پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

MEM99- تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

کد محصول MEM99

فایل WORD

140 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب :

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق 9-3
1-1 طرح مساله و بیان ضرورت آن 3
1-2 سوالات اصلی تحقیق 5
1-3 اهداف تحقیق 5
1-4 فرضیه 6
1-5 روش تحقیق 6
1-6 پیشینه و سابقه انجام 7
1-7 مسائل و مشکلات تحقیق 9
فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین 31-10
2-1 مقدمه 10
2-2 مفاهیم تحقیق 10
2-2-1 محتوای طرح کاربری زمین 10
2-2-2 مفهوم زمین 11
2-2-3 ناحیه 11
2-2-4 محله‌ها و ناحیه‌های شهری 11
2-2-5 برنامه‌ریزی 11
2-2-6 برنامه‌ریزی شهری 12
2-2-7 منطقه 12
2-2-7-1 انواع مناطق 12
2-2-8 برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 13
2-2-9 فرایند برنامه‌ریزی کاربرد اراضی 13
2-2-10 اصول طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری 15
2-2-11 تعریف مدیریت 15
2-2-12 مدیریت شهری 16
2-3 محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران 16
2-3-1 طرح هادی شهری 16
2-3-2 طرح جامع شهر 16
2-3-3 طرح تفصیلی 17
2-4 پیشینه مطالعات کاربری زمین 17
2-4-1 پیشینه مطالعات کاربری زمین در دنیا 17
2-4-3 پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین در ایران 21
2-4-2 کاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان 20
2-4-4 پیشینه‌ی برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه 15 24
2-5 نظریه هاومدل‌های توزیع کاربری اراضی 27
2-5-1 نظریه نوگراها 27
2-5-2 نظریه سلامت روان 29
2-5-3 نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر 30
2-6 نتیجه‌گیری 30
فصل سوم : مطالعات اکولوژیکی 65-32
3-1 مقدمه 32
3-2 موقعیت طبیعی 32
3-2-1 موقعیت جغرافیایی 33
3-2-2 ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه 15 35
3-2-3 آبهای زیرزمینی 36
3-2-4 زلزله خیزی 36
3-2-5 مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه 37
3-2-6 ژئومورفولوژی 38
3-2-6-1 توپوگرافی و شیب منطقه 38
3-2-6-2 موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی 38
3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسی 40
3-2-2-1 آب و هوا 40
3-2-2-2 میزان بارش 40
3-2-2-3 رطوبت نسبی 41
3-2-2-4 روزهای یخبندان 41
3-2-2-5 روزهای بارانی 42
3-2-2-6 درجه حرارت 42
3-2-2-7 باد 42
3-3 مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش کالبدی منطقه 43
3-3-1 عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات کالبدی منطقه 48
3-4 مطالعات جمعیتی منطقه 51
3-4-1 مقدمه 51
3-4-1-2 روند تحولات جمعیت 51
3-4-1-3 توزیع سنی و جنسی جمعیت 52
3-4-1-4 پراکندگی و تراکم نسبی جمعیت 53
3-4-1-5 میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت 54
3-4-1-6 مهاجرت در منطقه 55
3-4-2 ویژگیهای اقتصادی 56
3-4-2-1 وضع فعالیت جمعیت 56
3-4-3 پیش‌بینی جمعیت منطقه 59
3-5 تاسیسات زیربنایی 60
3-5-1 شبکه جمع آوری فاضلاب 60
3-5-2 قنوات 60
3-5-3 سیستم دفع آبهای سطحی 60
3-5-4 مخابرات 61
3-5-4 گاز و فرآورده‌های نفتی 61
3-5-6 خطوط انتقال نیرو و شبکه توزیع 62
3-5-7 شبکه آبرسانی 62
3-6 نتیجه‌گیری 62
فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات کاربری زمین در منطقه 15 126-66
4-1 مقدمه 66
4-2 تقسیمات داخلی منطقه 67
4-3 استانداردهای کمی شهرسازی 68
4-4 کاربری زمین در منطقه 15 70
4-4-1 کاربری مسکونی 73
4-4-2 کاربری تجاری 75
4-4-3 کاربری آموزشی 78
4-4-4 کاربری بهداشتی و درمانی 80
4-4-5 کاربری اوقات فراغت 83
4-4-5-1 کاربری فرهنگی – مذهبی 83
4-4-5-2 کاربری ورزشی 87
4-4-5-3 فضای سبز شهری 87
4-4-6 اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی 91
4-4-7 کاربری اداری ، انتظامی ، نظامی 92
4-4-8 کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری 94
4-4-9 کاربری حمل و نقل 96
4-4-10 کاربری صنعتی 98
4-4-11 کاربری شبکه 102
4-4-12 کاربری مسیل و حریم مسیل 102
4-4-13 کاربری اراضی بایر 103
4-4-14 کاربری حریم شبکه برق 104
4-5 ارزیابی سطوح و سرانه 106
4-6 بررسی اجمالی از تغییرات کاربری اراضی منطقه 15 109
4-6-1 بررسی تغییرات کاربری‌های مختلف منطقه 15با تاکید بر کمیسیون ماده پنج 109
4-6-2 بررسی تراکم ساختمانی در کاربریها 116
4-7 نیازمندی‌های کنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه 15 116
4-8 تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی 117
4-8-1 تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات کاربری درنواحی مختلف 117
4-9 تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات کاربری اراضی 118
4-10 نتیجه‌گیری 131-122
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات 127
5-1 آزمون و فرضیات تحقیق 127
5-1-1 فرضیه اول 127
5-1-2 فرضیه دوم 127
5-2 نتایج تحقیق 128
5-3 امکانات و فرصتها ( پیشنهادها ) 131
منابع وماخذ فارسی
منابع وماخذ انگلیسی .135
چکیده انگلیسی 136
فهرست جداول:
جدول 2-1 الگوی توزیع کاربریهای پیشنهادی طرح جامع شهر تهران برای
منطقه15 شهرداری تهران 27
جدول 3-1 پراکندگی و تراکم نسبی نواحی شش گانه منطقه 15 54
جدول 3-2 میزان باسوادی جمعیت در نواحی شش گانه منطقه 15 در سال 1385 55
جدول 3-3 توزیع جمعیت ده ساله و بالاتر ساکن نواحی شش گانه منطقه 15
شهرداری بر حسب وضع فعالیت و اشتغال آنان در سال 85 57
جدول 3-4 اندازه مشخصه‌های وضع فعالیت و اشتغال جمعیت نواحی
شش گانه منطقه 15 در سال 85 58
جدول 4-1: وسعت ، جمعیت و تعداد محلات ناحیه هشت گانه منطقه 15 68
جدول 4-2: استانداردهای کمی شهرسازی در جهان و ایران 69
جدول 4-3: سطوح و سرانه و درصد کاربریهای مختلف منطقه 15 72
جدول 4-4: وضعیت کاربری مسکونی در سطح ناحیه شش گانه منطقه 15 74
جدول 4-5: سطوح و سرانه و درصد کاربری تجاری در نواحی شش گانه منطقه 15 76
جدول 4-6: سطوح و سرانه و درصد کاربری آموزشی و آموزش عالی در ناحیه شش گانه منطقه 15 78
جدول 4-7: سطوح و سرانه و درصد کاربری بهداشتی و درمانی در ناحیه شش گانه منطقه 15 81
جدول 4-8 : سطوح و سرانه و درصد کاربری فرهنگی در ناحیه شش گانه منطقه 15 84
جدول 4-9: سطوح و سرانه و درصد کاربری مذهبی در ناحیه شش گانه منطقه 15 85
جدول 4-10: سطوح و سرانه و درصد کاربری ورزشی در ناحیه شش گانه منطقه 15 87
جدول 4-11: سطوح و سرانه و درصد کاربری فضای سبز و پارک در ناحیه شش گانه منطقه 15 89
جدول 4-12: سطوح و سرانه و درصد کاربری فضای سبز و پارک در ناحیه شش گانه منطقه 15 92
جدول 4- 13: سطوح و سرانه ودرصد کاربری اداری – انتظامی درناحیه شش گانه منطقه 15 93
جدول 4-14: سطوح و سرانه و درصد کاربری نظامی در ناحیه شش گانه منطقه 15 93
جدول 4-15: سطوح و سرانه و درصد کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری در ناحیه شش گانه منطقه
جدول 4-16: سطوح و سرانه و درصد کاربری حمل و نقل در ناحیه شش گانه منطقه 15
جدول 4-17: سطوح و سرانه و درصد کاربری صنعتی و کارگاهی در ناحیه شش گانه منطقه 15 99
جدول 4-18:سطوح و سرانه و درصد کاربری شبکه در ناحیه شش گانه منطقه 15 102
جدول 4-19: سطوح و سرانه و درصد کارقبری مسیل و حریم مسیل در ناحیه شش گانه منطقه 15 103
جدول 4-20: سطوح و سرانه و درصد کاربری بایر در ناحیه شش گانه منطقه 15 104
جدول 4-21: سطوح و سرانه و درصد کاربری حریم شبکه در ناحیه شش گانه منطقه 15 104
جدول 4-22: سرانه‌های پیشنهادی کاربریهای شهری بر حسب منطقه‌ای 106
جدول 4-23: سطوح و سرانه‌های استاندارد و مورد نیاز منطقه 15 در وضع موجود 108
جدول 4-24: آمار کاربریهای منطقه 15 شهر تهران سالهای 1385 – 1375 109
جدول 4-25: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (1) سال 85-1375 110
فهرست جداول:
جدول 4-26: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران
ناحیه (2) سال 85-1375 111
جدول 4-27: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (3) سال 85-1375 112
جدول 4-28: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (4) سال 85-1375 113
جدول 4-29 :آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (5) سال 85-1375 114
جدول 4-30: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (6) سال 85- 1375 115
جدول 4-31: اولویت بندی کاربری در سطح نواحی منطقه 15 117
فهرست نقشه‌ها:
نقشه 3-1: موقعیت منطقه 15 در شهر تهران 34
نقشه 3-2: گسترش تاریخی منطقه 15 شهر تهران 50
نقشه 4-1:پراکندگی کاربری شهری منطقه 15 شهر تهران 71
نقشه 4-2: پراکندگی کاربری مسکونی منطقه 15 شهر تهران 74
نقشه 4-3: پراکندگی کاربری آموزشی منطقه 15 شهر تهران 79
نقشه 4-4: پراکندگی کاربری بهداشتی و درمانی منطقه 15 شهر تهران 82
نقشه 4-5: پراکندگی کاربری مذهبی منطقه 15 شهر تهران 86
نقشه 4-6: پراکندگی کاربری فضای سبز و پارک منطقه 15 شهر تهران 90
نقشه 4-7: پراکندگی کاربری صنعتی منطقه 15 شهر تهران 101

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید