بررسی شیوه های شخصیت پردازی و همچنین انواع شخصیت در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی

کد محصول AD9

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه:
ادب غنایی:
شعر غنایی:
منظومه های غنایی:
زندگی نامه ی نظامی
شخصیت و اندیشه نظامی
اهمیت نظامی در ادبیات داستانی
آثار نظامی
مرجع اصلی داستان لیلی و مجنون:
ارزش لیلی و مجنون:
فصل اول -کلیات
۱-۱- هدف تحقیق
۱-۲- پیشینه ی تحقیق
۱-۳- روش تحقیق
فصل دوم -بررسی شخصیت و شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی
۲-۱- درآمد: تعریف شخصیت:
۲-۱-۱- اهمیت و ویژگیهای شخصیت
۲-۱-۲- منشأ شخصیت
۲-۱-۳- تعریف شخصیت پردازی
۲-۲- خلاصه ی داستان لیلی و مجنون
۲-۳- شخصیت پردازی در لیلی و مجنون
۲-۳-۱- شیوه های شخصیت پردازی
۲-۳-۱-۱- توصیف
۲-۳-۱-۱-۱- توصیف مستقیم:
الف) مجنون
۱-شیفتگی مجنون
۲- ناشکیبایی مجنون
۳-متواری بودن مجنون
۴-دلشکسته بودن مجنون
۵-سودا زدگی ودیوانه صفت بودن مجنون
۶-بد اقبالی و بی بخت بودن مجنون
۷-داشتن خوی و منشی ناپاک
۸-شوریده دلی مجنون
۹-بی ثباتی مجنون
۱۰- خود کام بودن مجنون
ب) لیلی
ویژگیهای شخصیتی لیلی از طریق توصیف مستقیم
۱-خوبی و زیبایی لیلی
۲-محجوب بودن لیلی
۳-فصاحت و شیرین سخنی لیلی
۴-مهربانی لیلی
۵-بی کس بودن و تنهایی لیلی
۶-بی دل و جرأت بودن لیلی
۷-در بند و حصار بودن لیلی
ج) پدر مجنون
۲- رنجور دلی پدر مجنون
۳- مهربان بودن پدر مجنون
۴- صلابت پدر مجنون
۵- حشمت و شهرت پدر مجنون
د) نوفل
۱- شجاعت نوفل
۲- حشمت و بزرگواری، دولتمندی و ثروتمندی نوفل
۳- چرب سخن بودن نوفل
ه) ابن سلام
۱- صاحب تبع و بلند نامی ابن سلام
۲-خوش اقبال بودن ابن سلام
۳- ناز پرورده بودن ابن سلام
و) سلیم عامری
ز) زید
ح) زینب
۲-۳-۱-۱-۲- توصیف غیر مستقیم:
۲-۳-۱-۲- گفتگو
گفتگوی مجنون با پدر
جواب دادن مجنون پدر را
گفتگوی نوفل با مجنون
گفتگوی مجنون با یکی از شخصیتهای فرعی داستان
گفتگوی نوفل با پدر لیلی:
گفتگوی لیلی با مجنون
گفتگوی لیلی با یکی از شخصیتهای فرعی داستان
گفتگوی پدر لیلی با یکی از شخصیتهای فرعی داستان:
۲-۳-۱-۲-۱ گفتگوی درونی (مونولوگ)
سخن گفتن مجنون با زاغ
رفتن لیلی به تماشای بوستان
آگاهی مجنون از مرگ پدر
۲-۳-۱-۳- عمل
ریا کاری لیلی
سخاوت وبخشندگی پدر مجنون
مهربانی و دلسوزی پدر مجنون
شجاعت و جنگاوری نوفل
۲-۳-۱-۴- نام
۲-۳-۱-۵- رمز (نماد)
۲-۴- انواع شخصیت در لیلی و مجنون نظامی
۲-۴-۱- شخصیت اصلی یا مرکزی:
شخصیتهای اصلی در این داستان:
مجنون
لیلی
پدر لیلی
۲-۴-۲- شخصیت فرعی:
۲-۴-۳- شخصیت قراردادی:
شخصیت های قراردادی در این داستان:
پدر لیلی:
مادر مجنون:
پیرمرد آگاه و دانا:
۲-۴-۴- شخصیت مدور:
۲-۴-۵- شخصیت ایستا:
۲-۴-۶- شخصیت تمثیلی:
۲-۴-۷- شخصیت نمادین:
۲-۴-۸- شخصیت رابط:
۲-۴-۹- شخصیت همراز (مرد و زن):
۲-۴-۱۰- شخصیت مخالف:
۲-۴-۱۱- شخصیت شریر
۲-۴-۱۲- شخصیت نوعی:
۲-۴-۱۲-۱- تیپ عاشق دلسوخته
۲-۴-۱۲-۲- تیپ زنان محدود و در بند
۲-۴-۱۲-۳- تیپ یاوه گویان و بدخواهان
۲-۴-۱۲-۴- تیپ شخصیت دیوانه و در زنجیر
۲-۵- شخصیت و دیگر عناصر داستان در لیلی و مجنون
۲-۵-۱- زاویه ی دید:
۲-۵-۲- پیرنگ:
۲-۵-۳- درونمایه (تم):
۲-۵-۴- فضا و رنگ
صفت شب فراق و نیایش لیلی:
۲-۵-۵- لحن:
۲-۵-۶- سبک:
در وصف طلوع خورشید:
فصل سوم
نتیجه گیری
فهرست منابع: