اطلاعیه

بررسی تأثیر روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی در بین دانشجویان متأهل

کد محصول: OL13

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه:
بیان مسئله:
اهداف پژوهش:
هدف اصلی:
اهداف فرعی:
فرضیه های پژوهش:
تعریف عملیاتی واژه ها:
سازمان خانواده:
نقش جنسی:
ازدواج:
رضایتمندی زناشویی:
نامزدی:
آشنایی قبل از ازدواج:

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق:
سبک ایمن:
سبک اجتنابی:
سبک مضطرب دو سوگرا:
تعریف عشق:
معنی و مفهوم عشق ورزیدن:

پیشینه تحقیق
مقدمه – مبانی نظری تحقیق – تعاریف عشق – مراحل دوستی ها قبل از ازدواج – پژوهش های انجام شده
مراحل دوستی:
سه مرحله مبهم عشق:
۱- مرحله دلبستگی به جنس مخالف
۲- عشق افسانه ای
۳- عشق حقیقی
انواع دوستی:
۱- دوستی از نوع سلام و احوالپرسی ساده
۲- دوستی از نوع نامه:
۳- دوستی از نوع تلفنی:
۴- دوستی از نوع روابط جنسی:
پژوهش های انجام شده:

فصل سوم
روش اجرای تحقیق:
جامعه آماری:
روش نمونه گیری:
نمونه آماری:
ابزارهای اندازه گیری:
پرسشنامه بررسی تعارضات زناشویی:
نمره گذاری:
روایی ابزار:
اعتبار ابزار:
روش اجرا:
اجرای پژوهش:
روش آماری:

فصل چهارم
جدول شاخصهای مرکزی و پراکندگی نمرات تعارضات زناشویی
جدول توزیع فراوانی نمرات تعارضات زناشویی
نمودار توزیع فراوانی نمرات تعارضات زناشویی
جدول مربوط به مقایسه میانگینهای زوجینی که قبل از ازدواج رابطه دوستی داشته اند و آنها که رابطه دوستی نداشته اند
فرضیه و آزمون آن:

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
عنوان تحقیق:
جامعه آماری:
نمونه آماری:
نتیجه:
پیشنهادات:
محدودیتها:

منابع:
افروز – ۱۳۸۰ – افروز، غلامعلی – مبانی روانشناختی ازدواج در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی، انتشارات آستان قدس رضوی – ۱۳۸۰
ستوده – ۱۳۷۶ – ستوده، هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات) انتشارات آوای قدر، چاپ چهارم ۱۳۷۶
مطهری – ۱۳۶۵ – مطهری ، مرتضی، اخلاق جنسی در اسلام و مبهان غرب، بی تا ۱۳۶۵
اسلامی نسب ؟؟؟؟ ، علی، مشاوره ازدواج، مذهب فرهنگی انتشاراتی حیان – ۱۳۷۶
ساروخانی – ۱۳۷۰ – ساروخانی – باقر – مقدماه ای بر جامعه شناسی خانواده – انتشارات سروش – چاپ چهارم ۱۳۷۰
کارنگی – ۱۳۷۴ – کارنگی، ویل، آیین زناشویی، سرمقندی، فروغ، چاپ دوم ۱۳۷۴
علمدار – ۱۳۷۴ – علمدار، مینا، الفبای زندگی مشترک، انتشارات حسام، ۱۳۷۴
سادات – ۱۳۷۵ – سادات محمد علی، راهنمای همسران جدان، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۵
مهابادی – ۱۳۷۲- مهابادی راد، ناهید، روانشناس ازدواج، فرهنگی امید، چاپ اول ۱۳۷۲
مجد، موحد خواه – ۱۳۷۶ – مجد، محمد، موحدخواه، مجید، انسان در مسیر زندگی، انتشارات بدر۱۳۷۶
رامل – ۱۳۵۷ – برترند؟؟؟؟ زناشویی و اخلاق، یوسفی، ابراهیم نشر اندیشه، تهران ۱۳۵۷
گینو – ۱۳۷۰ – گینو، ح، نوجوانان و خانواده، وهاب زاده، هایده، انتشارات مهین، چاپ اول ۱۳۷۰
ناظری – نادری مهر – ۱۳۷۳ – ناظری، مهرداد – نادری مهر، نقی، عشق و محسن، چاپ حیدری۱۳۷۳
استوان – ۱۳۶۸ – رشیدپور، مجید، مراحل ازدواج، چاپ ششم ۱۳۷۶
صامن، احمد، خانواده متعادل ، انتشارات جمع اولیاء و مربیان ۱۳۷۴
قائمی – ۱۳۶۸ – قائمی – علی – خانواده و مسائل جنسی کودکان، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، تهران ۱۳۶۸
احمدی – ۱۳۷۳ – احمدی، علی اصغر، جوان و تشکیل خانواده، انتشارات انجمن اولیاء مربیان، ۱۳۷۳
قاسمی – ۱۳۷۲ – قاسمی – حمید محمد، اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دهم ۱۳۵۷
جوسکایا – ۱۳۵۷ – بوسکایا، لئو، زندگی عشق و دیگر هیچ، قراچه داغی، مهدی، نشر اوحدی، چاپ دهم ۱۳۵۷
دلاور – ۱۳۷۴ – دلاور، علی، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد – ۱۳۷۴
امین، ۱۳۷۹ – امین، ابراهیم – انتخاب همسر، انتشارات سازمان انجمن اولیاء مربیان – ۱۳۷۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.