اطلاعیه

مزیت نسبی کشور در زمینه تولید و صدور فرش دستباف و ارزیابی عوامل مؤثر بر آن

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه           ۲
۲-۱- اهمیت تحقیق          ۲
۳-۱- فرضیات تحقیق          ۴
۴-۱- اهداف تحقیق          ۴
۵-۱- روش شناسی تحقیق         ۵
۶-۱- سابقه تحقیق          ۶
۷-۱-فصل بندی و رئوس مطالعات تحقیق       ۸

فصل دوم: مبانی نظری اصل مزیت نسبی
۱-۲- راهبرد های توسعه اقتصادی و جایگاه تجارت بین الملل     ۱۰
۱-۱-۲- راهبردهای درونگرای توسعه اقتصادی       ۱۱
۲-۱-۲- راهبردهای برونگرای توسعه اقتصادی       ۱۳
۲-۲- تأثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی       ۱۶
۱-۲-۲- تفسیر سنتی نقش تجارت بین الملل        ۱۶
۲-۲-۲- تفسیر نوین نقش تجارت بین الملل        ۱۸
۳-۲- مبانی تئوریک تجارت بین الملل و مزیت نسبی      ۱۹
۱-۳-۲- دیدگاه مزیت مطلق آدام اسمیت       ۱۹
۲-۳-۲- دیدگاه مزیت نسبی دیوید ریکاردو       ۲۰
۳-۳-۲- مزیت نسبی و هزینه فرصت های از دست رفته     ۲۱
۴-۳-۲- دیدگاه مزیت نسبی هکشر – اوهلین (نظریه جدید تجارت بین الملل)    ۲۱
۴-۲- مزیت نسبی و سودآوری تجارت بین الملل     ۲۴
۵-۲- شکاف فن آوری و پویایی در مزیت نسبی     ۲۹
۶-۲- مزیت نسبی بالفعل و بالقوه        ۳۴
۱-۶-۲- مزیت نسبی بالفعل اسمی         ۳۶
۲-۶-۲- مزیت نسبی بالفعل حقیقی         ۳۶
۳-۶-۲- مزیت نسبی بالقوه اسمی         ۳۶
۴-۶-۲- مزیت نسبی بالقوه حقیقی         ۳۶

فصل سوم: روش شناسی تعیین مزیت نسبی
۱-۳- شاخص های مزیت نسبی آشکارشده (RCA)      ۴۱
۱-۱-۳- شاخص های مبتنی بر آمار تولید و صادرات       ۴۱
۱-۱-۱-۳- معیار سهم صادرات         ۴۲
۲-۱-۱-۳- معیار سهم خالص صادرات        ۴۳
۳-۱-۱-۳- شاخص یونیدو         ۴۳
۲-۱-۳- شاخص های مبتنی بر آمار صادرات       ۴۳
۱-۲-۱-۳- شاخص بالاسا (BAL)        ۴۳
۲-۲-۱-۳- شاخص دانگز – ریدل (DR)       ۴۵
۳-۲-۱-۳- شاخص های خالص یونیدو        ۴۵
۳-۱-۳- شاخص های مبتنی بر آمار صادرات و ابزار آماری      ۴۵
۱-۳-۱-۳- نگرش درآمدی         ۴۶
۲-۳-۱-۳- نگرش رتبه ای         ۴۶
۳-۳-۱-۳- نگرش ثبات         ۴۷
۴-۳-۱-۳- نگرش درآمدی – ثبات        ۴۷
۲-۳- محدودیت های شاخص های RCA       ۴۸
۳-۳- شاخص های مبتنی بر روش های اقتصادسنجی      ۴۹
۱-۳-۳- تخمین توابع عرضه و تقاضای محصول       ۴۹
۲-۳-۳- روش دیک          ۵۲
۴-۳- شاخص مبتنی بر روش برنامه ریزی        ۵۳
۵-۳- شاخص های طرف عرضه         ۵۴
۱-۵-۳- معیار هزینه منابع داخلی (DRC)        ۵۵
۱-۱-۵-۳- پیشینه کاربرد و فرمول محاسباتی DRC      ۵۵
۲-۱-۵-۳- تعریف قیمت های سایه ای و نقش آن در محاسبه DRC     ۵۸
۳-۱-۵-۳- تبدیل عوامل تولید خارجی به داخلی و وضعیت DRC     ۶۳
۲-۵-۳- معیار نرخ حمایت مؤثر (EPR)        ۶۵
۳-۵-۳- معیار تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی (SBA) یا سودآوری خالص اجتماعی (NSP)  ۶۵
۴-۵-۳- معیار الگوی داده – ستانده، برنامه ریزی و هزینه منابع داخلی ۶۶
۶-۳- شاخص‌های طرف تقاضا        ۶۸
۱-۶-۳- اهمیت شناخت بازارهای هدف صادراتی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی    ۶۹
۱-۱-۶-۳- نقش مشخصه های تقاضا در بازارهای هدف بر ایجاد مزیت نسبی رقابتی   ۷۱
۲-۱-۶-۳- نقش تجزیه بازارهای هدف در ایجاد مزیت نسبی رقابتی     ۷۲
۳-۱-۶-۳- اهمیت روابط سیاسی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی     ۷۲
۲-۶-۳- کاربرد شاخص های طرف تقاضا در تعیین مزیت نسبی رقابتی ۷۳
۷-۳-بررسی مبانی نظری نمونه گیری و انجام فعالیت میدانی تحقیق    ۷۵
۱-۷-۳- علل نمونه گیری          ۷۶
۲-۷-۳- روش های مختلف نمونه گیری در تحقیقات میدانی      ۷۷
۳-۷-۳- انواع نمونه گیری احتمالی (تصادفی)       ۷۸
۱-۳-۷-۳- نمونه گیری تصادفی ساده        ۷۹
۲-۳-۷-۳- نمونه گیری تصادفی سیستماتیک       ۷۹
۳-۳-۷-۳- نمونه گیری تصادفی خوشه ای       ۸۰
۴-۳-۷-۳- نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده      ۸۰
۴-۷-۳- روش تعیین حجم نمونه        ۸۱
۵-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از فعالیت میدانی تحقیق    ۸۳
۶-۷-۳- روش های تحلیل آماری         ۸۴
۱-۶-۷-۳- آمار توصیفی          ۸۴
۲-۶-۷-۳- آمار استنباطی          ۸۵
۱-۲-۶-۷-۳- تحلیل آزمون ناپارامتریک چی دو       ۸۵
۲-۲-۶-۷-۳- تحلیل عامل (Factor Analysis)       ۸۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از اندازه گیری مزیت نسبی
۱-۴- بررسی مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران      ۹۱
۱-۱-۴- بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران       ۹۲
۲-۱-۴- محاسبه مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران      ۹۴
۳-۱-۴- بررسی روند تغییرات شاخص RCA در صادرات فرش دستباف کشور
۴-۱-۴- بررسی نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف کشور   ۱۰۱
۲-۴-بررسی مزیت نسبی رقابتی کشور در صنعت فرش دستباف     ۱۲۶
۱-۲-۴- محاسبه مزیت نسبی رقابتی کشور با استفاده از تخمین مدل تقاضای صادراتی فرش دستباف   ۱۲۹
۳-۴- بررسی مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف      ۱۳۱
۱-۳-۴- نحوه کاربرد معیار DRC در محاسبه مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف   ۱۳۲
۲-۳-۴- نحوه برآورد قیمت های سایه ای به منظور محاسبه مزیت نسبی حقیقی کشور در تولید فرش دستباف            ۱۳۳
۱-۲-۳-۴- برآورد قیمت سایه ای عوامل داخلی تولید فرش دستباف     ۱۳۳
۲-۲-۳-۴- برآورد قیمت سایه ای نهاده های قابل تجارت درتولید فرش دستباف   ۱۳۷
۳-۲-۳-۴- برآورد قیمت سایه ای نرخ ارز       ۱۳۸
۳-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی در تولید فرش دستباف        ۱۴۳
۴-۳-۴- بررسی مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی    ۱۴۳
۱-۴-۳-۴- پیشینه قالی بافی در آذربایجان       ۱۴۳
۲-۴-۳-۴- ویژگیهای ظاهری قالی های آذربایجان      ۱۴۶
۳-۴-۳-۴- ویژگیهای فنی بافت در قالی های آذربایجان      ۱۴۸
۴-۴-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی   ۱۵۰
۵-۴-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی   ۱۵۱
۶-۴-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی          ۱۵۳
۵-۳-۴- بررسی مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان قم     ۱۷۷
۱-۵-۳-۴- پیشینه قالی بافی در قم        ۱۷۷
۲-۵-۳-۴- ویژگیهای فنی بافت در قالی های قم       ۱۷۸
۳-۵-۳-۴- ویژگیهای ظاهری قالی های قم       ۱۷۹
۴-۵-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان قم     ۱۸۰
۵-۵-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان قم     ۱۸۱
۶-۵-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان قم  ۱۸۳
۶-۳-۴- بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان      ۲۰۵
۱-۶-۳-۴- پیشینه قالی بافی در اصفهان        ۲۰۵
۲-۶-۳-۴- ویژگیهای ظاهری قالی های معاصر اصفهان      ۲۰۶

۳-۶-۳-۴- ویژگیهای فنی بافت در قالی های اصفهان      ۲۰۷
۴-۶-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان اصفهان    ۲۱۰
۵-۶-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان    ۲۱۱
۶-۶-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان اصفهان            ۲۱۳
۷-۳-۴- بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان     ۲۳۶
۱-۷-۳-۴- پیشینه قالی بافی در خراسان        ۲۳۶
۲-۷-۳-۴- ویژگیهای ظاهری و فنی بافت قالی در مهمترین مراکز قالی بافی در استان خراسان  ۲۳۷
۳-۷-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان خراسان    ۲۴۴
۴-۷-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان    ۲۴۵
۵-۷-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان خراسان  ۲۴۷
۸-۳-۴- بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان      ۲۶۹
۱-۸-۳-۴- پیشینه قالی بافی در همدان         ۲۶۹
۲-۸-۳-۴- ویژگیهای ظاهری قالی های همدان       ۲۷۰
۳-۸-۳-۴- ویژگیهای فنی بافت در قالی های همدان      ۲۷۱
۴-۸-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان همدان    ۲۷۴
۵-۸-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان    ۲۷۵
۶-۸-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان همدان            ۲۷۷
۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف کشور    ۲۹۹
۱-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل نرخ ارز غایی       ۲۹۹
۲-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل قیمت غایی فروش هر متر مربع فرش دستباف    ۳۰۱
۳-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل ارزش غایی مواد اولیه داخلی هر متر مربع فرش دستباف   ۳۰۳
۴-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل ارزش غایی نهاده های قابل تجارت هر متر مربع فرش دستباف  ۳۰۵
۵-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش ارزی DRC       ۳۰۶
۶-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش قیمتی DRC       ۳۰۷
۷-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی    ۳۰۸
۸-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت   ۳۰۹
۹-۹-۳-۴- ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف براساس مطالعات  میدانی تحقیق           ۳۱۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- خلاصه نتایج تحقیق         ۳۳۱
۲-۵- ارائه سیاست های کاربردی         ۳۴۰

فهرست منابع           ۳۴۳

پیوست            ۳۴۵
پرسشنامه تحقیق (نوع A – استان قـم)
پرسشنامه تحقیق (نوع A – استان همـدان)
پرسشنامه تحقیق (نوع A – استان خـراسان)
پرسشنامه تحقیق (نوع A – استان آذربایجان شرقی)
پرسشنامه تحقیق (نوع A – استان اصفهــان)
پرسشنامه تحقیق (نوع B

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.