پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MEM99- تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

کد محصول MEM99

فایل WORD

140 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب :

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق 9-3
1-1 طرح مساله و بیان ضرورت آن 3
1-2 سوالات اصلی تحقیق 5
1-3 اهداف تحقیق 5
1-4 فرضیه 6
1-5 روش تحقیق 6
1-6 پیشینه و سابقه انجام 7
1-7 مسائل و مشکلات تحقیق 9
فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین 31-10
2-1 مقدمه 10
2-2 مفاهیم تحقیق 10
2-2-1 محتوای طرح کاربری زمین 10
2-2-2 مفهوم زمین 11
2-2-3 ناحیه 11
2-2-4 محله‌ها و ناحیه‌های شهری 11
2-2-5 برنامه‌ریزی 11
2-2-6 برنامه‌ریزی شهری 12
2-2-7 منطقه 12
2-2-7-1 انواع مناطق 12
2-2-8 برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 13
2-2-9 فرایند برنامه‌ریزی کاربرد اراضی 13
2-2-10 اصول طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری 15
2-2-11 تعریف مدیریت 15
2-2-12 مدیریت شهری 16
2-3 محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران 16
2-3-1 طرح هادی شهری 16
2-3-2 طرح جامع شهر 16
2-3-3 طرح تفصیلی 17
2-4 پیشینه مطالعات کاربری زمین 17
2-4-1 پیشینه مطالعات کاربری زمین در دنیا 17
2-4-3 پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین در ایران 21
2-4-2 کاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان 20
2-4-4 پیشینه‌ی برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه 15 24
2-5 نظریه هاومدل‌های توزیع کاربری اراضی 27
2-5-1 نظریه نوگراها 27
2-5-2 نظریه سلامت روان 29
2-5-3 نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر 30
2-6 نتیجه‌گیری 30
فصل سوم : مطالعات اکولوژیکی 65-32
3-1 مقدمه 32
3-2 موقعیت طبیعی 32
3-2-1 موقعیت جغرافیایی 33
3-2-2 ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه 15 35
3-2-3 آبهای زیرزمینی 36
3-2-4 زلزله خیزی 36
3-2-5 مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه 37
3-2-6 ژئومورفولوژی 38
3-2-6-1 توپوگرافی و شیب منطقه 38
3-2-6-2 موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی 38
3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسی 40
3-2-2-1 آب و هوا 40
3-2-2-2 میزان بارش 40
3-2-2-3 رطوبت نسبی 41
3-2-2-4 روزهای یخبندان 41
3-2-2-5 روزهای بارانی 42
3-2-2-6 درجه حرارت 42
3-2-2-7 باد 42
3-3 مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش کالبدی منطقه 43
3-3-1 عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات کالبدی منطقه 48
3-4 مطالعات جمعیتی منطقه 51
3-4-1 مقدمه 51
3-4-1-2 روند تحولات جمعیت 51
3-4-1-3 توزیع سنی و جنسی جمعیت 52
3-4-1-4 پراکندگی و تراکم نسبی جمعیت 53
3-4-1-5 میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت 54
3-4-1-6 مهاجرت در منطقه 55
3-4-2 ویژگیهای اقتصادی 56
3-4-2-1 وضع فعالیت جمعیت 56
3-4-3 پیش‌بینی جمعیت منطقه 59
3-5 تاسیسات زیربنایی 60
3-5-1 شبکه جمع آوری فاضلاب 60
3-5-2 قنوات 60
3-5-3 سیستم دفع آبهای سطحی 60
3-5-4 مخابرات 61
3-5-4 گاز و فرآورده‌های نفتی 61
3-5-6 خطوط انتقال نیرو و شبکه توزیع 62
3-5-7 شبکه آبرسانی 62
3-6 نتیجه‌گیری 62
فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات کاربری زمین در منطقه 15 126-66
4-1 مقدمه 66
4-2 تقسیمات داخلی منطقه 67
4-3 استانداردهای کمی شهرسازی 68
4-4 کاربری زمین در منطقه 15 70
4-4-1 کاربری مسکونی 73
4-4-2 کاربری تجاری 75
4-4-3 کاربری آموزشی 78
4-4-4 کاربری بهداشتی و درمانی 80
4-4-5 کاربری اوقات فراغت 83
4-4-5-1 کاربری فرهنگی – مذهبی 83
4-4-5-2 کاربری ورزشی 87
4-4-5-3 فضای سبز شهری 87
4-4-6 اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی 91
4-4-7 کاربری اداری ، انتظامی ، نظامی 92
4-4-8 کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری 94
4-4-9 کاربری حمل و نقل 96
4-4-10 کاربری صنعتی 98
4-4-11 کاربری شبکه 102
4-4-12 کاربری مسیل و حریم مسیل 102
4-4-13 کاربری اراضی بایر 103
4-4-14 کاربری حریم شبکه برق 104
4-5 ارزیابی سطوح و سرانه 106
4-6 بررسی اجمالی از تغییرات کاربری اراضی منطقه 15 109
4-6-1 بررسی تغییرات کاربری‌های مختلف منطقه 15با تاکید بر کمیسیون ماده پنج 109
4-6-2 بررسی تراکم ساختمانی در کاربریها 116
4-7 نیازمندی‌های کنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه 15 116
4-8 تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی 117
4-8-1 تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات کاربری درنواحی مختلف 117
4-9 تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات کاربری اراضی 118
4-10 نتیجه‌گیری 131-122
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات 127
5-1 آزمون و فرضیات تحقیق 127
5-1-1 فرضیه اول 127
5-1-2 فرضیه دوم 127
5-2 نتایج تحقیق 128
5-3 امکانات و فرصتها ( پیشنهادها ) 131
منابع وماخذ فارسی
منابع وماخذ انگلیسی .135
چکیده انگلیسی 136
فهرست جداول:
جدول 2-1 الگوی توزیع کاربریهای پیشنهادی طرح جامع شهر تهران برای
منطقه15 شهرداری تهران 27
جدول 3-1 پراکندگی و تراکم نسبی نواحی شش گانه منطقه 15 54
جدول 3-2 میزان باسوادی جمعیت در نواحی شش گانه منطقه 15 در سال 1385 55
جدول 3-3 توزیع جمعیت ده ساله و بالاتر ساکن نواحی شش گانه منطقه 15
شهرداری بر حسب وضع فعالیت و اشتغال آنان در سال 85 57
جدول 3-4 اندازه مشخصه‌های وضع فعالیت و اشتغال جمعیت نواحی
شش گانه منطقه 15 در سال 85 58
جدول 4-1: وسعت ، جمعیت و تعداد محلات ناحیه هشت گانه منطقه 15 68
جدول 4-2: استانداردهای کمی شهرسازی در جهان و ایران 69
جدول 4-3: سطوح و سرانه و درصد کاربریهای مختلف منطقه 15 72
جدول 4-4: وضعیت کاربری مسکونی در سطح ناحیه شش گانه منطقه 15 74
جدول 4-5: سطوح و سرانه و درصد کاربری تجاری در نواحی شش گانه منطقه 15 76
جدول 4-6: سطوح و سرانه و درصد کاربری آموزشی و آموزش عالی در ناحیه شش گانه منطقه 15 78
جدول 4-7: سطوح و سرانه و درصد کاربری بهداشتی و درمانی در ناحیه شش گانه منطقه 15 81
جدول 4-8 : سطوح و سرانه و درصد کاربری فرهنگی در ناحیه شش گانه منطقه 15 84
جدول 4-9: سطوح و سرانه و درصد کاربری مذهبی در ناحیه شش گانه منطقه 15 85
جدول 4-10: سطوح و سرانه و درصد کاربری ورزشی در ناحیه شش گانه منطقه 15 87
جدول 4-11: سطوح و سرانه و درصد کاربری فضای سبز و پارک در ناحیه شش گانه منطقه 15 89
جدول 4-12: سطوح و سرانه و درصد کاربری فضای سبز و پارک در ناحیه شش گانه منطقه 15 92
جدول 4- 13: سطوح و سرانه ودرصد کاربری اداری – انتظامی درناحیه شش گانه منطقه 15 93
جدول 4-14: سطوح و سرانه و درصد کاربری نظامی در ناحیه شش گانه منطقه 15 93
جدول 4-15: سطوح و سرانه و درصد کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری در ناحیه شش گانه منطقه
جدول 4-16: سطوح و سرانه و درصد کاربری حمل و نقل در ناحیه شش گانه منطقه 15
جدول 4-17: سطوح و سرانه و درصد کاربری صنعتی و کارگاهی در ناحیه شش گانه منطقه 15 99
جدول 4-18:سطوح و سرانه و درصد کاربری شبکه در ناحیه شش گانه منطقه 15 102
جدول 4-19: سطوح و سرانه و درصد کارقبری مسیل و حریم مسیل در ناحیه شش گانه منطقه 15 103
جدول 4-20: سطوح و سرانه و درصد کاربری بایر در ناحیه شش گانه منطقه 15 104
جدول 4-21: سطوح و سرانه و درصد کاربری حریم شبکه در ناحیه شش گانه منطقه 15 104
جدول 4-22: سرانه‌های پیشنهادی کاربریهای شهری بر حسب منطقه‌ای 106
جدول 4-23: سطوح و سرانه‌های استاندارد و مورد نیاز منطقه 15 در وضع موجود 108
جدول 4-24: آمار کاربریهای منطقه 15 شهر تهران سالهای 1385 – 1375 109
جدول 4-25: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (1) سال 85-1375 110
فهرست جداول:
جدول 4-26: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران
ناحیه (2) سال 85-1375 111
جدول 4-27: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (3) سال 85-1375 112
جدول 4-28: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (4) سال 85-1375 113
جدول 4-29 :آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (5) سال 85-1375 114
جدول 4-30: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (6) سال 85- 1375 115
جدول 4-31: اولویت بندی کاربری در سطح نواحی منطقه 15 117
فهرست نقشه‌ها:
نقشه 3-1: موقعیت منطقه 15 در شهر تهران 34
نقشه 3-2: گسترش تاریخی منطقه 15 شهر تهران 50
نقشه 4-1:پراکندگی کاربری شهری منطقه 15 شهر تهران 71
نقشه 4-2: پراکندگی کاربری مسکونی منطقه 15 شهر تهران 74
نقشه 4-3: پراکندگی کاربری آموزشی منطقه 15 شهر تهران 79
نقشه 4-4: پراکندگی کاربری بهداشتی و درمانی منطقه 15 شهر تهران 82
نقشه 4-5: پراکندگی کاربری مذهبی منطقه 15 شهر تهران 86
نقشه 4-6: پراکندگی کاربری فضای سبز و پارک منطقه 15 شهر تهران 90
نقشه 4-7: پراکندگی کاربری صنعتی منطقه 15 شهر تهران 101

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید