مردان :
۱-  کاهش میل جنسی :
۲- ناکنش وری نعوظ  :
۳- زود انزالی  :
اما معیار سرعت و فوریت چیست ؟
۴- دیر انزالی  :
۵- درد انزالی (انزال دردناک)  :
۶- ادخال دردناک  :
۷- هراس جنسی   :
۲-۲-۴- بهداشت و درمان روابط زناشویی
الف – جهل جنسی  :
ب – اضطراب عملی  :
ج- مشکلات رابطه ای :
د- مشکلات جسمانی  :
۲-۳- پژوهشهای  انجام شده در خصوص موضوع :

فصل سوم :
۳-۱- روش پژوهش
۳-۲- جامعه و نمونه آماری
۳-۳- روش جمع آوری اطلاعات
۳-۴- ابزار تحقیق
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۱- روش پژوهش :
۳-۲- جامعه و نمونه آماری :
۳-۳- روش جمع آوری اطلاعات :
۳-۴- ابزار تحقیق :
پرسشنامه دوم :
پرسشنامه رضایتمندی زناشویی و تهییج پذیری جنسی
نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی جنسی :
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها :

فصل چهارم :
۴-۱- مقدمه
۴-۲- توصیف ویژگیهای عمومی آزمودنیها
۴-۳- توصیف داده ها
۴-۴- ویژگیهای آزمودنیها
۴-۵ – بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها
۴-۱- مقدمه :
۴-۲- توصیف ویژگیهای عمومی آزمودنیها :
۴-۳- توصیف داده ها :
۴-۴- ویژگیهای آزمودنیها :
۴-۵- بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها :
آزمون فرضیه اول :
بین رضایتمندی زناشویی و اضطراب رابطه وجود  دارد.
جدول ۴-۱ – رابطه رضایتمندی زناشویی با اضطراب
آزمون فرضیه دوم :
بین رضایتمندی زناشویی و وسواس اجبار رابطه ای وجود دارد.
جدول ۴-۳ – رابطه رضایتمندی زناشویی و حساسیت در روابط متقابل
آزمون فرضیه چهارم :
در بین رضایتمندی زناشویی و افسردگی رابطه وجود دارد.
جدول ۴-۴ – رابطه رضایتمندی زناشویی و حساسیت در روابط متقابل
آزمون فرضیه پنجم :
بین رضایتمندی زناشویی و افکار پارانوئید رابطه وجود دارد.
جدول ۴-۵ – رابطه رضایتمندی زناشویی و افکار پارانوئید
آزمون فرضیه ششم :
بین رضایتمندی زناشویی و شکایات جسمانی رابطه ای وجود دارد.
جدول ۴-۶ – رابطه رضایتمندی زناشویی و شکایات جسمانی
آزمون فرضیه هفتم :
بین رضایتمندی زناشویی و روان پریشی رابطه وجود دارد.
جدول ۴-۷ – رابطه رضایتمندی زناشویی و حساسیت در روابط متقابل
آزمون فرضیه هشتم :
بین رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری رابطه وجود دارد.
جدول ۴-۸ – رابطه رضایتمندی زناشویی پرخاشگری

فصل پنجم :
۵-۱- مقدمه :
۵-۲ – بحث و نتیجه گیری :
فرض اول این پژوهش که عنوان می کرد :
« بین سلامت روان و اضطراب رابطه وجود دارد».
فرض دوم این پژوهش که عنوان می کرد :
بین رضایتمندی زناشویی و وسواس – اجبار رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم این تحقیق عنوان می کرد که :
بین رضایتمندی زناشویی و حساسیت در روابط متقابل رابطه وجود دارد»
فرض چهارم این تحقیق عنوان می کرد :
« بین رضایتمندی زناشویی و افسردگی رابطه وجود دارد»
فرضیه پنجم این پژوهش عنوان  می کرد :
« بین رضایتمندی زناشویی و افکار پارانوئیدی رابطه وجود دارد»
فرض ششم این پژوهش عنوان می کرد که:
با توجه به داده های جدول (۴-۶) میزان رضایتمندی زناشویی بر شکایات جسمانی تاثیر ندارد. بنابراین بین رضایتمندی زناشویی و شکایات جسمانی رابطه وجود ندارد.
فرضیه هفتم این پژوهش عنوان می کرد که :
« بین رضایتمندی زناشویی و روان پریشی رابطه وجود دارد »
فرضیه هشتم این تحقیق عنوان می کرد که :
« بین رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری رابطه وجود دارد»
۵-۳- پیشنهاداتی برای پژوهش آینده :
۵-۴- محدودیت های تحقیق :
۵-۵- چکیده فصل پنجم :

منابع  انگلیسی :
۱. Bancroft y. (1989) Human senuality and 1ts problems, 2 and end. (Edinbargh, Churchill living stone)
۲. Hawton,k . (1985) sea therapy. Apractical Guide (ouford, on ford university press).
۳. Masters, w.H. and Johnson, V.E. (1996) Human senunal Response, Boston : little Brown.
۴. O. sullvian, k . (1979) observation on vaginismus in Irish women, Archives of general psychiatry.
۵. Spence, S.H (1991) Pshchosenual therapy . Acognitire Behaviral Approach (London, chapman and hall)

منابع
۴- آلیس ، آلبرت و همکاران، زوج درمانی ، مترجمان ؟؟ و صالحی ، نشر میثاق ، تهران ، ۱۳۷۵.
۵- بک ، آرون تی، عشق هرگز کافی نیست، ترجمه مهدی قره چه داغی، چاپ اول، ۱۳۶۹.
۶- شاملو، سعید ، بهداشت روانی، انتشارات رشد چاپ دهم، پاییز ۱۳۷۲.
۷- شاملو، سعید، مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت، انتشارات رشد ، زمستان ۱۳۶۸.
۸- شولتز داون و سیدی الن شولتز، نظریه های شخصیت ، ترجمۀ یحیی سید محمدی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن، پاییز ۱۳۷۵.
۹- صادقی جانبهان ، محمود، محرومیت جنسی و اضطراب ، نشر مفید ، ۱۳۷۳.
۱۰- صدری، سید ضیاء الدین ، آئین ازدواج و روابط همسران ، چاپ سوم ، ۱۳۷۵.
۱۱- فرگاس، جوزف، پی، روانشناسی تعامل اجتماعی ، ترجمه خشایار بیگی و فیروز بخت، زمستان ۱۳۷۳.
۱۲- کاظمی حقیقی، ناصرالدین ، ازدواج پایدار و شرایط آن ناشر، کانون فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۷.
۱۳- کاظمی خلخالی، زین الدین ، زناشویی راز خوشبختی ، چاپ تابش، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۷.
۱۴- کارور، چارلز، اس و مایکل اف شی یر ، نظریه های شخصیت ، ترجمۀ اصدر رضوانی، نشر آستان قدس رضوی، چاپ اول ، تابستان ۱۳۷۵.
۱۵- کریمی، یوسف، روانشناسی شخصیت ، ویراستار حضره گنجی، انتشارات پیام نور، چاپ بهمن، ۱۳۷۰.
۱۶- مهاباد راد، ناهید، روان شناسی ازدواج ، انتشارات حافظ، چاپ اول، بهار ۱۳۷۱.
۱۷- نجاتی، حسین ، روان شناسی زناشویی ، چاپ بهارستان ، چاپ دوم، تابستان ۱۳۷۷.
۱۸- وندرزن ، جیفر دبلیو، روان شناسی ازدواج، ترجمه حضره گنجی، ۱۳۷۶.