پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

AD27- واجه شناسی جزء مستقل (شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک)

کد محصول AD27

فایل WORD

 

225 صفحه

22000 تومان

فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه
1-1 درآمد
1-2 بیان مسئله
1-3 هدف و اهمیت موضوع
1-4 پرسش¬های پژوهش
1-5 فرضیه¬های پژوهش
1-6 گسترهی پژوهش
1-6-1 گسترهی جغرافیایی
1-6-2 گستره¬ی زبانی
1-6-2-1 گویش¬های مختلف زبان لری
1-7 تحولات تاریخی لرستان
1-7-1 سابقه تاریخی شهر اندیمشک
1-8 وجه تسمیه¬ی واژه¬ی "لر"
1-9 روش گردآوری داده¬ها و تدوین پیکره
1-9-1- جامعه¬ی آماری
فصل دوم: پیشینه¬ی پژوهش 
2-1 پیشینه¬ی نظری پژوهش
2-1-1 درآمد
2-1-2 واج¬شناسی زایشی معیار
2-1-3 واج¬شناسی جزءمستقل
2-1-4 تناوب¬های مختصه¬ای و بازنمایی¬های زیرین
2-1-4-1 مشاهده¬یPR و کشف تناوب¬های مختصه¬ای
2-1-4-2 کشف UR
2-1-4-2-1 شواهد درون پیکره¬ای
2-1-4-2-2 معیارهای روش¬شناختی پنج گانه¬ی کشف بازنمایی زیرین
2-1-4-2-3 شواهد برون پیکره¬ای
2-1-4-3 تبیین رابطه¬ی UR و PR
2-1-4-4 تبیین اشتقاق¬های واجی و برهم¬کنش¬های بالقوه¬ی قاعده¬های واجی
2-1-5 روش¬شناسی انگاره¬ی جزءمستقل
2-1-6 هندسه¬ی مختصه¬های واجی
2-2 پیشینه¬ی توصیفی پژوهش
2-2-1 درآمد
2-2-2 آثار برخی پژوهشگران پیرامون گونه¬ی لری
2-2-2-1 گرامی (1371)
2-2-2-2 احمدی نرگسه (1375)
2-2-2-3 بخشیان فر (1375)
2-2-2-4 میرزایی (1379)
2-2-2-5 مکینون (2002)
2-2-2-6 آنونبی (2003)
2-2-3 برخی مطالعات هم سو پیرامون دیگر گویش¬های ایرانی
2-2-3-1 پرمون (1375)
2-2-3-2 نقش بندی (1375)
2-2-3-3 پرمون (1380)
2-2-3-4 پرمون (1381)
2-2-3-5 محمدی (1382)
2-2-3-6 مهاجرین کرمانی (1382)
2-2-3-7 سوهانی (1383)
2-2-3-8 رستمی (1383)
2-2-3-9 ناطوری (1383)

فصل سوم: آواشناسی لری اندیمشک
3-1 درآمد
3-2 توصیف آوایی همخوان¬های لری اندیمشک
3-2-1 همخوان¬های انفجاری
3-2-1-1 انفجاری¬های دولبی
3-2-1-2 انفجاری¬های دندانی-لثوی
3-2-1-3 انفجاری¬های نرم¬کامی
3-2-1-4 انفجاری¬های ملازی
3-2-1-5 انفجاری¬های چاکنایی
3-2-2 همخوان¬های خیشومی
3-2-2-1 خیشومی¬های دولبی
3-2-2-2 خیشومی لبی-دندانی
3-2-2-3 خیشومی¬های لثوی
3-2-2-4 خیشومی¬های نرم¬کامی
3-2-2-5 خیشومی ملازی
3-2-3 همخوان¬های لرزان
3-2-3-1 لرزان¬های لثوی
3-2-4 همخوان¬های زنشی
3-2-4-1 زنشی¬های لثوی
3-2-5 همخوان¬های سایشی
3-2-5-1 سایشی¬های لبی-دندانی
3-2-5-2 سایشی¬های لثوی
3-2-5-3 سایشی¬های لثوی-کامی
3-2-5-4 سایشی¬های ملازی
3-2-5-5 سایشی¬های چاکنایی
3-2-6 ناسوده¬ها/ نیم¬واکه¬ها/ غلت¬ها
3-2-6-1 ناسوده¬های کناری لثوی
3-2-6-2 ناسوده¬های سخت¬کامی/ غلت¬های افراشته¬ی پیشین
3-2-6-3 ناسوده¬های نرم¬کامی (لبی شده)
3-2-7 همخوان¬های انفجاری-سایشی
3-2-7-1 انفجاری-سایشی¬های لثوی-کامی
3-3 توصیف آوایی واکه¬های لری اندیمشک
3-3-1 واکه¬های پیشین
3-3-1-1 واکه¬های افراشته¬ی پیشین
3-3-1-2 واکه¬های نیمه افراشته¬ی پیشین
3-3-1-3 واکه¬های افتاده¬ی پیشین
3-3-2 واکه¬های مرکزی
3-3-2-1 واکه¬های نیمه افراشته¬ی مرکزی
3-3-3 واکه¬های پسین
3-3-3-1 واکه¬های افراشته¬ی پسین
3-3-3-2 واکه¬های نیمه افراشته¬ی پسین
3-3-3-3 واکه¬های افتاده¬ی پسین
3-4 جدول¬های واج¬گونه¬های همخوانی و واکه¬ای
3-5 معرفی پیش فرضیه¬ای ساختمان هجا در گویش لری اندیمشک

فصل چهارم: رویکردی غیرخطی به نظام آوایی لری اندیمشک
4-1درآمد
4-2شیوهی ارائه پیکرهها و فرایندهای واجی
4-3فرایندهای واجی
4-3-1 خیشومی شدگی
4-3-1-1تبیین غیرخطی
4-3-1-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-2 لبی شدگی
4-3-2-1تبیین غیرخطی
4-3-1-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-2 واک¬رفتگی
4-3-3-1تبیین غیرخطی
4-3-3-2اشتقاقهای غیرخطی
4-3-4 زنشی شدگی
4-3-4-1تبیین غیرخطی
4-3-4-2 اشتقاقها¬ی غیرخطی
4-3-5 پیش نرمکامی شدگی
4-3-5-1تببین غیرخطی
4-3-5-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-6فراگویی ناقص
4-3-6-1تبیین غیرخطی
4-3-6-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-7همگونی در جایگاه خیشومیها
4-3-7-1تبیین غیرخطی
4-3-7-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-8کشش جبرانی
4-3-8-1تبیین غیرخطی
4-3-8-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-9قلب
4-3-9-1 تبیین غیرخطی
4-3-9-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-10حذف انفجاری دندانی- لثوی بی واک
4-3-10-1 تبیین غیرخطی
4-3-10-2اشتقاقهای غیرخطی
4-3-11واکه کاهی
4-3-11-1 تبیین غیرخطی
4-3-11-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-12حذف خیشو می لثوی پایانی
4-3-12-1 تببین غیرخطی
4-3-12-2اشتقاقهای غیرخطی
4-3-13حذف انفجاری دندانی- لثوی واکدار
4-3-13-1 تبیین غیرخطی
4-3-13-2اشتقاقهای غیرخطی
4-3-14تغییر کیفیت واکه تاریخی
4-3-14-1 تبیین غیرخطی
فصل پنجم: نتیجه¬گیری
5-1 درآمد
5-2 دست¬آوردهای پژوهش
5-3 پیشنهادها
کتاب¬نامهی فارسی
کتاب¬نامهی انگلیسی
پیوست¬ها
واژه¬نامهی فارسی به انگلیسی
واژه¬نامهی انگلیسی به فارسی
چکیده

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید