بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

کد محصول: OL120

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه  فایل word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

فصل اول : مبادی تحقیق

۱- مقدمه ………………………………….. ۱

۲- موضوع تحقیق و تبیین آن …………………….. ۳

۳- بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)…………. ۵

۴- انگیزه محقق در انتخاب موضوع………………… ۷

۵- هدف تحقیق ……………………………….. ۸

۶- ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)…………. ۹

۷- واژه ها و اصطلاحات این تحقیق ……………….. ۱۱

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

الف- سابقه نظری تحقیق ………………………. ۱۲

تاریخچه …………………………………… ۲۱

ب- سابقه عملی تحقیق ………………………… ۲۴

۱- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان……. ۲۴

۲- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران…… ۲۹

۳- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق … ۳۴

ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق   ۳۶

فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)

الف- فرضیات ………………………………. ۳۷

۱- تعریف فرضیه ………………………….. ۳۷

۲- انواع فرضیه ………………………….. ۳۷

۳- فرضیات این تحقیق ………………………. ۳۸

۴- سؤالات پژوهشی………………………….. ۳۸

ب- جامعه آماری و نمونه گیری ………………….. ۳۹

۱- تعریف جامعه آماری ………………………. ۳۹

۲- جامعه آماری این تحقیق ……………………. ۳۹

۳- تعریف نمونه گیری………………………….. ۳۹

۴- انواع نمونه گیری………………………….. ۴۰

۵- نمونه گیری در این تحقیق ……………………. ۴۰

ج- جمع آوری اطلاعات………………………….. ۴۳

۱- تعریف روش جمع آوری اطلاعات ………………… ۴۳

۲- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات ……………… ۴۳

۳- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق……………. ۴۷

۴- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات ……………. ۴۷

۵- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات……………. ۴۸

د- روش تحقیق ………………………………. ۴۸

۱- تعریف روش تحقیق …………………………. ۴۸

۲- انواع و روش های تحقیق ……………………. ۴۹

۳- نوع و روش این تحقیق ……………………… ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)…………………………… ۵۱

ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)    ۶۸

ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای )………………………………………… ۷۱

فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش

۱- نتیجه تحقیق……………………………… ۷۸

الف- نتایج کلی و فرضیات…………………….. ۷۸

ب- نتایج کلی سؤالات تشریحی……………………. ۸۰

۲- پیشنهادات و نظرات اصلاحی………………….. ۸۲

الف- پیشنهادات محقق…………………………. ۸۲

ب- استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان……… ۸۳

۳- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع ۸۴

۴- محدودیت ها و مشکلات این تحقیق……………….. ۸۶

۵- فهرست منابع(کتابنامه)……………………. ۸۷

۶- پیوست(ضمائم)

نمونه پرسشنامه

چکیده :

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.

در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیک است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجرای سیاستهای مناسب فرهنگی ،‌ورزشی ،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند اینها از هدر رفتن آن جلوگیری کند .

این تحقیق با طرح این سؤال که در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه ۲ شهر یزد اوقات فراغت خود را به انجام چه کارهایی می پردازند ؟ آغاز می شود و با هدف بررسی چگونگی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیتهای فراغت و کم و کیف پرداختن به هر کدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امکانات در نحوه ی گذران اوقات فراغت می باشد.

این تحقیق شامل ۷ سؤال پژوهشی که میزان اوقات فراغت ،‌سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون ، ‌اینترنت ‌،موسیقی ‌،… ،‌مطالعه ی علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را می سنجد که نتایج بطور کامل در فصل پنجم آمده است .

اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و در قالب جداول فراوانی ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزیه و تحلیل شده است .

جامعه آماری نیز ۱۲۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه ۲ شهر یزد هستند که بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پایایی تحقیق هم از طریق آلفای کرابناخ (۶۹%)‌سنجیده شد.