پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

DM34- پهنه بندي مناطق مساعدكشت گندم ديم باتوجه به فاكتورهاي اقليمي وعوامل زميني(مطالعه موردي استان تهران)

کد محصول DM34

فایلWORD

160 صفحه

18000 تومان

فهرست مطالب

چكيده

1فصل اول
1-1-  مقدمه 2
1-2- تعريف حدود موضوع  3
1-3- بيان مساله پزوهش  3
1-4- سوالات پزوهش  4
1- 5- اهداف تحقيق  4
1- 6- فصول پايان  4

 

 

فصل دوم
كليات وتعاريف
2-1- مقدمه 6
2-2- مناطق كشت گندم ديم6
2-3 روش هاي ناحيه بندي آگروكليمايي  7
2-4- تعيين تاريخ كشت گندم ديم 7
2-5- زمين آمار 8
2-6- تحليل مكاني 9
2-7- متغييرناحيه اي 9
2-8- نيم تغيير نما 10
2-9- مشخصات واريوگرام 10
الف- دامنه تاثير 11
ب- سقف يا آستانه واريوگرام 11
ج- اثر قطعه اي 12
2-10- تحليل هاي ممكن از واريوگرام 12
2-11-  مدل هاي تئوري نيم تغيير نما 12
2-11-1- گروه فاقد آستانه 12
2-11-2- گروه حاوي آستانه 12
2-12- روش هاي ميانيابي 12
2-12-1- روش زمين آمار 13
2-12-1-1- كريجينگ ساده 13
2-12-1-2- كريجينگ معمولي 13
2-12-1-3- كريجينگ جامع 14
2-12-1-4- كوكريجينگ 14
2-12-2- روش هاي معين 15
2-12-2-1- روش ميانگين متحرك وزني 15
2-13- روش ارزيابي 15

فصل سوم
مروري بر منابع 17
3-1- پهنه بندي اقليمي كشاورزي 17
3-1-1- سابقه تحقيق در خارج كشور 17
3-3-1-2- سابقه تحقيق در ايران 18
3-1-3- جمع بندي منابع مربوط به اقليم شناسي كشاورزي  24
3-2- زمين آمار وداده هاي جوي  26
3-2-1- سابقه تحقيق در خارج كشور 26
3-2-2- سابقه تحقيق در ايران  30
3-2-3- جمع بندي منابع مربوط به زمين آمار  32

فصل چهارم
مواد و روش ها
4-1- منطقه مورد مطالعه 33
4-2- جمع آوري داده  34
4-3- نقشه منطقه مورد مطالعه 34
4-4- آب و هواي منطقه مورد مطالعه 39
4-5- تنظيم اطلاعات ايستگاه ها بر اساس تقويم سال آبي 39
4-6- تكميل، تطويل وتصحيح داده هاي هواشناسي 40
4-7- انتخاب طول دوره مشترك آماري 41
4-8- آزمون همگني داده ها 42
4-9-  آزمون نرمال بودن داده ها 42
4-10-  آماده سازي داده ها 42
4-11- تعيين تاريخ كشت 46
4-12- متغييرهاي تحت بررسي 47
4-12-1- رسم نقشه توزيع مكاني بارندگي در استان تهران 47
4-12-2- نقشه توزيع جغرافيايي بارندگي پائيز وبهار به كل بارندگي سالانه برحسب درصد  48
4-12-3- تعيين احتمال وقوع 75 و90درصدريزش بارندگي 48
4-12-4- تعيين احتمال وقوع 75 و90درصدريزش بارندگي پائيز وبهاره 51
4-12-5- رسم نقشه توزيع مكاني دما در استان تهران 57
4-12-6- تعيين احتمال وقوع 75و 90 درصد دما در استان تهران 57
4-12-7- رسم نقشه توزيع مكاني تبخير 58
4-12-8- تعيين احتمال وقوع 75و 90 درصدتبخير 59
4-13- فاكتورهاي زميني 60
4-13-1-  توپوگرافي 60
4-13-2- شيب 61
4-14- روش هاي ميانيابي 61
4-14-1-  روش زمين آمار  61
4-14-2- روش هاي معين 61
4-15- معيارهاي ارزيابي 62
4-16- پيش بيني عملكرد گندم 62


فصل پنجم
نتايج
5-1- تاريخ كشت 65
5-2- نتابج روش هاي ميانيابي 65
5-2-1- ارزيابي روش هاي مختلف ميانيابي براي بارندگي 66
5-2-2- پهنه بندي استان تهران بر اساس بارندگي فصل پائيز وبهار 73
5-2-3-  نقشه توزيع مكاني بارندگي با احتمال وقوع75و90 درصد 80
5-2-4-  نقشه توزيع مكاني بارندگي پائيزه و بهاره با احتمال وقوع75و90 درصد 85
5-2-5- ارزيابي روش هاي مختلف ميانيابي براي دما 101
5-2-6-  نقشه مكاني دما با احتمال وقوع75و90 درصد 106
5-2-7- ارزيابي روش شه توزيع هاي مختلف ميانيابي براي تبخير 113
5-2-8-  نقشه توزيع مكاني تبخير با احتمال وقوع75و90 درصد 118
5-3 نقشه توپوگرافی 125
5-4- نقشه شيب 125
5-5- نقشه پهنه بندي مناطق مساعد براي كشت گندم ديم 128
5-6- رابطه رگرسيوني به تفكيك شهرستانها 133
5-6-1- رابطه پيش بيني عملكرد گندم ديم شهرستان كرج 133
5-6-2- رابطه پيش بيني عملكرد گندم ديم شهرستان فيروزكوه 133
5-6-3- رابطه پيش بيني عملكرد گندم ديم شهرستان ورامين 134
5-6-4- رابطه پيش بيني عملكرد گندم ديم شهرستان دماوند 135
5-6-5- رابطه پيش بيني عملكرد گندم ديم شهرستان ري 136
5-6-6- رابطه پيش بيني عملكرد گندم ديم شهرستان تهران 137
فصل ششم
6-1- بحث ونتيجه گيري 138
6-1-1- بررسي نتايج حاصل از پهنه بندي 138
6-1-2- پيشنهادات 141
منابع 142

 

فهرست جداول

 

جدول (3-1): شرايط اقليمي مطلوب پيشنهادي سازمان هواشناسي براي كشت گندم ديم  19
جدول (3-2): آستانه هاي حرارتي كمالي براي هر يك از مراحل رشد گندم ديم 20
جدول (3-3): آستانه هاي حرارتي كاظمي راد وعليجاني براي هر يك از مراحل رشد گندم 20
جدول (3-4): شرايط اقليمي مطلوب پيشنهادي فرج زاده وتكلوبيغش براي كاشت گندم ديم  22
جدول (3-5): شرايط اقليمي مطلوب پيشنهادي سبحاني براي پهنه بندي اقليم كشاورزي گندم ديم 23
جدول (3-6): شرايط اقليمي مطلوب پيشنهادي براي پهنه بندي اقليم كشاورزي گندم ديم استان تهران  25
جدول (4-1): ايستگاه هاي سنوپتيك و اقليم شناسي 34
جدول (4-2): ايستگاه هاي باران سنجي سازمان هواشناسي 35
جدول (4-3): ايستگاه هاي باران سنجي تماب  36
جدول (4-3): سطح زير كشت وعملكرد  38
جدول (4-5): ايستگاه هاي داراي كمبود آمارو همچنين ايستگاه هايي راكه براي ساخت آمار از آن استفاده شده  40
جدول (4-6): كدبندي اولين روزه هاي بارندگي 5 ميلي متر وبيشتر در ايستگاه آبعلي
46
جدول (4-7): احتمال وقوع75 و90درصد درايستگاه هاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه  48
جدول (4-8): احتمال وقوع75 و90درصد درايستگاه هاي تماب منطقه مورد مطالعه 50
جدول (4-9): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگي فصل پائيز درايستگاه هاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه  51
جدول (4-10): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگي فصل پائيز درايستگاه هاي تماب منطقه مورد مطالعه 53
جدول (4-11): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگي فصل بهار درايستگاه هاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه 54
جدول (4-12): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگي فصل بهار درايستگاه هاي تماب منطقه مورد مطالعه  55
جدول (4-13): احتمال وقوع75 و90درصددما درايستگاه هاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه 57
جدول (4-14): احتمال وقوع75 و90درصددما درايستگاه هاي تماب منطقه مورد مطالعه 58
جدول (4-15): احتمال وقوع75 و90درصدتبخيردرايستگاه هاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه 60
جدول (4-16):روش هاي ميان يابي مورد استفاده 62
جدول(5-1): تاريخ كشت گندم ديم در ايستگاه هاي منطقه مطالعاتي 65
جدول(5-2): ويژگي كلي پارامترهاي بارندگي 70
جدول(5-3): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي 70
جدول(5-4): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي بارندگي 70
جدول(5-5): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي 70
جدول(5-6): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي 71
جدول(5-7): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي 71
جدول(5-8): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي پائيزه 76
جدول(5-9): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي پائيزه 76
جدول(5-10): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي بهاره 76
جدول(5-11): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي بهاره 76
جدول(5-12): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي پائيزه 76
جدول(5-13): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي پائيزه 76
جدول(5-14): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي پائيزه 77
جدول(5-15): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي پائيزه 77
جدول(5-16): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي 77
جدول(5-17): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي 77
جدول(5-18): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي با احتمال وقوع75 درصد 83
جدول(5-19): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي با احتمال وقوع75 درصد 83
جدول(5-20): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي با احتمال وقوع90 درصد 83
جدول(5-21): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي با احتمال وقوع90 درصد 83
جدول(5-22): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد 84
جدول(5-23): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد 84
جدول(5-24): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد 84
جدول(5-25): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 84
جدول(5-26): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 84
جدول(5-27): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 85
جدول(5-28): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي پائيز با احتمال وقوع75 درصد 88
جدول(5-29): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي پائيز با احتمال وقوع75 درصد 88
جدول(5-30): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي بهار با احتمال وقوع75 درصد 88
جدول(5-31): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي بهار با احتمال وقوع75 درصد 89
جدول(5-32): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي پائيزه با احتمال وقوع 75 درصد 89
جدول(5-33): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي پائيز با احتمال وقوع 75 درصد 89
جدول(5-34): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي پائيز با احتمال وقوع 75 درصد 89
جدول(5-35): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي بهاره با احتمال وقوع 75 درصد 90
جدول(5-36): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي بهاربا احتمال وقوع 75 درصد 90
جدول(5-37): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي بهار با احتمال وقوع 75 درصد 90
جدول(5-38): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي پائيز با احتمال وقوع90 درصد 92
جدول(5-39): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي پائيز با احتمال وقوع90 درصد 92
جدول(5-40): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي بهار با احتمال وقوع90 درصد 92
جدول(5-41): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي بهار با احتمال وقوع90 درصد 92
جدول(5-42): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي پائيزه با احتمال وقوع 90 درصد 93
جدول(5-43): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي پائيز با احتمال وقوع 90 درصد 93
جدول(5-44): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي پائيز با احتمال وقوع 90 درصد 93
جدول(5-45): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي بهاره با احتمال وقوع 90 درصد 93
جدول(5-46): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي بهاربا احتمال وقوع 90 درصد 94
جدول(5-47): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي بهار با احتمال وقوع 90 درصد 94
جدول (5-48): ويژگي كلي پارامتر دما 103
جدول(5-49): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ براي دما 103
جدول(5-50): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي دما 103
جدول(5-51): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي دما 104
جدول(5-52): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير دما 104
جدول(5-53): معيارهاي ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير دما 104
جدول(5-54): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ براي دما با احتمال وقوع 75 درصد 108
جدول(5-55): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي دما با احتمال وقوع 75 درصد 109
جدول(5-56): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ براي دما با احتمال وقوع 90 درصد 109
جدول(5-57): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي دما با احتمال وقوع 90 درصد 109
جدول(5-58): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني متغيير دما با احتمال وقوع 75 درصد  109
جدول(5-59): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير دما با احتمال وقوع 75 درصد 109
جدول(5-60): معيارهاي ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير دما ا احتمال وقوع 75 درصد 110
جدول(5-61): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني متغيير دما با احتمال وقوع 90 درصد  110
جدول(5-62): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير دما با احتمال وقوع 90 درصد 110
جدول(5-63): معيارهاي ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير دما ا احتمال وقوع 90 درصد 110
جدول(5-64): ويژگي كلي پارامتر تبخير 115
جدول(5-65): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ براي تبخير 115
جدول(5-66): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي تبخير 116
جدول(5-67): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير تبخير وتعرق  116
جدول(5-68): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير تبخير وتعرق 116
جدول(5-69) معيارهاي ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير تبخير وتعرق 116
جدول(5-70): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ براي تبخيربااحتمال وقوع 75 درصد 120
جدول(5-71): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي تبخيربااحتمال وقوع 75 درصد 120
جدول(5-72): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ براي تبخيربااحتمال وقوع 90 درصد 120
جدول(5-73): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي تبخيربااحتمال وقوع 90 درصد 121
جدول(5-74): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني متغيير تبخير با احتمال وقوع 75 درصد 121
جدول(5-75): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير تبخير با احتمال وقوع 75 درصد 121
جدول(5-76): معيارهاي ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير تبخير ا احتمال وقوع 75 درصد  121
جدول(5-77): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني متغيير تبخير با احتمال وقوع 90 درصد  121
جدول(5-78): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير تبخير با احتمال وقوع 90 درصد 122
جدول(5-79): معيارهاي ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير تبخير ا احتمال وقوع 90 درصد 122
جدول(5-80): مساحت هريك از مناطق 3 گانه كشت گندم ديم 129
جدول(1-پ): نتايج آزمون ران تست براي بارندگي 148
جدول(2-پ): نتايج آزمون ران تست براي دما 149
جدول(3-پ): نتايج آزمون ران تست براي ساعات آافتابي 149
جدول(4-پ): نتايج آزمون ران تست براي رطوبت نسبي 149
جدول(5-پ): نتايج آزمون ران تست براي سرعت باد 149
جدول(6-پ): نتايج آزمون نرمال براي ساعات آفتابي 149
جدول(7-پ): نتايج آزمون نرمال براي سرعت باد 149
جدول(8-پ): نتايج آزمون نرمال براي دما 150
جدول(9-پ): نتايج آزمون نرمال براي رطوبت نسبي 150
جدول(10-پ): نتايج آزمون نرمال براي بارندگي  151

 

 

فهرست اشكال

شكل(2-1):واريوگرام وپارامترهاي آن 11
شكل(4-1): موقعيت جغرافيايي استان تهران در كشور 33
شكل(4-2): نقشه شبكه ايستگاه هاي مطالعاتي استان تهران 43
شكل(4-3): نمودار ميله اي ايستگاه هاي منطقه مطالعاتي 45
شكل(4-4): مراحل انجام مطالعات زمين آمار وانتخاب بهترين مدل براي تخمين كميت مورد نظر 64
شكل(5-1):نمودار بارندگي برحسب مساحت درصد 67
شكل(5-2):نمودار هيپسومتري طبقات ارتفاعي با مساحت 67
شكل(5-3):نمودار ميانگين ايستگاه هاي منطقه مطالعاتي 68
شكل(5-4): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي 69
شكل(5-5):واريوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگي 69
شكل(5-6):نمودار نرمال شده بارندگي 70
شكل(5-7): نقشه همباران طول فصل رشد گندم ديم در منطقه مطالعاتي 72
شكل(5-8):ميانگين بارندگي فصل بهار وپائيز شهرستانهاي استان تهران 73
شكل(5-9): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي پائيز 74
شكل(5-10):واريوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگي پائيز 74
شكل(5-11): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي بهار 75
شكل(5-12):واريوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگي بهار 75
شكل(5-13):نمودار نرمال شده بارندگي پائيز 75
شكل(5-14):نمودار نرمال شده بارندگي بهار 75
شكل(5-15):نقشه توزيع مكاني بارندگي فصل پائيز 78
شكل(5-16): نقشه توزيع مكاني بارندگي فصل بهار 79
شكل(5-17): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد 81
شكل(5-18): واريوگرام متقابل به پارامتر بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد 81
شكل(5-19): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 82
شكل(5-20): واريوگرام متقابل به پارامتر بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 82
شكل(5-21): نمودار نرمال بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد  83
شكل(5-22): نمودارنرمال بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 83
شكل(5-23): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي  فصل پائيزبا احتمال وقوع 75 درصد 86
شكل(5-24): واريوگرام متقابل به پارامتر بارندگي فصل پائيز با احتمال وقوع 75 درصد 86
شكل(5-25): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي  فصل بهار با احتمال وقوع 75 درصد 87
شكل(5-26): واريوگرام متقابل به پارامتر بارندگي فصل بهار با احتمال وقوع 75 درصد 87
شكل(5-27): نمودار نرمال بارندگي پائيز با احتمال وقوع 75 درصد  88
شكل(5-28): نمودارنرمال بارندگي بهار با احتمال وقوع 90 درصد 88
شكل(5-29): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي  فصل پائيز با احتمال وقوع 90 درصد 91
شكل(5-30): واريوگرام متقابل به پارامتر بارندگي فصل پائيز با احتمال وقوع 90 درصد 91
شكل(5-31): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي  فصل بهار با احتمال وقوع 90 درصد 91
شكل(5-32): واريوگرام متقابل به پارامتر بارندگي فصل بهار با احتمال وقوع 90 درصد 92
شكل(5-33): نقشه توزيع مكاني بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد 95
شكل(5-34): نقشه توزيع مكاني بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 96
شكل(5-35): نقشه توزيع مكاني بارندگي پائيز با احتمال وقوع 75 درصد 97
شكل(5-36): نقشه توزيع مكاني بارندگي بهار با احتمال وقوع 75 درصد 98
شكل(5-37): نقشه توزيع مكاني بارندگي پائيز با احتمال وقوع 90 درصد 99
شكل(5-38): نقشه توزيع مكاني بارندگي بهار با احتمال وقوع 90 درصد 100
شكل(5-39): نمودارميانگين دما ايستگاه هاي مورد مطالعه 102
شكل(5-40): واريوگرام مربوط به دما 102
شكل(5-41): واريوگرام متقابل به دما 103
شكل(5-42): نمودار دما 103
شكل(5-43): نقشه همدماي طول فصل رشد گندم ديم در منطقه مطالعاتي 105
شكل(5-44): نمودار دما با احتمال وقوع 75 درصد 106
شكل(5-45): نمودار دما با احتمال وقوع 90 درصد 106
شكل(5-46): نقشه همدماي طول فصل رشد گندم ديم در منطقه مطالعاتي 107
شكل(5-47): واريوگرام دما با  احتمال وقوع 75 درصد 107
شكل(5-48): واريوگرام متقابل با  احتمال وقوع 75 درصد 108
شكل(5-49): واريوگرام دما با  احتمال وقوع 90 درصد 108
شكل(5-50): نقشه همدماي طول فصل رشد گندم ديم با  احتمال وقوع 75 درصد در منطقه مطالعاتي 111
شكل(5-51): نقشه همدماي طول فصل رشد گندم ديم با  احتمال وقوع 90 درصد در منطقه مطالعاتي 112
شكل(5-52): نمودار ميانگين تبخير 114
شكل(5-53): واريوگرام تبخير 114
شكل(5-54): واريوگرام متقابل تبخير 115
شكل(5-55): نمودار تبخير  115
شكل (5-56): نقشه هم تبخير طول فصل رشد گندم ديم منطقه مطالعاتي 117
شكل(5-57): نمودار تبخير با احتمال وقوع 75 درصد 118
شكل(5-58): نمودار تبخير با احتمال وقوع 90 درصد 118
شكل(5-59): واريوگرام تبخير با احتمال وقوع 75 درصد 118
شكل(5-60): واريوگرام متقابل تبخير با احتمال وقوع 75 درصد 119
شكل(5-61): واريوگرام تبخير با احتمال وقوع 90 درصد 119
شكل(5-62): واريوگرام متقابل تبخير با احتمال وقوع 90 درصد 120
شكل (5-63): نقشه هم تبخير با احتمال وقوع75 درصد منطقه مطالعاتي 123
شكل (5-64): نقشه هم تبخير با احتمال وقوع90 درصد منطقه مطالعاتي 124
شكل(5-65): نقشه هيپسومتري منطقه مطالعاتي  126
شكل(5-66): نقشه شيب منطقه مطالعاتي  127
شكل(5-67): نقشه پهنه بندي كشت گندم ديم در استان تهران 130
شكل(5-68): نقشه پهنه بندي كشت گندم ديم با احتمال وقوع 75 درصد در استان تهران 131
شكل(5-69): نقشه پهنه بندي كشت گندم ديم با احتمال وقوع 90 درصد در استان تهران 132
شكل(5-70): نمودار همستگي عملكرد گندم ديم با باراندگي در كرج 133
شكل(5-71): نمودار همستگي عملكرد گندم ديم با باراندگي در فيروزكوه 134
شكل(5-72): نمودار همستگي عملكرد گندم ديم با باراندگي در ورامين 135
شكل(5-73): نمودار همستگي عملكرد گندم ديم با باراندگي در دماوند 136
شكل(5-74): نمودار همستگي عملكرد گندم ديم با باراندگي در ري 136

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید