اطلاعیه

پروژه مالی طراحی سیستم حقوق و دستمزد

کد محصول hs6

فایل WORD

۶۵ صفحه

۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه
سیستم  حسابداری  چیست ؟
مفهوم سیستم حقوق و دستمزد
اهمیت سیستم
انواع سیستم های پرداخت حقوق در کشور
تعریف حقوق و دستمزد
جمع آوری اطلاعات برای محاسبه
حقوق پایه
محاسبه حقوق و دستمزد
حقوق پایه
ساعات کار عادی
ساعات کار اضافی ( اضافه کاری )
نوبت کاری
پاداش
مرخصی استحقاقی
طرحهای تشویقی دستمزد
اهداف طرحهای تشویقی دستمزد
کار آموزی
اوقات تلف شده
تنظیم لیست حقوق و دستمزد
کسور حقوق و دستمزد
مالیات حقوق و دستمزد
حق بیمه های اجتماعی
بیمه در مانی و دریافت مستمری ( از کار افتادگی ، بازنشستگی و فوت )
صندوق اجرا ( اجراییات )
کسور توافقی
بدهی کارگر به شرکت تعاونی یا به اشخاص
مساعده یا پیش پرداخت حقوق و دستمزد
ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد
ثبت لیست حقوق و دستمزد در دفاتر
تسهیم هزینه حقوق و دستمزد
ثبتهای پرداخت حقوق و دستمزد ، کسور مربوط و هزینه های وابسته به آن
کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد
دوایر کنترل کننده  حقو ق و دستمزد
روش دستمزد بر اساس واحد زمان
دستورالعمل تکمیل فرمها
کارت مشخصات کارگر
کارت اوقات کار
صورت دستمزد
پاکت دستمزد
برگ رسید دستمزد
خلاصه صورتهای دستمزد
تهیه سند روز نامه
بایگانی
روش پرداخت حقوق
انواع  روش های سیستم پرداخت حقوق
کارت حقوق
صورت حقوق
کارت اعتبار حقوق
جدول حسابها
سند روزنامه
منابع

مقدمه

کسانی که در رشته‌های امور مالی مشغول تحصیل می‌باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می‌گیرند یکی از انواع هزینه‌هایی را که با آن آشنا می‌شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت .

بحث هزینه حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می‌باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق ودستمزد سازمان یا موسسه‌ای کار می‌کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را به صورت خلاصه می‌توان شناخت سیستمهای کنترلی حقوق ودستمزد، شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.

می‌دانید هزینه نیروی کار بخش اعظم از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد و در واقع تأثیر قابل توجه‌ای بر سود واحدهای تجاری معمول هزینه حقوق و دستمزد در واحدهای مختلف متفاوت است ولی بطور معمول هزینه حقوق دستمزد از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین پرواضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می‌کنند باید اطلاعات جامع و کافی در این زمینه داشته باشند

سیستم  حسابداری  چیست ؟

     در یک مفهوم کلی می توان گفت سیستم حسابداری در برگیرنده تمامی شبکه ارتباطات بکارگرفته شده بوسیله موسسه می باشد که برای تهیه نمودن نیازهای اطلاعاتی آن موسسه بوجود می آید.به عبارت دیگر،فرم ها،سوابق،رویه ها ،دستورالعملهاو روشهای پردازش اطلاعات مورد استفاده،اجزاءاصلی سیستم حسابداری هستند که در استخراج گزارشهای مختلف مورد نیاز موسسه سهیم می باشندفرمها مانند :فاکتور فروش ،رسید انبار ،سند روزنامه و چک در ثبت معاملات بکار گرفته می شوند وسوابقی ،نظیر دفاتر:روزنامه ،کل، ومعین ،برای انباشته کردن اطلاعات بکار می روند و رویه ها ودستورالعملهای که به منظور حفاظت از داراییها وکنترل عملیات وانجام هزینه ها ،طراحی میشوند نیز مورد نظر می باشد .محصول نهایی سیستم حسابداری ،گزارشهای است  که مورد توجه افراد داخل و خارج موسسه قرار می گیرد و این همان گزارشهای مالی(صورتهای مالی) موسسه می باشند .علاوه بر این گزارشها ،تجزیه وتحلیلهائی که مورد نیازمدیرت می باشد نیز بر مبنای اطلاعات حسابداری تهیه می گردد.بطور کلی می توان گفت ،گزارشهای مالی آخرین محصول سیستم  حسابداری است.بنابراین انتظار می رود شبکه ارتباطات بکار گرفته شده توسط موسسه طوری طراحی گردد که قادر باشد اطلاعات مفید را براساس برنامه زمانبندی شده در اختیار افراد ذینفع قرار دهد.

مفهوم سیستم حقوق و دستمزد

در  سیستم حقوق و دستمزد بعلت تراکم واستمرار اطلاعات ،نحوه پردازش اطلاعات واهمیت سرعت وصحت آن از اتوماسیون استفاده میشود.اطلاعاتی نظیر نرخ ساعتی ویا روزانه حقوق ودستمزد که ممکن است برای مدت طولانی تغییر نکند و همچنین برنامه هایی نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات وحق بیمه تامین اجتماعی که قوانین آن درطول سال به طور یکسان می باشد را بهتر است در حافظه کامپیوتر ذخیره نمود. با استفاده از این اطلاعات ،می توان محسباتی مانند حقوق و دستمزد نا خالص ،کسورات ،تعیین حقوق ودستمزد خالص و به روزدر آوردن سابقه هر کارمند و کارگر را به طور الکترونیکی انجام داد.

اهمیت سیستم

از آنجائی که هزینه حقوق ودستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریبأ بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد بعمل می آید . از سوی دیگر سیستم حقوق ودستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گرد آوری ،کسورات لازم را محاسبه ورقم  خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده وتدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت  به افراد واهی وسایر انواع سؤاستفاده را فراهم نماید .

برای رعایت قانون ،کارفرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان ومیزان

حقوق ومزایای آنان را به مراجع  ذیصلاح ارسال نماید .طبق قانون مالیاتهای مسقیم ،کارفرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنها رابه حوزه های مالیاتی محل ارسال ومالیات متعلق به کارکنان رابه حساب مخصوص واریز نماید. بعلاوه طبق قوانین تأمین اجتمائی ،لازم است هر ماهه اسامی کارکنان ومیزان حقوق و دستمزد آنها طی لیستی به ادارات تأمین اجتمائی محل تسلیم وحق بیمه  سهم کارمند وکارفرما به حسابهای مخصوص واریز گردد.

باید توجه داشت که سیستم حقوق و دستمزد تنها واحد تجاری رادر بر گرفته وافرادی که به

صورت پیمانکار و حق الزحمه بگیر در واحد  تجاری ارائه خدمت می نمایند را شامل نمی

شود .مبالغ پرداختی به این دسته از کارکنان تحت عنوان حق الزحمه یا عناوین دیگر تلقی شده

وبخشی از حقوق ودستمزد مؤسسه محسوب نمی گردد.

 

انواع سیستم های پرداخت حقوق در کشور

دو نوع سیستم وجود دارد :

۱-   سنتی : سیستمی است که با شواهد و مدارک موجود و با امضا های مجاز حقوق را به صورت دستی محاسبه می کند.

۲-   رایانه ای : در این سیستم داده های اطلاعاتی را به رایانه وارد کرده و رایانه با پردازش سریع اطلاعات حقوق و دستمزد را محاسبه می کند .

تعریف حقوق و دستمزد:

آنچه که در ازای کار انجام شده توسط  کارکنان اداری ومدیران یا ارائه کنندگان خدمات مشاوره به طور ماهانه به آنها پرداخت میگردد « حقوق » و پرداختی به کارگران ( ساده یا ماهر ) اصطلاحأ « دستمزد » نامیده می شود که بر حسب ساعت « روز» ماه و یا مقدارتولید تعیین می گردد.به عبارت دیگر،حقوق و دستمزد عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده در طی یک مدت معین پرداخت ویا تعهد می گردد.دستمزذ یا حقوق پرداختی به کارکنان یک مؤسسه یکی از بزرگترین اقلام هزینه مؤسسه را تشکیل می دهد و چون قسمت عمده آن معمولأبه پول نقد پرداخت می شود لذا برنامه ریزی در واحد کنترل  حقوق و دستمزد باید با شرایط مؤسسه هما هنگ باشد بطوری که کمیت وکیفیت نیروی کار وهزینه های مربوط مورد کنترل وتجزیه وتحلیل قرار  گیرد تا با پرداخت  حقوق و دستمزد  مناسب  کیفیت نیروی کار حفظ شود .

جمع آوری اطلاعات برای محاسبه

امروزه توسط دایره کا گزینی اطلاعات  و شواهد جمع آوری شده و با توجه به دستور العمل ها و ابلاغیه ها به دایره حسابداری ارسال و ودایره حسابداری آن را محاسبه کرده وبه کار کنان پرداخت می کند .ولی این عمل در ادارات و سازمان های بزرگ انجام می شود.و در شرکت ها و سازمان های کوچک توسط دایره حسابداری، حقوق و دستمزد محاسبه و پرداخت .

 

محاسبه حقوق و دستمزد

    برای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد ، باید اطلاعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد را شناخت و علاوه بر آن از قوانین و مقررات مربوط ( کار و بیمه های اجتماعی – مالیات و …..) اطلاع کافی داشت . برخی اطلاعات مربوط به دستمزد ، شامل : مدت کارکرد ، حقوق پایه ، اضافه کاری ، حق نوبت کاری ، مرخصی استحقاقی ، پاداش ، کارآموزی ، اوقات تلف شده ، طرحهای تشویقی ، حق بیمه های اجتماعی ، سهم کار فرما، بیمه عمر ، بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه های رفاهی کارگران می باشد که شرح مختصری در مورد بعضی از آنها داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.