پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

DM46- تاثيرآرايش کاشت و تراکم بوته بر عملكرد و شاخص های فيزيولوژيکی ماش

کد محصول DM46

فایلWORD

121 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

چکيده 1
فصل اول : کليات 2
1-1- اهميت و خواص حبوبات  3
1-1-1- تاريخچه پيدايش ماش 5
1-1-2- منشا و پراکندگي جغرافيايي ماش 6
1-1-3- خصوصيات مرفولوژيکي ماش  7
1-1-4- خصوصيات رشد  8
1-1-5- خصوصيات جوانه زني 9
1-1-6- مشخصات اکولوژيکي زراعي ماش 9
1-1-6-1- تامين آب  11
1-1-6-2- نياز کودي 12
1-2- تناوب زراعي  12
1-3- عملکرد  13
1-4- آفات و امراض 13
5-1- عمليات زراعي  14
1-6- داشت 14
1-7- برداشت  15
1-8- اهميت و ارزش غذايي ماش  15
1-8-1- مصرف درماني 17

 

فصل دوم : بررسي منابع 18
2-1- تاثير تراکم و آرايش کاشت بر خصوصيات کمي و کيفي ماش 19
فصل سوم : مواد و روش ها 32
3-1- روش کار 33
3-2- مشخصات خاک محل 34
3-3- آماده سازي زمين و کاشت 35
3-4- عمليات داشت 35
3-5- عمليات برداشت : 36
3-6- يادداشت برداري ها و سنجش ها 36
3-6-1-  صفات مرفولوژيکي و فنولوژيکي 36
3-6-2-  اندازه‌گيري صفات فيزيولوژيكي 36

فصل چهارم : نتايج و بحث  38
4-1- ارتفاع بوته  39
4-2- تعدادغلاف در بوته 43
4-3- تعداد دانه در غلاف 47
4-4- وزن پوسته غلاف 52
4-5- وزن صد دانه  55
4-6- عملکرد دانه  58
4-7- عملکرد بيولوژيک 64
4-8- شاخص برداشت  69
4-9- شاخص سطح برگ  73
4-10- درصد پروتئين 77
4-11- سرعت رشد محصول 80
4-12- سرعت جذب خالص 85
4-13- سرعت رشد نسبي  90
4-14- نسبت سطح برگ 92
4-15- محاسبه ضرایب همبستگی 94

فصل پنجم : نتيجه گيری و پيشنهادات 101
فهرست منابع 103
چکيده انگليسي 111
 

فهرست جداول

جدول 3-1- خصوصيات شيميايي خاک مزرعه محل اجراي طرح 34
جدول 4-1- تجزيه واريانس ارتفاع بوته 39
جدول4-2-  تجزيه واريانس تعداد غلاف در بوته 43
جدول4-3- تجزيه واريانس تعداد دانه در غلاف 47
جدول4-4- تجزيه واريانس وزن پوسته غلاف 52
جدول 4-5- تجزيه واريانس وزن صد دانه  55
جدول 4-6-  تجزيه واريانس عملکرد دانه 58
جدول 4-7- تجزيه واريانس عملکرد بیولوژیکی  64
جدول 4-8-  تجزيه واريانس شاخص برداشت 69
جدول 4-9-  تجزيه واريانس شاخص سطح برگ  73
جدول4-10-  تجزيه واريانس درصد پروتئین 77
جدول 4-11-  تجزيه واريانس سرعت رشد محصول 80
جدول 4-12-  تجزيه واريانس سرعت جذب خالص 85
جدول 4-13- ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی 95
جدول 4-14: مقایسه میانگین اثرات ساده آرایش کاشت و تراکم کاشت بر ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد دانه در غلاف،وزن پوسته،وزن صد دانه 96
جدول 4-15: مقایسه میانگین اثرات ساده آرایش کاشت و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت و درصد پروتئین


فهرست جداول

جدول 4-16: مقایسه میانگین اثرات ساده آرایش کاشت و تراکم های مختلف کاشت بر شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول ،سرعت جذب خالص
جدول 4-17- مقايسه ميانگين اثر متقابل آرایش ها و تراکم هاي مختلف کاشت بر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن پوسته، وزن صد دانه            
جدول 4-18- مقايسه ميانگين اثر متقابل آرایش کاشت و تراکم هاي مختلف کاشت بر عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيک ،شاخص برداشت و درصد پروتئين
جدول 4-19- مقايسه ميانگين اثر متقابل آرایش کاشت و تراکم هاي مختلف کاشت بر شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول ،سرعت جذب خالص


نمودارها

نمودار 3-1-  نقشه اجراي طرح (يک تکرار) 34
نمودار 4-1-تاثير آرايش هاي کاشت بر ارتفاع بوته در ماش  40
نمودار 4-2- تاثير تراکم کاشت بر ارتفاع بوته در ماش 40
نمودار 4-3- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر ارتفاع بوته در ماش 41
نمودار 4-4-تاثير آرايش هاي کاشت بر تعداد غلاف در بوته در ماش 44
نمودار 4-5- تاثير تراکم کاشت بر تعداد غلاف در بوته در ماش 44
نمودار 4-6- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر تعداد غلاف در بوته در ماش 46
نمودار 4-7-تاثير آرايش هاي کاشت بر تعداد دانه در غلاف در ماش 48
نمودار 4-8- تاثير تراکم کاشت برتعداد  دانه در غلاف در ماش 48
نمودار 4-9- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر تعداد دانه در غلاف در ماش 49
نمودار 4-10-تاثير آرايش هاي کاشت بر وزن پوسته غلاف در ماش 53
نمودار 4-11- تاثير تراکم کاشت بر وزن پوسته غلاف در ماش 53
نمودار4-12- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر وزن پوسته غلاف در ماش 54
نمودار 4-13-تاثير آرايش هاي کاشت بر وزن صد دانه  در ماش 55
نمودار 4-14- تاثير تراکم کاشت بر وزن صد دانه  در ماش 56
نمودار 4-15- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر وزن صد دانه  در ماش 56
نمودار 4-16-تاثير آرايش هاي کاشت بر عملکرد دانه در ماش 59
نمودار 4-17- تاثير تراکم کاشت بر عملکرد دانه در ماش 59
نمودار 4-18- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه در ماش 60
نمودار 4-19- تاثير آرايش هاي کاشت بر عملکرد بيولوژيک در ماش 65
نمودار 4-20- تاثير تراکم کاشت بر عملکرد بيولوژيک در ماش 65
نمودار 4-21- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بيولوژيک در ماش 66
نمودار 4-22- تاثير آرايش هاي کاشت بر شاخص برداشت در ماش 70
نمودار 4-23- تاثير تراکم کاشت بر شاخص برداشت در ماش 70
نمودار4_24_ تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر شاخص برداشت در ماش 70

نمودار 4-25-تاثير آرايش هاي کاشت بر شاخص سطح برگ در ماش 74
نمودار 4-26- تاثير تراکم کاشت برشاخص سطح برگ در ماش  74
نمودار 4-27- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته برشاخص سطح برگ در ماش 75
نمودار 4-28- تاثير آرايش هاي کاشت بر درصد پروتئين دانه در ماش 77
نمودار 4-29-تاثير تراکم کاشت بر درصد پروتئين دانه در ماش 78
نمودار 4-30- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته درصد پروتئين دانه در ماش 78
نمودار 4-31- تاثير آرايش هاي کاشت بر سرعت رشد محصول در ماش 81
نمودار 4-32- تاثير تراکم کاشت بر سرعت رشد محصول در ماش 82
نمودار 4-33- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر سرعت رشد محصول در ماش 83
نمودار 4-34- تاثير آرايش هاي کاشت برسرعت جذب خالص در ماش 86
نمودار 4-35- تاثير تراکم کاشت بر سرعت جذب خالص در ماش 87
نمودار 4-36- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر سرعت جذب خالص در ماش 88
نمودار 4-37 : تغييرات سرعت رشد نسبي در آرايش هاي مختلف کاشت 90
نمودار 4-38 :تغييرات سرعت رشد نسبي در تراکم هاي مختلف کاشت 91
نمودار 4-39 : تغييرات نسبت سطح برگ در آرايش هاي مختلف کاشت 92
نمودار 4-40 : تغييرات نسبت سطح برگ در آرايش هاي مختلف کاشت 93

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید