اطلاعیه

مروری بر زراعت و کاربرد گیاهان دارویی

کد محصول DM78

تعداد صفحات: ۱۷۵ صفحه فایلWORD

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :
مقدمه : ۱
آنغوزه ۳
نامهای گیاه ۳
ریختشناسی ۳
فرآورده دارویی ۴
نوع اشکی: ۵
نوع تودهای ۵
زمان جمعآوری ۵
دامنه انتشار ۶
مواد متشکله ۷
موارد استعمال ۷
مقدار مصرف ۷
آثار فارماکولوژیکی ۸
طرز نگهداری ۸
اشتباهات ۸
فرآوردههای موجود در بازار ۸
آویشن ۹
نامهای گیاه ۹
ریختشناسی ۹
اندام دارویی ۱۰
زمان جمعآوری ۱۱
خردهنگاری ۱۱
دامنه انتشار ۱۲
مواد متشکله ۱۲
موارد استعمال ۱۲
مقدار مصرف ۱۳
عوارض جانبی ۱۳
احتیاطات و موارد منع مصرف- ۱۳
آثار فارماکولوژیکی ۱۴
طرز نگهداری ۱۴
اشتباهات ۱۴
فرآوردههای موجوددر بازار دارویی ۱۴
نحوه تکثیر ۱۵
مقدار بذر مورد نیاز جهت تولید نشاء برای یک هکتار زمین ۱۵
نیاز اصلی غذایی ۱۵
زمان مناسب برای کاشت بذر در خزانه ۱۵
طول مدت جوانهزنی بذر ۱۵
طول مدت ریشهدار شدن قلمه جهت انتقال به زمین اصلی ۱۵
بافت خاک مناسب برای رشد گیاه: خاک سبک و خوب زهکشی شده ۱۵
اسطوخودوس ۱۶
نامهای گیاه ۱۶
ریختشناسی ۱۶
اندام دارویی ۱۷
زمان جمعآوری ۱۷
خردهنگاری ۱۸
دامنه انتشار ۱۸
مواد متشکله ۱۹
موارد استعمال ۱۹
مقدار مصرف ۱۹
تنتور ۱۹
اشتباهات: ۲۰
فرآوردههای موجود در بازار ۲۱
نحوه تکثیر ۲۱
مقدار بذر مورد نیاز جهت تولید نشاء برای یک هکتار زمین ۲۱
مقدار قلمه مورد نیاز جهت کاشت در یک هکتار زمین ۲۱
نیاز اصلی غذایی ۲۱
طول مدت جوانهزنی بذر ۲۱
بافت مناسب برای رشد گیاه: ۲۱
PH اپتیمم مورد نیاز ۲۱
جنس و گونه ۲۲
درخت پیرو Juniper commuxis 22
اسفرزه ۲۴
نامهای گیاه ۲۴
ریختشناسی ۲۴
اندام دارویی ۲۵
زمان جمعآوری ۲۶
خردهنگاری ۲۶
دامنه انتشار ۲۶
مواد متشکله ۲۷
موارد استعمال ۲۸
مقدار مصرف ۲۸
آثار فارماکولوژیکی ۲۸
طرز نگهداری: ۲۸
اشتباهات ۲۹
فرآوردههای موجود در بازار: ۲۹
نحوه تکثیر ۲۹
مقدار بذر مورد نیاز برای یک هکتار زمین ۲۹
نیازهای اصلی غذایی: ۲۹
روش کاشت ۲۹
زمان مناسب برای کاشت مستقیم ۲۹
تیمارهای مورد نیاز جهت برطرف کردن دوره خواب بذر ۲۹
طول مدت جوانهزنی ۲۹
بافت خاک مناسب برای رشد گیاه ۳۰
PH اپتیمم مورد نیاز ۳۰
تیره گل سرخ: ۳۰
* تیره نخودیان یا پروانهآسا Fabaceae 31
اوکالیپتوس ۳۲
نامهای گیاه ۳۲
ریختشناسی ۳۲
اندام دارویی ۳۳
زمان جمعآوری ۳۴
خردهنگاری: ۳۴
دامنه انتشار ۳۵
مواد متشکله ۳۵
موارد استعمال: ۳۶
عوارض جانبی ۳۷
علائم مسمومیت ۳۷
موارد احتیاط ۳۷
آثار فارماکولوژیکی ۳۸
طرز نگهداری ۳۸
اشتباهات ۳۹
فرآوردههای موجود در بازار: ۳۹
شیرینبیان ۴۰
بابونه ۴۲
نامهای گیاه ۴۲
ریختشناسی ۴۲
اندام دارویی ۴۳
زمان جمعآوری ۴۴
خردهنگاری ۴۴
دامنه انتشار ۴۵
مواد متشکله ۴۵
موارد استعمال ۴۶
موارد احتیاط ۴۷
آثار فارماکولوژیکی ۴۷
طرز نگهداری: ۴۹
اشتباهات: ۴۹
فرآوردههای موجود در بازار: ۴۹
قطره خوراکی بابونه ۴۹
نحوه تکثیر ۵۰
مقدار بذر مورد نیاز جهت کاشت مستقیم در یک هکتار زمین ۵۰
نیاز اصلی غذایی ۵۰
روش کاشت ۵۰
زمان مناسب برای کاشت مستقیم ۵۰
زمان مناسب برای کاشت در خزانه: ۵۰
طول مدت جوانهزنی بذر ۵۱
مدت زمان لازم جهت انتقال نشاء از خزانه زنی به زمین اصلی ۵۱
بافت خاک مناسب برای رشد گیاه: خاکهای لومی ۵۱
زمان برداشت ۵۱
بومادران ۵۲
نامهای گیاه: ۵۲
ریختشناسی ۵۲
زیر گونه ۵۴
زمان جمعآوری ۵۵
خردهنگاری ۵۵
دامنه انتشار ۵۶
مواد متشکله ۵۶
موارد استعمال ۵۷
آثار فارماکولوژیکی: ۵۸
نحوه تکثیر ۵۸
مقدار بذر مورد نیاز جهت کاشت مستقیم ۵۹
روش کاشت ۵۹
طول مدت جوانهزنی ۵۹
مدت زمان لازم جهت انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی ۵۹
سنجشهای مرغوبیت ۵۹
میزان خاکستر تام ۵۹
میزان خاکستر نامحلول در اسید ۶۰
طرز نگهداری: ۶۰
فرآوردههای موجود در بازار ۶۰
رازیانه ۶۰
نامهای گیاه: ۶۰
ریختشناسی ۶۱
طبقهبندی ۶۱
اندام دارویی ۶۲
زمان جمعآوری ۶۳
خردهنگاری ۶۴
دامنه انتشار ۶۵
مواد متشکله ۶۵
موارد استعمال ۶۷
موارد احتیاط ۶۷
آثار فارماکولوژیکی ۶۸
طرز نگهداری: ۶۸
اشتباهات: ۶۹
فرآوردههای موجود در بازار: ۶۹
نحوه تکثیر ۶۹
مقدار بذر مورد نیاز جهت کاشت برای یک هکتار زمین ۶۹
نیاز اصلی غذایی ۷۰
روش کاشت ۷۰
طول مدت جوانهزنی ۷۰
بافت خاک مناسب برای رشد گیاه ۷۰
PH اپتیمم مورد نیاز ۷۰
گیاه پاخری ۷۰
گل قاصد یا Taraxacum officinalis 71
رزماری ۷۳
نامهای گیاه ۷۳
ریختشناسی ۷۳
اندام دارویی ۷۴
زمان جمعآوری ۷۵
خردهنگاری ۷۵
دامنه انتشار ۷۶
مواد متشکله ۷۶
موارد استعمال ۷۷
آثار فارماکولوژیکی ۷۸
تیره سراب: ۷۹
طرز نگهداری: ۸۱
اشتباهات: ۸۱
فرآوردههای موجود در بازار: ۸۱
نحوه تکثیر ۸۱
مقدار قلمه مورد نیاز جهت کاشت در یک هکتار زمین ۸۱
نیازهای اصلی غذایی ۸۱
روش کاشت ۸۲
زمان مناسب برای کاشت قلمه در خزانه ۸۲
طول مدت ریشهدار شدن قلمه جهت انتقال به زمین اصلی یا گلدان ۸۲
PH اپتیمیم مورد نیاز ۸۲
تیره سیبزمینی سانان ۸۲
* داتوره (تاتوره): (Datura imoxia) 82
زیره سبز ۸۵
نامهای گیاه ۸۵
ریختشناسی ۸۵
زمان جمعآوری ۸۷
خردهنگاری ۸۷
دامنه انتشار ۸۷
مواد متشکله ۸۸
موارد استعمال ۸۹
آثار فارماکولوژیکی ۸۹
اشتباهات ۸۹
فرآوردههای موجود در بازار ۹۰
طرز نگهداری ۹۰
نحوه تکثیر ۹۰
وزن هزار دانه ۹۰
مقدار بذر مورد نیاز جهت تولید نشاء برای یک هکتار زمین ۹۰
روش کاشت ۹۰
زمان مناسب برای کاشت مستقیم ۹۰
تیمارهای مورد نیاز جهت برطرف کردن دوره خواب بذر ۹۰
بافت خاک مناسب برای رشد گیاه ۹۱
زمان برداشت ۹۱
بذرانیج: Nyoscyamus migra 91
صبر زرد ۹۳
نامهای گیاه ۹۳
ریختشناسی ۹۳
دامنه انتشار ۹۵
مواد متشکله ۹۶
موارد استعمال ۹۷
آثار فارماکولوژیکی ۹۸
طرز نگهداری: ۹۹
اشتباهات ۹۹
فرآوردههای موجود در بازار ۹۹
نحوه تکثیر ۹۹
PH اپتیمم مورد نیاز ۹۹
شابیزک: Atopa belladone 100
کاسنی (گل) ۱۰۲
نامهای گیاه ۱۰۲
ریختشناسی ۱۰۲
زمان جمعآوری ۱۰۴
خردهنگاری ۱۰۴
مواد متشکله ۱۰۵
آثار فارماکولوژیکی ۱۰۶
طرز نگهداری: ۱۰۶
فرآوردههای موجود در بازار: ۱۰۶
نحوه تکثیر ۱۰۶
وزن هزار دانه ۱۰۶
مقدار بذر مورد نیاز برای یک هکتار زمین ۱۰۶
فواصل کاشت ۱۰۶
نیاز اصلی غذایی ۱۰۶
روش کاشت ۱۰۷
زمان مناسب برای کاشت مستقیم ۱۰۷
اندام مورد استفاده ۱۰۷
تاجریزی ۱۰۸
گاوزبان ۱۰۹
نامهای گیاه ۱۰۹
ریختشناسی ۱۰۹
زمان جمعآوری ۱۱۱
خردهنگاری ۱۱۱
دامنه انتشار ۱۱۲
مواد متشکله ۱۱۲
موارد استعمال ۱۱۳
آثار فارماکولوژی ۱۱۳
روشهای مختلف کنترلهای کیفی و کمی شیمیایی ۱۱۳
میزان خاکستر تام ۱۱۳
میزان خاکستر نامحلول در اسید ۱۱۳
طرز نگهداری ۱۱۳
اشتباهات ۱۱۴
فرآوردههای موجود در بازار ۱۱۴
نحوه تکثیر ۱۱۴
وزن هزار دانه ۱۱۴
مقدار بذر مورد نیاز جهت کاشت مستقیم در یک هکتار زمین ۱۱۴
نیازهای اصلی غذایی ۱۱۴
روش کاشت ۱۱۴
طول مدت جوانهزنی بذر ۱۱۵
PH اپتیمم مورد نیاز ۱۱۵
مورد ۱۱۵
نامهای گیاه ۱۱۵
ریختشناسی ۱۱۶
اندام دارویی ۱۱۶
زمان جمعآوری ۱۱۷
خردهنگاری ۱۱۷
موارد استعمال ۱۱۸
مقدار مصرف ۱۱۸
موارد استعمال در پزشکی گذشته ۱۱۸
آثار فارماکولوژیکی ۱۱۸
دامنه انتشار ۱۱۹
مواد متشکله ۱۲۰
طرز نگهداری: ۱۲۰
فرآوردههای موجود در بازار: ۱۲۱
نحوه تکثیر ۱۲۱
مقدار قلمه مورد نیاز جهت کاشت در یک هکتار زمین ۱۲۱
روش کاشت ۱۲۱
زمان مناسب برای کاشت قلمه در خزانه ۱۲۱
طول مدت جوانهزنی بذر ۱۲۱
PH اپتیمم مورد نیاز ۱۲۱
اندام مورد استفاده ۱۲۱
سنبل طیب یا علف گربه: Nalerioma officinalis 123
گشنیز ۱۲۴
نامهای گیاه: ۱۲۴
ریختشناسی ۱۲۴
زمان جمعآوری ۱۲۶
خردهنگاری ۱۲۶
دامنه انتشار ۱۲۷
مواد متشکله ۱۲۷
موارد استعمال ۱۲۸
مقدار مصرف ۱۲۸
موارد احتیاط ۱۲۸
آثار فارماکولوژیکی ۱۲۸
نحوه تکثیر ۱۲۹
مقدار بذر مورد نیاز برای یک هکتار زمین ۱۲۹
نیازهای اصلی غذایی ۱۲۹
روش کاشت ۱۲۹
زمان مناسب برای کاشت مستقیم ۱۲۹
طول مدت جوانهزنی ۱۲۹
بافت خاک مناسب برای رشد گیاه ۱۲۹
PH اپتیمم ۱۳۰
اندام مورد استفاده ۱۳۰
سنجشهای مرغوبیت ۱۳۰
طرز نگهداری: ۱۳۱
اشتباهات ۱۳۱
فرآوردههای موجود در بازار ۱۳۱
گل ساعتی ۱۳۲
نامهای گیاه ۱۳۲
ریختشناسی ۱۳۲
زمان جمعآوری ۱۳۴
خردهنگاری ۱۳۴
دامنه انتشار ۱۳۵
مواد متشکله ۱۳۵
موارد استعمال ۱۳۶
موارد احتیاط ۱۳۶
آثار فارماکولوژیکی ۱۳۷
روش کاشت ۱۳۸
طول مدت جوانهزنی ۱۳۸
PH اپتیمم مورد نیاز ۱۳۸
تیره خشخاش یا Papaveraceae 139
طرز نگهداری ۱۴۲
اشتباهات ۱۴۲
مریم گلی ۱۴۳
نامهای گیاه ۱۴۳
ریختشناسی ۱۴۳
اندام دارویی ۱۴۴
زمان جمعآوری ۱۴۵
خردهنگاری ۱۴۵
دامنه انتشار ۱۴۶
مواد متشکله ۱۴۶
موارد استعمال ۱۴۷
آثار فارماکولوژیکی ۱۴۷
نحوه تکثیر ۱۴۷
طرز نگهداری ۱۴۹
اشتباهات ۱۴۹
همیشه بهار ۱۵۰
نامهای گیاه ۱۵۰
ریختشناسی ۱۵۰
اندام دارویی ۱۵۱
زمان جمعآوری ۱۵۲
خردهنگاری ۱۵۲
دامنه انتشار ۱۵۳
مواد متشکله ۱۵۳
مونوالها ۱۵۴
دی الها ۱۵۴
موارد استعمال ۱۵۵
آثار فارماکولوژیکی ۱۵۵
طبقهبندی فیلوژنتیکی ۱۵۶
طرز نگهداری ۱۵۸
اشتباهات ۱۵۸
نحوه تکثیر ۱۵۸
نیازهای اصلی غذایی ۱۵۸
روش کاشت ۱۵۸
زمان کاشت مستقیم ۱۵۸
PH اپتیمم مورد نیاز ۱۵۹
اندام مورد استفاده ۱۵۹
طبقهبندی مصنوعی ۱۵۹
خانواده ۱۶۰
Adonis 161
منابع فارسی : ۱۶۲
منابع انگلیسی ۱۶۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.