اطلاعیه

استراتژی های جدید تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک

کد محصول DM80

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه ۱
ویزگیهای مناطق خشک ۱
تقسیم بندی مناطق خشک ۲
ویژگیهای زیستی گیاهان و جانوران در مناطق خشک  ۳
آبیاری کوزه ای سنتی که زنده می شود ۵
آبیاری زیر سطحی ۷
آبیاری کوزه ای   ۸
استفاده از سیستم لی فارمینگ در مناطق دیم ۱۲
دیمکاری ۱۳
تناوب زراعی ۱۴
ـ فواید تناوب زراعی ۱۵
ــ سیستم لی فارمینگ: ۱۶
ــ فواید ویژه سیستم لی فارمینگ ۱۸
ــ مزایای لی فارمینگ بر سایر تناوبهای زراعی ۱۹
ــ کارآیی آیش ۲۲
ــ نقش اثرات آیش و مقایسه آن با سیستم لی فارمینگ: ۲۴
ــ آیش و حاصلخیزی خاک ۲۶
اثر کشت شبدر منطقی توام با پودر شیمیایی و حاصل خیزی خاک ۲۶
ــ فواید استفاده از یونجه های یکساله در سیستم لی فارمینگ ۲۸
کود آبیاری به روش قطره ای ۳۱
بهبود بازده مصرف آب در زراعت دیم  ۳۲
راهکارهای کلیدی در زراعت دیم  ۳۳
مدیرییت و حفاظت از اب ۳۵
▪ آبیاری قطرهای: ۳۶
● آبیاری قطرهای بههمراه مالچ: ۳۷
▪ کشاورزی در محیط کنترل شده: ۳۸
● سنجش از دور دور کاوی: ۳۹
شبکه اطلاعاتی هواشناسی ۳۹
کشاورزی دقیق ۴۰
تلفیق پرورش آبزیان و سیستمهای کشاورزی ۴۱
کاربرد فاضلابهای تصفیه شده برای آبیاری ۴۲
ایجاد درختستان مقاوم به خشکی ۴۴
گیاهان جایگزین برای مناطق خشک ۴۵
گیاهان شورپسند ۴۵
گیاهان داروئی ۴۷
سایر گیاهان جایگزین ۴۷
فنآوری زیستی (بیوتکنولوژی( ۴۸
هیدروژل مخصوص کشاورزی ۵۰
عملکرد، ساختار وخصوصیات هیدروژل  ۵۲
تاثیرات اقتصادی  ۵۳
میزان و طریقه کاربرد ۵۴
اصلاح مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی  ۵۶
مکانیزم های مقاومت به خشکی ۵۸
ژنتیک مقاومت به خشکی ۵۹
اصلاح مقاومت به خشکی   ۶۰
روشهای ارزیابی مقاومت به خشکی   ۶۲
رهیافت بیوتکنولوژیکی برای مقاومت به خشکی   ۶۳
روش هدفمند  ۶۴
روش تصادفی  ۶۵
انتخاب به کمک نشانگر  ۶۶
محدودیت ها ی مقاومت به خشکی  ۶۹
راهکارهای آینده مقاومت به خشکی ۷۰
فناوری هسته ای ابزارمهم در پژوهش های کشاورزی  ۷۰
تولید ابزارهای مقاوم به شوری و سرما ۷۱
تولید میوه های بدون هسته  ۷۱
افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی ۷۲
کاربرد انرژی هسته ای در مبارزه با آفات محصولات کشاورزی ۷۲
تولید گونه های پرمحصول و حفظ ذخایر ژنتیکی کشور ۷۳
افزایش سرعت تحقیقات ۷۴
منبع و ماخذ   ۷۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.