پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MEM70- طرح مجموعه فرهنگی آموزشی نورآباد ممسنی

کد محصول MEM70

فایل WORD

270 صفحه

25000 تومان

فهرست مطالب 
پیشگفتار 1
مقدمه 2
چکیده: 4
طریقه بدست آوردن مطالب به سه روش صورت گرفته است: 5
در مورد دانشگاه آزاد نورآباد : 6
فصل اول 7
شناخت کلی معیارهای اقلیمی 7
1ـ تاریخچه شهر و علل پیدایش آن 8
2ـ روند رشد و توسعه کالبدی شهر 9
3ـ خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر 10
3ـ 1ـ موقعیت جغرافیایی 10
3ـ1ـ1ـ شهرستان ممسنی 10
3ـ1ـ2ـ شهر نورآباد 11
3ـ2ـ موقعیت طبیعی شهر 11
3ـ2ـ1ـ عوارض طبیعی 11
3ـ2ـ2ـ امکانات و عوامل محدوده کننده توسعه شهر 11
عوارض طبیعی 11
3ـ2ـ3ـ عوارض ممنوع 12
3ـ2ـ4ـ موقعیت نسبی شهر در تقسیمات سیاسی- اداری 12
3ـ2ـ5ـ موقعیت نسبی شهر در رتبه بندی جمعیتی شهرهای استان فارس 12
4ـ مسائل کلی زمین شناسی 13
4ـ 1ـ زمین شناسی عمومی منطقه 13
5ـ خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر 13
خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن 13
جمعیت و خانوار 13
تحولات جمعیتی 14
ساختار سنی و جنسی 15
ضریب شهرنشینی 16
سواد 17
مرگ و میر 17
مهاجرت 18
خصوصیات اجتماعی شهر و محلات مختلف آن و چگونگی تاثیر آنها در توسعه کالبدی شهر 18
6ـ طوایف و قبایل ساکن شهر نورآباد ممسنی 19
6ـ 1ـ تراکم ناخالص 19
6ـ 2ـ تراکم خالص 21
7ـ خصوصیات اقتصادی شهر نورآباد 21
7ـ 1ـ نقش اقتصادی شهر 23
7ـ2ـ اشتغال پایه شهر نورآباد 23
7ـ3ـ اشتغال و بیکاری 24
8ـ خصوصیات کالبدی شهر 25
8ـ 1ـ نحوه استفاده از اراضی 26
8ـ2ـ نحوه توزیع خدمات محله ای در مناطق مختلف شهر 26
حوزه A 26
حوزهB 26
حوزه C 27
حوزه D 27
بافت متمرکز 27
بافت متمل 28
بافت منفصل 28
8ـ3ـ تراکم کلی ساختمان های مسکونی در مناطق مختلف شهر 29
9ـ موقعیت شهرستان: 30
10ـ وجه تسمیه نورآباد 30
11ـ خصوصیات جغرافیایی شهر: 32
11ـ 1ـ موقعیت جغرافیایی 32
شهرستان ممسنی 32
11ـ 2ـ شهر نورآباد 32
12ـ مسائل هواشناسی 33
میزان دما و رژیم حرارتی 34
بارندگی 34
رطوبت نسبی و تبخیر 35
یخبندان 36
باد 36
سیستم حرکت آب های سطحی و موقعیت مسیل ها در شهر 37
تحلیل داده های بارندگی 38
تحلیل فراوانی شدت بارندگی ها 39
نحوه برآورد سیلاب حوزه های مشرف به شهر 39
داده های پایه برای برآورد 41
برآورد زمان تمرکز حوزه 42
بررسی رواناب حوزه های مجاور شهر نورآباد 43
نحوه دفع آب های سطحی در شهر و معایب آن 44
اقلیم کلان 46
اقلیم گرم و خشک : فلات مرکزی 46
13ـ ویژگیهای معماری مناطق گرم و خشک : 47
14ـ خلاصه و نتیجه گیری : 49
جدول شماره 10 – خصوصیات کلی ساختمانهای مناطق گرم و خشک 49
جدول شماره 11 – اهداف عمده در طراحی اقلیمی 49
اقلیم محل : 50
بادها : 50
مطالعه تابش و سایه در دو حالت ممکن : 50
چرخش 30 درجه بنا به سمت جنوب غربی 51
چرخش 60 درجه بنا به جنوب شرقی 51
مطالعه جذب انرژی خورشیدی روی بدنه ها 52
نتیجه گیری : 53
15ـ اوضاع اقتصادی ممسنی 53
15ـ 1 ـ اقتصاد شهری 53
15ـ 2ـ کشاورزی 55
15ـ 3ـ دامداری 56
15ـ4ـ صنایع دستی 58
15ـ5ـ شیوه های معاملاتی 60
16ـ سازمان اجتماعی و سیاسی ایلات 62
خانواده 63
طایفه – کداخدا 63
خان ایل 65
سازمان کارگزاران خانها 65
منشور مالیاتی خان 66
خانواده 69
طایفه – کداخدا 70
خان ایل 71
سازمان کارگزاران خانها 71
منشور مالیاتی خان 72
17ـ ادیان باستانی 74
دین مقدس اسلام 75
دین اسلام در نواحی نوبندگان 75
دین تشیع 76
دین تشیع و مردم ممسنی 76
18ـ بررسی و پیشنهاد محدوده مطالعات طرح تفصیلی و تعیین 77
اولویت انجام مطالعات برای مناطق مختلف با توجه به مسایل 77
و مشکلات عمرانی، نیازهای شهر و امکانات اجرایی شهرداری 77
18ـ1ـ بررسی خصوصیات مناطق و محلات واقع در محدوده مطالعات تفصیلی 82
ناحیه 2 83
ناحیه 3 83
18ـ2ـ بررسی وضع ساختمان ها از نظر نوع مصالح، معماری، کیفیت ساختمانی (تخریبی، مرمتی، واحد ارزش نگهداری ) تعداد طبقات ساختمان ها 84
قدمت بناها 90
طبقات ساختمان ها 91
کیفیت بناهای مسکونی 91
قدمت بناهای مسکونی 95
طبقات بناهای مسکونی 95
سازمان مسئول 96
تل جوی برمک 96
تل بختیاری 97
تل میرجاشیری 97
تل نورآباد 97
امامزاده درب آهنی 97
امامزاده شاه داوود 98
20ـ بررسی برداشت وضع شبکه های ارتباطی موجود 101
شبکه های اصلی و مشکلات آنها 101
الف- شبکه های اصلی شرقی –غربی 101
ب- شبکه های اصلی شمالی – جنوبی 102
جدول شماره 1- سطح و درصد نوع پوشش معابر شهر نورآباد 106
الف – کانال های طبیعی (مسیل ها و نهرهای طبیعی ) 107
ب- کانال های مصنوعی ( موجود) 108
20ـ 1ـ بررسی و تعیین حجم عبور و مرور در معابر شهر 109
وضعیت عبور و مرور در معابر شهر 109
حجم تردد معابر در وضع موجود 111
مقایسه حجم و ظرفیت شبکه ها 112
کنترل مسیر خیابان های اصلی پیش بینی شده طرح جامع در محل و بررسی مسایل و مشکلات مربوط به اجرای آنها 113
1- مشکل خیابان پیشنهادی شرکت نفت ( با عرض 27 متر) 115
21ـ جاذبه های توریستی 115
21ـ 1ـ آثار تاریخی 115
21ـ 2ـ جاذبه های طبیعی 115
آثار تاریخی 116
میل اژدها (برج اشکانی) 116
دخمه سنگی داو- دختر 117
نقش ایلامی کورنگون 117
نقش برجسته بهرام 118
تپه های باستانی 119
منطقه فهلیان 119
جاذبه های طبیعی و تفریحی 120
تفرجگاه بوان 120
آبشار تنگ سا 121
فصل دوم 121
شناخت عوامل موضوع طرح 121
بخش اول : شناخت فضاهای آموزشی 122
بخش دوم : شناخت فضاهای فرهنگی 122
بخش اول : شناخت فضاهای آموزشی 123
مقدمه : 123
1ـ برنامه ریزی معماری : 125
2ـ سیستم چرخشی 126
3ـ ابعاد انسانی ( و طراحی اثاث فضاهای آموزشی ) 126
3ـ 1ـ داده های مربوط به قامت انسانها و توزیع اندازه های میز و صندلی 127
ابعاد مورد استفاده در طراحی اثاث و ساختمانهای آموزشی 128
ارائه شده به صورت ضریبی از قد فرد ایستاده 128
3ـ2ـ آتلیه ها و استویودی ترسیم 130
استودیوهای رسم ( ترسیم ) 130
3ـ3ـ تئاتر ها و سالن های چند منظوره 132
شکل اساسی 133
3ـ4ـ آمفی تئاتر – صندلیها : 133
گروه های صندلی : 133
ابعاد کمینه برای صندلی ها 134
انواع ترتیب صندلی ها 134
سینما : 135
نمایش : 135
3ـ5ـ فضاهای آموزشی – آسایش 136
3ـ5ـ 1ـ نور 136
نور طبیعی – پنجره : 136
شدت روشنایی مورد نیاز عملکردهای مختلف 137
نکات و رهنمود ها : 137
3ـ5ـ2ـ جلوگیری از اتلاف حرارت 138
پیش بینی ساختمانهای دو طبقه 139
3ـ5ـ3ـ بهره گیری از انرژی خورشید 139
3ـ5ـ4ـ جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس 140
3ـ5ـ 5ـ محافظت ساختمان در برابر بارندگی 140
3ـ5ـ6ـ جهت استقرار ساختمان 141
3ـ5ـ7ـ سازماندهی پلان ساختمان و اندازه پنجره 142
3ـ5ـ 8ـ مصالح ساختمانی 144
3ـ5ـ9ـ صدا 147
رابطه افت صوتی و ضخامت لایه هوا 147
3ـ5ـ 10ـ تهویه 148
میزان هوای مورد استفاده بسته به حجم فضاهای بسته 148
رابطه حجم فضا و دفعات مورد نیاز تعویض هوا 149
میزان نفوذ هوا از سطوح و درزهای ساختمان بر حسب متر مکعب 150
3ـ5ـ11ـ زلزله 150
4ـ مطلوبیت فضا . . . ( جمع بندی و نظرات ) 151
5ـ بررسی نمونههای موردی 153
1ـ بوزار 153
2 ـ باوهاوس 157
بخش دوم : شناخت فضاهای فرهنگی 160
جمع‌بندی سرانه کاربری‌های فرهنگی 160
2 ـ 1 ـ تعیین مفاهیم پایه در مجموعه‌های فرهنگی 161
2ـ 2 ـ تعاریف اولیه و اصطلاحات 161
2ـ2ـ 1ـ فرهنگ 161
تیلور (1871) 162
ویسلر (1920- wissler) 162
لووی (1937-lowie) 162
2ـ2ـ3ـ تقسیم‌بندی تعاریف فرهنگ 163
2ـ3ـ نظریات مختلف درباره فرهنگ 164
الف)شناخت فرهنگ در مقام طبقه‌ای جداگانه از پدیده‌ها 164
ب)سیستم‌های اجتماعی ـ فرهنگی 165
2ـ3ـ1ـ فرهنگ و تمدن 166
2ـ3ـ2ـ ارتباط هنر با فرهنگ و تأثیر آن بر زندگی: 167
2-4-بسط مفاهیم پایه در معماری 168
2-4-1- نقش معماری در ایجاد فرهنگ و چگونگی تأثیر و تأثر آن ها بر یکدیگر 168
2-4-2-مفهوم ارتباط در محیط معماری یک مجموعه فرهنگی 169
الف)روابط افراد جامعه با یکدیگر 169
ب)ارتباط افراد با محیط 170
2-4-3- لزوم توجه به عناصر تشکیل‌دهنده فرهنگ بومی و بسط آن در محیط معماری مجموعه فرهنگی 171
2ـ5ـ بررسی نمونه‌های موردی 172
1ـ موزه هنرهای معاصر تهران (معمار: کامران دبیا) 172
2ـ فرهنگسرای نیاوران تهران (معمار: کامران دیبا) 174
تاریخچه 175
بررسی از نظر اقلیم 175
بررسی بنا 175
ورودی 176
طبقه دوم : اتاق رئیس و معاونین 178
نگارخانه 178
بخش اداری : 179
بخش فوق از 3 طبقه مجزا تشکیل شده است. 179
رستوران 179
سالن گوشه 180
کتابخانه 180
3ـ مجموعه سینمایی آزادی 181
فضای اصلی پروژه 181
زمین طرح 182
ایده های اصلی طراحی 182
سیستم سازه 185
سیستم تأسیسات 185
4ـ مجموعه سینمایی منطقه 18 تهران 186
فضای اصلی پروژه 187
زمین طرح 187
ایده های اصلی طراحی 187
سیستم سازه 191
سیستم تأسیسات 192
5ـ فرهنگسرای خاوران 192
6ـ فرهنگسرای ملل 194
7ـ خانه فرهنگ فدک 195
8ـ آمفی تئاتر کرسگ (دانشگاه کمبریج ـ ماساچوست) 195
9ـ مرکز تصویر متحرک 196
10ـ مراکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو نومه آ. کالدونیای جدید، 200
11ـ تالار سرود ناگااواکا، ژاپن 202
2ـ6ـ معیارهای مکان‌یابی مجموعه فرهنگی 203
2ـ6ـ1ـ برنامه ریزی کالبدی مجموعه 203
1ـ استانداردها و ضوابط 203
الف) کتابخانه 205
بخش‌های مختلف یک کتابخانه 205
سرسرای ورودی 205
رختکن 205
اطلاعات 206
سرویس‌های بهداشتی 206
قسمت فهرست کتاب 206
امانت‌ و دریافت کتاب 206
سالن قرائت 207
فضای مخصوص مطالعه در فضای آزاد 208
فضاهای مربوط به تمدد اعصاب و استراحت مراجعین 208
7-1-1-1-2-مشخصات کلی کتابخانه‌ها 209
الف)نور کتابخانه 209
ب)مصالح سازنده 209
ج)پوشش سقف و کف دیوار 209
7-1-1-1-3-استانداردهای مربوط به کتابخانه 209
مشخصات کلی فضاهای مورد نیاز برای کتابخانه 211
7-1-2-تئاتر 212
7-1-2-1-فضاهای مورد نیاز و عملکرد آنها در آمفی تئاتر 212
7-1-2-1-1-فضاهای اصلی 212
الف)فضاهای عمومی 212
ورودی 212
بلیط فروشی 215
سالن انتظار 215
سالن 216
سالن چندمنظوره 218
خروجی‌های اضطراری 221
پارکنیگ 222
فضاهای اختصاصی 224
توضیح فضاها 225
اتاق نور 225
اتاق صوت 227
اتاق پروژکسیون 227
اتاق تمرین 227
صحنه 230
صحنه و فضاهای مربوط به آن 231
اتاق کنترل نور 232
اتاق کنترل صدا 232
اپران 232
پرده ایمنی صحنه 233
نکاتی در مورد صحنه و سالن اصلی 234
شیب صحنه 234
کف صحنه 236
تعویض صحنه 236
نور صحنه 237
برآورد مساحت مورد نیاز صحنه 239
رابطه فرم سالن با صحنه 239
جایگاه (صندلی‌ها) 239
روکش صندلی‌ها و کف‌پوش 241
خطوط نقاط دید 242
نورپردازی 242
شیب کف 243
تعیین ظرفیت سالن‌ها و مساحت آن 243
7-1-2-1-2-تئاتر 246
7-1-2-1-3-نمودار حرکت تماشاگر در تئاتر 246
مشخصات کلی فضاهای مورد نیاز برای آمفی تئاتر 247
7-1-3-سینما 248
شیب سینماها 250
آکوستیک 250
بازتولید صدا 251
7-1-3-5- تناسب فیلم و تناسب پرده 252
7-1-3-5-1- انحناء پرده 252
7-1-3-5-2- ارتفاع پرده از کف سالن 252
7-1-3-5-3 زوایای مطلوب برای سالن نمایش 252
7-1-3-5-4زاویه پروژکتور نسبت به پرده 252
7-1-4-کلاسهای تئوری و آموزشی 253
7-1-4-1-کلاس تمرین تئاتر 254
7-1-4-2-کلاس نقاشی 254
7-1-4-3-آتلیه مجسمه‌سازی 255
7-1-4-4-کلاسهای موسیقی 255
7-2-بخش آموزش 257
7-3-بخش اداری 259
7-4-تاسیسات 259
منابع و مآخذ 260

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید