علل گرایش جونان به اعتیاد در شهرستان فاو

 کد مجصول: SA48

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه word

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

    فهرست عناوین

 عنوان               صفحه

چکیده: ۱

مقدمه:   ۲

فصل اول

           – بیان مسئله         ۴

           – اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق   ۷

           – اهداف تحقیق   ۱۰

فصل دوم

           – پیشینه تاریخی تحقیق     ۱۱

           – دیدگاه‌های‌ نظری تحقیق            ۱۴

           – تاریخ ادبیات تحقیق      ۲۲

           – تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران       ۲۹

           – آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم؟       ۳۲

           – شناخت شخصیت و طرز رفتار معتادین     ۳۴

           – مشخصه‌های اعتیاد         ۳۵

           – مراحل اعتیاد     ۳۸

– آیا اعتیاد یک نوع بیماری است؟!           ۴۰

           – چارچوب تئوریک تحقیق          ۴۲

           – متغیرهای مستقل وابسته   ۴۴

           – ارائه فرضیه‌های تحقیق   ۴۵

           – شاخص و معرف سازی  ۴۶

           – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و شاخص‌ها         ۴۸

فصل سوم

           – روش شناختی تحقیق     ۵۲

           – حجم نمونه و جامعه آماری         ۵۳

فصل چهارم

           – تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها            ۵۴

  فصل ۵

            – نتیجه‌گیری و خلاصه‌ی یافته‌ها    ۷۳

           – پیشنهادات تحقیق          ۸۴

           – محدودیت‌ها تحقیق       ۸۵

فصل پیوست‌ها

           – پرسشنامه          ۸۶

           – جدول کدنامه   ۸۹

           – منابع    ۹۳

چکیده

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه ۱۰۰ نفر و از میان معتادین مراجعه کننده به ستاد هماهنگی و توانبخشی سازمان بهزیستی (شهرستان فاو) برگزیده‌ایم.

در این تحقیق، ۶ فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، که در نهایت تمامی فرضیه‌های ما مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر رابطه معناداری میان فرضیه‌های مطرح شده و علل گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد.

روش تحقیق مورد استفاده برای دست‌یابی به نتیجه، روش پیمایشی است که البته در ضمن از دو تکنیک، روش کتابخانه‌ای و نیز پرسشنامه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات سود جسته‌ایم.

در پژوهش انجام شده سعی شد که نگاهی هر چند گذرا و سطحی به تعریف اعتیاد، مشخصه‌های اعتیاد  مراحل اعتیاد، شناخت شخصیت معتادین، تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران و … داشته باشیم. در انتهای تحقیق نیز پیشنهادات تحقیق را ارائه نمودیم تا بلکه در آینده محدودیتهای تحقیقی مانند آنچه که در تحقیق فوق صورت گرفته از میان برداشته شود.