پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

DM33- تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه

کد محصول DM33

فایلWORD

120 صفحه

17000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه 1
مقدمه 2
فصل اول،کلیات 4
1-1- تاریخچه 5
1-2- اهمیت پنبه 6
1-3- سطح زیر کشت ، تولید و عملکرد پنبه در ایران 6
1-4- طبقه بندی پنبه 7
1-5- مشخصات گیاه شناسی 9
1-6-تنش محیطی 17
1-7- تنش خشکی 18
1-8- تنش غرقابی 20
1-9- تنظیم کننده های رشدی 26
فصل دوم : بررسی منابع ( پیشینه تحقیق ) 29
2-1- جوانه زنی بذر 30
2-1-1جوانه زنی بذر پنبه 32
2-2- اثرات تنش خشکی در پنبه 33
2-2-1- اثر تنش خشکی بر تنفس 36
2-2-2- توسعه و تقسیم سلول در شرایط تنفس 36
2-2-3- اثر تنش خشکی بر فرایند فتوسنتزی 37
2-3- اثر تنش خشکی بر انتقال مواد فتوسنتزی 37
2-4- اثر آب ایستادگی و برخی مواد تنظیم کننده ی گیاهی بر رشد و عملکرد گیاه پنبه 37
2-5- اندازه گیری میزان تبخیر و تعرق پتانسیل از خاک با استفاده از تشتک تبخیر 39
فصل سوم : مواد و روشها ( روش تحقیق ) 41
3-1- آزمایشات تنش خشکی ( کم آبی ) 42
3-1-1- ارزیابی تاثیر تنش خشکی ( کم آبی ) بر ویژگیهای جوانه زنی ارقام پنبه 42
3-1-2- آزمایش برآورد میزان جوانه زنی در شرایط تنش خشکی ( کم آبی ) 42
3-2-آزمایش ارزیابی گیاهچه ای در شرایط تنش خشکی ( کم آبی ) 43
3-2-1- اندازه گیری مقدار کلروفیل به روش جنسن 44
3-3- آزمایش تنش خشکی ( کم آبی ) در شرایط مزرعه ای 45
3-4- تنش غرقابی ( آب ایستایی) 46
3-5- تجزیه وتحلیل 47
فصل چهارم: نتیجه وبحث 48
4-1- بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشدی ارقام مختلف پنبه تحت تنش خشکی (کم آبی) 49
4-1-1 تجزیه واریانس 49
4-1-2- بحث و نتیجه گیری 49
4-2- مطالعه تنش خشکی (کم آلی) در گلخانه 54
4-3- بررسی خصوصیات عملکردی ارقام مختلف پنبه تحت شرایط خشکی(کم آبی) در شرایط مزرعه 65
4-3-1- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در مطالعه مزرعه ای 65
4-3-2- نتایج مقایسه میانگین های صفات مورد مطالعه در شرایط آزمایش مزرعه ای 66
4-3-3- بررسی ضراب همبستگی بین صفات 75
4-4- اثر تنظیم کننده رشد در تحمل به آب ایستادگی پنبه در دماهای مختلف فیتوترون 76
4-4-1 تجزیه واریانس صفات 76
4-4-2-مقایسه میانگین ها 78
4-4-3- بحث 89
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 94
5-جمع بندی نتایج آزمایشات 95
5-1- پیشنهادات 96
فهرست منابع 97
چکیده انگلیسی 107
فهرست جداول
جدول 2-1- میانگین مربعات صفات مورد بررسی در آزمایش جوانه زنی. 51
جدول2-2- میانگین درصد و سرعت جوانه زنی در پتانسیلهای مختلف اسمزی. 51
جدول2-3- نتایج مقایسه میانگین درصد و سرعت جوانه زنی در ارقام مورد بررسی. 52
جدول2-4- اثر متقابل عامل های مورد تحقیق بر صفات جوانه زنی در تیمارهای مورد مطالعه*. 53
جدول 2-5- درجه آزادی و میانگین مربعات صفات مورد بررسی در مطالعه گلخانه ای. 58
جدول2-6- نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در سطوح تنش خشکی در گلخانه*. 59
جدول2-7- نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی ارقام پنبه در سطوح تنش خشکی در گلخانه*. 60
جدول2-8- نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در تیمارهای مورد مطالعه در شرایط گلخانه ای*. 61
جدول 2-9- ضریب همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی در مطالعه گلخانه ای. 63
جدول 3-1- نتایج تجزیة واریانس صفات مورد بررسی. 65
جدول 3- 2- نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی × رقم بر صفات مورد بررسی. 74
جدول 3- 3- جدول ضریب همبستگی بین صفات مورد مطالعه 75
جدول4-1- تجزیة واریانس صفات مورد بررسی. 77
جدول 4-2- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده در دماهای مورد مطالعه. 84
جدول 4-3- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت تاثیر تنظیم کننده های مختلف رشد. 84
جدول 4-4- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده در ارقام مورد مطالعه. 85
جدول 4-5- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت اثرات متقابل دما و تنظیم کننده رشد. 85
جدول 4-6- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت اثرات متقابل دما و رقم. 86
جدول 4-7- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت اثرات متقابل تنظیم کننده رشد و رقم. 87
فهرست شکل ها
شکل 1-1: مصرف و تولید پنبه از سال زراعی 2005 تا کنون . 7
شکل 3-1: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میانگین تعداد شاخه های زایشی در ارقام پنبه. 66
شکل 3-2: مقایسه میانگین تعداد شاخه های زایشی در ارقام پنبه. 67
شکل 3-3: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میانگین تعداد قوزه در بوته. 67
شکل 3-4: مقایسه میانگین تعداد قوزه در بوته در ارقام پنبه. 68
شکل 3-5: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میانگین وزن بیست قوزه. 69
شکل 3-6: مقایسه میانگین وزن بیست قوزه در ارقام پنبه. 69
شکل 3-7: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میانگین عملکرد چین اول. 71
شکل 3-8: مقایسه میانگین عملکرد چین اول در ارقام پنبه. 71
شکل 3-9: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میانگین عملکرد چین دوم. 72
شکل 3-10: مقایسه میانگین عملکرد چین دوم در ارقام پنبه. 72
شکل 3-11: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میانگین عملکرد کل وش. 73
شکل 3-12: مقایسه میانگین عملکرد کل وش در ارقام پنبه. 73

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید