اطلاعیه

اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان

کد محصول:HS285

فایل WORD

۲۵۸ صفحه

۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه     ۲
فصل اول، منشأ،خصوصیات و اهمیت اقتصادی طلا     ۳
۱-۱- اهمیت اقتصادی طلا  ۴
۱-۱-۱- ملاحظات استراتژیک۴
۲-۱-۱- کیمیاگری جدید ۵
۳-۱-۱- طلای آزمایشگاهی    ۵
۲-۱- تاریخچه   ۹
۳-۱- کانی شناسی طلا ۹
۱-۳-۱- کانی های اصلی طلا      ۱۰
۲-۳-۱- کانی های فرعی طلا    ۱۲
۳-۳-۱- اکسیدهای طلا۱۳
۴-۱- خواص فیزیکی     ۱۳
۱-۴-۱- خواص فیزیکی طلا    ۱۳
۵-۱-خواص شیمیایی   ۱۵
۱-۵-۱- خواص شیمیایی طلا      ۱۵
۶-۱- ذخایر طلا و همراهان آن  ۱۶
۶-۱-۱-آنتیمونیت     ۱۶
۲-۶-۱- لیمونیت (کانه آهن قهوه ای)      ۱۶
۳-۶-۱- کانی هرزه سنگ طلا     ۱۷
۷-۱- منشا طلا   ۱۹
۱-۷-۱- چگونگی پیدایش پلاسر طلا    ۲۰
۲-۷-۱- کانسارهای ماسیو سولفید    ۲۲
۳-۷-۱- کانسارهای مس پورفیری طلا دار ۲۲
۴-۷-۱- چگونگی تشکیل کانسارهای طلای اپی ترمال    ۲۴
۵-۷-۱-انواع کانسارهای طلای اپی ترمال  ۲۵
۸-۱- کانسارهای طلا      ۲۶
۱-۸-۱- کانسارهای طلای پرکامبرین ۲۷
۲-۸-۱- عیار و میزان ذخیره کانسارهای طلای پرکامبرین۲۹
۳-۸-۱- کانسارهای طلای فانروزوئیک  ۲۹
۴-۸-۱- عیار و میزان ذخیره کانسارهای طلای فانروزوئیک   ۳۰
۹-۱- ژئو شیمی طلا     ۳۰

فصل دوم، فعالیتهای اکتشافی و استخراجی در بعضی نقاط کشور   ۳۴
۱-۲- حوزه فلززایی طلا – پلی متال ترود – چاه شیرین    ۳۵
۲-۲- حوزه فلززایی طلای مزوترمال مهاباد – مریوان      ۳۵
۳-۲- حوزه فلززایی طلا – آرسنیک – جیوه – آنتیموان قروه – تکاب    ۳۵
۴-۲- حوزه فلززایی مس، طلا، سرب و روی انارک – خور ۳۶
۵-۲- حوزه فلززایی کاشمر – تربت حیدریه ۳۶
۶-۲- حوزه فلز زایی کرمان – زریگان   ۳۶
۷-۲- حوزه فلززایی طلا، ‌تنگستن، پلی متال بینالود  ۳۷
۸-۲- حوزه فلززایی کرومیت، مس توده ای و منگنزبیرجند – خاش    ۳۷
۹-۲- حوزه فلززایی مس و طلای ده سلم – خوسف     ۳۸
۱۰-۲- حوزه فلززایی طلا، آنتیموان، پلی متال خاش – زاهدان     ۳۸
۱۱-۲- کارهای اکتشافی قبلی انجام شده در منطقه موته ۴۱
۱-۱۱-۲-  تعداد کانسارو مقدار ذخایر شناسایی شده  ۴۱
۲-۱۱-۲-  قسمت های مختلف کارخانه استحصال طلا    ۴۲
۱۲-۲- کانسار ارغش      ۴۲
۱-۱۲-۲- زمین شناسی      ۴۳
۲-۱۲-۲- مطالعات قبلی انجام شده   ۴۶
۳-۱۲-۲- مطالعات صورت گرفته     ۴۷
۴-۱۲-۲- واحدهای زمین شناسی کانسار شماره ۳     ۴۷
۵-۱۲-۲- کانسار شماره ۳ به شش زون تقسیم بندی شده است  ۴۸
۶-۱۲-۲-  کانسار ۴ ارغش  ۴۹
۷-۱۲-۲- کلیه کارهای انجام شده  ۵۰
۱۳-۲- کانسار طرقبه   ۵۱
۱۴-۲- کانسار طلای کرویان(سقز)      ۵۲
۱-۱۴-۲-  موقعیت جغرافیایی۵۲
۲-۱۴-۲- زمین شناسی۵۳
۳-۱۴-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده     ۵۳
۱۵-۲- منطقه زرمهر     ۵۶
۱-۱۵-۲-زمین شناسی    ۵۶
۲-۱۵-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده ۵۸
۱۶-۲- منطقه داشکسن   ۵۹
۱-۱۶-۲- موقعیت جغرافیایی    ۵۹
۲-۱۶-۲-زمین شناسی ۶۰
۳-۱۶-۲- عملیات اکتشافی انجام شده   ۶۲
۴-۱۶-۲- پی‌گیری نمونه‌برداری سنگی۶۶
۱۷-۲- طلای آستانه    ۶۸
۱-۱۷-۲-  موقعیت جغرافیایی ۶۸
۲-۱۷-۲- زمین شناسی  ۶۹
۳-۱۷-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده   ۷۱
۱۸-۲- منطقه کلاته تیمور    ۷۲
۱-۱۸-۲- موقعیت جغرافیایی    ۷۲
۲-۱۸-۲-زمین شناسی     ۷۳
۳-۱۸-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده۷۳
۴-۱۸-۲-  مطالعات پیش بینی شده برای آینده     ۷۴
۱۹-۲- کانسار طلای گلوگاه     ۷۵
۱-۱۹-۲-  موقعیت جغرافیایی  ۷۵
۲-۱۹-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده    ۷۵
۳-۱۹-۲- آثار فعالیتهای اکتشافی انجام شده   ۷۶
۴-۱۹-۲-  فعالیتهای اکتشافی انجام شده     ۷۷
۵-۱۹-۲- فعالیت‌های صورت گرفته بعدی
۲۰-۲- کانسار قزل اوزن۸۱
۱-۲۰-۲- موقعیت جغرافیایی  ۸۱
۲-۲۰-۲-  فعالیتهای اکتشافی انجام شده ۸۲
۳-۲۰-۲- زمین شناسی   ۸۳
۴-۲۰-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده   ۸۴
۵-۲۰-۲- نتایج بدست آمده از مطالعات دفتری و صحرایی ۸۴
۶-۲۰-۲- اکتشافات تکمیلی  ۸۷
۲۱-۲- کانسار طلای شرف آباد     ۸۸
۱-۲۱-۲- موقعیت جغرافیایی   ۸۸
۲-۲۱-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام
۲۲-۲-  کانسار طلای یوسف لو- صفی خانلو- نقدوز ۹۲
۱-۲۲-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده ۹۶
۲-۲۲-۲- موقعیت جغرافیایی ۹۷
۳-۲۲-۲- زمین شناسی     ۹۷
۴-۲۲-۲- مطالعات اکتشافی انجام شده     ۹۹
چ
۵-۲۲-۲- شرح فعالیت‌های اکتشافی صورت گرفته ۱۰۱
۲۳-۲-  کانسار زرین اردکان     ۱۰۳
۱-۲۳-۲-  موقعیت جغرافیایی    ۱۰۳
۲۴-۲- کانسار نبی جان ۱۰۵
۱-۲۴-۲-  موقعیت جغرافیایی ۱۰۵
۲-۲۴-۲- زمین شناسی  ۱۰۶
۳-۲۴-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده  ۱۰۸
۲۵-۲- منطقه سیاه کلان    ۱۰۹
۱-۲۵-۲- موقعیت جغرافیایی۱۰۹
۲-۲۵-۲- زمین شناسی ۱۱۰
۲۶-۲- کانسار سرچشمه      ۱۱۳
۱-۲۶-۲- موقعیت جغرافیایی  ۱۱۳
۲۷-۲- طلا در کانسار مس قلعه زری۱۱۴
۱-۲۷-۲-  موقعیت جغرافیایی    ۱۱۴
۲-۲۷-۲- زمین شناسی۱۱۵
۲۸-۲- کانسار طلای خاروانا   ۱۱۶
۱-۲۸-۲- موقعیت جغرافیایی ۱۱۶
۲۹-۲- کانسار قلعه جوق    ۱۱۷
۱-۲۹-۲- موقعیت جغرافیایی ۱۱۷
۲-۲۹-۲- زمین شناسی ۱۱۷
۳-۲۹-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده   ۱۱۷
۳۰-۲- کانسار ضیاءکوه (سیاهکل)    ۱۱۸
۱-۳۰-۲- موقعیت جغرافیایی ۱۱۸
۲-۳۰-۲- زمین شناسی   ۱۱۹

فصل سوم، تولیدات طلا در برخی معادن دنیا و نقش آن در اقتصاد جهان      ۱۲۰
۱-۳- طلا در جهان      ۱۲۱
۱-۱-۳- ماه جولای  ۱۲۱
۲-۱-۳- ماه آپریل ۱۲۲
۳-۱-۳- ماه آگوست۱۲۴
۴-۱-۳- ماه فوریه    ۱۲۵
۵-۱-۳- ماه ژانویه      ۱۲۶
۶-۱-۳- ماه ژوئن ۱۲۸
۷-۱-۳- ماه مارس   ۱۲۹
۸-۱-۳- ماه می    ۱۳۱
۹-۱-۳- ماه سپتامبر  ۱۳۲
۱۰-۱-۳- ماه اکتبر ۱۳۴

فصل چهارم، مصارف طلا در دنیا واکتشاف ، استخراج و استحصال آن  ۱۳۶
۱-۴- موارد مصرف طلا۱۳۷
۱-۱-۴- مصارف درمانی طلا    ۱۴۰
۲-۴- روش‌های اکتشافی طلا  ۱۴۲
۳-۴- روش‌های مختلف نمونه برداری۱۴۴
۱-۳-۴- نمونه برداری از بیرون‌زدگی های طبیعی     ۱۴۵
۲-۳-۴- برداشت نمونه از راه های افقی زیرزمینی   ۱۴۶
۳-۳-۴- نمونه برداری از طریق چاهک۱۴۷
۴-۳-۴-  چاه‌های عمودی۱۴۷
۵-۳-۴- نمونه برداری سیستماتیک۱۴۷
۴-۴- تهیه‌ نمونه‌ متوسط معدن    ۱۴۸
۱-۴-۴- تعیین زون اکسیده   ۱۴۸
۵-۴- تعیین ذخیره معدن     ۱۵۰
۱-۵-۴- ذخیره قطعی      ۱۵۰
۲-۵-۴- ذخیره احتمالی ۱۵۰
۳-۵-۴- ذخیره ممکن   ۱۵۰
۶-۴- تعیین ذخیره دقیق هر معدن مورد اکتشاف  ۱۵۰
۱-۶-۴- حفر تونل‌های اکتشافی   ۱۵۱
۲-۶-۴- حفرگمانه های اکتشافی مغزه گیری   ۱۵۵
۳-۶-۴- حفر ترانشه های اکتشافی۱۵۸
۷-۴- دستگاهی مورد استفاده در امر اکتشاف‌طلا از رسوبات آبرفتی    ۱۶۰
۱-۷-۴- دستگاه یابنده طلا    ۱۶۰
۲-۷-۴- جعبه شن شویی     ۱۶۱
۸-۴- استخراج معادن طلا   ۱۶۲
۱-۸-۴- روش استخراج روباز      ۱۶۲
۲-۸-۴- روش استخراج زیرزمینی    ۱۶۳
۹-۴- چگونگی عمل طلاشویی   ۱۶۵
۱-۹-۴-  طلا شویی    ۱۶۶
۲-۹-۴- لاروب      ۱۶۷
۱۰-۴- روش‌های کانه‌آرایی کانسنگ‌های طلا      ۱۷۰
۱-۱۰-۴- روش آمالگاسیون یا ملقمه سازی      ۱۷۰
۲-۱۰-۴-اصول روش ملقمه‌سازی ۱۷۰
۳-۱۰-۴- روش‌های ثقلی    ۱۷۱
۱۱-۴- جیگ   ۱۷۲
۱-۱۱-۴-اصول حرکت دانه ها در جیگ     ۱۷۲
۱۲-۴- مارپیچ همفری      ۱۷۴
۱۳-۴- میز لرزان      ۱۷۵
۱۴-۴- مخروط ریچارد     ۱۷۶
۱۵-۴- میز راندلیز     ۱۷۶
۱۶-۴- جداکننده ثقلی نلسون    ۱۷۷
۱۷-۴- اصول لیچینگ    ۱۷۸
۱۸-۴- کوپلاسیون یا غالگذاری ۱۷۹
۱۹-۴- واحد نیمه صنعتی ( پایلوت)  ۱۸۰
۱-۱۹-۴- ظرفیت پایلوت      ۱۸۲
۲۰-۴- عوامل موثردرحلالیت طلا ۱۸۶
۱-۲۰-۴-اثر غلظت سیانور      ۱۸۶
۲-۲۰-۴- اثرPH محیط     ۱۸۸
۳-۲۰-۴-اثر حرارت محیط   ۱۸۸
۴-۲۰-۴- اثر اکسیژن ۱۸۹
۵-۲۰-۴- اثر نور وسطح     ۱۹۰
۶-۲۰-۴-اثراندازه ی ذرات  ۱۹۰
۷-۲۰-۴-اثر مواد شیمیایی استفاده شده در فلوتاسیون      ۱۹۱
۲۱-۴- عوامل مصرف کننده سیانور   ۱۹۱
۱-۲۱-۴-کانی ها و ترکیبات مس  ۱۹۲
۲-۲۱-۴- سولفورهای آهن  ۱۹۳
۲۲-۴- مشکلات سیانوراسیون سنگ های معدنی پیچیده ۱۹۳
۱-۲۲-۴- کانسنگ های آنتیموان     ۱۹۴
۲-۲۲-۴- کانسنگ آرسنوپیریت   ۱۹۴
۳-۲۲-۴- کانی های تلور    ۱۹۵
۲۳-۴- روش های بازیابی طلا   ۱۹۵
۱-۲۳-۴-روش پودر روی   ۱۹۵
۲-۲۳-۴- روش استفاده از کربن فعال ۱۹۶
۳-۲۳-۴- جداکردن کمپلکس سیانور-طلا از کربن  ۱۹۷
۴-۲۳-۴- جدا کردن طلا از محلول باردار    ۱۹۷
۵-۲۳-۴- کربن فعال   ۱۹۷
۶-۲۳-۴- روش ساخت کربن فعال شده      ۱۹۸
۲۴-۴- روش های فرآوری کانسنگ های مقاوم طلا   ۱۹۸
۱-۲۴-۴- تشویه   ۲۰۰
۲-۲۴-۴- اکسیداسیون تحت فشار   ۲۰۱
۳-۲۴-۴-اکسیداسیون بیولوژیکی      ۲۰۱
۴-۲۴-۴- خردایش زیاد  ۲۰۱
۲۵-۴- روش اندازه گیری طلا۲۰۲
۱-۲۵-۴- روش اندازه گیری طلا به صورت جامد  ۲۰۲
۲-۲۵-۴- روش اندازه گیری سیانور آزاد ۲۰۳
۲۶-۴- مسایل ایمنی و زیست محیطی۲۰۳
۱-۲۶-۴-  راهنمای شناسایی سیانید   ۲۰۵
۲-۲۶-۴- آزاد سازى مواد سمى ۲۰۶
۳-۲۶-۴- زهکشی اسیدی معادن  ۲۰۷
۴-۲۶-۴- آبهای مسموم      ۲۰۸
۵-۲۶-۴- ناتوانی سدهای پس ماند     ۲۰۸
۶-۲۶-۴- آلودگی آب‌ها توسط جیوه ۲۰۹
۷-۲۶-۴- اثرات معادن طلا بر روی هوا   ۲۰۹
۲۷-۴- گزارش‌های اثرهای زیست محیطی  ۲۱۰
۱-۲۷-۴-ایالات متحده  ۲۱۱
۲-۲۷-۴- کانادا     ۲۱۲
۳-۲۷-۴-انگلستان ۲۱۲
۲۸-۴- احیاء و آبادسازی۲۱۲

فصل پنجم، موقعیت طلای ایران در مقایسه با جهان و بررسی ذخایر و تجارت جهانی طلا ۲۱۴
۱-۵- عیار طلا  ۲۱۵
۱-۱-۵- روش سنتی۲۱۶
۲-۱-۵- روش تعیین با دستگاه اسپکتروفتومتر      ۲۱۶
۳-۱-۵- روش کوپلاسیون۲۱۶
۲-۵- آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا ۲۱۸
۳-۵- تست تکنولوژی سنگ معدنی طلا دار      ۲۱۹
۴-۵- نقش طلا در سیستم پولی ۲۲۱
۵-۵- بازارهای طلا    ۲۲۲
۶-۵- تجارت جهانی طلا۲۲۵
۷-۵- مقدمه ای در مورد تولید طلا ۲۲۶
۸-۵- ارزیابی عوامل اقتصادی یک ذخیره طلا ۲۳۰
۹-۵- ذخایر ارز و طلای ایران ۲۳۱
۱۰-۵- ذخائر جهانی طلا  ۲۳۲
۱۱-۵- کشورهای اصلی تولید کننده طلا  ۲۳۳
۱-۱۱-۵- آفریقای جنوبی۲۳۳
۲-۱۱-۵- آمریکا     ۲۳۴
۳-۱۱-۵-استرالیا  ۲۳۵
۴-۱۱-۵- کانادا  ۲۳۵
۵-۱۱-۵- روسیه
۶-۱۱-۵- ازبکستان     ۲۳۶
۷-۱۱-۵- اندونزی      ۲۳۶
۱۲-۵- قیمت طلا ۲۳۸
۱۳-۵- تغییرات قیمت طلا۲۴۱
۱۴-۵- بازار مبادلات بین المللی طلا   ۲۴۳
۱۵-۵- امکان سنجی تولید طلا در ایران     ۲۴۵
نتیجه گیری    ۲۴۶
منابع و مأخذ   ۲۴۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.