بررسی ادبیات مقاومت در شعر شهریار

متن کامل این فایل موجود نمی باشد

فهرست مطالب
فصل اول: مبادی تحقیق
الف) تعریف موضوع ‌
ب) سابقه تحقیق ‌
ج) سوالات پژوهشی ‌
د) اهداف تحقیق ‌
هـ) کاربرد نتایج تحقیق ‌
فصل دوم: زندگی، احوال و آثار شهریار
۲-۱- تولد و تحصیلات ‌
۲-۲- تحولات درونی و عشق الهی شهریار ‌
۲-۳- رؤیای صادقه شهریار ‌
۲-۴- حالات عرفانی و سیر و سلوک شهریار ‌
۲-۵- عشق و ارادت شهریار به خاندان عصمت و طهارت (ع) ‌
۲-۶- اخلاق و ویژگیهای رفتاری شهریار ‌
۲-۷- میهن دوستی ‌
۲-۸- شهرت ‌
۲-۹- شهریار و شاعران طراز اول فارسی ‌
۲-۱۰- شهریار و معاصرانش ‌
۲-۱۱- شهریار و انیشتین ‌
۲-۱۲- آثار شهریار ‌
۲-۱۳- شهریار و انقلاب اسلامی ‌
۲-۱۴- وفات شهریار ‌
فصل سوم: شعر مقاومت در اسلام و ایران
۳-۱- تعریف ادبیات مقاومت ‌
۳-۲- ویژگی های خاص ادبیات مقاومت ‌
۳-۲-۱- تعهد ‌
۳-۲-۲- مردم ‌
۳-۲-۳- تحولات اجتماعی ‌
۳-۳- شعر پایداری در تاریخ اسلام ‌
۳-۴- ادبیات پایداری در ایران ‌
۳-۵- حبسیه به عنوان نوعی پایداری و اعتراض ‌
۳-۶- ادبیات پایداری در عصر مشروطه ‌
۳-۷- شعر مقاومت در عصر انقلاب اسلامی
فصل چهارم: شعر مقاومت در دیوان شهریار
۴-۱- اشعار قبل از انقلاب اسلامی
۴-۱-۱- انتقاد از رژیم پهلوی
۴-۱-۲- چپاول ایران ‌
۴-۱-۳ پیامی به اینشتن ‌
۴-۱-۴- جنگ جهانی
۴-۱-۵- توحش جهانی ‌
۴-۱-۶- انتقاد از مظاهر بیگانه پرستی ‌
۴-۱-۷- مقاومت در برابر کفر و اجنبی ‌
۴-۱-۸- انتقاد از دولت استعماری انگلیس
۴-۱-۹- انتقاد از دولت آمریکا ‌
۴-۱-۱۰- انتقاد از دولت کمونیستی شوروی ‌
۴-۱-۱۱- بدنامی هیتلر
۴-۱-۱۲- مسخ فرهنگ ایرانی و اسلامی ‌
۴-۱-۱۳- روحیه ضد استکباری در کنار نیما یوشیج ‌
۴-۱-۱۴- وطن: ‌
۱۴-۱-۱۵- اشعار ملی و وطنی شهریار
۴-۱-۱۶- یادی از بزرگان دینی و ملی
۴-۱-۱۷- یاد آذربایجان ‌
۴-۲- اشعار پس از انقلاب یا در جریان انقلاب اسلامی ‌
۴-۲-۱- فرار شاه ‌
۴-۲-۲- ورود امام به ایران
۴-۲-۳- ولایت فقیه ‌
۴-۲-۴- نیابت امام زمان (عج) ‌
۴-۲-۵- آیت الله خامنه ای
۴-۲-۶- شهیدان بزرگ انقلاب اسلامی
۴-۲-۷- عدالتخواهی و ظلم ستیزی ‌
۴-۲-۸-پیشینه عدالتخواهی و ظلم ستیزی در شعر شیعه ‌
۴-۲-۹- مخالفت با حکومت شیطان ‌
۴-۲-۱۰- مخالفت با گروهک های ضد انقلاب
۴-۲-۱۱- بدنامی صدام ‌
۴-۲-۱۲- بدنامی آل سعود ‌
۴-۲-۱۳- تنفر از صهیونیسم ‌
۴-۲-۱۴- انتظار فرج و رهایی از ظلم ها و فتنه ها
۴-۲-۱۵- مقاومت تا رسیدن فرج موعود
فصل پنجم:دفاع مقدس
۵-۱- تفاوت ادبیات جنگ و ادبیات مقاومت ‌
۵-۲- تعامل شعرا با دفاع مقدس ‌
۵-۳- دفاع مقدس در شعر شهریار ‌
۵-۳-۱- جبهه و جهاد
۵-۳-۲- مجاهدان ‌
۵-۳-۳- بسیج ‌
۵-۳-۴- فرمان امام خمینی برای تشکیل بسیج ‌
۵-۳-۵- نقش و رسالت بسیج در قوانین موجود
۵-۳-۶- نقش بسیج در سه دهه انقلاب اسلامی
۵-۳-۷- بسیج در کلام آیه الله خامنه ای رهبر انقلاب
۵-۳-۸- بسیج در شعر شاعران عصر انقلاب اسلامی ‌
۵-۳-۹- بسیج و بسیجیان در شعر شهریار ‌
۵-۳-۹- شهادت و شهید ‌
فصل ششم: زیبایی شناسی شعر پایداری در دیوان شهریار
۶-۱- زیبایی چیست؟ ‌
۶-۲- فنون بلاغت ‌
۶-۳- بدیع
۶-۴- فصاحت و بلاغت ‌
۶-۵- صنایع بدیع
۶-۵-۱- صنایع لفظی یا بدیع لفظی ‌
۶-۵-۲- صنعت معنوی یا بدیع معنوی ‌
۶-۶- صنایع بدیع در اشعار پایداری شهریار
۶-۶-۱- صنایع لفظی ‌
۶-۶-۱-۱- جناس ‌
۶-۶-۱-۱-۱- جناس تام ‌
۶-۶-۱-۱-۲- جناس ناقص ‌
۶-۶-۱-۱-۳- جناس زاید ‌
۶-۶-۱-۱-۴- جناس مضارع و لاحق ‌
۶-۶-۱-۱-۵- جناس مطرف
۶-۶-۱-۱-۶- جناس اشتقاق ‌
۶-۶-۱-۱-۷- جناس خط
۶-۶-۱-۲- موازنه
۶-۶-۱-۳- واج آرایی ‌
۶-۶-۲- صنایع معنوی در اشعار پایداری شهریار
۶-۶-۲-۱- ایهام ‌
۶-۶-۲-۲- ایهام تناسب ‌
۶-۶-۲-۳- مراعات نظیر ‌
۶-۶-۲-۴- حسن تعلیل
۶-۶-۲-۵- تضاد ‌
۶-۶-۲-۶- تمثیل (ارسال مثل)
۶-۶-۲-۷- تضمین
۶-۶-۲-۸- مذهب کلامی ‌
۶-۶-۲-۹- تلمیح ‌
۶-۶-۳- صور خیال ‌
۶-۶-۴- اهمیت صور خیال ‌
۶-۶-۵- تشبیه ‌
۶-۶-۵-۱- تشبیه حسی و غیر حسی ‌
۶-۶-۵-۲- تشبیه مطلق ‌
۶-۶-۵-۳- تشبیه مشروط ‌
۶-۶-۵-۴- تشبیه مفروق ‌
۶-۶-۵-۵- تشبیه بلیغ ‌
۶-۶-۶- استعاره ‌
۶-۶-۷- تشخیص ‌
۶-۶-۸- کنایه ‌
۶-۶-۹- مجاز ‌
۶-۷- برخی از انواع مجاز در اشعار پایداری شهریار ‌
فصل هفتم: تأثیرانقلاب اسلامی و نهضت عاشورا بر اشعار پایداری شهریار
۷-۱- پیشینه شعر عاشورایی ‌
۷-۲- نقش عاشورا در انقلاب اسلامی ‌
۷-۳- تأثیر اشعار پایداری شهریار از عاشورای حسینی ‌
منابع و مآخذ ‌
چکیده 
زمانی که ظلمی در جامعه ای رواج یابد، خاصه اگر از طرف دشمن بیگانه باشد، حمیّت ملی مردم آن جامعه اجازه نمی دهد که این ظلم پابرجا بماند. در طول قرن های متمادی پشت مردم زجر کشیده ایران، زیر بار ستم حاکمان خود، خم شده بود. این افسردگی ها و زجرها در طلوع انقلاب اسلامی از جامعه ایران رخت بربست و حاکمیت اسلام به جای طاغوت، ارمغان بزرگی برای ملت قهرمان ایران بود.
هنوز چند صباحی از این پیروزی نگذشته بود که بدخواهان و دشمنان ملت ایران به ویژه اسکتبار جهانی، که منافعشان به خطر افتاده بود، روزهای سختی را برای این کشور تدارک دیدند و ناجوانمردانه به شهرهای جنوبی ما یورش آوردند. امّا ملت رشید و شجاع ایران باز هم جانانه ایستادند و دشمن متجاوز را دفع کردند.
در پس همه این رویدادها، هنرمندان هنر پایداری، به ویژه شاعران عرصه ادبیات مقاومت، همچون سربازی فداکار با قلم خود می جنگیدند. شاعران متعهد عصر انقلاب اسلامی با سروده های خویش، ادبیات پایداری را در ایران زمین جلوه ای ویژه بخشیدند. آنان مظلومیت مردم ایران و ظلم ظالم را به جهانیان نشان دادند.
یکی از این شاعران متعهد، مرحوم سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار است. وی به سال ۱۲۸۵ هـ . ش در آذربایجان متولد شد. ایام کودکیش با جنبش آزادیخواهان مشروطه همراه بود. پس از تحصیل دروس مقدماتی، تحصیلات تکمیلی خود را در مدارس دارالفنون و طب گذارند. وی همزمان با اوج گیری انقلاب اسلامی با زبان شعر، این نهضت را یاری نمود.
کلیات اشعار شهریار متجاوز از ۱۵۰۰۰ بیت است که در ۳ جلد به چاپ رسیده است. از جمله آثار به یادماندنی او منظومه حیدربابا به زبان ترکی است. وی در زمینه شعر پایداری حدود چهل قصیده، غزل و … و نیز چندین قطعه با موضوعاتی چون عاشورا، انقلاب، دفاع، آزادی، جهاد، بسیج، جبهه، شهادت و … سروده است. سرانجام این شاعر بلندپایه در سال ۱۳۶۷ هـ . ش دیده از جهان فروبست.
در این رساله، پس از مبادی تحقیق در فصل دوم به ذکر احوال و آثار زندگی شهریار پرداخته شده است، در فصل سوم شعر مقاومت در اسلام و ایران مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن در فصل چهارم، که موضوع اصلیمقاله است درون مایه های شعر مقاومت در دیوان شهریار استخراج شده، همچنین در فصل پنجم اشعار پایداری شهریار در مورد دفاع مقدس مورد بررسی قرار گرفته است. سپس در فصل ششم اشعار پایداری شهریار از منظر زیبایی شناسی مورد بررسی قرار گرفته و بسامد آن ها با نمودار نشان داده شده است و سرانجام در فصل آخر چگونگی تاثیر انقلاب اسلامی و نهضت عاشورا بر اشعار پایداری شهریار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها: ادبیات مقاومت، شهریار، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، عاشورا