پروژه مالی انبارداری کارخانه شیشه

کد محصول hs65

فایل وورد

۷۵ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

معرفی شرکت

زیر مجموعه شرکت
تولیدات شیشه جام
ویژگیها
کاربردها
رنگهای قابل تولید
شیشه های مشجر
شیشه های دو جداره با استفاده از تکنولوژی اروپائی
شیشه های تزئینی سکوریت
ویژگیهای این نوع شیشه
کاربردهای اصلی
پروژه های در دست اجرا

فصل اول – تعاریف

۲-۱ تعاریف

تعریف انبارداری
تعریف کمک انباردار
تعریف جابجایی
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار
تعریف شرکت سهامی (corporations)
تعریف شرکت سهامی خاص ( pritoate corpora tion )
تعریف استعلام بها
تعریف انبار
چیدن کالا
تعیین محل قرار دادن کالا ( انبار – قفسه – طبقه – ردیف )
بهترین عوامل قرار گرفتن کالا در انبار
میزان تقاضا یا مصرف کالا
محل و موقعیت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار
وجه تشابه
امکانات و تجهیزات انبار
خصوصیات فیزیکی
خصوصیات کیفی کالا
چیدن و انبار نمودن کالا
تهیه کارت شناسایی کالا و نصب آن بر روی اجناس
کارت کوچک ( کارت قفسه )
کارت بزرگ
مراحل انبار داری
وظایف انباردار
عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار
عوامل تخریب کالا
انواع وسایل حمل و نقل
مکان ساخت انبار
اصلهای مهم در خرید
۱کیفیت مناسب
۲کیفیت ( مقدار ) مناسب ( Right Quantity  )
۳قیمت مناسب ( Right price   )
۴منبع مناسب ( Right source  )
۵زمان مناسب ( Right time  )

 فصل دوم – ادبیات تحقیق

مزایا و معایب سیستم
معایب نداشتن سیستم انباداری
مدارک کالا در انبار
اهمیت و سازمان انبار ها
اهمیت انبار
انواع انبار ها
انواع انبار از نظر ساختمان
خروج کالا از مؤسسه
تحویل مصالح
ثبت در کارت انبار
تحویل کالای غیر مصرفی
درخواست خروج کالا برای تبدیل نوع جنس
درخواست فروش یا واگذاری کالا
انتقال کالا از انباری به انبار دیگر
نمودار گردش کالا

 فصل سوم – روش تحقیق

 مشکلات تحقیق
محدودیتهای تحقیق
ویژگیهای تحقیق
محل تحقیق
مدت تحقیق
روش تحقیق

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل تحقیق

ورود کالا به انبار
در یافت کالا از طریق خرید خارجی
برگشت کالای مازاد برنیاز
نقل و انتقال کالا بین انبار ها
درخواست کالا
درخواست خرید
انواع مناقصه
مناقصه عمومی
مناقصه محدود
آگهی مناقصه
اختیارات مناقصه گزار
مزایده
سفارشات خرید
رسید و صدور مواد انبار
صدور مواد از انبار
خروج اجناس از انبار به چند طریق صورت می گیرد
درخواست کالا و مواد از انبار
حواله انبار
حواله انبار چهار برگ است که به شرح زیر توضیح می شود
فرمهای اصلی که برای ورود و خروج کالا
فرم درخواست کالا از انبار
کاردکس انبار
امکانات کلی سیستم
سیستم ثبت اسناد و اطلاع رسانی سازمانی
دستورالعمل انبار گردانی
اهمیت انبار
جایگاه انبار
انواع انبارها
انبارهای سرپوشیده
انواع موجو دیهای انبارها
کالاینیمه ساخته(کالای در جریان ساخت)
سیستم انبارداری ومزیت های آن

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری
پیشنهادات