پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MEM84-ارایه الگوی بهینه مدیریت شهری

کد محصول MEM84

فایل WORD

209 صفحه

17000 تومان

فهرست مطالب:

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 1
1-2- تعریف مسئله 2
1-3- سوالهای تحقیق 3
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-5- اهداف تحقیق 6
1-6- پیشینة تحقیق 7
1-7- فرضیات تحقیق 10
1-8- روش تحقیق 10
1-8-1- تعاریف عملیاتی
فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق
2-1- تعاریف و مفاهیم 17
2-1-1- شهر 17
2-1-2- مفهوم مدیریت 26
2-1-3- مفهوم مدیریت شهری 23
2-2- اهداف مدیریت شهری وشهرداریها 31
2-3- وظایف مدیریت شهری 32
2-4- ساختار تشکیلاتی مدیریت شهری 34
2-5- ارتباط برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری،حکومت 35
2-6- مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته 36
2-7- مدیریت شهری در کشورهای توسعه نیافته ودر حال توسعه 38
2-8- چالشهای مدیریت شهری 38
2-9- مدیریت شهری در ایران 40
2-9-1- مدیریت شهری در ایران- قبل از انقلاب اسلامی 40
2-9-2- مدیریت شهری در ایران- بعد از انقلاب اسلامی 44
2-10- مقایسه سیستم مدیریت شهری در ایران وغرب 48
2-11- شورای شهرالگوی نوین مدیریت شهری در ایران 52
2-12- جمع بندی و ترسیم چارچوب نظری تحقیق 53
2-13- معرفی اجمالی شهر بیرجند 56
2-13-1- موقعیت جغرافیائی و سیر تحول شهر بیرجند 56
2-13-2- سابقه تاریخى بیرجند در گذر زمان 58
2-13-3- نام و وجه تسمیه بیرجند 61
2-13-4- تراکم جمعیتی در شهر 65
2-13-5- بررسی وضعیت نیروی انسانی 66
2-13-6- توزیع کلان شاغلین ناحیه در گروههای اصلی فعالیتهای اقتصادی 68
2-13-7- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی بیرجند 69
2-13-8- سابقه تاریخی شهر بیرجند 72
2-14- ساختار شهرداری بیرجند 75
2-14-1- تاسیس شهرداری بیرجند 75
2-14-2-تامین منابع شهرداری بیرجند 76
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-روش تحقیق 101
3-2-گروه نمونه مورد مطالعه بررسی : 101
3-2-1-جامعة آماری و حجم نمونه 101
3-3-2-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 102
3-3-ویژگیهای روان سنجی 102
فصل 4:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 
4-1)وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس: 109
4-2)وضعیت پاسخگویان بر حسب سن 110
4-3)وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات 111
4-4)وضعیت پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 112
4-5)وضعیت پاسخگویان بر حسب درامد ماهیانه 113
4 -6)وضعیت پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن 114
4-7)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان همکاری شورای شهر و شهرداری درحل مشکلات ساخت وساز: 115
4-8)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان انجام وظایف شورای شهر و شهرداری در حل مشکلات زباله: 116
4-9)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان توجه شورای شهر و شهرداری در فراهماورد ونیازهای فراغتی 117
4-10)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان نظرخواهی شورای شهر و شهرداری ازشهروندان درحل مشکلات: 18
4-11)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان توجه شورای شهر و شهرداری به نظرات شهروندان 119
4-12)وضعیت پاسخگویان بر حسب سادگی ارتباط با مسولان مدیریت شهری 120
4-13)وضعیت پاسخگویان برحسب تمایل به عضویت درشورای شهر 121
4-14)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان شناخت شهردارواعضای شورای شهر 122
4-15)وضعیت پاسخگویان بر حسب روش مشارکت درشورای شهر 123
4-16)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان همکاری با شهرداری در انجام ساخت و ساز 124
4-17)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان رضایت ازعملکردمیادین و مشاغل 125
4-18)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان رضایت ازحمل و نقل درون وبرون شهری 126
4-19)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان تعادل درارائه خدمات به نقاط مختلف شهر 127
4-20)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت مدیریت شهری در ارائه خدمات کمی وکیفی به شهروندان 128
ب )عملکرد شهرداری بیرجند از دیدگاه کارشناسان 129
4-21)وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس 130
4-22)وضعیت پاسخگویان بر حسب سن 131
4-23)وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات: 132
4-24)وضعیت پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 133
4-25)وضعیت پاسخگویان بر حسب سمت 134
4-26)وضعیت پاسخگویان بر حسب سازمان مشغول به کار 135
4-27)وضعیت پاسخگویان بر حسب درامد ماهیانه 136
4-28)وضعیت پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن 137
2-29)وضعیت پاسخگویان بر حسب وجود مشکل در انجام وظایف محول به مدیریت شهری 138
4-30)وضعیت پاسخگویان برحسب میزان ضمانت اجرایی قانونی در انجام وظایف مدیریت شهری 139
4-31)وضعیت پاسخگویان بر حسب وجود مشکل مدیریت شهری در حوزه نفوذ خود 140
4-32)وضعیت پاسخگویان برحسب تمایز مدیریت شهری باسایرمتولیان درتصمیم گیری ونظارت طرح های شهری: 141
4-33)وضعیت پاسخگویان بر حسب تاثیر مدیریت شهری بر افزایش مشارکت شهروندان در برنامه ریزی های شهری 142
4-34)وضعیت پاسخگویان بر حسب خواست شما در مشارکت مردم در برنامه ریزی شهری 143
4-35)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان تطابق عملکرد مدیریت شهری با الویت سنجی نیازهای شهروندان 144
4-36)وضعیت پاسخگویان بر حسبتاثیر افراد با رشته غیر مرتبط در ترکیب امور شهری بر کارکرد مدیریت شهری: 145
4-38)وضعیت پاسخگویان بر حسبمیزان انجام امور شهری توسط دست اندرکاران امور شهری با قوانین موجود 146
4-39)وضعیت پاسخگویان بر حسبتاثیر نظارت شورای شهر بر کارکرد شهر داری در اختلاف بین شهر داری و شورا 147
4-40)وضعیت پاسخگویان بر حسب تاثیر مدیریت یکپارچه شهری بر رفع مسائل و مشکلات کلان شهری: 148
4-41)وضعیت پاسخگویان بر حسب تاثیر عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف بر برنامه ریزی شهری 149
4-42)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت سایر سازمانهای شهری در جلسات مدیریت شهری 150
4-43)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت شهروندان در برنامه هایی که برای شهرداری در نظر گرفته شده است 151
4-44)وضعیت پاسخگویان بر حسب تاثیر وجود یک سیستم اطلاع رسانی کارکرد مدیریت شهری برای اگاهی به مردم در افزایش مشارکت افراد در برنامه های مدیریت شهری 152
4-45)وضعیت پاسخگویان بر حسب تاثیر تخصص شهردار در امور شهری بر افزایش کارایی مدیریت شهری 153
4-46)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان وجود مشکل در وظایف مدیریت شهری از عدم اطلاع کافی از وضعیت درامد خانوار ها در شهر 154
فصل پنجم: جمع بندی،آزمون فرضیه ها، نتیجه‌گیری و ارائة پیشنهادات
5-1- جمع بندی و نتیجه‌گیری 155
5-2- آزمون فرضیات 160
5-2-1- فرضیه اول 160
5-2-2- فرضیه دوم 161
5-2-3- فرضیه سوم 162
5-2-4- فرضیه چهارم 164
5-3- پیشنهادات 167
5-3-1- تحلیل نقاط قوت – ضعف درونی و فرصت ها و تهدیدات 167
5-3-2- پیشنهادات سطح خرد 172
5-3-2-1- مشکلات مؤثر در بروز ناکارآمدی مدیریت شهری 173
5-3-2-2- علل افزایش هزینه های شهرداری 173
5-3-2-3- علل کاهش درآمدهای شهرداری 173
5-3-2-4- راهکارهای بهینه سازی مدیریت مالی شهرداری 174
5-3-2-4-1- راهکارهای اصلاحی در جهت کاهش هزینه های شهرداری 174
5-3-2-5- راهکارهای رفع مشکلات واحد درآمدهای شهرداری 175
5-3-2-6- پیشنهادات و راهکارهایی برای ساختار تشکیلاتی شهرداری 177
5-3-3- پیشنهادات و راهکارهای سطح کلان 179
5-3-3-1- اصلاح نظام مدیریت شهری 179
5-3-3-2- ضرورت اصلاحات در شهرداری ها 179
5-3-3-3- الزامات و ضرورتهای لازم برای تحقق مدیریت واحد شهری 185
5-3-3-4- افزایش اقتدار شهرداریها 186
5-3-3-5- تغییر در منابع مالی شهرداری 186
5-3-3-6- ایجاد ساختار دولت محلی برای نظام مدیریت شهری درکشور 189
5-3-3-7- مفهوم مدیریت واحد شهری 189
5-3-3-8- موانع تحقق مدیریت یکپارچه 190
5-3-3-9- راهکارهای مدیریت یکپارچه شهری 191
5-3-3-10- راهکارهای پیشنهادی برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری 193
5-4- محدودیتها و تنگناها 194
5-5- منابع و ماخذ 196
ضمایم 205
فهرست جداول 
جدول (2-1) وظایف شهرداریها شهرهای مهم جهان 33
جدول (2-2) چالشهای مدیریت شهری 39
جدول(2-3) مقایسه مدیریت شهری در سه دوره همراه با محاسن و معایب آنها 47
جدول (2-4) مقایسه مدیریت شهری در ایران وکشور های توسعه یافته 52
جدول شماره (2-5)تعداد شاغلین در شهرستان بیرجند در سال1375 66
جدول شماره (2-6)سهم شاغلین هریک از شهرستانها از کل شاغلین ناحیه در سال1375 66
جدول شماره (2-7)تعداد شاغلین به تفکیک جنسیت و شهری- روستایی در سال1375 67
جدول شماره (2-8)تعداد شاغلین به تفکیک جنسیت و شهری- روستایی در سه شهرستان ناحیه در سال1375 67
جدول شماره (2-9)تعداد شاغلین بخشهای اقتصادی در سه شهرستان ناحیه در سال1375 68
جدول شماره (2-10)نسبت تعداد شاغلین در بخشهای عمده اقتصادی در سه شهرستان ناحیه در سال1375 68
جدول شماره (2-11)تاریخچه رشد شهرنشینی در بیرجند 72
جدول(2-12) مقایسه درامدهای شهرداری در سالهای 84 تا 88 77
جدول(2-13) مقایسه هزنه های شهرداری در سالهای 84 تا 88 79
جدول(3-10) امکانات فنی شهرداری 75
جدول(3-11) میزان درآمدهای شهرداری بیرجند طی سال های 1384-87 78
جدول شماره (4-1)وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس 109
جدول شماره4-2)وضعیت پاسخگویان بر حسب سن: 110
جدول4-4)وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات 111
جدول4-4)وضعیت پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 112
جدول4-5)وضعیت پاسخگویان بر حسب درآمدماهیانه 113
جدول4-6)وضعیت پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن 114
جدول4-7)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان همکاری شورای شهر و شهرداری در حل مشکلات ساخت و ساز 115
جدول4-8)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان انجام وظایف شورای شهر و شهرداری در حل مشکلات زباله: 116
جدول 4-9)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان توجه شورای شهر و شهرداری در فرا هماورد و نیازهای فراغتی 117
جدول 4-10)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان نظرخواهی شورای شهر و شهرداری از شهروندان در حل مشکلات 118
جدول 4-11)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان توجه شورای شهروشهرداری به نظرات شهروندان119
جدول 4-12)وضعیت پاسخگویان بر حسب سادگی ارتباط با مسولان مدیریت شهری 120
جدول 4-13)وضعیت پاسخگویان بر حسب تمایل به عضویت در شورای شهر 121
جدول 4-14)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان شناخت شهردارواعضای شورای شهر 122
جدول 4-15)وضعیت پاسخگویان بر حسب روش مشارکت درشورای شهر 123
جدول 4-16)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان همکاری با شهرداری در انجام ساخت و ساز 124
جدول 4-17)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان رضایت ازعملکردمیادین ومشاغل 125
جدول 4-18)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان رضایت ازحمل ونقل درون و برون شهری 126
نمودار 4-18)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از حمل ونقل درون و برون شهری 127
جدول 4-19)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان تعادل در ارائه خدمات به نقاط مختلف شهر 128
جدول 4-20)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت مدیریت شهری در ارائه خدمات کمی و کیفی به شهروندان 129
جدول 4-21)وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس 130
جدول 4-22)وضعیت پاسخگویان بر حسب سن 131
جدول 4-23)وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات 132
جدول 4-24)وضعیت پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 133
جدول 4-25)وضعیت پاسخگویان بر حسب سمت 134
جدول 4-26)وضعیت پاسخگویان بر حسبسازمان مشغول به کار 135
جدول 4-27)وضعیت پاسخگویان برحسب درامد ماهیانه 136
جدول 4-28)وضعیت پاسخگویان برحسب وضعیت مسکن 137
جدول 4-29)وضعیت پاسخگویان برحسب وجود مشکل در انجام وظایف محول به مدیریت شهری 138
جدول 4-31)وضعیت پاسخگویان برحسب وجود مشکل مدیریت شهری در حوزه نفوذ خود 139
جدول 4-32)وضعیت پاسخگویان برحسب تمایز مدیریت شهری با سایر متولیان در تصمیم گیری و نظارت طرح های شهری 140
جدول 4-33)وضعیت پاسخگویان برحسب تاثیر مدیریت شهری بر افزایش مشارکت شهروندان در برنامه ریزی های شهری 141
جدول 4-34)وضعیت پاسخگویان برحسب خواست شما در مشارکت مردم در برنامه ریزی شهری 142
جدول 4-35)وضعیت پاسخگویان برحسب میزان تطابق عملکرد مدیریت شهری با الویت سنجی نیازهای شهروندان 143
جدول 4-36)وضعیت پاسخگویان برحسب تاثیر افراد با رشته غیر مرتبط در ترکیب امور شهری بر کارکرد مدیریت شهری 144
جدول 4-37)وضعیت پاسخگویان برحسب تاثیر نیروی متخصص و منابع نا پایدار درامدی در ناکارامدی سیستم مدیریت شهری 146
جدول 4-38)وضعیت پاسخگویان برحسب میزان انجام امور شهری توسط دست اندرکاران امور شهری با قوانین موجود 147
جدول 4-39)وضعیت پاسخگویان برحسب تاثیر نظارت شورای شهر بر کارکرد شهرداری دراختلاف بین شهرداری و شورا 148
جدول 4-40)وضعیت پاسخگویان بر حسب تاثیر مدیریت یکپارچه شهری بر رفع مسائل و مشکلات کلان شهری 149
جدول 4-41)وضعیت پاسخگویان بر حسب تاثیر عدم هکاهنگی بین دستگاههای مختلف بر برنامه ریزی شهری 150
جدول 4-42)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت سایر سازمانهای شهری در جلسات مدیریت شهری 151
جدول 4-43)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت شهروندان در برنامه هایی که برای شهرداری در نظر گرفته شده است 152
جدول 4-44)وضعیت پاسخگویان بر حسب تاثیر وجود یک سیستم اطلاع رسانی کارکرد مدیریت شهری از افزایش مشارکت افراد در برنامه های مدیریت شهری 153
جدول 4-45)وضعیت پاسخگویان بر حسب تاثیر تخصص شهردار در امور شهری بر افزایش کارایی مدیریت شهری 154
جدول 4-46)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان وجود مشکل در وزن عدم اطلاع کافی از وضعیت درامد خانوار ها در شهر 155
جدول1-5) ضریب اسپیرمن و سطح معنی داری بین دو متغیر میزان مشارکت در امور شهری بر میزان رضایت از مدیریت شهری 160
جدول2-5) ضریب اسپیرمن و سطح معنی داری رابطه بین عدم هماهنگی بین سازمانهای مرتبط بر مدیریت شهری بر افت عملکرد مدیریت شهری 162
جدول شماره 3-5) ضریب اسپیرمن و سطح معنی داری بین دو متغیر عملکرد مدیریت شهری با میزان رفع نیازهای شهروندان 163
جدول 4-5) ضریب اسپیرمن و سطح معنیداری بین دو متغیر الگوی مدیریت فعلی شهری با مدیریت یکپارچه شهری 165
فهرست نمودارها 
نمودار(2-1) چارت کمکهای اهدایی به شهرداری بیرجند 80
نمودار(2-2) عوارض کسب و پیشه 79
نمودار(3-3) عوارض ساختمانی 83
نمودار(3-4) اموالی که به صورت اتفاقی تصرف شده اند. 84
نمودار(3-5) عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل 85
نمودار(4-1) سهمیه از عوارض متمرکز 86
نمودار(4-2) درآمد بهای خدمات 87
نمودار(4-3) درآمد تاسیسات 88 نمودار شماره (4-1)وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس 109
نمودار شماره4-2)وضعیت پاسخگویان بر حسب سن: 110
نمودار4-4)وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات 111
نمودار4-4)وضعیت پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 112
نمودار4-5)وضعیت پاسخگویان بر حسب درآمدماهیانه 113
نمودار4-6)وضعیت پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن 114
نمودار4-7)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان همکاری شورای شهر و شهرداری در حل مشکلات ساخت و ساز 115
نمودار4-8)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان انجام وظایف شورای شهر و شهرداری در حل مشکلات زباله: 116
نمودار 4-9)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان توجه شورای شهر و شهرداری در فرا هماورد و نیازهای فراغتی 117
نمودار 4-10)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان نظرخواهی شورای شهر و شهرداری از شهروندان در حل مشکلات 118
نمودار 4-11)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان توجه شورای شهروشهرداری به نظرات شهروندان119
نمودار 4-12)وضعیت پاسخگویان بر حسب سادگی ارتباط با مسولان مدیریت شهری 120
نمودار 4-13)وضعیت پاسخگویان بر حسب تمایل به عضویت در شورای شهر 121
نمودار 4-14)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان شناخت شهردارواعضای شورای شهر 122
نمودار 4-15)وضعیت پاسخگویان بر حسب روش مشارکت درشورای شهر 123
نمودار 4-16)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان همکاری با شهرداری در انجام ساخت و ساز 124
نمودار 4-17)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان رضایت ازعملکردمیادین ومشاغل 125
نمودار 4-18)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان رضایت ازحمل ونقل درون و برون شهری 126
نمودار 4-18)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از حمل ونقل درون و برون شهری 127
نمودار 4-19)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان تعادل در ارائه خدمات به نقاط مختلف شهر 128
نمودار 4-20)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت مدیریت شهری در ارائه خدمات کمی و کیفی به شهروندان 129
نمودار 4-21)وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس 130
نمودار 4-22)وضعیت پاسخگویان بر حسب سن 131
نمودار 4-23)وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات 132
نمودار 4-24)وضعیت پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 133
نمودار 4-25)وضعیت پاسخگویان بر حسب سمت 134
نمودار 4-26)وضعیت پاسخگویان بر حسبسازمان مشغول به کار 135
نمودار 4-27)وضعیت پاسخگویان برحسب درامد ماهیانه 136
نمودار 4-28)وضعیت پاسخگویان برحسب وضعیت مسکن 137
نمودار 4-29)وضعیت پاسخگویان برحسب وجود مشکل در انجام وظایف محول به مدیریت شهری 138
نمودار 4-31)وضعیت پاسخگویان برحسب وجود مشکل مدیریت شهری در حوزه نفوذ خود 139
نمودار 4-32)وضعیت پاسخگویان برحسب تمایز مدیریت شهری با سایر متولیان در تصمیم گیری و نظارت طرح های شهری140
نمودار 4-33)وضعیت پاسخگویان برحسب تاثیر مدیریت شهری بر افزایش مشارکت شهروندان در برنامه ریزی های شهری141
نمودار 4-34)وضعیت پاسخگویان برحسب خواست شما در مشارکت مردم در برنامه ریزی شهری 142
نمودار 4-35)وضعیت پاسخگویان برحسب میزان تطابق عملکرد مدیریت شهری با الویت سنجی نیازهای شهروندان 143
نمودار 4-36)وضعیت پاسخگویان برحسب تاثیر افراد با رشته غیر مرتبط در ترکیب امور شهری بر کارکرد مدیریت شهری144
نمودار 4-37)وضعیت پاسخگویان برحسب تاثیر نیروی متخصص و منابع نا پایدار درامدی در ناکارامدی سیستم مدیریت شهری 146
نمودار 4-38)وضعیت پاسخگویان برحسب میزان انجام امور شهری توسط دست اندرکاران امور شهری با قوانین موجود 147
نمودار 4-39)وضعیت پاسخگویان برحسب تاثیر نظارت شورای شهر بر کارکرد شهرداری دراختلاف بین شهرداری و شورا 148
نمودار 4-40)وضعیت پاسخگویان بر حسب تاثیر مدیریت یکپارچه شهری بر رفع مسائل و مشکلات کلان شهری 149
نمودار 4-41)وضعیت پاسخگویان بر حسب تاثیر عدم هکاهنگی بین دستگاههای مختلف بر برنامه ریزی شهری 150
نمودار 4-42)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت سایر سازمانهای شهری در جلسات مدیریت شهری 151
نمودار 4-43)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت شهروندان در برنامه هایی که برای شهرداری در نظر گرفته شده است 152
نمودار 4-44)وضعیت پاسخگویان بر حسب تاثیر وجود یک سیستم اطلاع رسانی کارکرد مدیریت شهری از افزایش مشارکت افراد در برنامه های مدیریت شهری 153
نمودار 4-45)وضعیت پاسخگویان بر حسب تاثیر تخصص شهردار در امور شهری بر افزایش کارایی مدیریت شهری 154
نمودار 4-46)وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان وجود مشکل در وزن عدم اطلاع کافی از وضعیت درامد خانوار ها در شهر
چکیده
موضوع این پژوهش ارائه الگوی بهینه مدیریت شهری برای رسیدن به اهداف، شناخت نقاط قوت و ضعف موجود، کارآمدی یا ناکارآمدی، چگونگی هماهنگی میان سازمان های دست اندرکار و تلاش در جهت الگوی بهینه مدیریت شهری بیرجند می باشد. روش تحقیق با توجه به اهداف ماهیت آن توصیفی و تحلیلی و نوع آن کاربردی است. با بررسی ساختار مدیریت شهری و ارتباط آن با سازمانهای دیگر شهری و همچنین با استفاده از نقطه نظرات کارشناسی، پرسشنامه ای بر دو بخش جمعیت شناختی، ارزیابی عملکرد شهرداری، تنظیم و بین جامعه آماری یعنی، سیستم مدیریت شهری، کارشناسان، صاحب نظران امور شهری و شهروندان شهر بیرجند توزیع و جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های به دست آمده بیانگر این است که شهرداری در انجام وظایف محوله و ارائه خدمات به شهروندان نتوانسته به درستی ایفای نقش کند. به طوریکه کمبود نیروی انسانی متخصص، عدم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، کمبود منابع مالی، قوانین شهری، نبود اختیارات و وظایف کافی از جمله مشکلات فعلی شهرداری بیرجند می باشند. این در حالی است که علاوه بر شهرداری و شورای شهر سازمانها و نهادهای فرامحلی به صورت بخشی در اداره امور شهر دخالت می کنند و این تعدد مدیریتی، تداخل وظایف، موازی کاری و تضادهایی را برای مدیریت شهر (شهرداری) ایجاد و استقلال آن را محدود کرده است. با توجه به اینکه عمده کارکنانی که در شهرداری مشغول به کارنند را یا افراد فاقد تخصص یا کسانی که با وجود داشتن تخصص رسته و حوزه شغلی آنها با مشخصات تخصصی شان همخوانی ندارد که این عوامل بر ناکارآمدی مدیریت شهری تاثیر گذاشته است. نتیجه ای که از این تحقیق حاصل شده این است که ناکارآمدی مدیریت شهری و عدم هماهنگی در تصمیمات شهری معلول مدیریت های گوناگونی می باشد که در شهر وجود دارد. که با بررسی ساختار مدیریت شهری بیرجند می بایست مدیریت شهری هماهنگ و یکپارچه شود. و لازمه تشکیل مدیریت یکپارچه شهری، قرار گرفتن سازمانهای ارائه دهنده خدمات زیر ساختی شهری (آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات) زیر نظر مدیریت واحد (شهرداری) می باشد.
واژگان کلیدی: مدیریت شهری، الگوی مدیریت شهری، سیستم مدیریت شهری، مدیریت یکپارچه، مدیریت ناکارآمد

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید