پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

hs105-بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی طرحهای زیربنایی از بانک جهانی

کد محصول hs105

فایل وورد

175 صفحه

30000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 

چکیده  4
فصل اول، کلیات تحقیق :  
معرفی تحقیق   7
پیشگفتاری بر موضوع فاضلاب تهران  8
مقدمه ای بر ضرورت اجرای طرح فاضلاب تهران 9
ویژگیهای شهر تهران  10
تهران و مشکل فاضلاب  11
عنوان پژوهش  12
بیان مسئله پژوهش  12
اهمیت،  ضرورت و انگیزه پژوهش  13
اهداف پژوهش   14
پیشینه پژوهش   15
تبیین موضوع تحقیق  18
تبیین سؤالات تحقیق متناسب با موضوع   18
تبیین فرضیه های تحقیق متناظر با سؤالات و متناسب با موضوع  19
روش تحقیق   19
پیام تحقیق   20
محدودیتهای تحقیق 20
زمان تحقیق  21

فصل دوم، ادبیات تحقیق  :  
ادبیات نظری  تحقیق   22
بانک جهانی چیست                                                                           23
تاسیس بانک جهانی (بانک بین المللی توسعه و ترمیم )                  24
اهداف بانک جهانی                   24
سازمان بانک جهانی             30
شرکا و همکاران بانک جهانی             31
هیأت مدیره  36
هیأت اجرائی  37
اتحادیه توسعه بین المللی  (IDA) 39
اتحادیه ضمانت سرمایه گذاری چند جانبه  (MIGA)   39
مرکز بین المللی تسویه منازعات سرمایه گذاری  (ICSID)  40
شرکت مالی بین المللی (IFC ) 40
مناطق  / کشورها  ، ناحیه خاورمیانه و شمال افریقا 41
سازمان ملل متحد  42
سازمان های وابسته به سازمان  ملل متحد   44
آشنائی با ساختار بانک جهانی  50
شناسائی انواع وامها و فعالیتهای بانک جهانی  51

فصل سوم، روش تحقیق :  
گردآوری اطلاعات در مورد تحقیق                               60
مقدمه  61
1 -  بررسی وضعیت کشور از نظر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و تعیین جایگاه کشور از نظر نوع وام       62
2 -  تهیه  CAS  توسط بانک با هدف تعیین اولویت ها .         63
3 -  اعلام برنامه کلی تهیه شده به دستگاه ها ی ذیربط توسط وزارت اقتصاد و دارایی .                           67
4 -  بررسی پروژه‌هایی که می‌توانند در چهارچوب استفاده از وام بانک جهانی قرار بگیرند 68
5 -  بررسی  مقدماتی فهرست پروژه های پیشنهادی دریافتی از دستگاه ها  .                                         70
6 -  انجام مذاکرات سه جانبه بانک جهانی، وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاه های متقاضی وام .               71
7 -  تعیین تیم های کارشناسی بانک و دستگاه وام گیرنده .                                       72
8 -  برنامه ریزی برای ارزیابی جامع و تهیه PIP   توسط دستگاه وام گیرنده .           73
9 -  تعیین مبلغ قرارداد توسط بانک جهانی و تهیه پیش نویس قرارداد وام .           74
10 -  تهیه گزارش PAD  توسط بانک جهانی .                           74
11 -  طرح وام در مجمع رسمی بانک جهانی و تصمیم گیری .                                                                      76
12 -  انعقاد قرارداد وام                                      76
13 -  انجام اقدامات لازم جهت مؤثر شدن وام و افتتاح رسمی آغاز بکار پروژه .                                         78
14 -  آغازعملیات اجرایی ونظارت کارشناسان بانک جهانی در مراحل اجرایی براساسPAD  و قرارداد.    80

فصل چهارم، تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق :  
تجربه شرکت فاضلاب تهران درمشارکت با بانک جهانی وپاسخ به سئوالات تحقیق     
تاریخچه طرح فاضلاب تهران        89
تأسیس شرکت فاضلاب تهران          91
اهداف طرح فاضلاب تهران        91
مشخصات کلی طرح فاضلاب تهران  92
مرحله اول طرح فاضلاب تهران  93
شروع عملیات اجرائی طرح فاضلاب تهران  93
تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب  94
تأمین منابع مالی طرح فاضلاب   98
روشهای تأمین مالی پروژه های زیر بنایی  99
تجربه شرکت فاضلاب تهران در مشارکت با بانک جهانی  109
شناسایی شرایط و انتظارات بانک جهانی برای اعطاء وام  123
شناسایی و تبین نحوه نظارت بانک جهانی در دوره اجرای طرح  125
آشنایی با مسائل حقوقی و فنی تامین منابع مالی از بانک جهانی  129
لزوم ظرفیت سازی در بخش مدیریت اجرایی پروژه  135
امتیاز استفاده از منابع بانک جهانی نسبت به سایر بانکها چیست ؟ 139
 نحوه دریافت و بازپرداخت وام   142
 استفاده از منابع مالی بانک جهانی برای کشورمصرف کننده چه تأثیراتی میتواند داشته باشد 144

فصل پنجم ، نتایج و پیشنهادهای تحقیق  :   
مقدمه 154
بخش اول : روش تحقیق  156
بخش دوم : نتایج تحقیق  157
پاسخ به سئوالات  157
بخش سوم : 163
خلاصه ونتیجه گیری  163
پیشنهادات  168
کتابنامه  

چکیده :  
مطالعه موارد خاصی از طرح های زیر بنایی و آگاهی از تجربیات آنها فرصت خوبی بدست می دهد تا این تجربیات عملی که حاصل یک دوره تلاش در به ثمر رسانیدن اهداف تعریف شده یک طرح بنیادی است توسط سایر مدیران و مسؤلان طرح های کشور به کار گرفته شود .
توسعه تاسیسات زیربنائی به لحاظ نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، اهمیت استراتژیک، تاثیرات مستقیم اقتصادی و اجتماعی و نیز به علت پیچیدگی در مدیریت، همواره یکی از دغدغه های اصلی دولت ها بوده و می باشد، ولی دولت ها به دلیل وجود محدودیت های اعتباری و ناتوانی در تامین منابع مالی این گونه طرح ها، به طور سنتی ناگزیر به اجرای  فقط تعدادی محدود از این نوع پروژه ها می باشند که در نتیجه باعث کند شدن رشد توسعه اقتصادی و اجتماعی می گردد .  
درک این واقعیت که تامین تمامی نیازهای زیربنائی جوامع درحال توسعه و توسعه نیافته از محل درآمدهای عمومی امری ناممکن است و بهیچوجه عملی نیست دولت ها را چه از روی اجبار و چه از روی اختیار به سمت استفاده از سرمایه های مؤسسات تامین کننده مالی داخلی و خارجی و حتی سرمایه های بخش خصوصی سوق داده است . اما از آنجائی که استفاده بی محابا و بدون مطالعه و بدون برنامه ریزی قبلی و غیر منطقی از سرمایه های خارجی می تواند عواقب سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی داشته باشد ، ضرورت دارد قبل از هرگونه اقدامی در خصوص گشودن درهای اقتصادی به روی اینگونه سرمایه ها ، راهکارهای مناسب، مدبرانه و هدفمند جهت هدایت چنین سرمایه هایی به سرمنزل مقصود اتخاذ گردد . آنچه در این میان حائز اهمیت و اولویت می باشد حفظ نقش  نظارت و کنترل استراتژیک دولت در بلند مدت برذخائر و منابع ثروت عمومی ا ست . 
علاوه براین استفاده حداکثر از تجربیات کشورهایی که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق یا ناموفق بوده اند نیز بسیار حائز اهمیت است. بدین ترتیب با استفاده  از تجربیات عملی سایر کشورها  و با تعیین و اولویت بندی مناسب زمینه های سرمایه‌گذاری ( تعیین و اولویت بندی بخشهای موردنظر برای سرمایه گذاری ) می توان چارچوب قانونی مناسب و راه استفادة خردمندانه و مطلوب از این گونه سرمایه ها را جهت سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی کشور تدوین نمود . 
یکی از مناسب ترین راههای تامین سرمایه برای پروژه های زیربنایی استفاده از وام های اعطایی بانک جهانی است که متاسفانه در دو دهه اخیر بخوبی از این امکان در کشور ما استفاده نشده است  و شاید یکی از مهمترین علل عدم استفادة گسترده تر از تسهیلات بانک جهانی، عدم آشنایی مدیران و مسئولین با برنامه ها ، اهداف و اولویت های بانک و مؤسسات وابسته و همکار آن می باشد . مطمئناً در صورت آشنایی بیشتر باخدمات متنوع و متعددی که در زمینه های آموزش، بهداشت، زیست محیطی و مشاوره ها  و تجزیه و تحلیل های متنوع توسط بانک جهانی قابل ارائه می باشد ، استفادة گسترده‌تر از این امکانات مد نظر مسئولین قرار خواهد گرفت . 
با توجه به نیاز مبرم و اهمیت سرمایه‌گذاری در تاسیسات زیربنایی به لحاظ توسعة اقتصاد ملی ضرورت دارد بر روی استفاده بیشتر از خدمات قابل ارائه توسط بانک جهانی به طور جدی تر توجه شود تا در نتیجه موجب گردد پروژه هایی که بلحاظ کمبود اعتبار می‌باید در لیست انتظار قرارگیرند سریع‌تر به مرحلة اجرا درآیند .  بویژه آن دسته از پروژه های زیربنایی که از محل درآمد فروش محصولات و یا خدمات حاصل از اجرای پروژه  امکان باز پرداخت هزینه های خود را داشته باشند و در واقع عملاً تعهدات دولت ناشی از تضمین بازپرداخت اصل و فرع وام با نگرانی کمتر( محدودیت های کمتر) قابل انجام است می‌تواند برای دریافت وام در اولویت قرارگیرد. برای این قبیل پروژه‌ها تعهدات دولت بابت تضمین بازپرداخت وام مستقیماً از بنیة مالی خود پروژه انجام می شود و بدین ترتیب از بنیة مالی دولت برای بازپرداخت استفاده نمی شود بلکه از اعتبار دولت استفاده می گردد .
از آنجائی که اکثر بخش های دولتی و بخش خصوصی،  اصولاً آشنائی کمی با بانک جهانی دارند و با توجه به ضرورت استفادة بهینه از منابع مالی بین المللی، تلاش شده تا در این تحقیق آشنائی هرچند مختصر با ساختار، سازمان و اهداف بانک جهانی ایجاد شود و به تسهیلات متنوعی که توسط بانک جهانی قابل ارائه به کشورهای عضو می باشد اشاره گردد. ضمنا گردش کار برای درخواست و استفاده از این تسهیلات و در عین حال تجربة عملی درخواست وام برای طرح بزرگ فاضلاب تهران از بانک جهانی را شرح می‌دهد. امید است که این تجربه موجب ایجاد آشنائی مدیران و تصمیم سازان برای تامین منابع مالی  پروژه های زیربنائی  از طریق بانک جهانی  و راهنما و راهگشا برای نحوة درخواست وام و به نتیجه رساندن آن از محل اعتبارات بانک جهانی گردد .  
« این نوشته صرفاً جنبه تحقیقی دانشجوئی دارد و حاصل برداشتهای مطالعاتی است. »

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید