اطلاعیه

هم کشیدگی در گونه راش و مدل سازی Fagus orientalis

کد محصول DM81

تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :

فصل اول
مقدمه ۱
مشخصات ماکروسکوپی و میکروسکوپی گونه راش ۴
۱-۱ مشخصات گیاه ۵
۱-۲ خواهش راش ۵
۱-۳ منطقه پراکنش ۶
۱-۳- درخت شناسی گیاهی ۷
۱-۴ قطر و بلندی ۸
۱-۵ شکل درخت ۸
۱-۶ رویش و دیر زیستن ۸
۱-۷ ریشه ۸
۱-۸ زادآوری،کشت و بارخیزی ۹
۱-۹ چوب و مصرف آن ۱۰
۱-۱۰ شناسایی خواص ماکروسکوپی ۱۱
۱-۱۱ خواص میکروسکوپی راش ۱۲
۱-۱۲ مقطع شعاعی ۱۲
۱-۱۳ مقطع مماسی ۱۴
فصل دوم
۲-۱ سابقه تحقیقات درزمینه میزان رطوبت،هم کشیدگی و وزن مخصوص ۱۵
۲-۲ سابقه تحقیقات خارجی ۲۴
فصل سوم
شرح کامل طرح پژوهشی با ذکر روش و نحوه اجرا ۳۴
۳-۱ تعیین تغییرات همکشیدگی خطی ۳۴
۳-۲ تعیین تغییرات مواد استخراجی ۳۵
فصل چهارم
خصوصیات محل و خاک و آب و هوای گونه های همراه در مورد نمونه های مورد آزمایش ۳۸
۴-۱ موقعیت جغرافیایی ۳۸
۴-۲ آب و هوا ۳۹
۴-۳ خاکشناسی جنگل خیرود(نم خانه ۴۱
۴-۴ زمین شناسی ۴۵
۴-۵ لیست گونه های گیاهی ۴۷
۴-۶ گونه ها و خانواده و جنس گیاهان که در جنگل خیرود نم خانه ۴۹
۴-۷ تیپ مورد شناسایی در نم خانه ۶۲
مشخصات پارسل بخش نم خانه ۶۴
فصل پنجم
۵-۱ هم کشیدگی و واکشیدگی ۶۵
۵-۲ عوامل موثر بر هم کشیدگی و واکشیدگی ۶۷
۵-۳ عوامل موثر بر روی هم کشیدگی و واکشیدگی ۷۰
۵-۴ تئوریهای غیر یکنواخت بودن هم کشیدگی و واکشیدگی ۷۳
۵-۵ اندازه گیری میزان هم کشیدگی ۷۷
۵-۶ مقدار هم کشیدگی خطی ۷۹
جداول ضمیمه ۸۲
ماکزیمم همکشیدگی خطی ۹۷
ماکزیمم همکشیدگی شعاعی ۹۸
ماکزیمم همکشیدگی مماسی ۱۰۰
نتیجه گیری ۱۰۳
فهرست منابع و ماخذ ۱۰۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.