خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / تاثیر نسبت دستگاه خودپرداز (ATM) بر بهبود کارایی هزینـه بانک ها

تاثیر نسبت دستگاه خودپرداز (ATM) بر بهبود کارایی هزینـه بانک ها

کد محصول hs121

فایل وورد

۱۲۰ صفحه

۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه،کلیات تحقیق و اهمیت موضوع
۱-۱) مقدمه .. ۱
۱-۲) بیان مساله … ۱
۱-۳) قلمرو تحقیق …….  ۳
۱-۴) اهداف تحقیق ….. ۳
۱-۵) ضرورت و اهمیت تحقیق . ۳
۱-۶) فرضیه تحقیق ….. ۶
۱-۷)متغیرهای تحقیق  ۷
۱-۷-۱) متغیر وابسته . ۷
۱-۷-۲) متغیر مستقل ……. ۷
۱-۷-۳) متغیرهای کنترلی ……. ۸
۱-۸) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح …… ۹

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق و مروری بر ادبیات علمی موجود
۲-۱) مقدمه .۱۱
۲-۲) تجارت الکترونیک  ۱۱
۲-۲-۱) تاریخچه ……. ۱۱
۲-۲-۲) تعریف تجارت الکترونیک .. ۱۲
۲-۳) بانکداری الکترونیک …. ۱۳
۲-۳-۱) چرا بانکداری الکترونیک؟ ……. ۱۴
۲-۳-۲) تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان ……. ۱۵
۲-۳-۳) دلایل روی آوردن بانک ها به بانکداری الکترونیک ۱۶
۲-۳-۴) معایب بانکداری الکترونیک … ۱۷
۲-۳-۵) انواع بانکداری الکترونیک …… ۱۸
۲-۳-۶) مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیک … ۲۰
۲-۳-۷) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران . ۲۲
۲-۳-۸) ارکان بانکداری الکترونیک در ایران …… ۲۳
۲-۴) دستگاه های خودپرداز  ۲۵
۲-۴-۱) تاریخچه دستگاه های خودپرداز ……. ۲۵
۲-۴-۲) روند رشد دستگاه های خودپرداز در جهان … ۲۸
۲-۴-۳) طبقه بندی دستگاه های خودپرداز . ۲۹
۲-۴-۴) قسمت های مختلف یک دستگاه خودپرداز ….  ۳۰
۲-۴-۵) نحوه کار دستگاه های خودپرداز ..    ۳۲
۲-۵) مروری بر کارایی و مفاهیم آن  ۳۴
۲-۵-۱) تعاریف کارایی ….. ۳۴
۲-۵-۱-۱) قلمرو تعریف کارایی  ۳۵
۲-۵-۱-۲) تعریف کارایی با توجه به مفهوم ایستا و پویا … ۳۵
۲-۵-۱-۳) تعریف کارایی با توجه به مفهوم مطلق یا نسبی ……. ۳۶
۲-۵-۲) ناکارایی و علل آن ….. ۳۸
۲-۵-۳) تاریخچه کارایی .. ۳۹
۲-۵-۴) مفاهیم کارایی ….. ۴۰
۲-۵-۵) اهمیت کارایی از نظر اقتصاد .. ۴۴
۲-۵-۶) ضرورت بررسی کارایی در سیستم بانکی ….. ۴۴
۲-۵-۷) عوامل موثر بر کارایی هزینه … ۴۶
۲-۶) فناوری اطلاعات و ساختار صنعت بانکداری … ۵۰
۲-۷) پیشینه تحقیق ….. ۵۱

فصل سوم : روش تحقیق و اندازه گیری و گردآوری داده ها
۳-۱) مقدمه ….  ۵۹
۳-۲) روش و نوع تحقیق  ۵۹
۳-۳) جامعه آماری تحقیقی… ۵۹
۳-۴) روش گردآوری اطلاعات و داده ها….. ۵۹
۳-۵) مدل تحقیق … ۶۰
۳-۶) متغیر های تحقیق …… ۶۱
۳-۶-۱) متغیر مستقل .. ۶۱
۳-۶-۲) متغیرهای کنترلی ….. ۶۱
۳-۶-۳) متغیر وابسته ….. ۶۳
۳-۷) فرضیه تحقیق …… ۶۴
۳-۸) تلفیق داده های سری زمانی و مقطعی . ۶۵
۳-۹) روش آماری تحلیل داده ها  ۶۵
۳-۹-۱) روش برآورد با استفاده از داده های تابلوئی .. ۶۶
۳-۹-۲) آزمون F  ۶۷
۳ -۹-۳) روشهای تخمین ……. ۶۸
۳-۹-۴) آزمون هاسمن ……. ۶۹
۳-۹-۵) فرض های اساسی رگرسیون . ۷۲
۳-۹-۶) آزمون فرض های اساسی رگرسیون ….. ۷۳

  فصل چهارم : ارائه تجزیه و تحلیل در مورد موضوع
۴-۱) مقدمه … ۷۵
۴-۲) توصیف داده ها … ۷۶
۴-۳) بررسی فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی……. ۸۰
۴-۴) توضیح و محاسبه متغیرهای تحقیق  ۸۲
۴-۴-۱) تحلیل آماری مدل رگرسیون .. ۸۴
۴-۴-۲) آزمون فرضیه …… ۸۷

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه ….. ۸۹
۵-۲) خلاصه موضوع و روش تحقیق .. ۸۹
۵-۳) خلاصه نتایج حاصل از تحقیق…. ۹۱
۵-۴) بررسی تطبیقی یافته ها ….. ۹۲
۵-۵) نتیجه گیری .  ۹۳
۵-۶) محدودیت ها و مشکلات تحقیق …… ۹۳
۵-۷) پیشنهادها ………… ۹۴
۵-۷-۱) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق……. ۹۴
۵-۷-۲) پیشنهاد برای تحقیقات آتی …… ۹۴
منابع و ماخذ …. ۹۶
پیوست …. ۹۹
فهرست جداول و نمودارها
الف) جداول
جدول ۲-۱ مقایسه بانکداری الکترونیک و سنتی  .  ۲۱
جدول ۳-۱ متغیرهای تحقیق …. ۶۴
جدول ۳-۲ مقایسه مدل های اثرات ثابت و تصادفی با استفاده از داده های تابلویی …… ۶۹
جدول۴-۱ شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق بین سالهای ۸۷-۸۴ … ۷۶
جدول ۴-۲ میانگین متغیرهای تحقیق بین سالهای ۸۷-۸۴ …… ۷۷
جدول ۴-۳ ماتریس خود همبستگی … ۸۱
جدول ۴- ۴ نتایج آزمون هاسمن و F …… ۸۳
جدول ۴-۵ نتیجه تخمین نسبت هزینه به درآمد با استفاده از الگوی حداقل مربعات تعمیم
یافته
جدول ۴-۶ نتیجه تخمین نسبت هزینه به درآمد با استفاده از الگوی حداقل مربعات متغیر
مجازی …… ۸۵
جدول ۴-۷-۱ ضرایب متغیر مستقل نسبت دستگاه خودپرداز در مدل اول
جدول ۴-۷-۲ ضرایب متغیر مستقل نسبت دستگاه خودپرداز در مدل دوم
جدول ۵-۱ خلاصه داده های تحقیق. ۹۱
جدول ۵-۲ خلاصه نتایج آماری به دست آمده با استفاده از نرم افزار Eviews در سطح خطای
۵% در مدل اول ….. ۹۲
جدول ۵-۳ خلاصه نتایج آماری به دست آامده با استفاده از نرم افزار Eviews در سطح خطای   ۵% در مدل دوم …… ۹۲
جدول ۵-۴ خلاصه یافته های تحقیق ……. ۹۲

فهرست جداول و نمودارها
ب) نمودارها
نمودار ۱-۱ روابط متغیرهای تحقیق … ۸
نمودار۲-۱ مفاهیم کارایی …… ۴۲
نمودار ۴-۱ مقایسه میانگین تعداد دستگاه خودپرداز در سال های مختلف در بانک ها . ۷۸
نمودار ۴-۲ مقایسه نسبت خودپرداز به کارکنان در سالهای مختلف .. ۷۸
نمودار۴-۳ نسبت هزینه عملیاتی به دارایی بانک ها …… ۷۹
نمودار ۴-۴ نسبت هزینه عملیاتی به درآمد بانک ها ……. ۷۹
نمودار ۴-۵ بررسی نرمال بودن داده ها ….. ۸۰
نمودار ۴-۶ پراکندگی جملات اخلال . ۸۱