پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

AD27- واجه شناسی جزء مستقل (شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک)

کد محصول AD27

فایل WORD

 

225 صفحه

22000 تومان

فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه
1-1 درآمد
1-2 بیان مسئله
1-3 هدف و اهمیت موضوع
1-4 پرسش¬های پژوهش
1-5 فرضیه¬های پژوهش
1-6 گسترهی پژوهش
1-6-1 گسترهی جغرافیایی
1-6-2 گستره¬ی زبانی
1-6-2-1 گویش¬های مختلف زبان لری
1-7 تحولات تاریخی لرستان
1-7-1 سابقه تاریخی شهر اندیمشک
1-8 وجه تسمیه¬ی واژه¬ی "لر"
1-9 روش گردآوری داده¬ها و تدوین پیکره
1-9-1- جامعه¬ی آماری
فصل دوم: پیشینه¬ی پژوهش 
2-1 پیشینه¬ی نظری پژوهش
2-1-1 درآمد
2-1-2 واج¬شناسی زایشی معیار
2-1-3 واج¬شناسی جزءمستقل
2-1-4 تناوب¬های مختصه¬ای و بازنمایی¬های زیرین
2-1-4-1 مشاهده¬یPR و کشف تناوب¬های مختصه¬ای
2-1-4-2 کشف UR
2-1-4-2-1 شواهد درون پیکره¬ای
2-1-4-2-2 معیارهای روش¬شناختی پنج گانه¬ی کشف بازنمایی زیرین
2-1-4-2-3 شواهد برون پیکره¬ای
2-1-4-3 تبیین رابطه¬ی UR و PR
2-1-4-4 تبیین اشتقاق¬های واجی و برهم¬کنش¬های بالقوه¬ی قاعده¬های واجی
2-1-5 روش¬شناسی انگاره¬ی جزءمستقل
2-1-6 هندسه¬ی مختصه¬های واجی
2-2 پیشینه¬ی توصیفی پژوهش
2-2-1 درآمد
2-2-2 آثار برخی پژوهشگران پیرامون گونه¬ی لری
2-2-2-1 گرامی (1371)
2-2-2-2 احمدی نرگسه (1375)
2-2-2-3 بخشیان فر (1375)
2-2-2-4 میرزایی (1379)
2-2-2-5 مکینون (2002)
2-2-2-6 آنونبی (2003)
2-2-3 برخی مطالعات هم سو پیرامون دیگر گویش¬های ایرانی
2-2-3-1 پرمون (1375)
2-2-3-2 نقش بندی (1375)
2-2-3-3 پرمون (1380)
2-2-3-4 پرمون (1381)
2-2-3-5 محمدی (1382)
2-2-3-6 مهاجرین کرمانی (1382)
2-2-3-7 سوهانی (1383)
2-2-3-8 رستمی (1383)
2-2-3-9 ناطوری (1383)

فصل سوم: آواشناسی لری اندیمشک
3-1 درآمد
3-2 توصیف آوایی همخوان¬های لری اندیمشک
3-2-1 همخوان¬های انفجاری
3-2-1-1 انفجاری¬های دولبی
3-2-1-2 انفجاری¬های دندانی-لثوی
3-2-1-3 انفجاری¬های نرم¬کامی
3-2-1-4 انفجاری¬های ملازی
3-2-1-5 انفجاری¬های چاکنایی
3-2-2 همخوان¬های خیشومی
3-2-2-1 خیشومی¬های دولبی
3-2-2-2 خیشومی لبی-دندانی
3-2-2-3 خیشومی¬های لثوی
3-2-2-4 خیشومی¬های نرم¬کامی
3-2-2-5 خیشومی ملازی
3-2-3 همخوان¬های لرزان
3-2-3-1 لرزان¬های لثوی
3-2-4 همخوان¬های زنشی
3-2-4-1 زنشی¬های لثوی
3-2-5 همخوان¬های سایشی
3-2-5-1 سایشی¬های لبی-دندانی
3-2-5-2 سایشی¬های لثوی
3-2-5-3 سایشی¬های لثوی-کامی
3-2-5-4 سایشی¬های ملازی
3-2-5-5 سایشی¬های چاکنایی
3-2-6 ناسوده¬ها/ نیم¬واکه¬ها/ غلت¬ها
3-2-6-1 ناسوده¬های کناری لثوی
3-2-6-2 ناسوده¬های سخت¬کامی/ غلت¬های افراشته¬ی پیشین
3-2-6-3 ناسوده¬های نرم¬کامی (لبی شده)
3-2-7 همخوان¬های انفجاری-سایشی
3-2-7-1 انفجاری-سایشی¬های لثوی-کامی
3-3 توصیف آوایی واکه¬های لری اندیمشک
3-3-1 واکه¬های پیشین
3-3-1-1 واکه¬های افراشته¬ی پیشین
3-3-1-2 واکه¬های نیمه افراشته¬ی پیشین
3-3-1-3 واکه¬های افتاده¬ی پیشین
3-3-2 واکه¬های مرکزی
3-3-2-1 واکه¬های نیمه افراشته¬ی مرکزی
3-3-3 واکه¬های پسین
3-3-3-1 واکه¬های افراشته¬ی پسین
3-3-3-2 واکه¬های نیمه افراشته¬ی پسین
3-3-3-3 واکه¬های افتاده¬ی پسین
3-4 جدول¬های واج¬گونه¬های همخوانی و واکه¬ای
3-5 معرفی پیش فرضیه¬ای ساختمان هجا در گویش لری اندیمشک

فصل چهارم: رویکردی غیرخطی به نظام آوایی لری اندیمشک
4-1درآمد
4-2شیوهی ارائه پیکرهها و فرایندهای واجی
4-3فرایندهای واجی
4-3-1 خیشومی شدگی
4-3-1-1تبیین غیرخطی
4-3-1-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-2 لبی شدگی
4-3-2-1تبیین غیرخطی
4-3-1-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-2 واک¬رفتگی
4-3-3-1تبیین غیرخطی
4-3-3-2اشتقاقهای غیرخطی
4-3-4 زنشی شدگی
4-3-4-1تبیین غیرخطی
4-3-4-2 اشتقاقها¬ی غیرخطی
4-3-5 پیش نرمکامی شدگی
4-3-5-1تببین غیرخطی
4-3-5-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-6فراگویی ناقص
4-3-6-1تبیین غیرخطی
4-3-6-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-7همگونی در جایگاه خیشومیها
4-3-7-1تبیین غیرخطی
4-3-7-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-8کشش جبرانی
4-3-8-1تبیین غیرخطی
4-3-8-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-9قلب
4-3-9-1 تبیین غیرخطی
4-3-9-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-10حذف انفجاری دندانی- لثوی بی واک
4-3-10-1 تبیین غیرخطی
4-3-10-2اشتقاقهای غیرخطی
4-3-11واکه کاهی
4-3-11-1 تبیین غیرخطی
4-3-11-2 اشتقاقهای غیرخطی
4-3-12حذف خیشو می لثوی پایانی
4-3-12-1 تببین غیرخطی
4-3-12-2اشتقاقهای غیرخطی
4-3-13حذف انفجاری دندانی- لثوی واکدار
4-3-13-1 تبیین غیرخطی
4-3-13-2اشتقاقهای غیرخطی
4-3-14تغییر کیفیت واکه تاریخی
4-3-14-1 تبیین غیرخطی
فصل پنجم: نتیجه¬گیری
5-1 درآمد
5-2 دست¬آوردهای پژوهش
5-3 پیشنهادها
کتاب¬نامهی فارسی
کتاب¬نامهی انگلیسی
پیوست¬ها
واژه¬نامهی فارسی به انگلیسی
واژه¬نامهی انگلیسی به فارسی
چکیده

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید