پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MEM75- قابلیت اعتماد و تحلیل ریسک روگذری سیل از سد

کد محصول MEM75

فایل WORD

140 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. قابلیت اعتماد
2-1 تعریف قابلیت اعتماد
2-2 مدل های قابلیت اعتماد وابسته به زمان ..
2-3 ملاحظات اقتصادی ..
3. روش های ارزیابی قابلیت اعتماد ..
3-1 تابع عملکرد و نشانه قابلیت اعتماد ..
3-2 روش گشتاور اول مرتبه دوم مقدار میانگین ..
3-3 روش گشتاور اول مرتبه دوم پیشرفته ..
3-3-1 نقطه طراحی .
3-3-2 الگوریتم Hasofer-Lind ..
3-4 روش آنالیز مونت کارلو ...
4. آمار و احتمالات در هیدرولوژی .
4-1 داده ها و سری های هیدرولوژیکی .
4-2 آمار و احتمالات ..
4-3 فراوانی وقوع و دوره بازگشت ...
4-4 توابع توزیع احتمال ...
4-5 ریسک
5. پدیده روگذری از سد
5-1 تاثیر سیلاب بر پدیده روگذری
5-1-1 سیل طرح
5-1-1-1 معادله استدلالی
5-1-1-2 معادلات تجربی
5-1-1-3 روش منحنی های پوش
5-1-2 روندیابی در مخزن
5-1-3 انتخاب روش برآورد سیلاب
5-1-4 روش های آماری
5-1-5 انتخاب سیلاب طراحی
5-2 تاثیر باد بر پدیده روگذری
5-2-1 ارتفاع خیزاب بر اثر باد
5-2-2 ارتفاع خیزاب بر اثر موج
5-2-3 احتمال روگذری بدلیل وزش باد
5-3 روگذری ناشی از باد و سیلاب
6. مطالعه موردی
6-1 تحلیل پدیده روگذری
6-1-1 اثر باد
6-1-2 اثر سیلاب
6-1-3 اثر توام باد و سیلاب
6-1-4 تحلیل منطقه ای سیلاب
7. نتیجه گیری
8. پیوست : برنامه های کامپیوتری به زبان MATLAB
8-1 روش گشتاور اول مرتبه دوم مقدار میانگین
8-1-1 تحلیل روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت باد
8-1-2 تحلیل روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت بارندگی به روش شدت – مدت .
8-1-3 تحلیل روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت بارندگی با معادله زمان تمرکز
8-1-4 تحلیل روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت باد و بارندگی به روش شدت - مدت
8-1-5 تحلیل روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت باد و بارندگی با معادله زمان تمرکز
8-2 روش گشتاور اول مرتبه دوم پیشرفته
8-2-1 تحلیل روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت باد
8-2-2 تحلیل روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت بارندگی به روش شدت – مدت
8-2-3 تحلیل روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت بارندگی با معادله زمان تمرکز
8-3 روش شبیه سازی مونت کارلو
8-3-1 تحلیل روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت باد
8-3-2 تحلیل روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت بارندگی به روش شدت – مدت
8-3-3 تحلیل روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت بارندگی با معادله زمان تمرکز
8-3-4 تحلیل روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت باد و بارندگی به روش شدت - مدت
8-3-5 تحلیل روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت باد و بارندگی با معادله زمان تمرکز
8-3-6 تحلیل روگذری به روش تحلیل منطقه ای سیلاب
9. منابع و مآخذ
مقدمه
در طول تاریخ، حوادث طبیعی موجب تلفات جانی، مالی و خسارات بسیار زیادی شده اند. در جهان امروز، این حوادث ممکن است موجب خرابی جاده ها، خطوط تلفن، حمل و نقل و شبکه ارتباطات، در هم گسیختن تسهیلات زندگی و منابع انرژی و خراب کردن مناطق اقتصادی و صنعتی شوند.
با نگرش کوتاه کوتاه و اجمالی بر تعداد سدهای بزرگ ساخته شده در جهان و تعداد شکستگی های بوقوع پیوسته، می توان احتمال شکستگی را برای هر سد حدود 〖10〗^(-4) تخمین زد. گرچه این احتمال ضعیف بنظر می رسد ، ولی نادیده گرفتن آن نیز با توجه به اهمیت موضوع و تجارب تلخ عینی موجود، غیر معقول و غیر منطقی بنظر میرسد[1] . بطور مثال، در ایالات متحده آمریکا متوسط هزینه های ناشی از خطرات حوادث طبیعی به 52 میلیارد دلار در یک سال می رسد که متجاوز از 75% این حوادث، مرتبط با سیل گزارش شده اند [2] .
از مهم ترین علل افزایش این آسیب پذیری، شهر سازی و توسعه سواحل می باشد، همچنین تغییرات اقلیمی بر شدت و فراوانی سیل ها اثر گذارند.
نتایج خرابی سدها می تواند برای مردم، اقتصاد، محیط و ... مخرب و ویران کننده باشد. پس از تقریبا دو دهه گذشته، رشد جالبی در ارزیابی ریسک ایمنی در سدها بوسیله تحقیقات روی ریسک مجازی که می تواند استفاده شود، صورت گرفته است. عموما این تحقیقات بر روی " قابلیت پذیرش " ریسک مرتبط با سدهای موجود و یا سدهای در حال اجراء تمرکز داشته اند.
از کار افتادن سازه های هیدرولیکی نظیر سدها ، موجب اختلال در سطوح مختلف میشود و حتی می تواند بعنوان تهدیدی شدید برای جامعه و محیط زیست نیز تلقی شود. از اینرو مردم جامعه انتظار دارند که سیستم ها پایا، اطمینان بخش و ایمن باشند.
در هر جامعه، مهندسان و مدیران فنی، مسئول برنامه ریزی ، طراحی، ساخت و بهره برداری سیستم ها می باشند و وظیفه اصلی مهندسین، ارزیابی جنبه های عملی قابلیت اطمینان سیستم ها یا سازه های هیدرولیکی برای طراحی می باشد. در واقع یک سازه هیدرولیکی بایستی با توجه به پیشامدهای طبیعی که می توانند بر سازه در طول عمر مفیدش به آن تحمیل شوند، طراحی شود.
از آنجایی که در طراحی و عملکرد سیستم های مهندسی همیشه عدم قطعیت وجود دارد، محاسبه ریسک شکست با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها، لازم و ضروری خواهد بود و تحلیل قابلیت اعتماد یک وظیفه اساسی در طراحی و تحلیل سیستم های آبی یا سازه های هیدرولیکی میباشد.
بعنوان یک پرسش اساسی چنین مطرح میشود که قابلیت اطمینان یک سیستم، در طول عمر کاری آینده اش چه میزان است و ایمنی آن چقدر است ؟ این پرسشی است که بخش هایی از آن را می توان با ارزیابی و کمیت سنجی قابلیت اعتماد پاسخ گفت.
قابلیت اعتماد، یک مشخصه ذاتی از هر محصول است و لذا یکی از پارامتر های طراحی محسوب میشود که همواره باید در طی فرآیند طراحی، بعنوان یکی از معیار های مهم آن مورد توجه قرار گیرد. بنابراین برای حصول این امر، نیاز به ارزیابی کمی قابلیت اعتماد می باشد. مفاهیم کیفی مانند " این سیستم دچار از کار افتادگی نخواهد شد " و یا " این سیستم بسیار قابل اطمینان است " و یا اینکه " سیستمی قابل اطمینان تر از سیستم مشابهی است "، بهیچ وجه معنای قابل ارزیابی و مشخصی را بدست نمی دهد.
باید به این توجه داشت که شاخص های عددی قابلیت اعتماد برای نشان دادن این است که :
چگونه سیستم از کار می افتد ؟
عواقب از کار افتادن سیستم چیست ؟
ارتباط میان کیفیت و هزینه های سرمایه گذاری و مسائل اقتصادی چگونه است ؟
نتیجتا می توان به طرح هایی که توجیه اقتصادی بهتری داشته و از حیث مشخصات تکنیکی و بهره برداری مناسب تر هستند، دست یافت.
در این تحقیق، سعی شده است تا با بررسی عوامل موثر بر لبریز شدن آب از روی تاج سد ( سد خاکی )، به روش عملی برای برآورد ریسک روگذری مربوط به رفتار باد و سیلاب ناشی از بارندگی دست یافت. در تحقیق حاضر، فقط اثر باد و بارندگی در نظر گرفته شده است و عدم قطعیت و متغیر بودن رقوم تاج سد و تراز سطح آب دریاچه و سایر فاکتورها در نظر گرفته نشده است. برای این منظور 7 تابع توزیع احتمال بررسی شدند و توزیع آماری مناسب با آزمون حداقل مربعات تعیین شده است. در بخش آخر تحقیق حاضر، مطالعه موردی روی سد خاکی دوراهان واقع در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است و قابلیت اطمینان روگذری از سد با بررسی عدم قطعیت های سرعت باد، مقدار بارندگی و ضریب رواناب تحلیل شده است

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید