تاثیر نسبت دستگاه خودپرداز (ATM) بر بهبود کارایی هزینـه بانک ها

کد محصول hs121

فایل وورد

۱۲۰ صفحه

۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه،کلیات تحقیق و اهمیت موضوع
۱-۱) مقدمه .. ۱
۱-۲) بیان مساله … ۱
۱-۳) قلمرو تحقیق …….  ۳
۱-۴) اهداف تحقیق ….. ۳
۱-۵) ضرورت و اهمیت تحقیق . ۳
۱-۶) فرضیه تحقیق ….. ۶
۱-۷)متغیرهای تحقیق  ۷
۱-۷-۱) متغیر وابسته . ۷
۱-۷-۲) متغیر مستقل ……. ۷
۱-۷-۳) متغیرهای کنترلی ……. ۸
۱-۸) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح …… ۹

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق و مروری بر ادبیات علمی موجود
۲-۱) مقدمه .۱۱
۲-۲) تجارت الکترونیک  ۱۱
۲-۲-۱) تاریخچه ……. ۱۱
۲-۲-۲) تعریف تجارت الکترونیک .. ۱۲
۲-۳) بانکداری الکترونیک …. ۱۳
۲-۳-۱) چرا بانکداری الکترونیک؟ ……. ۱۴
۲-۳-۲) تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان ……. ۱۵
۲-۳-۳) دلایل روی آوردن بانک ها به بانکداری الکترونیک ۱۶
۲-۳-۴) معایب بانکداری الکترونیک … ۱۷
۲-۳-۵) انواع بانکداری الکترونیک …… ۱۸
۲-۳-۶) مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیک … ۲۰
۲-۳-۷) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران . ۲۲
۲-۳-۸) ارکان بانکداری الکترونیک در ایران …… ۲۳
۲-۴) دستگاه های خودپرداز  ۲۵
۲-۴-۱) تاریخچه دستگاه های خودپرداز ……. ۲۵
۲-۴-۲) روند رشد دستگاه های خودپرداز در جهان … ۲۸
۲-۴-۳) طبقه بندی دستگاه های خودپرداز . ۲۹
۲-۴-۴) قسمت های مختلف یک دستگاه خودپرداز ….  ۳۰
۲-۴-۵) نحوه کار دستگاه های خودپرداز ..    ۳۲
۲-۵) مروری بر کارایی و مفاهیم آن  ۳۴
۲-۵-۱) تعاریف کارایی ….. ۳۴
۲-۵-۱-۱) قلمرو تعریف کارایی  ۳۵
۲-۵-۱-۲) تعریف کارایی با توجه به مفهوم ایستا و پویا … ۳۵
۲-۵-۱-۳) تعریف کارایی با توجه به مفهوم مطلق یا نسبی ……. ۳۶
۲-۵-۲) ناکارایی و علل آن ….. ۳۸
۲-۵-۳) تاریخچه کارایی .. ۳۹
۲-۵-۴) مفاهیم کارایی ….. ۴۰
۲-۵-۵) اهمیت کارایی از نظر اقتصاد .. ۴۴
۲-۵-۶) ضرورت بررسی کارایی در سیستم بانکی ….. ۴۴
۲-۵-۷) عوامل موثر بر کارایی هزینه … ۴۶
۲-۶) فناوری اطلاعات و ساختار صنعت بانکداری … ۵۰
۲-۷) پیشینه تحقیق ….. ۵۱

فصل سوم : روش تحقیق و اندازه گیری و گردآوری داده ها
۳-۱) مقدمه ….  ۵۹
۳-۲) روش و نوع تحقیق  ۵۹
۳-۳) جامعه آماری تحقیقی… ۵۹
۳-۴) روش گردآوری اطلاعات و داده ها….. ۵۹
۳-۵) مدل تحقیق … ۶۰
۳-۶) متغیر های تحقیق …… ۶۱
۳-۶-۱) متغیر مستقل .. ۶۱
۳-۶-۲) متغیرهای کنترلی ….. ۶۱
۳-۶-۳) متغیر وابسته ….. ۶۳
۳-۷) فرضیه تحقیق …… ۶۴
۳-۸) تلفیق داده های سری زمانی و مقطعی . ۶۵
۳-۹) روش آماری تحلیل داده ها  ۶۵
۳-۹-۱) روش برآورد با استفاده از داده های تابلوئی .. ۶۶
۳-۹-۲) آزمون F  ۶۷
۳ -۹-۳) روشهای تخمین ……. ۶۸
۳-۹-۴) آزمون هاسمن ……. ۶۹
۳-۹-۵) فرض های اساسی رگرسیون . ۷۲
۳-۹-۶) آزمون فرض های اساسی رگرسیون ….. ۷۳

  فصل چهارم : ارائه تجزیه و تحلیل در مورد موضوع
۴-۱) مقدمه … ۷۵
۴-۲) توصیف داده ها … ۷۶
۴-۳) بررسی فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی……. ۸۰
۴-۴) توضیح و محاسبه متغیرهای تحقیق  ۸۲
۴-۴-۱) تحلیل آماری مدل رگرسیون .. ۸۴
۴-۴-۲) آزمون فرضیه …… ۸۷

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه ….. ۸۹
۵-۲) خلاصه موضوع و روش تحقیق .. ۸۹
۵-۳) خلاصه نتایج حاصل از تحقیق…. ۹۱
۵-۴) بررسی تطبیقی یافته ها ….. ۹۲
۵-۵) نتیجه گیری .  ۹۳
۵-۶) محدودیت ها و مشکلات تحقیق …… ۹۳
۵-۷) پیشنهادها ………… ۹۴
۵-۷-۱) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق……. ۹۴
۵-۷-۲) پیشنهاد برای تحقیقات آتی …… ۹۴
منابع و ماخذ …. ۹۶
پیوست …. ۹۹
فهرست جداول و نمودارها
الف) جداول
جدول ۲-۱ مقایسه بانکداری الکترونیک و سنتی  .  ۲۱
جدول ۳-۱ متغیرهای تحقیق …. ۶۴
جدول ۳-۲ مقایسه مدل های اثرات ثابت و تصادفی با استفاده از داده های تابلویی …… ۶۹
جدول۴-۱ شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق بین سالهای ۸۷-۸۴ … ۷۶
جدول ۴-۲ میانگین متغیرهای تحقیق بین سالهای ۸۷-۸۴ …… ۷۷
جدول ۴-۳ ماتریس خود همبستگی … ۸۱
جدول ۴- ۴ نتایج آزمون هاسمن و F …… ۸۳
جدول ۴-۵ نتیجه تخمین نسبت هزینه به درآمد با استفاده از الگوی حداقل مربعات تعمیم
یافته
جدول ۴-۶ نتیجه تخمین نسبت هزینه به درآمد با استفاده از الگوی حداقل مربعات متغیر
مجازی …… ۸۵
جدول ۴-۷-۱ ضرایب متغیر مستقل نسبت دستگاه خودپرداز در مدل اول
جدول ۴-۷-۲ ضرایب متغیر مستقل نسبت دستگاه خودپرداز در مدل دوم
جدول ۵-۱ خلاصه داده های تحقیق. ۹۱
جدول ۵-۲ خلاصه نتایج آماری به دست آمده با استفاده از نرم افزار Eviews در سطح خطای
۵% در مدل اول ….. ۹۲
جدول ۵-۳ خلاصه نتایج آماری به دست آامده با استفاده از نرم افزار Eviews در سطح خطای   ۵% در مدل دوم …… ۹۲
جدول ۵-۴ خلاصه یافته های تحقیق ……. ۹۲

فهرست جداول و نمودارها
ب) نمودارها
نمودار ۱-۱ روابط متغیرهای تحقیق … ۸
نمودار۲-۱ مفاهیم کارایی …… ۴۲
نمودار ۴-۱ مقایسه میانگین تعداد دستگاه خودپرداز در سال های مختلف در بانک ها . ۷۸
نمودار ۴-۲ مقایسه نسبت خودپرداز به کارکنان در سالهای مختلف .. ۷۸
نمودار۴-۳ نسبت هزینه عملیاتی به دارایی بانک ها …… ۷۹
نمودار ۴-۴ نسبت هزینه عملیاتی به درآمد بانک ها ……. ۷۹
نمودار ۴-۵ بررسی نرمال بودن داده ها ….. ۸۰
نمودار ۴-۶ پراکندگی جملات اخلال . ۸۱