پروژه مالی در بانک ها

کد محصول hs87

فایل وورد

۵۴ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه

نقش و اهمیت حساب مرکز
انواعطبقه بندی حسابها در سیستم بانکی
نقش سیستم کنترل داخلی
اثرات متقابل سیستم حسابداری و ارقام باز بر یکدیگر
سود و زیان و جایگاه آن در حسابداری موسسات مالی
صورتحساب سود و زیان
اهمیت سود و زیان
مفاهیم سود در مباحث اقتصادی و حسابداری
مبانی تعیین سود در حسابداری
حسابداری نیمه تعهدی
حسابداری تعهدی تعدیل شده
حسابداری نقدی تعدیل شده
اهمیت مدیریت ریسک در دارایی ها و بدهی های بانکها
ترکیب ترازنامه بانکها
ریسکهای مهم صنعت بانکداری
معاملات ارزی سه ریسک مهم و اساسی را به دنبال دارند
تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی ها
اجزای سرمایه در بانکها
اقلام بالا خطی و زیر خطی
مطالبی در رابطه با تعهدی
حسابداری مالی
حسابداری مالی و حسابداری مدیریت
ضریب نقدینگی در بانکها
طبقه بندی تسهیلات و شفافیت حسابها
طبقه بندی حسابها در سیستمبانکی
طبقه بندی حسابهای بانکها بر مبنای طبقه بندی بانک مرکزی
مطالبات معوق دولتی
مطالبات معوق غیردولتی
اموال غیرمنقول
اموال منقول
حسابهای داخلی
سایردارایی ها
تعهدات دولت
سایر اقلام زیرخط دارایی ها
حسابهای انتظامی
تسهیلات دریافتی از بانکها
پیش دریافت از مشتریان دولتی
وجوه دریافتی
حسابهای داخلی
حسابهای درآمد
ذخائر
بدهیهای زیرخطی
تعهدات در مقابل اشخاص( ریال)
تعهدات در مقابل اشخاص(ارز)
نتیجه گیری
منابع و مآخذ