پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

DM46- تاثيرآرايش کاشت و تراکم بوته بر عملكرد و شاخص های فيزيولوژيکی ماش

کد محصول DM46

فایلWORD

121 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

چکيده 1
فصل اول : کليات 2
1-1- اهميت و خواص حبوبات  3
1-1-1- تاريخچه پيدايش ماش 5
1-1-2- منشا و پراکندگي جغرافيايي ماش 6
1-1-3- خصوصيات مرفولوژيکي ماش  7
1-1-4- خصوصيات رشد  8
1-1-5- خصوصيات جوانه زني 9
1-1-6- مشخصات اکولوژيکي زراعي ماش 9
1-1-6-1- تامين آب  11
1-1-6-2- نياز کودي 12
1-2- تناوب زراعي  12
1-3- عملکرد  13
1-4- آفات و امراض 13
5-1- عمليات زراعي  14
1-6- داشت 14
1-7- برداشت  15
1-8- اهميت و ارزش غذايي ماش  15
1-8-1- مصرف درماني 17

 

فصل دوم : بررسي منابع 18
2-1- تاثير تراکم و آرايش کاشت بر خصوصيات کمي و کيفي ماش 19
فصل سوم : مواد و روش ها 32
3-1- روش کار 33
3-2- مشخصات خاک محل 34
3-3- آماده سازي زمين و کاشت 35
3-4- عمليات داشت 35
3-5- عمليات برداشت : 36
3-6- يادداشت برداري ها و سنجش ها 36
3-6-1-  صفات مرفولوژيکي و فنولوژيکي 36
3-6-2-  اندازه‌گيري صفات فيزيولوژيكي 36

فصل چهارم : نتايج و بحث  38
4-1- ارتفاع بوته  39
4-2- تعدادغلاف در بوته 43
4-3- تعداد دانه در غلاف 47
4-4- وزن پوسته غلاف 52
4-5- وزن صد دانه  55
4-6- عملکرد دانه  58
4-7- عملکرد بيولوژيک 64
4-8- شاخص برداشت  69
4-9- شاخص سطح برگ  73
4-10- درصد پروتئين 77
4-11- سرعت رشد محصول 80
4-12- سرعت جذب خالص 85
4-13- سرعت رشد نسبي  90
4-14- نسبت سطح برگ 92
4-15- محاسبه ضرایب همبستگی 94

فصل پنجم : نتيجه گيری و پيشنهادات 101
فهرست منابع 103
چکيده انگليسي 111
 

فهرست جداول

جدول 3-1- خصوصيات شيميايي خاک مزرعه محل اجراي طرح 34
جدول 4-1- تجزيه واريانس ارتفاع بوته 39
جدول4-2-  تجزيه واريانس تعداد غلاف در بوته 43
جدول4-3- تجزيه واريانس تعداد دانه در غلاف 47
جدول4-4- تجزيه واريانس وزن پوسته غلاف 52
جدول 4-5- تجزيه واريانس وزن صد دانه  55
جدول 4-6-  تجزيه واريانس عملکرد دانه 58
جدول 4-7- تجزيه واريانس عملکرد بیولوژیکی  64
جدول 4-8-  تجزيه واريانس شاخص برداشت 69
جدول 4-9-  تجزيه واريانس شاخص سطح برگ  73
جدول4-10-  تجزيه واريانس درصد پروتئین 77
جدول 4-11-  تجزيه واريانس سرعت رشد محصول 80
جدول 4-12-  تجزيه واريانس سرعت جذب خالص 85
جدول 4-13- ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی 95
جدول 4-14: مقایسه میانگین اثرات ساده آرایش کاشت و تراکم کاشت بر ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد دانه در غلاف،وزن پوسته،وزن صد دانه 96
جدول 4-15: مقایسه میانگین اثرات ساده آرایش کاشت و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت و درصد پروتئین


فهرست جداول

جدول 4-16: مقایسه میانگین اثرات ساده آرایش کاشت و تراکم های مختلف کاشت بر شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول ،سرعت جذب خالص
جدول 4-17- مقايسه ميانگين اثر متقابل آرایش ها و تراکم هاي مختلف کاشت بر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن پوسته، وزن صد دانه            
جدول 4-18- مقايسه ميانگين اثر متقابل آرایش کاشت و تراکم هاي مختلف کاشت بر عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيک ،شاخص برداشت و درصد پروتئين
جدول 4-19- مقايسه ميانگين اثر متقابل آرایش کاشت و تراکم هاي مختلف کاشت بر شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول ،سرعت جذب خالص


نمودارها

نمودار 3-1-  نقشه اجراي طرح (يک تکرار) 34
نمودار 4-1-تاثير آرايش هاي کاشت بر ارتفاع بوته در ماش  40
نمودار 4-2- تاثير تراکم کاشت بر ارتفاع بوته در ماش 40
نمودار 4-3- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر ارتفاع بوته در ماش 41
نمودار 4-4-تاثير آرايش هاي کاشت بر تعداد غلاف در بوته در ماش 44
نمودار 4-5- تاثير تراکم کاشت بر تعداد غلاف در بوته در ماش 44
نمودار 4-6- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر تعداد غلاف در بوته در ماش 46
نمودار 4-7-تاثير آرايش هاي کاشت بر تعداد دانه در غلاف در ماش 48
نمودار 4-8- تاثير تراکم کاشت برتعداد  دانه در غلاف در ماش 48
نمودار 4-9- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر تعداد دانه در غلاف در ماش 49
نمودار 4-10-تاثير آرايش هاي کاشت بر وزن پوسته غلاف در ماش 53
نمودار 4-11- تاثير تراکم کاشت بر وزن پوسته غلاف در ماش 53
نمودار4-12- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر وزن پوسته غلاف در ماش 54
نمودار 4-13-تاثير آرايش هاي کاشت بر وزن صد دانه  در ماش 55
نمودار 4-14- تاثير تراکم کاشت بر وزن صد دانه  در ماش 56
نمودار 4-15- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر وزن صد دانه  در ماش 56
نمودار 4-16-تاثير آرايش هاي کاشت بر عملکرد دانه در ماش 59
نمودار 4-17- تاثير تراکم کاشت بر عملکرد دانه در ماش 59
نمودار 4-18- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه در ماش 60
نمودار 4-19- تاثير آرايش هاي کاشت بر عملکرد بيولوژيک در ماش 65
نمودار 4-20- تاثير تراکم کاشت بر عملکرد بيولوژيک در ماش 65
نمودار 4-21- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بيولوژيک در ماش 66
نمودار 4-22- تاثير آرايش هاي کاشت بر شاخص برداشت در ماش 70
نمودار 4-23- تاثير تراکم کاشت بر شاخص برداشت در ماش 70
نمودار4_24_ تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر شاخص برداشت در ماش 70

نمودار 4-25-تاثير آرايش هاي کاشت بر شاخص سطح برگ در ماش 74
نمودار 4-26- تاثير تراکم کاشت برشاخص سطح برگ در ماش  74
نمودار 4-27- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته برشاخص سطح برگ در ماش 75
نمودار 4-28- تاثير آرايش هاي کاشت بر درصد پروتئين دانه در ماش 77
نمودار 4-29-تاثير تراکم کاشت بر درصد پروتئين دانه در ماش 78
نمودار 4-30- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته درصد پروتئين دانه در ماش 78
نمودار 4-31- تاثير آرايش هاي کاشت بر سرعت رشد محصول در ماش 81
نمودار 4-32- تاثير تراکم کاشت بر سرعت رشد محصول در ماش 82
نمودار 4-33- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر سرعت رشد محصول در ماش 83
نمودار 4-34- تاثير آرايش هاي کاشت برسرعت جذب خالص در ماش 86
نمودار 4-35- تاثير تراکم کاشت بر سرعت جذب خالص در ماش 87
نمودار 4-36- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر سرعت جذب خالص در ماش 88
نمودار 4-37 : تغييرات سرعت رشد نسبي در آرايش هاي مختلف کاشت 90
نمودار 4-38 :تغييرات سرعت رشد نسبي در تراکم هاي مختلف کاشت 91
نمودار 4-39 : تغييرات نسبت سطح برگ در آرايش هاي مختلف کاشت 92
نمودار 4-40 : تغييرات نسبت سطح برگ در آرايش هاي مختلف کاشت 93

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید