پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

DM22- ارزيابي طرح مشاركت كشاورزان در مديريت تأسيسات آبي ( مطالعه موردي استان زنجان )

کد محصول DM22

فایلWORD

 80 صفحه

25000 تومان

مقدمه:
آب يكي از عوامل مهم و مؤثر در توسعه اقتصاد كشاورزي است. در كشور ايران كه بجز سواحل درياي خزر بقيه اقاليم آن خشك و نيمه خشك مي باشد، مسئله آب و آبياري از اهميت خاصي برخوردار است (عنايت، ص 77).
با توجه به آمار و نقشه هاي هم باران موجود، متوسط بارندگي سالانه در يك ميليون و ششصد و بيست و پنج هزار كيلومتر مربع از سطح كشور، حدود 235-245 ميليمتر و حجم متوسط ريزشهاي جوي بين 370 تا 400 ميليارد متر مكعب در سال برآورد شده است كه از اين ميزان حدود 300 ميليارد متر مكعب آب در قسمتهاي كوهستاني و شيب دار نازل مي شود و 100 ميليارد متر مكعب بقيه نزولات جوي در سطح دشتها و كويرها فرو مي ريزد (عنايت، ص 50).
از كل اراضي ايران، نزديك به 16 ميليون هكتار آن يعني حدود 10 در صد از اراضي قابل كشت است كه حدود 85 در صد از جمعيت ايران در اين مقدار اراضي زندگي مي كنند. حدود 86 ميليون هكتار يعني 52 در صد از اراضي، تقريبا غير قابل كشت و شامل كويرها، درياچه ها، باتلاقها، مناطق مسكوني و غيره است.علاوه بر اين 10 در صد اراضي كشاورزي،حدود 20 در صد از كل اراضي باير، قابل احيا و توسعه است. اما از آنجا كه اين كار هزينه زيادي لازم دارد،بنابر اين مقرون به صرفه نيست. از كل 16 ميليون از اراضي قابل كشت،فقط 33 در صد آن آبياري كامل مي گردد و بقيه 67 در صد ديمي است. از 33 در صد مذكور فقط 69 در صد آن زير كشت مي رود در حاليكه از اراضي ديمي فقط 48 در صد آن كشت مي شود. بقيه اراضي مزروعي يا به علت بي آبي و يا به خاطر تقويت زمين آيش گذاشته مي شود (ازكيا، ص 147). بنابر اين افزايش مصرف آب به لحاظ رشد جمعيت از يك سو و ظهور تقاضاي جديد براي آب از سوي ديگر، كاهش روز افزون سرانه آب را موجب گرديده است. در اين ميان تأمين آب مورد نياز بخش كشاورزي از مهمترين وظايف بخش آب محسوب مي شود. در چنين شرايطي توجه جدي به امر مديريت بهينه مصرف آب كشاورزي،در كشوري كه عليرغم محدوديتهاي ناشي از شرايط جغرافيايي و آب و هوايي در تأمين آب، به شدت به كشاورزي وابسته است، از اهميت بالايي برخوردار است. به عبارتي ديگر محدوديت منابع آب به خاطر طبيعت خشك ايران و هزينه هاي زياد و سرسام آور استحصال آب از منابع موجود، همچنين افزايش روزافزون تقاضاي آب به منظور بالا بردن سطح زير كشت، استفاده صحيح و برنامه ريزي براي هر قطره آب استحصال شده را امري ضروري مي نمايد (مجموعه مقالات دهمين كميته ملّي آبياري و زهكشي ايران، ص 84).
در دو سده اخير تغييرات عمده اي بر روي نظام بهره برداري منابع آب صورت گرفته است. اين تغييرات بويژه از اواخر قرن نوزدهم و پس از اصلاحات اراضي در اختيار گرفتن مديريت اين بخش توسط يك نهاد سياسي انحصاري (دولت) پيامدي جز ناكامي و عدم توفيق در ساماندهي بهره برداري منابع آب نداشته است. حركتهاي نوسازي از بالا به پائين و بدون مشاركت حقيقي مردم، بيشتر جنبه سياسي به خود گرفته و به نتيجه مطلوب جهت توسعه اين بخش منجر نگرديده است. از طرفي غالباً توسعه منابع آب، صرفاً در قالب توسعه سخت افزاري مورد توجه قرار گرفته است. در حالي كه توسعه داراي جنبه كيفي نيز مي باشد كه بدون توجه به آن اقدامات كمي به نتيجه مطلوب نمي رسد. 
توسعه فيزيكي شبكه هاي آبياري بدون توجه به نقش جامعه بهره برداران محلي، مناسبات و نظامها و مشاركت آنان در سطوح مختلف مديريتي و بروز مشكل توامان كاهش راندمان آبياري به زير 30 در صد و تخريب و فرسودگي ساختار فيزيكي آنها نمونه اي از اين اقدامات مي باشد.
عدم موفقيتها و كاستيهاي موجود طرحهاي فوق، اين گرايش را در مديران و برنامه ريزان بخش آب كشور بوجود آورد كه به سهيم نمودن بهره برداران مستقيم منابع آب در برنامه ريزي و ايجاديك «مديريت تلفيقي»روي آورده وتفكرمديريت مشاركتي وانتقال مديريت شبكه هاي آبياري به زارعين،تقويت گردد( مجموعه مقالات دهمين همايش كميته ملي آبياري وزهكشي ايران، ص 170).
چكيده :
مشاركت كشاورزان در امر نگهداري وبهره برداري از تأسيسات آبي،بر نگرش وتمايلات دروني آنان تأثير مثبتي مي گذارد وانگيزه زارعين را براي همكاري بيشتر با شركتهاي آب منطقه اي،ترغيب مي نمايد.انتقال مديريت آبياري به كشاورزان،بهره وري تأسيسات آبي را افزايش داده و در نهايت به مصرف بهينه آب كشاورزي منجر مي شود.
در اين تحقيق به منظور بررسي اثرات مشاركت وانتقال مديريت آبياري به كشاورزان،فرضيه هايي به شرح زيرمطرح شده است:
1-مشاركت،موجب افزايش مسئوليت پذيري كشاورزان درقبال ايستگاه هاي پمپاژ مي شود.
2-مشاركت،تمايل كشاورزان را براي همكاري با سازمان آب ،افزايش مي دهد.
3-مشاركت در افزايش رضايت كشاورزان از سازمان آب تأثير دارد.
4-مشاركت ،افزايش مشروعيت سازمان آب، در بين كشاورزان آب بر را به دنبال دارد. 
به منظور ‌‌‌‌آزمون فرضيه هاي فوق،پرسشنامه اي طراحي شد وپس از سنجش قابليت اعتبار واعتماد پرسشنامه و تعيين حجم نمونه، در بين جامعه آماري توزيع شد.اطلاعات جمع آوري شده،تلخيص وطبقه بندي گرديدند.سپس توسط نرم افزار 9 spss تجزيه وتحليل شدند وبا استفاده از آزمون كاي مربع درسطح اطمينان 5/99 درصد،شواهدي بر رد چهار فرضيه تحقيق وجود نداشت.همچنين متغيرهاي وابسته مسئوليت پذيري، همكاري،رضايت ومشروعيت با استفاده از روش تعيين همبستگي،به نسبت تأثير پذيري از مشاركت رتبه بندي شدند،وبا استفاده از تحليل واريانس با روش "توكي"،مشخص گرديد كه ميانگين مسئوليت پذيري تفاوت معني داري با ميانگين هاي ساير متغيرهاي وابسته دارد.به اين ترتيب مسئوليت پذيري در يك گروه و رضايت، همكاري و مشروعيت در يك گروه جداگانه،دسته بندي شدند.

فهرست مطالب

فصل اول،كليات تحقيق
مقدمه 1
آشنايي با زمينه تحقيق 4
بيان مسئله تحقيق 6
هدف از تحقـــيق 10
قلمـرو تحقـيق 12
سئوالات پـژوهشي 12
فصل دوم،ادبيات تحقيق
«مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق» 14
مقدمه 14
مفهوم گروه اجتماعي وروابط درون گروهي افراد 16
تعريف و مفهوم مشاركت 21
آثار و پيامدهاي مشاركت 27
موانع و محدوديتهاي مشاركت 32
درجه مشاركت 35
انواع مشاركت 36
مشاركت وتوسعـه جامعـه روستـايي 39
مشاركت جامعه روستايي ؛ وسيله يا هدف 40
ديدگاههاي مختلف از نظر درك مفهوم مشاركت در توسعه 43
چگونگي ترغيب روستائيان به مشاركت 46
موانع موجود در زمينه مشاركت روستائيان ايران 48
ياريگريها و تعاونيهاي سنتي در ايران 51
ياريگري ها ي ستني در زمينه آب و آبياري 52
ياريگري هاي عادي در زمينه آب و آبياري 52
خود ياري در حفظ سازمانهاي آبياري سنتي و استخدام كارگذاران 53
تاريخچه و وضع موجود تشّكل هاي مصرف كنندگان آب در ايران 54
تجارب جهاني انتقال مديريت آبياري به زارعين 57
دلايل انتقال مديريت آبياري به زارعين 59
روش هاي مختلف واگذاري مديريت به آبياران 62
تأثير واگذاري مديريت تأسيسات آبي بر كارايي آبياري 66
مروري بر سوابق و پيشينه تحقيق 67
فرضيه هاي تحقيق 76
فصل سوم،طرح تحقيق
مقدمه ؛طرح تحقيق 77
متغيرهاي تحقيق 78
تعاريف عملياتي 80
مشاركت 80
مسئوليت پذيري 80
همكاري 81
رضايت كشاورزان 82
مشروعيت 82
پرسشنامه 83
جامعه آماري 84
روش نمونه گيري 85
حجم نمونه 86
قابليت اعتبار اندازه گيري 88
قابليت پايايي يا اتكاء 89
درصد باز گشت پرسشنامه 90
روشهاي آماري و تجزيه و تحليل اطلاعات 90
فصل چهارم، طبقه بندي وتجزيه و تحليل اطلاعات
بخش اول : طبقه بندي اطلاعات 91
توزيع نمونه آماري برحسب جنسيت 92
توزيع نمونه آماري بر حسب وضعيت تأهل 92
توزيع نمونه آماري برحسب سن 93
توزيع نمونه آماري بر حسب ميزان مساحت زمين 95
توزيع نمونه آماري بر حسب ميزان مسئوليت پذيري 96
توزيع نمونه آماري بر حسب ميزان همكاري 98
توزيع نمونه آماري بر حسب ميزان رضايت 99
توزيع نمونه آماري بر حسب ميزان مشروعيت 100
توزيع نمونه آماري بر حسب ميزان مشاركت 101
بخش دوم :‍ تجز يه و تحليل اطلاعات 102
تحليل واريانس 113
پرسشنامه
منابع

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید