پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

DM34- پهنه بندي مناطق مساعدكشت گندم ديم باتوجه به فاكتورهاي اقليمي وعوامل زميني(مطالعه موردي استان تهران)

کد محصول DM34

فایلWORD

160 صفحه

18000 تومان

فهرست مطالب

چكيده

1فصل اول
1-1-  مقدمه 2
1-2- تعريف حدود موضوع  3
1-3- بيان مساله پزوهش  3
1-4- سوالات پزوهش  4
1- 5- اهداف تحقيق  4
1- 6- فصول پايان  4

 

 

فصل دوم
كليات وتعاريف
2-1- مقدمه 6
2-2- مناطق كشت گندم ديم6
2-3 روش هاي ناحيه بندي آگروكليمايي  7
2-4- تعيين تاريخ كشت گندم ديم 7
2-5- زمين آمار 8
2-6- تحليل مكاني 9
2-7- متغييرناحيه اي 9
2-8- نيم تغيير نما 10
2-9- مشخصات واريوگرام 10
الف- دامنه تاثير 11
ب- سقف يا آستانه واريوگرام 11
ج- اثر قطعه اي 12
2-10- تحليل هاي ممكن از واريوگرام 12
2-11-  مدل هاي تئوري نيم تغيير نما 12
2-11-1- گروه فاقد آستانه 12
2-11-2- گروه حاوي آستانه 12
2-12- روش هاي ميانيابي 12
2-12-1- روش زمين آمار 13
2-12-1-1- كريجينگ ساده 13
2-12-1-2- كريجينگ معمولي 13
2-12-1-3- كريجينگ جامع 14
2-12-1-4- كوكريجينگ 14
2-12-2- روش هاي معين 15
2-12-2-1- روش ميانگين متحرك وزني 15
2-13- روش ارزيابي 15

فصل سوم
مروري بر منابع 17
3-1- پهنه بندي اقليمي كشاورزي 17
3-1-1- سابقه تحقيق در خارج كشور 17
3-3-1-2- سابقه تحقيق در ايران 18
3-1-3- جمع بندي منابع مربوط به اقليم شناسي كشاورزي  24
3-2- زمين آمار وداده هاي جوي  26
3-2-1- سابقه تحقيق در خارج كشور 26
3-2-2- سابقه تحقيق در ايران  30
3-2-3- جمع بندي منابع مربوط به زمين آمار  32

فصل چهارم
مواد و روش ها
4-1- منطقه مورد مطالعه 33
4-2- جمع آوري داده  34
4-3- نقشه منطقه مورد مطالعه 34
4-4- آب و هواي منطقه مورد مطالعه 39
4-5- تنظيم اطلاعات ايستگاه ها بر اساس تقويم سال آبي 39
4-6- تكميل، تطويل وتصحيح داده هاي هواشناسي 40
4-7- انتخاب طول دوره مشترك آماري 41
4-8- آزمون همگني داده ها 42
4-9-  آزمون نرمال بودن داده ها 42
4-10-  آماده سازي داده ها 42
4-11- تعيين تاريخ كشت 46
4-12- متغييرهاي تحت بررسي 47
4-12-1- رسم نقشه توزيع مكاني بارندگي در استان تهران 47
4-12-2- نقشه توزيع جغرافيايي بارندگي پائيز وبهار به كل بارندگي سالانه برحسب درصد  48
4-12-3- تعيين احتمال وقوع 75 و90درصدريزش بارندگي 48
4-12-4- تعيين احتمال وقوع 75 و90درصدريزش بارندگي پائيز وبهاره 51
4-12-5- رسم نقشه توزيع مكاني دما در استان تهران 57
4-12-6- تعيين احتمال وقوع 75و 90 درصد دما در استان تهران 57
4-12-7- رسم نقشه توزيع مكاني تبخير 58
4-12-8- تعيين احتمال وقوع 75و 90 درصدتبخير 59
4-13- فاكتورهاي زميني 60
4-13-1-  توپوگرافي 60
4-13-2- شيب 61
4-14- روش هاي ميانيابي 61
4-14-1-  روش زمين آمار  61
4-14-2- روش هاي معين 61
4-15- معيارهاي ارزيابي 62
4-16- پيش بيني عملكرد گندم 62


فصل پنجم
نتايج
5-1- تاريخ كشت 65
5-2- نتابج روش هاي ميانيابي 65
5-2-1- ارزيابي روش هاي مختلف ميانيابي براي بارندگي 66
5-2-2- پهنه بندي استان تهران بر اساس بارندگي فصل پائيز وبهار 73
5-2-3-  نقشه توزيع مكاني بارندگي با احتمال وقوع75و90 درصد 80
5-2-4-  نقشه توزيع مكاني بارندگي پائيزه و بهاره با احتمال وقوع75و90 درصد 85
5-2-5- ارزيابي روش هاي مختلف ميانيابي براي دما 101
5-2-6-  نقشه مكاني دما با احتمال وقوع75و90 درصد 106
5-2-7- ارزيابي روش شه توزيع هاي مختلف ميانيابي براي تبخير 113
5-2-8-  نقشه توزيع مكاني تبخير با احتمال وقوع75و90 درصد 118
5-3 نقشه توپوگرافی 125
5-4- نقشه شيب 125
5-5- نقشه پهنه بندي مناطق مساعد براي كشت گندم ديم 128
5-6- رابطه رگرسيوني به تفكيك شهرستانها 133
5-6-1- رابطه پيش بيني عملكرد گندم ديم شهرستان كرج 133
5-6-2- رابطه پيش بيني عملكرد گندم ديم شهرستان فيروزكوه 133
5-6-3- رابطه پيش بيني عملكرد گندم ديم شهرستان ورامين 134
5-6-4- رابطه پيش بيني عملكرد گندم ديم شهرستان دماوند 135
5-6-5- رابطه پيش بيني عملكرد گندم ديم شهرستان ري 136
5-6-6- رابطه پيش بيني عملكرد گندم ديم شهرستان تهران 137
فصل ششم
6-1- بحث ونتيجه گيري 138
6-1-1- بررسي نتايج حاصل از پهنه بندي 138
6-1-2- پيشنهادات 141
منابع 142

 

فهرست جداول

 

جدول (3-1): شرايط اقليمي مطلوب پيشنهادي سازمان هواشناسي براي كشت گندم ديم  19
جدول (3-2): آستانه هاي حرارتي كمالي براي هر يك از مراحل رشد گندم ديم 20
جدول (3-3): آستانه هاي حرارتي كاظمي راد وعليجاني براي هر يك از مراحل رشد گندم 20
جدول (3-4): شرايط اقليمي مطلوب پيشنهادي فرج زاده وتكلوبيغش براي كاشت گندم ديم  22
جدول (3-5): شرايط اقليمي مطلوب پيشنهادي سبحاني براي پهنه بندي اقليم كشاورزي گندم ديم 23
جدول (3-6): شرايط اقليمي مطلوب پيشنهادي براي پهنه بندي اقليم كشاورزي گندم ديم استان تهران  25
جدول (4-1): ايستگاه هاي سنوپتيك و اقليم شناسي 34
جدول (4-2): ايستگاه هاي باران سنجي سازمان هواشناسي 35
جدول (4-3): ايستگاه هاي باران سنجي تماب  36
جدول (4-3): سطح زير كشت وعملكرد  38
جدول (4-5): ايستگاه هاي داراي كمبود آمارو همچنين ايستگاه هايي راكه براي ساخت آمار از آن استفاده شده  40
جدول (4-6): كدبندي اولين روزه هاي بارندگي 5 ميلي متر وبيشتر در ايستگاه آبعلي
46
جدول (4-7): احتمال وقوع75 و90درصد درايستگاه هاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه  48
جدول (4-8): احتمال وقوع75 و90درصد درايستگاه هاي تماب منطقه مورد مطالعه 50
جدول (4-9): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگي فصل پائيز درايستگاه هاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه  51
جدول (4-10): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگي فصل پائيز درايستگاه هاي تماب منطقه مورد مطالعه 53
جدول (4-11): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگي فصل بهار درايستگاه هاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه 54
جدول (4-12): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگي فصل بهار درايستگاه هاي تماب منطقه مورد مطالعه  55
جدول (4-13): احتمال وقوع75 و90درصددما درايستگاه هاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه 57
جدول (4-14): احتمال وقوع75 و90درصددما درايستگاه هاي تماب منطقه مورد مطالعه 58
جدول (4-15): احتمال وقوع75 و90درصدتبخيردرايستگاه هاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه 60
جدول (4-16):روش هاي ميان يابي مورد استفاده 62
جدول(5-1): تاريخ كشت گندم ديم در ايستگاه هاي منطقه مطالعاتي 65
جدول(5-2): ويژگي كلي پارامترهاي بارندگي 70
جدول(5-3): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي 70
جدول(5-4): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي بارندگي 70
جدول(5-5): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي 70
جدول(5-6): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي 71
جدول(5-7): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي 71
جدول(5-8): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي پائيزه 76
جدول(5-9): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي پائيزه 76
جدول(5-10): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي بهاره 76
جدول(5-11): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي بهاره 76
جدول(5-12): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي پائيزه 76
جدول(5-13): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي پائيزه 76
جدول(5-14): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي پائيزه 77
جدول(5-15): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي پائيزه 77
جدول(5-16): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي 77
جدول(5-17): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي 77
جدول(5-18): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي با احتمال وقوع75 درصد 83
جدول(5-19): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي با احتمال وقوع75 درصد 83
جدول(5-20): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي با احتمال وقوع90 درصد 83
جدول(5-21): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي با احتمال وقوع90 درصد 83
جدول(5-22): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد 84
جدول(5-23): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد 84
جدول(5-24): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد 84
جدول(5-25): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 84
جدول(5-26): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 84
جدول(5-27): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 85
جدول(5-28): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي پائيز با احتمال وقوع75 درصد 88
جدول(5-29): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي پائيز با احتمال وقوع75 درصد 88
جدول(5-30): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي بهار با احتمال وقوع75 درصد 88
جدول(5-31): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي بهار با احتمال وقوع75 درصد 89
جدول(5-32): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي پائيزه با احتمال وقوع 75 درصد 89
جدول(5-33): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي پائيز با احتمال وقوع 75 درصد 89
جدول(5-34): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي پائيز با احتمال وقوع 75 درصد 89
جدول(5-35): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي بهاره با احتمال وقوع 75 درصد 90
جدول(5-36): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي بهاربا احتمال وقوع 75 درصد 90
جدول(5-37): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي بهار با احتمال وقوع 75 درصد 90
جدول(5-38): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي پائيز با احتمال وقوع90 درصد 92
جدول(5-39): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي پائيز با احتمال وقوع90 درصد 92
جدول(5-40): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ بارندگي بهار با احتمال وقوع90 درصد 92
جدول(5-41): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ بارندگي بهار با احتمال وقوع90 درصد 92
جدول(5-42): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي پائيزه با احتمال وقوع 90 درصد 93
جدول(5-43): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي پائيز با احتمال وقوع 90 درصد 93
جدول(5-44): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي پائيز با احتمال وقوع 90 درصد 93
جدول(5-45): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير بارندگي بهاره با احتمال وقوع 90 درصد 93
جدول(5-46): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير بارندگي بهاربا احتمال وقوع 90 درصد 94
جدول(5-47): معيار ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير بارندگي بهار با احتمال وقوع 90 درصد 94
جدول (5-48): ويژگي كلي پارامتر دما 103
جدول(5-49): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ براي دما 103
جدول(5-50): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي دما 103
جدول(5-51): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي دما 104
جدول(5-52): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير دما 104
جدول(5-53): معيارهاي ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير دما 104
جدول(5-54): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ براي دما با احتمال وقوع 75 درصد 108
جدول(5-55): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي دما با احتمال وقوع 75 درصد 109
جدول(5-56): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ براي دما با احتمال وقوع 90 درصد 109
جدول(5-57): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي دما با احتمال وقوع 90 درصد 109
جدول(5-58): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني متغيير دما با احتمال وقوع 75 درصد  109
جدول(5-59): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير دما با احتمال وقوع 75 درصد 109
جدول(5-60): معيارهاي ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير دما ا احتمال وقوع 75 درصد 110
جدول(5-61): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني متغيير دما با احتمال وقوع 90 درصد  110
جدول(5-62): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير دما با احتمال وقوع 90 درصد 110
جدول(5-63): معيارهاي ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير دما ا احتمال وقوع 90 درصد 110
جدول(5-64): ويژگي كلي پارامتر تبخير 115
جدول(5-65): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ براي تبخير 115
جدول(5-66): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي تبخير 116
جدول(5-67): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني براي متغيير تبخير وتعرق  116
جدول(5-68): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير تبخير وتعرق 116
جدول(5-69) معيارهاي ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير تبخير وتعرق 116
جدول(5-70): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ براي تبخيربااحتمال وقوع 75 درصد 120
جدول(5-71): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي تبخيربااحتمال وقوع 75 درصد 120
جدول(5-72): پارامترهاي واريوگرام كريجينگ براي تبخيربااحتمال وقوع 90 درصد 120
جدول(5-73): پارامترهاي واريوگرام كوكريجينگ براي تبخيربااحتمال وقوع 90 درصد 121
جدول(5-74): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني متغيير تبخير با احتمال وقوع 75 درصد 121
جدول(5-75): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير تبخير با احتمال وقوع 75 درصد 121
جدول(5-76): معيارهاي ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير تبخير ا احتمال وقوع 75 درصد  121
جدول(5-77): معيارهاي ارزيابي روش ميانگين متحرك وزني متغيير تبخير با احتمال وقوع 90 درصد  121
جدول(5-78): معيارهاي ارزيابي روش كريجينگ براي متغيير تبخير با احتمال وقوع 90 درصد 122
جدول(5-79): معيارهاي ارزيابي روش كوكريجينگ براي متغيير تبخير ا احتمال وقوع 90 درصد 122
جدول(5-80): مساحت هريك از مناطق 3 گانه كشت گندم ديم 129
جدول(1-پ): نتايج آزمون ران تست براي بارندگي 148
جدول(2-پ): نتايج آزمون ران تست براي دما 149
جدول(3-پ): نتايج آزمون ران تست براي ساعات آافتابي 149
جدول(4-پ): نتايج آزمون ران تست براي رطوبت نسبي 149
جدول(5-پ): نتايج آزمون ران تست براي سرعت باد 149
جدول(6-پ): نتايج آزمون نرمال براي ساعات آفتابي 149
جدول(7-پ): نتايج آزمون نرمال براي سرعت باد 149
جدول(8-پ): نتايج آزمون نرمال براي دما 150
جدول(9-پ): نتايج آزمون نرمال براي رطوبت نسبي 150
جدول(10-پ): نتايج آزمون نرمال براي بارندگي  151

 

 

فهرست اشكال

شكل(2-1):واريوگرام وپارامترهاي آن 11
شكل(4-1): موقعيت جغرافيايي استان تهران در كشور 33
شكل(4-2): نقشه شبكه ايستگاه هاي مطالعاتي استان تهران 43
شكل(4-3): نمودار ميله اي ايستگاه هاي منطقه مطالعاتي 45
شكل(4-4): مراحل انجام مطالعات زمين آمار وانتخاب بهترين مدل براي تخمين كميت مورد نظر 64
شكل(5-1):نمودار بارندگي برحسب مساحت درصد 67
شكل(5-2):نمودار هيپسومتري طبقات ارتفاعي با مساحت 67
شكل(5-3):نمودار ميانگين ايستگاه هاي منطقه مطالعاتي 68
شكل(5-4): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي 69
شكل(5-5):واريوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگي 69
شكل(5-6):نمودار نرمال شده بارندگي 70
شكل(5-7): نقشه همباران طول فصل رشد گندم ديم در منطقه مطالعاتي 72
شكل(5-8):ميانگين بارندگي فصل بهار وپائيز شهرستانهاي استان تهران 73
شكل(5-9): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي پائيز 74
شكل(5-10):واريوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگي پائيز 74
شكل(5-11): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي بهار 75
شكل(5-12):واريوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگي بهار 75
شكل(5-13):نمودار نرمال شده بارندگي پائيز 75
شكل(5-14):نمودار نرمال شده بارندگي بهار 75
شكل(5-15):نقشه توزيع مكاني بارندگي فصل پائيز 78
شكل(5-16): نقشه توزيع مكاني بارندگي فصل بهار 79
شكل(5-17): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد 81
شكل(5-18): واريوگرام متقابل به پارامتر بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد 81
شكل(5-19): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 82
شكل(5-20): واريوگرام متقابل به پارامتر بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 82
شكل(5-21): نمودار نرمال بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد  83
شكل(5-22): نمودارنرمال بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 83
شكل(5-23): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي  فصل پائيزبا احتمال وقوع 75 درصد 86
شكل(5-24): واريوگرام متقابل به پارامتر بارندگي فصل پائيز با احتمال وقوع 75 درصد 86
شكل(5-25): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي  فصل بهار با احتمال وقوع 75 درصد 87
شكل(5-26): واريوگرام متقابل به پارامتر بارندگي فصل بهار با احتمال وقوع 75 درصد 87
شكل(5-27): نمودار نرمال بارندگي پائيز با احتمال وقوع 75 درصد  88
شكل(5-28): نمودارنرمال بارندگي بهار با احتمال وقوع 90 درصد 88
شكل(5-29): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي  فصل پائيز با احتمال وقوع 90 درصد 91
شكل(5-30): واريوگرام متقابل به پارامتر بارندگي فصل پائيز با احتمال وقوع 90 درصد 91
شكل(5-31): واريوگرام مربوط به پارامتر بارندگي  فصل بهار با احتمال وقوع 90 درصد 91
شكل(5-32): واريوگرام متقابل به پارامتر بارندگي فصل بهار با احتمال وقوع 90 درصد 92
شكل(5-33): نقشه توزيع مكاني بارندگي با احتمال وقوع 75 درصد 95
شكل(5-34): نقشه توزيع مكاني بارندگي با احتمال وقوع 90 درصد 96
شكل(5-35): نقشه توزيع مكاني بارندگي پائيز با احتمال وقوع 75 درصد 97
شكل(5-36): نقشه توزيع مكاني بارندگي بهار با احتمال وقوع 75 درصد 98
شكل(5-37): نقشه توزيع مكاني بارندگي پائيز با احتمال وقوع 90 درصد 99
شكل(5-38): نقشه توزيع مكاني بارندگي بهار با احتمال وقوع 90 درصد 100
شكل(5-39): نمودارميانگين دما ايستگاه هاي مورد مطالعه 102
شكل(5-40): واريوگرام مربوط به دما 102
شكل(5-41): واريوگرام متقابل به دما 103
شكل(5-42): نمودار دما 103
شكل(5-43): نقشه همدماي طول فصل رشد گندم ديم در منطقه مطالعاتي 105
شكل(5-44): نمودار دما با احتمال وقوع 75 درصد 106
شكل(5-45): نمودار دما با احتمال وقوع 90 درصد 106
شكل(5-46): نقشه همدماي طول فصل رشد گندم ديم در منطقه مطالعاتي 107
شكل(5-47): واريوگرام دما با  احتمال وقوع 75 درصد 107
شكل(5-48): واريوگرام متقابل با  احتمال وقوع 75 درصد 108
شكل(5-49): واريوگرام دما با  احتمال وقوع 90 درصد 108
شكل(5-50): نقشه همدماي طول فصل رشد گندم ديم با  احتمال وقوع 75 درصد در منطقه مطالعاتي 111
شكل(5-51): نقشه همدماي طول فصل رشد گندم ديم با  احتمال وقوع 90 درصد در منطقه مطالعاتي 112
شكل(5-52): نمودار ميانگين تبخير 114
شكل(5-53): واريوگرام تبخير 114
شكل(5-54): واريوگرام متقابل تبخير 115
شكل(5-55): نمودار تبخير  115
شكل (5-56): نقشه هم تبخير طول فصل رشد گندم ديم منطقه مطالعاتي 117
شكل(5-57): نمودار تبخير با احتمال وقوع 75 درصد 118
شكل(5-58): نمودار تبخير با احتمال وقوع 90 درصد 118
شكل(5-59): واريوگرام تبخير با احتمال وقوع 75 درصد 118
شكل(5-60): واريوگرام متقابل تبخير با احتمال وقوع 75 درصد 119
شكل(5-61): واريوگرام تبخير با احتمال وقوع 90 درصد 119
شكل(5-62): واريوگرام متقابل تبخير با احتمال وقوع 90 درصد 120
شكل (5-63): نقشه هم تبخير با احتمال وقوع75 درصد منطقه مطالعاتي 123
شكل (5-64): نقشه هم تبخير با احتمال وقوع90 درصد منطقه مطالعاتي 124
شكل(5-65): نقشه هيپسومتري منطقه مطالعاتي  126
شكل(5-66): نقشه شيب منطقه مطالعاتي  127
شكل(5-67): نقشه پهنه بندي كشت گندم ديم در استان تهران 130
شكل(5-68): نقشه پهنه بندي كشت گندم ديم با احتمال وقوع 75 درصد در استان تهران 131
شكل(5-69): نقشه پهنه بندي كشت گندم ديم با احتمال وقوع 90 درصد در استان تهران 132
شكل(5-70): نمودار همستگي عملكرد گندم ديم با باراندگي در كرج 133
شكل(5-71): نمودار همستگي عملكرد گندم ديم با باراندگي در فيروزكوه 134
شكل(5-72): نمودار همستگي عملكرد گندم ديم با باراندگي در ورامين 135
شكل(5-73): نمودار همستگي عملكرد گندم ديم با باراندگي در دماوند 136
شكل(5-74): نمودار همستگي عملكرد گندم ديم با باراندگي در ري 136

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید