پروژه مالی شرکت سهامی مخابرات

کد محصول hs69

فایل وورد

۷۰ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه
خلاصه وظایف سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات

فصل اول
واحدبودجه
سیکل کامل بودجه
سیکل بودجه

فصل دوم
واحد دفتر داری
حسابداری دفترداری
حسابداری انبار
برگ تقاضای کالا
صورتمجلس تحویل کالا به انبار
انبار کالای ارسالی ازمخابرات ایران
انبار کالای اسقاط
انبارگردانی
وجوه قابل تبدیل به سرمایه
حساب سرمایه
بستن حسابها موقت
بستن حسابهای دائمی
انواع دارائی وچگونگی محاسبه استهلاک
دارائیهادرحال تکمیل
استهلاک دارائیهای ثابت
مثال ۱: روش خط مستقیم
مثال ۲: روش نزولی
خروج دارائی ثابت ازجریان استفاده

فصل سوم
واحد پرداختیها
انشعابات
پیش پرداخت های جاری وسرمایه ای
حسابهای دریافتی غیرتجاری
موجودی نقدی
حساب واسناد پرداختی تجاری وغیرتجاری
هزینه ها

فصل چهارم
واحد دریافتیها
درآمد
چگونکی سیستم مرکز
مراکز مخابراتی روستائی یا کارگزاران
درآمدهای حاصل ازتلفنهای همگانی شهری وبین شهری (راه دور)
کدهای درآمدی شرکت مخابرات وماهیت آنها
وصولیها(واریز قبوض تلفن توسط مشترکین )
مهلت واریز بدهی اعلام شده درقبوض توسط مشترکین واقدامات شرکت درموارد عدم واریز بموقع درآمدحاصل ازمراکز بهره برداری به دفاترمخابراتی روستایی وشهری ۱۰۲۰۲-۱۰۲۰۱
شکل ثبت قبوض تلفن بشرح زیر انجام می شود
حسابهای انتظامی وطرف حساب انتظامی
حسابهای دریافتی تجاری
حساب جاری استان
حساب پیش دریافت ازمشتریان

فصل پنجم
واحدممیزی
مراحل انجام هزینه
مواردکلی وضروری درضمیری اسناد
تعمیرات اتومبیلها
اسناد هزینه تعمیرات اتومبیلها باید دارای مشخصات زیر باشند
مراحل انجام کارپرداخت علی الحسابها (آب وبرق وگاز،….)
مورددیگر قابل توجه به هنگام پرداخت علی الحسابها
ضمیری اسناد سوخت