بررسی کارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر کاهش نشانه های پرخاشگری کودکان پسر ۱۱ – ۸ ساله مبتلا به اختلال سلوک

کد محصول: OL17

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

  فهرست مطالب :

فصل اول :
۱-۱ بیان مسأله
۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱-۳ اهداف تحقیق
۱-۴ فرضیه تحقیق
۱-۵ تعریف نظری مفاهیم تحقیق
۱-۵-۲ پرخاشگری
۱-۵-۳ اختلال سلوک
۱-۶ تعریف عملیاتی مفاهیم تحقیق
۱-۶-۱ بازی درمانی شناختی – رفتاری
۱-۶-۳ پرخاشگری
۱-۶-۴ کودکان

فصل دوم :
۲-۱ بازی
۲-۲ مسأله بازی
۲-۳ اهمیت بازی
۲-۴ تبیین بازی
۲-۵ بازی درمانی
۲-۶ انواع بازی درمانی
۲-۷ تحول نظریه های بازی درمانی
۲-۷-۱ بازی درمانی روان پویایی
۲-۷-۲ بازی درمانی تخلیه ای
۲-۷-۳ بازی درمانی رابطه ای
۲-۷-۴ بازی درمانی غیر مستقیم
۲-۷-۵ بازی درمانی رفتاری – شناختی
۲-۸ اختلال سلوک
۲-۹ علت شناسی
۲-۹-۱ عوامل مربوط به والدین
۲-۹-۲ فرضیه فرهنگی – اجتماعی
۲-۹-۳ عوامل روانشناختی
۲-۹-۴ عوامل عصبی – زیست شناختی
۲-۱۰ پرخاشگری
۲-۱۱ پیشینه تأثیر بازی درمانی بر پرخاشگری و روابط اجتماعی نامناسب کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری
۳-۱ طرح پژوهش
۳-۲ جامعه آماری
۳-۳ نمونه آماری
۳-۴ شیوه نمونه برداری

فصل سوم :
۳-۵
۳-۵-۱ پرسشنامه CSI-4
۳-۵-۱-۲ چک لیست معلمان
۳-۵-۱-۳ روایی و اعتبار CSI-4
۳-۵-۱-۴ محدودیت پرسشنامه CSI-4
۳-۵-۱-۵ نمره گذاری CSI-4
۳-۵-۲ سیاهه پرخاشگری
۳-۶ شیوه انجام تحقیق
۳-۷ شیوه تحلیل داده ها

فصل چهارم :
۴-۱ نتایج مرحله اول تحقیق
۴-۲ نتایج مرحله دوم تحقیق
۴-۳ پیوست نتایج

فصل پنجم :
۱-۵ مقدمه
۲-۵ خلاصه نتایج
۳-۵ بحث نتایج
فهرست منابع