سیستم های اطلاعات حسابداری شرکت الکتریک خودرو شرق

کد محصول hs245

فایل وورد

۸۷ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

موضوع فعالیت شرکت

شرح سیستمها
شرح سیستم پرداخت از محل بانک
شرح سیستم پرداخت نقدی از صندوق
شرح سیستم تولید
شرح سیستم حقوق و دستمزد
شرح سیستم خرید های خارجی
شرح سیستم دریافت نقدی

ثبتهای سیستم
ثبت های حسابداری سیستم خرید های خارجی
ثبتهای حسابداری سیستم تولید
ثبتهای حسابداری سیستم حقوق ودستمزد

فلوچارتها
فلو چارت خرید
فلوچارت پرداخت بانک
فلوچارت پرداخت نقدی از صندوق
فلوچارت تولید
فلوچارت حقوق و دستمزد
فلوچارت دریافت نقدی