طراحی مبلمان اداری

کد محصول MEM145

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه      ۳
طراحی داخلی چیست؟         ۳
تفسیر مشکل         ۷
برنامه ریزی     ۷
جدول برنامه ریزی        ۸
تحلیل موضوع       ۱۰
کلیاتی برای معماری فضاهای اداری      ۱۰
تاریخچه ساخت مبل و اشنایی با سبکهای اصیل ساخت صندلی       ۱۴
نکاتی در طراحی فضاهای اداری            ۲۱
افراد مرتبط با محصول           ۲۳
کارکرد عملی محصول            ۲۹
رایطه محصول با محیط      ۳۳
ساختار محصول           ۳۵
عناصر استتیکی              ۳۶
ترتیب چیدمان مبلمان در فضای اداری       ۵۱
درجه بندی و ارزیابی چوب و فراورده های چوبی        ۵۶
طراحی انواع اتصالات چوبی        ۶۳
جمع بندی           ۶۵
رندرینگ نهایی         ۶۶
نقشه ها