پروژه مالی بانک رفاه کارگران

کد محصول hs80

فایل وورد

۷۰ صفحه

۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با بانک رفاه
تاریخچه بانکداری در ایران
بانک شاهی ایران
تاریخچه بانک رفاه کارگران
معرفی بانک رفاه کارگران
بانک استقراضی ایران
چارت سازمانی
تسهیلات ارزی و صادراتی بانک رفاه
مبلغ تسهیلات
مدت بازپرداخت تسهیلات
نرخ تسهیلات
وثایق
نحوه اعطای تسهیلات
اعمال نظارت بانک
ارائه مدارک مربوطه به صادرات انجام شده
بازپرداخت
توضیحات
مبلغ تسهیلات
مدت بازپرداخت تسهیلات
وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات
بازپرداخت
نوع تسهیلات
سقف فردی تسهیلات
کارمزد تعهد
نرخ سود تسهیلات
دوره بازپراخت
عقد قرارداد وثایق
انواع خدمات ریالی و ارزی بانک رفاه
انواع سپرده‌های بانکی
سپرده‌های قرض‌الحسنه
انواع حسابهای قرض‌الحسنه پس‌انداز
حساب جاری دومنظوره
حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار
حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی
حساب سپرده کوتاه‌مدت ویژه
حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار قابل تقسیم
شرایط تعیین سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت
انواع تسهیلات بانک رفاه
سایرخدمات بانک رفاه
کارت اعتباری ارزی (Business Card)
صندوق اجاره‌ای هوشمند
چک بر
سیستم پست صوتی
بیداربانک
رفاه چک
چک‌بانکی بین بانکها( چک رمزدار):
خدمات ارزی
حواله
ایجاد تسهیلات ویژه برای سازمانها و مؤسسات
دریافت وجوه قبوض برق از طریق حساب بانکی مشتری( بصورت غیرحضوری)

فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته حسابداری
انواع واحدهای مربوط به حسابداری
حسابرسی
انواع حسابرسان
وظایف سازمان حسابرسی
حسابداری دولتی
خصوصیات حسابداری دولتی
اصول کلی حسابداری دولتی
حسابداری بودجه
تهیه و تنظیم بودجه در بانک
مسئول بودجه بانک
حسابداری مالی
حسابداری مدیریت
انواع حسابهای مورد استفاده
هزینه ها :
پرداخت هزینه‌
حسابهای انتظامی
تنخواه‌گردان
میزان تنخواه‌گردان حسابداری
سپرده
حساب بستانکاران
حواله(عهده شعبه‌ها)
نقطه سر‌به‌سر
نقش حسابداران در برنامه‌ریزی و ارزیابی نتایج
برنامه‌های جاری و برنامه‌های در دست اقدام
انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری
صورت مغایرات بانکی

فصل سوم : دفاتر و ثبت های حسابداری
انواع دفاتر مورد استفاده در حسابداری
دفتر روزنامه
دفتر کل
دفاتر معین و حسابهای کنترل
دفتردارایی
دفتر کپیه
دفتر روزنامه دریافتهای نقدی
دفتر روزنامه پرداخت‌های نقدی
ثبت های حسابداری
ثبت عملیات مربوط به تنخواه‌گردان
ثبت عملیات مربوط به سپرده
بستن حسابهای سپرده
کاربرد سرفصلهای حسابهای انتظامی
بستن حسابها در پایان سال
حسابهای سنواتی
فرم‌‌های مورد استفاده در حسابداری
پیشنهادات و انتقادات