اطلاعیه

اثراستفاده از گوانیدینو استات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکرد جوجه های گوشتی

کد محصول DM95

تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
چکیده فصل اول : مقدمه
مقدمه
فص دوم : بررسی منابع
سوخت و ساز انرژی در طیور
شیوه های مختلف سنجش انرژی
انرژی خام
انرژی قابل سوخت و ساز
انرژی خالص
انرژی مؤثر
توازن انرژی
اثر محیط بر سوخت و ساز انرژی
پیش بینی میزان مصرف انرژی
منابع انرژی
کربوهیدرات ها
الف) مونوساکاریدها
ب) نشاسته
پ) الیگوساکاریدها
ت) انرژی حاصل از سوخت و ساز کربوهیدارت ها
ث) اهمیت ATP
چربی
پروتئین ها و اسیدهای آمینه
مقدار انرژی اجزای جیره
میزان نیاز به انرژی از لحاظ نظری
ویژگی های کمبود انرژی
ویژگی های فزونی انرژی
احتیاجات انرژی
مقادیر ساخته شدن پروتئین
مقدار انرژی مصرفی برای سوخت و ساز پروتئین
پروتئین جیره : اسیدهای آمینۀ مصنوعی
تأثیر پروتئین خام بر نیاز طیور به اسیدهای آمینه
کیفیت پروتئین
اسیدهای آمینه لاشه
برآورد احتیاجات اسید آمینه
تنظیم سطح پروتئین جیره با توجه به مقدار انرژی جیره
فاکتورهای موثر بر میزان دریافت خوراک در پرندگان گوشتی
پروتئین های گیاهی
الف) کنجالۀ سویا
ب) کنجالۀ کانولا
ج) کنجالۀ گلوتن ذرت
د) کنجالۀ پنبه دانه
هـ) کنجالۀ آفتابگردان
ز) دانۀ کتان
پروتئین های حیوانی
الف) پودر گوشت
ب) پودرهای ماهی
ج) پودر فرآورده های فرعی طیور (PBM)
د) پودر پر
دی پپتید های سمّی
گیزروزین
تجزیه با دستگاه مجهز به اشعه مادون قرمز نزدیک
انواع مکانیسمهای تأمین ATP مورد نیاز ماهیچه ها
در شرایط هوازی،ATP در عضله عمدتاً از طریق فسفریلاسیون اکسیداتیو تولید می شود
کراتین فسفات از ذخایر اصلی انرژی در عضله است
نقش کراتین و گوانیدینواستیک اسید در متابولیسم انرژی
تأثیر GAA و کراتین برروی درصد تلفات
تأثیر GAA و کراتین برروی افزایش وزن و ضریب تبدیل
تأثیر کراتین و گوانیدینواستات بر گوشت سینه
فصل سوم : مواد و روشها
محل و زمان اجرای آزمایش
آماده سازی سالن پرورش
تهیه و توزیع جوجه ها به واحدهای آزمایشی
شرایط سالن پرورش جوجه ها
نور
دما
تهویه
رطوبت
دانخوری و آبخوری
واکسیناسیون
جیره های مورد استفاده در آزمایش
روش انجام آزمایش
طرح آزمایش
صفات مورد مطالعه
خوراک مصرفی
افزایش وزن روزانه
ضریب تبدیل غذایی
تفکیک لاشه
طرح آزمایشی و مدل آماری
فصل چهارم : نتایج وبحث
افزایش وزن
مصرف خوراک
ضریب تبدیل غذایی
بازده ی لاشه
نسبت دستگاه گوارش به وزن بدن
نسبت سنگدان به وزن بدن
نسبت کبد به وزن بدن
نسبت چربی لاشه به وزن بدن
نسبت گوشت ران به وزن زنده
نسبت گوشت سینه به وزن بدن
ضریب تبدیل انرژی برای ۱ کیلوگرم وزن بدن
بررسی اقتصادی طرح
نتیجه گیری
پیشنهادها
فهرست منابع.
فهرست جداول واشکال
جدول ۷- ۴ خوراک مصرفی ۲۴ تا ۴۲ روزگی (گرم)
جدول ۸- ۴ خوراک مصرفی ۰ تا ۴۲ روزگی (گرم)
جدول ۹- ۴ ضریب تبدیل غذایی ۰تا ۱۰ روزگی
جدول ۱۰- ۴ ضریب تبدیل غذایی ۱۰تا ۲۴ روزگی
جدول ۱۱- ۴ ضریب تبدیل غذایی ۲۴تا ۴۲ روزگی
جدول ۱۲- ۴ ضریب تبدیل غذایی ۰تا ۴۲ روزگی
جدول ۱۳- ۴ بازده لاشه (درصد)
جدول ۱۴- ۴ نسبت دستگاه گوارش به وزن زنده (درصد)
جدول ۱۵- ۴ نسبت سنگدان به وزن زنده (درصد)
جدول ۱۶- ۴ نسبت کبد به وزن زنده (درصد)
جدول ۱۷- ۴ نسبت چربی لاشه به وزن زنده (درصد)
جدول ۱۸- ۴ نسبت ران به وزن زنده (درصد)
جدول ۱۹- ۴ نسبت سینه به وزن زنده (درصد)
جدول ۲۰- ۴ ضریب تبدیل انرژی برای ۱ کیلوگرم وزن زنده (کیلو کالری)
جدول ۲۱- ۴ قیمت ۱ کیلوگرم خوراک (ریال)
جدول ۲۲- ۴ هزینه تولید ۱ کیلوگرم وزن زنده (ریال)
جدول ۲۳- ۴ درآمد از فروش ۱ کیلوگرم وزن زنده (ریال)
فهرست نمودارها
نمودار ۱- ۴ افزایش وزن ۰ تا ۱۰ روزگی (گرم)
نمودار ۲- ۴ افزایش وزن ۱۰ تا ۲۴ روزگی (گرم)
نمودار ۳- ۴ افزایش وزن ۲۴ تا ۴۲ روزگی(گرم)
نمودار ۴- ۴ فزایش وزن ۰ تا ۴۲ روزگی(گرم)
نمودار ۵- ۴ وزن نهایی نیمچه ها
نمودار ۶- ۴ خوراک مصرفی ۰ تا ۱۰ روزگی (گرم)
نمودار ۷- ۴ خوراک مصرفی ۱۰ تا ۲۴ روزگی (گرم)
نمودار ۸- ۴ خوراک مصرفی ۲۴ تا ۴۲ روزگی (گرم)
نمودار ۹- ۴ خوراک مصرفی ۰ تا ۴۲ روزگی (گرم)
نمودار ۱۰- ۴ ضریب تبدیل غذایی ۰تا ۱۰ روزگی
نمودار ۱۱- ۴ ضریب تبدیل غذایی ۱۰تا ۲۴ روزگی
نمودار ۱۲- ۴ ضریب تبدیل غذایی ۲۴تا ۴۲ روزگی
نمودار ۱۳- ۴ ضریب تبدیل غذایی ۰تا ۴۲ روزگی
نمودار ۱۴- ۴ بازده لاشه (درصد)
نمودار ۱۵- ۴ نسبت دستگاه گوارش به وزن زنده (درصد)
نمودار ۱۶- ۴ نسبت سنگدان به وزن زنده (درصد)
نمودار ۱۷- ۴ نسبت کبد به وزن زنده (درصد)
نمودار ۱۸- ۴ نسبت چربی لاشه به وزن زنده (درصد)
نمودار ۱۹- ۴ نسبت ران به وزن زنده (درصد)
نمودار ۲۰- ۴ نسبت سینه به وزن زنده (درصد)
نمودار ۲۱- ۴ ضریب تبدیل انرژی برای ۱ کیلوگرم وزن زنده (کیلو کالری)
نمودار ۲۲- ۴ قیمت ۱ کیلوگرم خوراک (ریال)
نمودار ۲۳- ۴ هزینه تولید ۱ کیلوگرم وزن زنده (ریال)
نمودار ۲۴- ۴ درآمد از فروش ۱ کیلوگرم وزن زنده (ریال)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.