پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

DM33- تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه

کد محصول DM33

فایلWORD

120 صفحه

17000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه 1
مقدمه 2
فصل اول،کلیات 4
1-1- تاریخچه 5
1-2- اهمیت پنبه 6
1-3- سطح زیر کشت ، تولید و عملکرد پنبه در ایران 6
1-4- طبقه بندی پنبه 7
1-5- مشخصات گیاه شناسی 9
1-6-تنش محیطی 17
1-7- تنش خشکی 18
1-8- تنش غرقابی 20
1-9- تنظیم کننده های رشدی 26
فصل دوم : بررسی منابع ( پیشینه تحقیق ) 29
2-1- جوانه زنی بذر 30
2-1-1جوانه زنی بذر پنبه 32
2-2- اثرات تنش خشکی در پنبه 33
2-2-1- اثر تنش خشکی بر تنفس 36
2-2-2- توسعه و تقسیم سلول در شرایط تنفس 36
2-2-3- اثر تنش خشکی بر فرایند فتوسنتزی 37
2-3- اثر تنش خشکی بر انتقال مواد فتوسنتزی 37
2-4- اثر آب ایستادگی و برخی مواد تنظیم کننده ی گیاهی بر رشد و عملکرد گیاه پنبه 37
2-5- اندازه گیری میزان تبخیر و تعرق پتانسیل از خاک با استفاده از تشتک تبخیر 39
فصل سوم : مواد و روشها ( روش تحقیق ) 41
3-1- آزمایشات تنش خشکی ( کم آبی ) 42
3-1-1- ارزیابی تاثیر تنش خشکی ( کم آبی ) بر ویژگیهای جوانه زنی ارقام پنبه 42
3-1-2- آزمایش برآورد میزان جوانه زنی در شرایط تنش خشکی ( کم آبی ) 42
3-2-آزمایش ارزیابی گیاهچه ای در شرایط تنش خشکی ( کم آبی ) 43
3-2-1- اندازه گیری مقدار کلروفیل به روش جنسن 44
3-3- آزمایش تنش خشکی ( کم آبی ) در شرایط مزرعه ای 45
3-4- تنش غرقابی ( آب ایستایی) 46
3-5- تجزیه وتحلیل 47
فصل چهارم: نتیجه وبحث 48
4-1- بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشدی ارقام مختلف پنبه تحت تنش خشکی (کم آبی) 49
4-1-1 تجزیه واریانس 49
4-1-2- بحث و نتیجه گیری 49
4-2- مطالعه تنش خشکی (کم آلی) در گلخانه 54
4-3- بررسی خصوصیات عملکردی ارقام مختلف پنبه تحت شرایط خشکی(کم آبی) در شرایط مزرعه 65
4-3-1- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در مطالعه مزرعه ای 65
4-3-2- نتایج مقایسه میانگین های صفات مورد مطالعه در شرایط آزمایش مزرعه ای 66
4-3-3- بررسی ضراب همبستگی بین صفات 75
4-4- اثر تنظیم کننده رشد در تحمل به آب ایستادگی پنبه در دماهای مختلف فیتوترون 76
4-4-1 تجزیه واریانس صفات 76
4-4-2-مقایسه میانگین ها 78
4-4-3- بحث 89
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 94
5-جمع بندی نتایج آزمایشات 95
5-1- پیشنهادات 96
فهرست منابع 97
چکیده انگلیسی 107
فهرست جداول
جدول 2-1- میانگین مربعات صفات مورد بررسی در آزمایش جوانه زنی. 51
جدول2-2- میانگین درصد و سرعت جوانه زنی در پتانسیلهای مختلف اسمزی. 51
جدول2-3- نتایج مقایسه میانگین درصد و سرعت جوانه زنی در ارقام مورد بررسی. 52
جدول2-4- اثر متقابل عامل های مورد تحقیق بر صفات جوانه زنی در تیمارهای مورد مطالعه*. 53
جدول 2-5- درجه آزادی و میانگین مربعات صفات مورد بررسی در مطالعه گلخانه ای. 58
جدول2-6- نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در سطوح تنش خشکی در گلخانه*. 59
جدول2-7- نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی ارقام پنبه در سطوح تنش خشکی در گلخانه*. 60
جدول2-8- نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در تیمارهای مورد مطالعه در شرایط گلخانه ای*. 61
جدول 2-9- ضریب همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی در مطالعه گلخانه ای. 63
جدول 3-1- نتایج تجزیة واریانس صفات مورد بررسی. 65
جدول 3- 2- نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی × رقم بر صفات مورد بررسی. 74
جدول 3- 3- جدول ضریب همبستگی بین صفات مورد مطالعه 75
جدول4-1- تجزیة واریانس صفات مورد بررسی. 77
جدول 4-2- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده در دماهای مورد مطالعه. 84
جدول 4-3- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت تاثیر تنظیم کننده های مختلف رشد. 84
جدول 4-4- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده در ارقام مورد مطالعه. 85
جدول 4-5- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت اثرات متقابل دما و تنظیم کننده رشد. 85
جدول 4-6- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت اثرات متقابل دما و رقم. 86
جدول 4-7- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت اثرات متقابل تنظیم کننده رشد و رقم. 87
فهرست شکل ها
شکل 1-1: مصرف و تولید پنبه از سال زراعی 2005 تا کنون . 7
شکل 3-1: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میانگین تعداد شاخه های زایشی در ارقام پنبه. 66
شکل 3-2: مقایسه میانگین تعداد شاخه های زایشی در ارقام پنبه. 67
شکل 3-3: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میانگین تعداد قوزه در بوته. 67
شکل 3-4: مقایسه میانگین تعداد قوزه در بوته در ارقام پنبه. 68
شکل 3-5: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میانگین وزن بیست قوزه. 69
شکل 3-6: مقایسه میانگین وزن بیست قوزه در ارقام پنبه. 69
شکل 3-7: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میانگین عملکرد چین اول. 71
شکل 3-8: مقایسه میانگین عملکرد چین اول در ارقام پنبه. 71
شکل 3-9: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میانگین عملکرد چین دوم. 72
شکل 3-10: مقایسه میانگین عملکرد چین دوم در ارقام پنبه. 72
شکل 3-11: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میانگین عملکرد کل وش. 73
شکل 3-12: مقایسه میانگین عملکرد کل وش در ارقام پنبه. 73

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید