اطلاعیه

عملکرد ارقام ماش در تاریخ های مختلف کاشت و لاینهای امید بخش

کد محصول DM94

تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
چکیده۱
فصل اول : کلیات ۲
مقدمه۳
۱-۱حبوبات و اهمیت آنها. ۵
۱-۲ تاریخچه پیدایش ماش. ۶
۱-۳منشاو پراکندگی جغرافیایی ماش۷
۱-۴خصوصیات مرفولوژیکی ماش۸
۱-۵ مشخصات اکولوژیکی وماش۹
۱-۶نیاز کودی۱۰
۱-۷عملکرد دانه ۱۰
۱-۸آفات و امراض ۱۱
۱-۹عملیات زراعی۱۱
۱-۱۰اهمیت و ارزش غذایی ماش۱۲
۱-۱۱سطح زیرکشت و میزان تولید ماش۱۳
۱-۱۲ویژگیهای گیاهشناسی ماش۱۶
۱-۱۳سازگاری ماش۱۶
۱-۱۴فیزیولوژی ماش ۱۷
۱-۱۵تهیه زمین و کشت ۱۸
۱-۱۶نیازآبی ۱۸
۱-۱۷نیازکودی ۱۹
۱-۱۸تناوب زراعی ۱۹
۱-۱۹ آفات و بیماریها ۲۰
۱-۲۰برداشت و عملکرد ماش۲۱
۱-۲۱ارقام ماش در ایران.. ۲۱
۱-۲۲مواردمصرف ماش.. ۲۱
فصل دوم : بررسی منابع ۲۳
۲-۱تاریخ کاشت و اثر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد۲۴
۲-۲شاخصهای رشد۳۲
فصل سوم : مواد روشها ۳۴
۳-۱زمان و محل اجرای آزمایش۳۵
۳-۲خصوصیات اقلیمی منطقه ورامین۳۵
۳-۳مشخصات طرح آزمایشی ۳۶
۳-۴اندازه گیری صفات ۳۷
۳-۵درجه روز رشد۳۷
۳-۶سرعت رشد محصول۳۷
۳-۷شاخص سطح برگ۳۸
۳-۸تجزیه آماری ۳۸
فصل چهارم : نتایج و بحث ۴۰
۴-۱تعداد غلاف در بوته ۴۱
۴-۲تعداد دانه در غلاف۴۵
۴-۳تعداد گره در ساقه اصلی۴۹
۴-۴تعداد روز تا رسیدگی۵۱
۴-۵ارتفاع بوته ۵۴
۴-۶وزن هزار دانه۵۸
۴-۷عملکرد بیولوژیکی۶۱
۴-۸عملکرددانه۶۵
۴-۹شاخص برداشت ۶۹
۴-۱۰شاخص سطح برگ۷۳
۴-۱۱درصدپروتئین دانه ۷۵
۴-۱۲درجه-روزرشد GDD)
۴-۱۳سرعت رشد محصول (CGR)81
۴-۱۴سرعت رشد نسبیRGR) 85
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۹
فهرست منابع وماخذ۹۱
چکیده انگلیسی۱۰۳
فهرست جداول 
جدول۱- سطح زیر کشت، میزان تولید وعملکرد ماش سبز دردنیا و چند کشور آسیایی۱۴
جدول ۲- سطح زیر کشت و مقدار تولید ماش بر حسب استان۱۵
جدول ۳- تناوب ماش با سایر نباتات زراعی مختلف در ایران و آمریکا۲۰
جدول ۴- خصوصیات شیمیایی خاک مزرعه محل اجرای طرح۳۵
جدول ۵- تجزیه واریانس داده ها برای صفات تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف۴۱
جدول ۶ -تجزیه واریانس صفات تعداد گره در ساقه اصلی و تعداد روز تا رسیدگی۴۹
جدول ۷- تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته و وزن هزار دانه۵۶
جدول ۸ – تجزیه واریانس صفات عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی ۶۱
جدول ۹- تجزیه واریانس داده ها برای صفات شاخص برداشت و شاخص سطح برگ۷۰
جدول ۱۰- تجزیه واریانس داده ها برای صفات درصد پروتئین دانه و درجه-روز رشد۷۶
جدول ۱۱- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی ، درجه- روز رشد و عملکرد دانه در تاریخهای کاشت ۸۵
جدول ۱۲- تجزیه واریانس برای سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت رشد نسبی (RGR87
فهرست نمودارها 
نمودار ۱- روند تغییرات تعداد غلاف در بوته در تاریخهای مختلف کاشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)۴۲
نمودار ۲- مقایسه میانگین تعداد غلاف در بوته در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)۴۳
نمودار ۳- روند تغییرات میانگین تعداد غلاف در بوته ارقام ماش در تاریخهای مختلف کاشت۴۴
نمودار ۴- روند تغییرات تعداد دانه در غلاف در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)۴۵
نمودار ۵- مقایسه میانگین تعداد دانه در غلاف در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت۴۷
نمودار ۶- روند تغییرات تعداد دانه در غلاف ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ۴۸
نمودار ۷- روند تغییرات تعداد گره ساقه اصلی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ۵۰
نمودار ۸- روند تغییرات تعداد گره در ساقه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ۵۱
نمودار ۹- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ۵۳
.نمودار ۱۰- مقایسه میانگین تعداد روز تا رسیدگی در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت۵۳
نمودار ۱۱- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ۵۴
نمودار ۱۲- روند تغییرات ارتفاع بوته ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ۵۵
نمودار ۱۳- مقایسه میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت۵۷
نمودار ۱۴- روند تغییرات میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپهای ماش در تاریخهای کاشت۵۸
نمودار ۱۵ – روند تغییرات وزن هزار دانه در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ۵۹
نمودار ۱۶- مقایسه میانگین وزن هزار دانه ارقام ماش (میانگین تاریخهای کشت۶۰
نمودار ۱۷- روند تغییرات وزن هزار دانه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ۶۰
نمودار ۱۸- روند تغییرات عملکرد بیولوژیکی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ۶۲
نمودار ۱۹- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیکی ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت۶۳
.نمودار۲۰ – روند تغییرات عملکرد بیولوژیکی ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ۶۴
نمودار ۲۱- روند تغییرات عملکرد دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ). ۶۶
نمودار ۲۲- مقایسه میانگین عملکرد دانه ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت۶۷
نمودار ۲۳- روند تغییرات عملکرد دانه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ۶۸
نمودار ۲۴- روند تغییرات عملکرد دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ۷۱
نمودار ۲۵- مقایسه میانگین شاخص برداشت ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت۷۲
نمودار ۲۶- روند تغییرات شاخص برداشت ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ۷۳
.نمودار ۲۷- روند تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ۷۴
نمودار ۲۸- روند تغییرات درصد پروتئین دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ) ۷۷
نمودار ۲۹- روند تغییرات درصد پروتئین ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل)
نمودار ۳۰ – روند تغییرات درجه- روز رشد در تاریخهای مختلف کاشت ۸۰
نمودار ۳۱- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت اول (۱۵ اردیبهشت ) ۸۲
نمودار ۳۲- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت دوم (۳۰ اردیبهشت ) ۸۳
نمودار ۳۳- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت سوم(۱۴ خرداد ماه) ۸۳
نمودار ۳۴- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت چهارم(۲۹ خرداد ماه) ۸۴
نمودار ۳۵- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت پنجم (۱۳ تیرماه ماه) ۸۴
نمودار ۳۶- روند تغییرات سرعت رشد نسبی در تاریخهای مختلف کاشت ۸۶
چکیده
این تحقیق به منظور بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین و نیز بررسی روند تغییرات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد مانند شاخص سطح برگ، درجه-روز رشد و سرعت رشد محصول وسرعت رشدنسبی در ارقام و لاینهای ماش در منطقه ورامین در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. عامل اصلی شامل ۵ تاریخ کاشت (۱۵ اردیبهشت،۳۰ اردیبهشت،۱۴خرداد،۲۹ خرداد و۱۳تیرماه) و عامل فرعی شامل چهار ژنوتیپ ماش(دو رقم پرمحصول منطقه پرتو، گوهر و دو لاین امیدبخش۱-۶-۱۶ وNM-94 ) بود. نتایج آزمایش نشان داد که بالاترین میانگین عملکرد دانه به میزان ۱۹۵۴ کیلوگرم در هکتار متعلق به تاریخ کاشت آخر ( ۱۳ تیرماه) بود. اگرچه بین این تاریخ با تاریخ کاشت چهارم (۲۹ خرداد ماه ) اختلاف ناچیز و غیر معنی داری مشاهده شد. در بین ارقام و لاینهای مورد بررسی نیز بیشترین میانگین عملکرد دانه مربوط به لاین امید بخش NM-94 با ۱۸۹۲ کیلوگرم در هکتار و پس از آن رقم گوهر با ۱۷۶۳ کیلوگرم در هکتار بود. در این میان لاین ۱-۶-۱۶ با ۱۵۷۵ کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملکرد دانه را تولید کرد.
تاریخ کاشتهای دیرتر موجب کوتاه شدن کل دوره رشد گیاه گردید و از آنجا که گیاه در این شرایط تمایل به ورود سریعتر به دوره زایشی دارد صفاتی همچون ارتفاع بوته و تعداد گره در ساقه اصلی کاهش یافت.
تاخیر در تاریخ کاشت ارقام و لاینهای ماش موجب افزایش درصد پروتئین دانه گردید. تعداد درجه روز کسب شده و در اختیار گیاه در سه تارریخ اول کاشت بیش از دو تاریخ انتهایی بود. بخش عمده دوره رشد در تاریخهای اول کاشت صرف رشد رویشی شده و سهم فاز زایشی از کل دوره رشد کمتر بود. در حالی که در تاریخهای دیرتر کاشت (تاریخ کاشتهای چهارم و پنجم )، دوره رشد گیاه مصادف با طول روزهای کوتاه مورد نیاز گیاه بوده و انتفال از فاز رویشی به فاز زایشی سریعتر اتفاق افتاد و در نتیجه سهم دوره رشد زایشی از کل فصل رشد گیاه، بیشتر بود که در نتیجه این امر موجب افزایش تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف و همچنین طولانی شدن زمان انتقال مواد فتوسنتزی به دانه ها گردید. ‫ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ‪ CGR ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ تاریخهای کاشت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﭘﻴﺮﻭﻱ ‫کرد. کاشت در تاریخ کاشت چهارم ( ۲۹ خردادماه )و پنجم ( ۱۳ تیرماه) بدلیل برخورد سریعتر گیاه با روزهای کوتاه ، موجب کوتاه شدن دوره رشد گیاه بترتیب به ۸۴ و ۷۴ روز گردید. این دو تاریخ به عنوان تاریخهای مناسبتر کشت ماش در منطقه ورامین مشخص گردیدند.
کلمات کلیدی: ماش، تاریخ کاشت ، درصد پروتئین، عملکرد ، سرعت رشد محصول، درجه-روز رشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.