پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

MEM111- طراحی فضای فرهنگی با رویکرد فرهنگی – اموزشی

کد محصول MEM111

فایل WORD

(باغ فرهنگی جوانان

110 صفحه

20000 تومان

فهرست مطالب

مقدمه
بیان مسئله:
بیان ضرورت های کمی وکیفی:
بیان اهداف پروژه:
برنامه زمانبندی پروژه:
  
فصل اول
 مطالعات پایه و زمینه
 1- فرهنگ 
 2- جوان 
 3- فراغت
1-1 فرهنگ 
1-1-1    معنای واژه فرهنگ 
تعریف فرهنگ به معنای خاص ( نظام فرهنگی)
3-1- 1    تعریف فرهنگ عمومی
4-1-1    تعاریف فرهنگ از دید جامعه شناسان
- ادوارد تایلور ( مردم شناسی انگلیسی) : 
- دکتر علی شریعتی : 
- فرهنگ بعنوان یک نیاز ضروری جامعه :
-    فولکور ( folkore ) یا فرهنگ مردمی 
6-1-1    انواع فرهنگ 
1-6-1-1 فرهنگ نمادی
2-6-1-1 فرهنگ نهادی
3-6-1-1 فرهنگ متبلور 
4-6-1-1 فرهنگ مادی 
5-6-1-1 فرهنگ غیر مادی 
7-1-1    ویژگیهای فرهنگ 
8-1-1    ایستایی فرهنگ 
9-1-1 عناصر فرهنگی 
1- عناصر عمومی  : 
2- عناصر تخصصی : 
3- عناصر ابداعی یا اختراعی : 
10-1-1    فرهنگ پذیری
11-1-1    خصوصیات فرهنگ پذیری 
الف- گروه های بسته : 
ب- گروه های باز : 
پ- گروه های مهاجر : 
ه- گروه های مهاجم : 
12-1-1   فرهنگ پذیری در عصر حاضر 
13-1-1    موقعیت فرهنگی یک جامعه به چه بستگی دارد
1- تاریخ
2- زبانی 
3- روان شناختی 
14-1-1    تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی 
15-1-1     فرهنگ و تمدن 
16-1-1    فرهنگ و هنر
17-1-1   فرهنگ و ارتباط 
18-1-1    فرهنگ و شخصیت
19-1-1    حوزه بندی فرهنگسراها و مجموعه های فرهنگی
1-19-1-1 برنامه ریزی عمومی 
2-19-1-1 حوزه فعالیت 
1-2-19-1-1 حوزه فعالیت های هنری 
2-2-19-1-1 حوزه فعالیتهای اقتصادی 
3-2-19-1-1 حوزه ی فعالیتهای ورزشی 
حوزه ی فعالیت های آموزشی 
5-2-19-1-1 حوزه ی فعالیتهای مذهبی
6-2-19-1-1 حوزه ی فعالیتهای اجتماعی 
نتیجه گیری 
2-1    جوان
1-2-1   جوان کیست و جوانی چیست؟
2-2-1    رده بندی سنی جوانان
3-2-1    مشخصه اصلی دوره جوانی
4-2-1   ویژگی های رفتاری جوانان 
5-2-1   عواطف در جوانان
6-2-1 نیازهای جوانان 
1-1 نیازهای کمبود : 
1-2 نیازهای فیزیولوژیکی ( آب و غذا)
1-3 نیاز به امنیت ( امنیت جسمی، امنیت روانی)
1-4 نیاز به عشق و علاقه و تعلق خاطر، محبت، پذیرفته شدن و وابستگی را شامل می شود.
1-5 نیاز به عزت نفس که شامل تایید، شناسایی وشایستگی می شود.
1- نیازهای رشد : 
2-1 نیازهای شناختی و یادگیری و دانش
2-2 نیازهای زیبایی شناختنی که شامل زیبایی، خوبی، حقیقت و عدالت می شود. 
نیازهای روانی نسل جوان و تبعات عدم ارضای آنها
7-2-1    علایق جوانان
8-2-1 جوان « انرژی، هیجانات و احساسات»
9-2-1   استقلال طلبی در جوان
10-2-1    نظام های فرهنگی – اجتماعی در رشد جوانان و نوجوانان 
الف - نظام کوچک : 
ب - نظام میانی : 
ج - نظام بیرونی : 
د - نظام بزرگ :   ویژگیهای فرهنگی- اجتماعی موثر در زندگی نوجوانان و جوانان
فرهنگ : 
خصوصیات قومی : 
طبقه اجتماعی : 
کیفیت باورها و اعتقادات :
تاثیر وضع اجتماعی و اقتصادی نوجوانان و جوانان 
13-2-1    جایگاه اجتماعی جوانان
14-2-1   وظایف اجتماع در قبال جوانان
الف - آموزش
ب - اشتغال 
ج - گرسنگی و فقر 
1- اهمیت دادن به کشاورزی و جذاب تر کردن زندگی در مناطق کشاورزی
2- آموزش مهارتها برای کمک به درآمدزایی جوانان
3- همکاری میان جوانان روستایی و شهری در زمینه تولید و توزیع غذا
د - بهداشت 
1- تامین خدمات اولیه بهداشتی 
2- توسعه آموزش بهداشتی 
3- ترویج خدمات بهداشتی شامل بهداشت جنسی و یاد آوری و ایجاد برنامه های آموزشی مربوط به این موضوعات
4- کنترل شیوع بیماری ایدز در میان جوانان
5- ترویج اصول و فعالیتهای بهداشتی 
6- مقابله با سوء استفاده جنسی از جوانان بخصوص زنان جوان
ه - محیط زیست 
1- حفظ و نگهداری و اصلاح محیط زیست
2- آموزش و ایجاد تماس بین المللی
و - مصرف مواد مخدر 
1- مشارکت جوانان برای کاهش تقاضا برای جوانان
2- درمان جوانان مصرف کننده و پذیرش آنان در بازگشت مجدد به اجتماع 
ز - بزهکاری نوجوانان و جوانان 
15-2-1    ارکان برنامه ریزی برای جوانان و نوجوانان 
16-2-1    جوانان و فرهنگ 
17-2-1    نقش جوانان در توسعه ی انسانی، جامعه و فن آوری 
18-2-1    نهادهای ویژه ی جوانان 
19-2-1    مشکلات نهادهای حال حاضر 
20-2-1    و آن چه روی داد 
نتیجه گیری 
3-1 فراغت
1-3-1    مفاهیم و تعاریف
اوقات : 
فراغت : 
اوقات فراغت : 
2-3-1    ویژگیهای فراغت
1-2-3-1 رهایی از وظایف
2-2-3-1 جهت نگرفتن 
3-2-3-1 لذت ارضاء شادمانی 
4-2-3-1 سرگرمی 
5-2-3-1 فراغت و شخصیت
6-2-3-1 داشتن حق انتخاب 
7-2-3-1 نداشتن انگیزه اقتصادی 
3-3-1 کارکردهای اوقات فراغت  
1- استراحت : 
2- تفریح : 
3- رشد شخصیت : 
ایجاد خدمات تازه اجتماعی : 
کاربرد اوقات فراغت 
5-3-1 آثار و نتایج اوقات فراغت  
1-5-3-1 اوقات فراغت و بهداشت روانی 
2-5-3-1 اوقات فراغت و تامین سلامت جسمانی 
3-5-3-1 اوقات فراغت و تقویت مهارتهای حسی و حرکتی و فعالیتهای ورزشی
4-5-3-1 اوقات فراغت و توسعه مهارتهای شناختی 
5-5-3-1   اوقات فراغت و خلاقیت ها 
6-5-3-1 اوقات فراغت و تعالی شخصیت 
7-5-3-1 اوقات فراغت و آسیب پذیری های اجتماعی 
8-5-3-1 اوقات فراغت و اشاعه فرهنگ عمومی 
6-3-1    فراغت و فرهنگ 
اهمیت گذران اوقات فراغت در نوجوانان 
8-3-1    اوقات فراغت و جنسیت
9-3-1 عوامل شکل دهنده اوقات فراغت 
1- تحول تکنیک : 
2- ثبات سنتها : 
3- 3- عامل اقتصادی- اجتماعی :  
10-3-1    شهرنشینی و تاثیر آن بر گذران اوقات فراغت
11-3-1    اوقات فراغت و انواع آن 
اگر مکان گذران اوقات فراغت را مبنا تقسیم بندی بگیریم، می توانیم دو حالت کلی را تفکیک کنیم : 
اگر مبنای تقسیم بندی زمان باشد می توان آن را به موارد زیر تقسیم بندی کرد : 
1- اوقات فراغت لحظه ای 
2- اوقات فراغت ساعتی : 
3- اوقات فراغت روزانه : 
4- اوقات فراغت هفتگی : 
5- اوقات فراغت سالانه ( چند روزه) :
بنابراین می توان تقسیم بندی زیر را با توجه به سن ارائه داد : 
1- اوقات فراغت ویژه کودکان قبل از ورود به دبستان : 
2- اوقات فراغت ویژه کودکان و نوجوانان : 
3- اوقات فراغت ویژه جوانان : 
4- اوقات فراغت ویژه میانسالان : 
5- اوقات فراغت ویژه سالخوردگان :
6-    فعالیتهای فراغت در گذر زمان 
در گذشته ...
مساجد : 
مدارس : 
رباطها : 
بازارها و هفته بازارها : 
زورخانه ها : 
قهوه خانه ها : 
اما در حال حاضر...
مساجد : 
مدارس : 
بازارها : 
کافه و تریا و رستوران : 
سالنهای تئاتر و سینماها 
اماکن ورزشی : 
موزه ها و نمایشگاههای مختلف : 
رسانه های ارتباط جمعی : 
کانونهای خانوادگی :
   نگاهی به برخی از فضاهای گذران اوقات فراغت در شهرها
1- عرصه فردی : 
14-3-1 عرصه جمعی :
14-3-2 
14-3-3    اشکال متداول گذران اوقات فراغت در مشهد 
1-14-3-1 زمینهای بازی و مراکز ورزشی 
کتابخانه ها 
3-14-3-1 خانه فرهنگ محله 
4-14-3-1 فرهنگسرا 
15-3-1    وآنچه باید به انجام رسانید 
و در این جا است که این گفته دکارت که می گوید : 
نتیجه گیری

فصل دوم
شناخت ضوابط و مقررات و استانداردها
1-2 فضاهای آموزشی 
2-2    فضاهای پژوهشی- تحقیقاتی 
3-2    فضاهای اطلاع رسانی 
4-2    فضاهای نمایشگاهی و گالری ها 
5-2    فضاهای خدماتی – رفاهی 
6-2    فضاهای اداری 
7-2    فضاهای باز مجموعه 
8-2 تالارها 
1-8-2  آمفی تئاتر : 
1-1-8-2 ظرفیت نشیمن و ترازهای کف : 
2-1-8-2  فضای سن : 
9-2    عوامل موثر در طراحی سالن 
1-9-2  ملاحظه سایت : 
2-9-2  قرارگیری درساختمان : 
3-9-2 ظرفیت سالن : 
حجم : 
فرم : 
6-9-2 شیب کف سالن : 
6-9-3 7-9-2 صندلی ها : 
6-9-4 مصالح مناسب : 
9-9-2 خروجی های سالن : 
10-2    نمایشگاه ها و گالری ها 
1-10-2 عوامل موثر در طراحی 
2-10-2  خصوصیات سالن نمایشگاه 
11-2 معماری داخلی نمایشگاه 
12-2 بخش نقاشی 
1-12-2 کارگاهها و آتلیه های نقاشی 
13-2    کتابخانه 
فضاهای عمومی کتابخانه 
14-2 رستوران و کافی شاپ

فصل سوم 
 مطالعات تطبیقی
1-3 مجموعه فرهنگی ( موزه ملی) کانادا 
2-3   موزه ای در هند 
آرشیتکت : چارلز کورا 
3-3 موزه هنر مدرن در فرانکفورت                               


   فصل چهارم 
  مطالعات زمینه- سایت
1-4   تاریخچه ی شهر مشهد 
1-1-4 مقدمه 
2-1-4 دوره ی پیش از اسلام 
3-1-4 دوره ی پس از اسلام 
2-4 وضع اقتصادی شهر مشهد 
1-2-4 شناسایی کلی ( جمعیت و توسعه) 
2-2-4 وضع اقتصادی شهر مشهد 
3-4    وضعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر مشهد 
1-3-4 موقعیت جغرافیایی و محل قرار گیری
2- 3 -4     جغرافیا و آب و هوا 
3-3-4 دما و رطوبت نسبی هوا 
4-3-4 بارندگی 
5-3-4 باد 
4-4    مطالعات زمین شناسی و زلزله شناسی منطقه 
1-4-4 پوشش گیاهی 
عوامل خارجی : 
1- عوامل داخلی : 
5-4 اهداف مطالعات اقلیمی 
اهداف فوق با تمهیدات زیر قابل حصول است : 
6-4 عوامل موثر در مکانیابی پروژه 
1-6-4 عوامل تاریخی 
2-6-4 بررسی عوامل کالبدی 
7-3 بررسی عوامل کارکردی 
  4-8دلایل انتخاب محدوده کوهسنگی بعنوان سایت پروژه
9-4      ویژگی های کارکردی محدوده
بررسی محدوده کوهسنگی 
1-10-4 بررسی موقعیت مکان محدوده 
2-10-4 بررسی سابقه تاریخی کوهسنگی 
3-10-4 خیابان کوهسنگی 
4-10-4 ایوان کوهسنگی 
5-10-4 بررسی شبکه در دسترسی به محدوده 
6-10-4 بررسی عناصر شاخص موجود در محدوده 
7-10-4 بررسی توپوگرافی محدوده 
دید از درون سایت به بزرگراه آسیایی
دید به سمت توپوگرافی منطقه
8-10-4 بررسی طرح تفضیلی و طرح جامع در رابطه با محدوده کوهسنگی 
11-4 قابلیت سنجی جهت دستیابی به سایت 
12-4   تقسیم بندی کلی مجموعه فرهنگی- تفریحی کوهسنگی 
دید به سمت آمفی تئاترروباز
13-3  قابلیت سنجی اراضی برای انتخاب سایت در محدوده کوهسنگی 
دید به سمت منوریل
14-4 سایت آنالیز سایت انتخابی در باغ فرهنگی کوهسنگی
1-14-4 بررسی دسترسیها در داخل محدوده
بزرگراه شهید کلانتری که در مقیاس شهری و فرا شهری عمل می کند به عنوان دسترسی درجه یک ،خیابان کوهسنگی به عنوان دسترسی درجه 2،خیابان شهید خلیلی به عنوان دسترسی درجه 3،همچنین پخش و جمع کننده های منشعب از هریک از این شریانها.
2-14-4 بررسی همجواریهای سایت 
3-14-4 بررسی دسترسیهای سواره و پیاده
4-14-4 بررسی دستریهای اصلی سواره و پیاده به سایت
5-14-4 بررسی وضعیت موجود سایت
درپناه خالق نیلوفرها شکیبا بمانید.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید