پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MEM111- طراحی فضای فرهنگی با رویکرد فرهنگی – اموزشی

کد محصول MEM111

فایل WORD

(باغ فرهنگی جوانان

110 صفحه

20000 تومان

فهرست مطالب

مقدمه
بیان مسئله:
بیان ضرورت های کمی وکیفی:
بیان اهداف پروژه:
برنامه زمانبندی پروژه:
  
فصل اول
 مطالعات پایه و زمینه
 1- فرهنگ 
 2- جوان 
 3- فراغت
1-1 فرهنگ 
1-1-1    معنای واژه فرهنگ 
تعریف فرهنگ به معنای خاص ( نظام فرهنگی)
3-1- 1    تعریف فرهنگ عمومی
4-1-1    تعاریف فرهنگ از دید جامعه شناسان
- ادوارد تایلور ( مردم شناسی انگلیسی) : 
- دکتر علی شریعتی : 
- فرهنگ بعنوان یک نیاز ضروری جامعه :
-    فولکور ( folkore ) یا فرهنگ مردمی 
6-1-1    انواع فرهنگ 
1-6-1-1 فرهنگ نمادی
2-6-1-1 فرهنگ نهادی
3-6-1-1 فرهنگ متبلور 
4-6-1-1 فرهنگ مادی 
5-6-1-1 فرهنگ غیر مادی 
7-1-1    ویژگیهای فرهنگ 
8-1-1    ایستایی فرهنگ 
9-1-1 عناصر فرهنگی 
1- عناصر عمومی  : 
2- عناصر تخصصی : 
3- عناصر ابداعی یا اختراعی : 
10-1-1    فرهنگ پذیری
11-1-1    خصوصیات فرهنگ پذیری 
الف- گروه های بسته : 
ب- گروه های باز : 
پ- گروه های مهاجر : 
ه- گروه های مهاجم : 
12-1-1   فرهنگ پذیری در عصر حاضر 
13-1-1    موقعیت فرهنگی یک جامعه به چه بستگی دارد
1- تاریخ
2- زبانی 
3- روان شناختی 
14-1-1    تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی 
15-1-1     فرهنگ و تمدن 
16-1-1    فرهنگ و هنر
17-1-1   فرهنگ و ارتباط 
18-1-1    فرهنگ و شخصیت
19-1-1    حوزه بندی فرهنگسراها و مجموعه های فرهنگی
1-19-1-1 برنامه ریزی عمومی 
2-19-1-1 حوزه فعالیت 
1-2-19-1-1 حوزه فعالیت های هنری 
2-2-19-1-1 حوزه فعالیتهای اقتصادی 
3-2-19-1-1 حوزه ی فعالیتهای ورزشی 
حوزه ی فعالیت های آموزشی 
5-2-19-1-1 حوزه ی فعالیتهای مذهبی
6-2-19-1-1 حوزه ی فعالیتهای اجتماعی 
نتیجه گیری 
2-1    جوان
1-2-1   جوان کیست و جوانی چیست؟
2-2-1    رده بندی سنی جوانان
3-2-1    مشخصه اصلی دوره جوانی
4-2-1   ویژگی های رفتاری جوانان 
5-2-1   عواطف در جوانان
6-2-1 نیازهای جوانان 
1-1 نیازهای کمبود : 
1-2 نیازهای فیزیولوژیکی ( آب و غذا)
1-3 نیاز به امنیت ( امنیت جسمی، امنیت روانی)
1-4 نیاز به عشق و علاقه و تعلق خاطر، محبت، پذیرفته شدن و وابستگی را شامل می شود.
1-5 نیاز به عزت نفس که شامل تایید، شناسایی وشایستگی می شود.
1- نیازهای رشد : 
2-1 نیازهای شناختی و یادگیری و دانش
2-2 نیازهای زیبایی شناختنی که شامل زیبایی، خوبی، حقیقت و عدالت می شود. 
نیازهای روانی نسل جوان و تبعات عدم ارضای آنها
7-2-1    علایق جوانان
8-2-1 جوان « انرژی، هیجانات و احساسات»
9-2-1   استقلال طلبی در جوان
10-2-1    نظام های فرهنگی – اجتماعی در رشد جوانان و نوجوانان 
الف - نظام کوچک : 
ب - نظام میانی : 
ج - نظام بیرونی : 
د - نظام بزرگ :   ویژگیهای فرهنگی- اجتماعی موثر در زندگی نوجوانان و جوانان
فرهنگ : 
خصوصیات قومی : 
طبقه اجتماعی : 
کیفیت باورها و اعتقادات :
تاثیر وضع اجتماعی و اقتصادی نوجوانان و جوانان 
13-2-1    جایگاه اجتماعی جوانان
14-2-1   وظایف اجتماع در قبال جوانان
الف - آموزش
ب - اشتغال 
ج - گرسنگی و فقر 
1- اهمیت دادن به کشاورزی و جذاب تر کردن زندگی در مناطق کشاورزی
2- آموزش مهارتها برای کمک به درآمدزایی جوانان
3- همکاری میان جوانان روستایی و شهری در زمینه تولید و توزیع غذا
د - بهداشت 
1- تامین خدمات اولیه بهداشتی 
2- توسعه آموزش بهداشتی 
3- ترویج خدمات بهداشتی شامل بهداشت جنسی و یاد آوری و ایجاد برنامه های آموزشی مربوط به این موضوعات
4- کنترل شیوع بیماری ایدز در میان جوانان
5- ترویج اصول و فعالیتهای بهداشتی 
6- مقابله با سوء استفاده جنسی از جوانان بخصوص زنان جوان
ه - محیط زیست 
1- حفظ و نگهداری و اصلاح محیط زیست
2- آموزش و ایجاد تماس بین المللی
و - مصرف مواد مخدر 
1- مشارکت جوانان برای کاهش تقاضا برای جوانان
2- درمان جوانان مصرف کننده و پذیرش آنان در بازگشت مجدد به اجتماع 
ز - بزهکاری نوجوانان و جوانان 
15-2-1    ارکان برنامه ریزی برای جوانان و نوجوانان 
16-2-1    جوانان و فرهنگ 
17-2-1    نقش جوانان در توسعه ی انسانی، جامعه و فن آوری 
18-2-1    نهادهای ویژه ی جوانان 
19-2-1    مشکلات نهادهای حال حاضر 
20-2-1    و آن چه روی داد 
نتیجه گیری 
3-1 فراغت
1-3-1    مفاهیم و تعاریف
اوقات : 
فراغت : 
اوقات فراغت : 
2-3-1    ویژگیهای فراغت
1-2-3-1 رهایی از وظایف
2-2-3-1 جهت نگرفتن 
3-2-3-1 لذت ارضاء شادمانی 
4-2-3-1 سرگرمی 
5-2-3-1 فراغت و شخصیت
6-2-3-1 داشتن حق انتخاب 
7-2-3-1 نداشتن انگیزه اقتصادی 
3-3-1 کارکردهای اوقات فراغت  
1- استراحت : 
2- تفریح : 
3- رشد شخصیت : 
ایجاد خدمات تازه اجتماعی : 
کاربرد اوقات فراغت 
5-3-1 آثار و نتایج اوقات فراغت  
1-5-3-1 اوقات فراغت و بهداشت روانی 
2-5-3-1 اوقات فراغت و تامین سلامت جسمانی 
3-5-3-1 اوقات فراغت و تقویت مهارتهای حسی و حرکتی و فعالیتهای ورزشی
4-5-3-1 اوقات فراغت و توسعه مهارتهای شناختی 
5-5-3-1   اوقات فراغت و خلاقیت ها 
6-5-3-1 اوقات فراغت و تعالی شخصیت 
7-5-3-1 اوقات فراغت و آسیب پذیری های اجتماعی 
8-5-3-1 اوقات فراغت و اشاعه فرهنگ عمومی 
6-3-1    فراغت و فرهنگ 
اهمیت گذران اوقات فراغت در نوجوانان 
8-3-1    اوقات فراغت و جنسیت
9-3-1 عوامل شکل دهنده اوقات فراغت 
1- تحول تکنیک : 
2- ثبات سنتها : 
3- 3- عامل اقتصادی- اجتماعی :  
10-3-1    شهرنشینی و تاثیر آن بر گذران اوقات فراغت
11-3-1    اوقات فراغت و انواع آن 
اگر مکان گذران اوقات فراغت را مبنا تقسیم بندی بگیریم، می توانیم دو حالت کلی را تفکیک کنیم : 
اگر مبنای تقسیم بندی زمان باشد می توان آن را به موارد زیر تقسیم بندی کرد : 
1- اوقات فراغت لحظه ای 
2- اوقات فراغت ساعتی : 
3- اوقات فراغت روزانه : 
4- اوقات فراغت هفتگی : 
5- اوقات فراغت سالانه ( چند روزه) :
بنابراین می توان تقسیم بندی زیر را با توجه به سن ارائه داد : 
1- اوقات فراغت ویژه کودکان قبل از ورود به دبستان : 
2- اوقات فراغت ویژه کودکان و نوجوانان : 
3- اوقات فراغت ویژه جوانان : 
4- اوقات فراغت ویژه میانسالان : 
5- اوقات فراغت ویژه سالخوردگان :
6-    فعالیتهای فراغت در گذر زمان 
در گذشته ...
مساجد : 
مدارس : 
رباطها : 
بازارها و هفته بازارها : 
زورخانه ها : 
قهوه خانه ها : 
اما در حال حاضر...
مساجد : 
مدارس : 
بازارها : 
کافه و تریا و رستوران : 
سالنهای تئاتر و سینماها 
اماکن ورزشی : 
موزه ها و نمایشگاههای مختلف : 
رسانه های ارتباط جمعی : 
کانونهای خانوادگی :
   نگاهی به برخی از فضاهای گذران اوقات فراغت در شهرها
1- عرصه فردی : 
14-3-1 عرصه جمعی :
14-3-2 
14-3-3    اشکال متداول گذران اوقات فراغت در مشهد 
1-14-3-1 زمینهای بازی و مراکز ورزشی 
کتابخانه ها 
3-14-3-1 خانه فرهنگ محله 
4-14-3-1 فرهنگسرا 
15-3-1    وآنچه باید به انجام رسانید 
و در این جا است که این گفته دکارت که می گوید : 
نتیجه گیری

فصل دوم
شناخت ضوابط و مقررات و استانداردها
1-2 فضاهای آموزشی 
2-2    فضاهای پژوهشی- تحقیقاتی 
3-2    فضاهای اطلاع رسانی 
4-2    فضاهای نمایشگاهی و گالری ها 
5-2    فضاهای خدماتی – رفاهی 
6-2    فضاهای اداری 
7-2    فضاهای باز مجموعه 
8-2 تالارها 
1-8-2  آمفی تئاتر : 
1-1-8-2 ظرفیت نشیمن و ترازهای کف : 
2-1-8-2  فضای سن : 
9-2    عوامل موثر در طراحی سالن 
1-9-2  ملاحظه سایت : 
2-9-2  قرارگیری درساختمان : 
3-9-2 ظرفیت سالن : 
حجم : 
فرم : 
6-9-2 شیب کف سالن : 
6-9-3 7-9-2 صندلی ها : 
6-9-4 مصالح مناسب : 
9-9-2 خروجی های سالن : 
10-2    نمایشگاه ها و گالری ها 
1-10-2 عوامل موثر در طراحی 
2-10-2  خصوصیات سالن نمایشگاه 
11-2 معماری داخلی نمایشگاه 
12-2 بخش نقاشی 
1-12-2 کارگاهها و آتلیه های نقاشی 
13-2    کتابخانه 
فضاهای عمومی کتابخانه 
14-2 رستوران و کافی شاپ

فصل سوم 
 مطالعات تطبیقی
1-3 مجموعه فرهنگی ( موزه ملی) کانادا 
2-3   موزه ای در هند 
آرشیتکت : چارلز کورا 
3-3 موزه هنر مدرن در فرانکفورت                               


   فصل چهارم 
  مطالعات زمینه- سایت
1-4   تاریخچه ی شهر مشهد 
1-1-4 مقدمه 
2-1-4 دوره ی پیش از اسلام 
3-1-4 دوره ی پس از اسلام 
2-4 وضع اقتصادی شهر مشهد 
1-2-4 شناسایی کلی ( جمعیت و توسعه) 
2-2-4 وضع اقتصادی شهر مشهد 
3-4    وضعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر مشهد 
1-3-4 موقعیت جغرافیایی و محل قرار گیری
2- 3 -4     جغرافیا و آب و هوا 
3-3-4 دما و رطوبت نسبی هوا 
4-3-4 بارندگی 
5-3-4 باد 
4-4    مطالعات زمین شناسی و زلزله شناسی منطقه 
1-4-4 پوشش گیاهی 
عوامل خارجی : 
1- عوامل داخلی : 
5-4 اهداف مطالعات اقلیمی 
اهداف فوق با تمهیدات زیر قابل حصول است : 
6-4 عوامل موثر در مکانیابی پروژه 
1-6-4 عوامل تاریخی 
2-6-4 بررسی عوامل کالبدی 
7-3 بررسی عوامل کارکردی 
  4-8دلایل انتخاب محدوده کوهسنگی بعنوان سایت پروژه
9-4      ویژگی های کارکردی محدوده
بررسی محدوده کوهسنگی 
1-10-4 بررسی موقعیت مکان محدوده 
2-10-4 بررسی سابقه تاریخی کوهسنگی 
3-10-4 خیابان کوهسنگی 
4-10-4 ایوان کوهسنگی 
5-10-4 بررسی شبکه در دسترسی به محدوده 
6-10-4 بررسی عناصر شاخص موجود در محدوده 
7-10-4 بررسی توپوگرافی محدوده 
دید از درون سایت به بزرگراه آسیایی
دید به سمت توپوگرافی منطقه
8-10-4 بررسی طرح تفضیلی و طرح جامع در رابطه با محدوده کوهسنگی 
11-4 قابلیت سنجی جهت دستیابی به سایت 
12-4   تقسیم بندی کلی مجموعه فرهنگی- تفریحی کوهسنگی 
دید به سمت آمفی تئاترروباز
13-3  قابلیت سنجی اراضی برای انتخاب سایت در محدوده کوهسنگی 
دید به سمت منوریل
14-4 سایت آنالیز سایت انتخابی در باغ فرهنگی کوهسنگی
1-14-4 بررسی دسترسیها در داخل محدوده
بزرگراه شهید کلانتری که در مقیاس شهری و فرا شهری عمل می کند به عنوان دسترسی درجه یک ،خیابان کوهسنگی به عنوان دسترسی درجه 2،خیابان شهید خلیلی به عنوان دسترسی درجه 3،همچنین پخش و جمع کننده های منشعب از هریک از این شریانها.
2-14-4 بررسی همجواریهای سایت 
3-14-4 بررسی دسترسیهای سواره و پیاده
4-14-4 بررسی دستریهای اصلی سواره و پیاده به سایت
5-14-4 بررسی وضعیت موجود سایت
درپناه خالق نیلوفرها شکیبا بمانید.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید