بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های رهبری (رابطه مدار، وظیفه مدار) در دانشجویان

کد محصول: OL158

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده  ۱
فصل اول
مقدمه  ۳
بیان مسئله  ۷
اهمیت موضوع  ۹
هدف از انجام پژوهش  ۱۱
فرضیات پژوهشی  ۱۲
تعریف متغییرهای پژوهشی  ۱۳

فصل دوم
نظریه‌های شخصیت  ۱۶
رویکرد روان کاوی  ۱۶
رویکرد نوروان کاوی  ۲۰
مکتب عمر  ۲۶
مکتب صفت  ۲۸
رویکرد انسان گرایی  ۳۲
رویکرد شناختی  ۳۳
رویکرد رفتاری  ۳۴
مکتب یادگیری اجتماعی  ۳۵
رویکرد زمینه محدود  ۳۶
مراحل تحول شخصیت  ۳۸
عوامل شکل دهنده شخصیت  ۳۹
نقش و وظیفه رهبری  ۴۳
انواع رهبری  ۴۵
سبک‌های رهبری  ۵۰
نظریات رهبری  ۵۱
ارائه پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع  ۵۷
پژوهشهای انجام شده در داخل کشور  ۵۷
پژوهشهای انجام شده در خارج کشور  ۶۱

فصل سوم
جامعه آماری  ۶۴
نمونه و روش نمونه گیری  ۶۴
ابزار پژوهش  ۶۵
طرح تحقیق  ۶۸
روش تحلیل داده‌ها  ۶۸

فصل چهارم
مقدمه  ۷۱
توصیف نهرات ویژگی‌های شخصیتی  ۷۲
توصیف نمرات سبک‌های رهبری  ۸۲
بررسی فرضیه‌های پژوهشی  ۸۶

فصل پنجم
جمع بندی  ۹۸
بحث و نتیجه گیری  ۱۰۰
محدودیت‌های پژوهش  ۱۰۲
پیشنهادات  ۱۰۳
منابع

فهرست جداول
۱-۲ انواع شخصیت‌های یونگ و کنش‌های آن  ۲۲
۲-۲ مراحل تحول شخصیت از نظر یونگ  ۲۲
۳-۲ مراحل روانی – اجتماعی رشد اریکسون  ۲۷
۴-۲ رشد نفس از دیدگاه آلپورت  ۳۰
۵-۲ روشهای پیشنهادی آلپورت برای ارزیابی شخصیت  ۳۱
۶-۲ تصمیم گیری و روم و تیون  ۵۶
۱-۴ شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات مقیاس روان رنجوری نمونه مورد بررسی  ۷۲
۲-۴ توزیع فراوانی نمرات مقیاس روان رنجوری نمونه مورد بررسی  ۷۳
۳-۴ شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات مقیاس برونگرایی نمونه مورد بررسی  ۷۴
۴-۴ توزیع فراوانی نمرات مقیاس برون گرایی نمونه مورد بررسی  ۷۵
۵-۴ شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات مقیاس گشودگی نمونه مورد بررسی  ۷۶
۶-۴ توزیع فراوانی نمرات مقیاس گشودگی نمونه مورد بررسی  ۷۷
۷-۴ شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات مقیاس خوشایندی نمونه مورد بررسی  ۷۸
۸-۴ توزیع فراوانی نمرات مقیاس خوشایندی نمونه مورد بررسی  ۷۹
۹-۴ شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات مقیاس وظیفه شناسی نمونه مورد بررسی  ۸۰
۱۰-۴ توزیع فراوانی نمرات مقیاس وظیفه شناسی نمونه مورد بررسی  ۸۱
۱۱-۴ شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات سبک انسان گرا  ۸۲
۱۲-۴ توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری انسان گرا  ۸۳
۱۳-۴ شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات سبک وظیفه گرا  ۸۴
۱۴-۴ توزیع فراوانی نمرات سبک وظیفه گرا  ۸۵
۱۵-۴ ضریب همبستگی بین فرضیه‌‌های مورد پژوهش و نتایج آزمون   ۸۶

فهرست نمودارها
۱-۲ نمودار ویژگی‌ها و مهارت‌های رهبری بصیر  ۴۹
۱-۴ نمودار پراکنش همبستگی بین ویژگی شخصیتی رنجوری و سبک رهبری انسان گرا نمونه مورد بررسی  ۸۷
۲-۴ نمودار پراکنش همبستگی بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری و سبک رهبری وظیفه گرا نمونه مورد بررسی  ۸۸
۳-۴ نمودار پراکنش همبستگی بین ویژگی شخصیتی برون گرایی و سبک رهبری انسان گرا نمونه مورد بررسی  ۸۹
۴-۴ نمودار پراکنش همبستگی بین ویژگی شخصیتی روان گرایی و سبک رهبری وظیفه گرا نمونه مورد بررسی  ۹۰
۵-۴ نمودار پراکنش همبستگی بین ویژگی شخصیتی گشودگی و سبک رهبری انسان گرا نمونه مورد بررسی  ۹۱
۶-۴ نمودار پراکنش همبستگی بین ویژگی شخصیتی گشودگی و سبک رهبری وظیفه گرا نمونه مورد بررسی  ۹۲
۷-۴ نمودار پراکنش همبستگی بین ویژگی شخصیتی خوشایندی و سبک رهبری انسان گرا نمونه مورد بررسی  ۹۳
۸-۴ نمودار پراکنش همبستگی بین ویژگی شخصیتی خوشایندی و سبک رهبری وظیفه گرا نمونه مورد بررسی  ۹۴
۹-۴ نمودار پراکنش همبستگی بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی و سبک رهبری انسان گرا نمونه مورد بررسی  ۹۵
۱۰-۴ نمودار پراکنش همبستگی بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی و سبک رهبری وظیفه گرا نمونه مورد بررسی  ۹۶