معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی

کد محصول۱۴۰ hs

فایل وورد

۸۵ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :
چکیده تحقیق
فصل اول )کلیات طرح تحقیق
۱-۱) مقدمه ۹
۱-۲) تشریح و بیان موضوع ۹
۱-۳) فرضیه های تحقیق ۱۳
۱-۴) ضرورت انجام تحقیق ۱۴
۱-۵) اهداف اساسی تحقیق ۱۵
(۱-۶)قلمرو تحقیق
۱-۷) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی ۱۵
فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق
۲-۱) مقدمه ۱۸
۲-۲) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری ۱۸
۲-۳) ماهیت تداوم فعالیت ۱۹
۲-۴) درجه شمول تداوم فعالیت ۲۲
۲-۵) تداوم و اصول حسابداری ۲۳
۲-۶) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها ۲۴
۲-۶-۱) ارزش تسویه ۲۴
۲-۶-۲) بهای تمام شده تاریخی ۲۶
۲-۶-۳) ارزش جاری ۲۶
۲-۶-۴) ارزش فعلی جریان های نقدی ۲۸
۲-۷) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی ۳۳
۲-۸) فرض تداوم فعالیت در ایران ۳۳
۲-۹) مبانی نظری شاخص ها ۴۲
فصل سوم )روش و ساختار تحقیق
۳-۱) مقدمه ۴۹
۳-۲) دامنه تحقیق ۴۹
۳-۳) روش تحقیق ۵۰
۳-۴) ابزار اندازه گیری ۵۱
۳-۵) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات ۵۲
۳-۶) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه ۵۳
۳-۷) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه ۵۳
۳-۸) روش توزیع پرسش نامه ۵۴
۳-۹) معایب پرسش نامه ۵۵
فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی ) ۵۷
۴-۲) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری ۵۸
۴-۲-۱) نگاره های آماری ۵۸
۴-۲-۱-۱)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا ۵۹
۴-۲-۱-۲)محاسبه انحراف معیار هر شاخص ۶۱
۴-۲-۲) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی ۶۲
۴-۲-۲-۱) فرضیه شماره یک ۶۳
۴-۲-۲-۲) فرضیه شماره دو ۶۴
۴-۲-۲-۳) فرضیه شماره سه ۶۵
۴-۲-۲-۴) فرضیه شماره چهار ۶۶
۴-۲-۲-۵) فرضیه شماره پنجم ۶۷
۴-۲-۲-۶) فرضیه شماره شش ۶۸
۴-۲-۲-۷) فرضیه شماره هفت ۶۹
۴-۲-۲-۸) فرضیه شماره هشت ۷۰
فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
۵-۱) خلاصه تحقیق ۷۲
۵-۲) نتایج تحقیق ۷۳
۵-۳) محدودیت های تحقیق ۷۴
۵-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۷۵
پیوست ها ۷۷
منابع و مأخذ ۸۵